ACORD DE FOTOGRAFIA EN 360 GRAUS I INFORMACIÓ SOBRE EL PAGAMENT.

CARACTER GENERAL:

•        El seguent acord delimita els termes i condicions del servei contractat per vosté (Client) amb el proveïdor de serveis (JosepMunoz360). Aquest document conté els termes de pagament. Es responsabilitat del client llegir-se aquests termes i condicions abans d’acceptar el document i realitzar qualsevol pagament a JosepMunoz360. Aquest document es un contracte vinculant acceptat pel Client.

•        JosepMunoz360 es un Proveïdor de fotografia a Google Maps amb la certificació TRUSTED. Voste contracta directament a JosepMunoz360 per a realitzar el treball contractat. Josep Manuel Muñoz López es el propietari de JosepMunoz360 i el “Google Street View Trusted” Photographer que sera responsable d’oferir el servei, ja sigui directament o sota subcontractació sota la seva propia discreció.

•        Les credencials de Josep Muñoz a Google es poden trobar a la seguent adreça web - https://www.google.com/streetview/hire/ (Cerqueu-lo sota “Espanya, Barcelona, Rubí o Espanya, Rubí” a la llista de fotógrafs)

•        Si algún punt d’aquest acord queda poc clar o es necessita afegir, ometre, modificar o hi ha necessitats especials de pagament, contacteu a:

          Josep Munoz

          Propietari - JosepMunoz360
         (+34) 668867712

          Google Certified Photographer

          josep@jmunoz.eu

INFORMACIÓ DE PAGAMENT:

•        Seleccionat els serveis i Acceptant aquest document de JosepMunoz 360 el client accepta pagar el preu per a tots els serveis demanats.

          •        El total s’haurà de pagar el dia de la presa d’imatges ja sigui en efectiu o pagant per tarjeta de Dèbit o Crédit (els pagaments amb tarjeta de Crèdit o Debit tenen un càrrec de processament del 3%).

•        Per balanços que excedeixin els 1000€, es requereix un diposit del 25% per assegurar que la sessió de presa d’imatges tindrà lloc. S’enviarà al Client una sol·licitut de pagament online amb la nota que recompta el total del servei durant les properes 24 hores un cop acceptat el pressupost. Es pot pagar amb tarjeta de crèdit o débit. Si es requereix qualsevol altre forma de pagament, contacteu amb JosepMunoz360 per concretar-ho abans d’acceptar el pressupost.

•        La sessió de presa d’imatges SOLS TINDRA LLOC sí el diposit del 25% ha sigut rebut i aquest document ha segut degudament acceptat pel client. El Client rebrà una comfirmació de pagament un cop rebut el diposit.

•        El balanç restant s’haurà de fer integre el dia de la presa d’imatge. Un cop la sessió de presa d’imatges ha sigut completada no hi haurà reintegraments sota cap circumstància i el balanç restant s’haurà de pagar al moment.

•        Si el Client no pot fer efectiu el pagament durant el día de la presa d’imatges, la publicació de les imatges a Google o el Servei Self-Hosted poden quedar endarrerits, amb la possible eliminació de les imatges preses.

•        Si es desitja una forma de pagament alternativa, el Client deu contactar amb JosepMunoz360 i demanar l’ajustament oportú ABANS de l’Acceptació del pressupost.

CANCEL·LACIÓ O CANVIS DE DATA:

•        La cancel·lació o canvi de data de la presa d’imatge feta pel Client ha d’arribar al menys 72 hores abans del dia i hora la sessió per tenir el Diposit retornat. Cap dipòsit es retornarà passat el temps esmenat de 72 hores abans de la sessió.

•        Si el client vol canviar la data sense avisar 72 hores abans de la sessió contractada, el client perd el diposit i fer efectiu un nou diposit del 25%, la resta del pagament serà efectiu amb els termes comentats anteriorment.

•        Els canvis de data degut a condicions climàtiques es duran a terme per JosepMunoz360 Aquesta decisió sera presa en funció de la severitat del clima de la localització al moment de fer la sessió. En el cas d’enfermetat o altres circumstancies excepcionals, el Client podrà canviar la data sense que passi res amb el Diposit, es demana que s’avisi el més aviat possible (Sols es podrà canviar de data 1 vegada sota aquesta condició).

INSTRUCCIONS PEL DIA DE PRESA D’IMATGES:

•        El dia de pa presa d’imatges, El Client es responsable de tenir totles les àrees on s’ha de fotografiar netes, organitzades i llestes per començar la sessió al temps indicat. No es responsabilitat de JosepMunoz360 de fer aquestes tàsques, si s’han de fer, els temps adicional serà facturat al Client.

•        El Client es responsable per permetre accés complet a JosepMunoz360 als edificis, arees, habitacions que serán fotografiades.

•        El Client també haurà d’informar al personal de la presencia de JosepMunoz360 i de la feina que es realitzará al lloc on es faci la presa d’imatges.

•        Mentre que JosepMunoz360 esta disposat a acceptar les suggerencies creatives dels clients, JosepMunoz360 mantindrà la direcció creativa de la presa d’imatges per matenir els criteris de Google Map’s amb aquest típus de presa d’imatges.

ENTREGA FINAL:

•        La publicació de la feina completa pot variar de feina a feina, pero normalment la publicació d’una sessió d’imatges d’una Visita Virtual a Google Maps o Google Self-Hosted Tours, S’entregaran les adreçes web, les instruccións per afegir-ho a la seva web (no s’aplica a Self-Hosted Tours) i les imatges promocionals al client en un espai de temps entre 5 i 15 dies laborables. El Client rebrà un correu electrònic amb el contingut.

•        Tota la feina será entregada al client electrónicament amb una plataforma d’enviament d’arxius (com per exemple, DropBox, Google Photos, etc.) No s’entregaran copies físiques a menys que el client ho acordi i hagi fet efectiu el pagament del mateix.

•        Qualsevol foto que s’hagi de repetir o ajustaments fets a les imatges després de l’entrega serán facturats separadament..

COPYRIGHT DE LES IMATGES:

•        Totes les imatges preses per JosepMunoz360 serán propietat de JosepMunoz360, tot i que JosepMunoz360 garanteix al Client els drets complets d’imatge en qualsevol manera que ell desitji ja sigui Online i/o impressió de les mateixes. Els crèdits de la fotografía sempre han de ser donats a JosepMunoz360 o Josep Muñoz si es necesari.

•        JosepMunoz360 es reserva el dret d’us de totes les imatges/feines/materials creats per JosepMunoz360 a la seva discreció per qualsevol motiu que vulgui.

•        Google també te drets de copyrights indefinits (en el cas dels tours virtuals de Google) I Google podrà fer us de les imatges en qualsevol forma que ells desitjin, així mateix, el Client autoritza a JosepMunoz360 a pujar les imatges a Google en nom del client i cedeix les llicencies de les imatges per que Google en faci us al seu cercador web, Google Maps i les pàgines de Google +.

 

•        Google pot canviar les seves normes respecte a les imatges en qualsevol moment. Google sempre esta canviant els serveis per oferir als usuaris i la forma com s’ensenyen les imatges. S’utlitzen o les funcions poden variar. JosepMunoz360 no garantitza la preservació de les imatges que publica a Google en nom dels seus clients i no es farà responsable de cap canvi que google faci a les imatges, mentre estiguin disponibles a Google.

 •        JosepMunoz360 farà el possible per convervar els arxius originals durant un llarg perióde de temps les imatges preses.