ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Barcelona. Institut Barcelona Esports

Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports Secretaria Jurídica

ANUNCI sobre la convocatòria ordinària de subvencions a infants i joves entre 6 i 17 anys per a la pràctica esportiva fora d'horari escolar de la ciutat de Barcelona corresponent al curs 2014-2015

D'acord amb la resolució de la presidència de l'Institut Barcelona Esports, de data 8 de setembre de 2014, s'aprova la convocatòria de subvencions A INFANTS I JOVES ENTRE 6 I 17 ANYS PER A LA PRÀCTICA ESPORTIVA FORA D'HORARI ESCOLAR DE LA CIUTAT DE BARCELONA CORRESPONENT AL CURS 2014-2015 el text de la qual és els següent:

1. Aquesta convocatòria és anual amb un procediment selectiu únic.

2. Son d'aplicació a aquesta convocatòria les bases aprovades per la resolució de la presidenta de l'institut Barcelona Esports de data 29 de juliol de 2014 i publicades en el Butlletí Oficial de la Província de data 1 d'agost de 2014 en tot allò que no la contradigui o indiqui expressament.

El crèdit total disponible per aquesta convocatòria és de 1.000.000.- EUR, dels quals 400.000.- EUR és amb càrrec a la partida D/48902/34112 del pressupost corresponent a aquest exercici i 600.000.- EUR amb càrrec a la mateixa partida del pressupost de l'exercici 2015 condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient del pressupost de l'institut Barcelona Esports.

3. Criteris de valoració de les sol·licituds.

Els criteris de valoració són els establerts a les base 8 de les bases publicades al BOP de data 1 d'agost de 2014. No obstant això, el prorrateig només s'aplica als possibles beneficiaris que puguin tenir dret al mateix import de subvenció de cada tram.

El preu límit anual per a cada activitat susceptible de ser subvencionada, a partir del qual s'aplicarà el percentatge de subvenció que correspongui per la renda personal disponible, seran els que figuren a la taula següent, segons el tipus d'instal·lació on es desenvolupi l'activitat i la participació (o no) en competicions:

Centre educatiu o espai públic Instal·lació esportiva Piscina o activitats al medi natural Sense competició 200,00 EUR 250,00 EUR 300,00 EUR Amb competició 250,00 EUR 330,00 EUR 350,00 EUR

En funció d'aquests preus límit establerts, el màxim import possible de subvenció que pot ser reconegut serà de 315 EUR (90% de 350 EUR).

4. Requisits per a sol·licitar la subvenció i forma d'acreditació.

Considerant la durada del curs escolar, els menors i joves que poden optar a la subvenció són els nascuts a partir del dia 1 de gener de 1997 fins al 31 de desembre de 2008.

Els requisits són els que s'estableixen a la base 4a, i la seva forma d'acreditació es realitzarà de conformitat amb el que preveu la base 11a.

5. Òrgans competents per a la instrucció i resolució del procediment d'atorgament de subvenció.

Els que s'estableixen a les base 7a.

De conformitat amb l'esmentada base, la comissió de valoració estarà formada pels següents membres:

Presidenta: Sra. Teresa Batet i Calaf, gerent de l'Institut Barcelona Esports, o la persona en qui delegui.

Dimarts, 9 de setembre de 2014

1Vocals:

Sra. Marta Carranza Gil Dolz del Castellar, tècnica adjunta a la gerència de l'Institut Barcelona Esports. Sra. Elvira Utrillo Tomas, directora de Planificació i Serveis Generals de l'Institut Barcelona Esports. Sr. Francesc Terron i Cusí, administrador de l'Institut Barcelona Esports. Sr. Gabriel Arranz Herrero, director de Promoció i Esdeveniments Esportius que actua sense vot. Secretari: Sr. Miquel Benito López, secretari delegat de l'Institut Barcelona Esports.

6. Termini de presentació de sol·licituds i termini de resolució del procediment.

El termini per a presentar sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, i finalitzarà el dia 26 de setembre de 2014.

El termini per a dictar la resolució del procediment és de tres mesos a comptar des de la data de finalització de presentació de sol·licituds, transcorregut aquest termini sense dictar resolució els interessats poden considerar denegades les sol·licituds als efectes que pertoquin per a la interposició dels recursos contra la desestimació presumpta de la sol·licitud de subvenció.

7. Llocs de presentació de sol·licituds:

Els llocs de presentació de les sol·licituds són els següents i en els horaris que aquestes oficines estableixin.

Districte Adreça Ciutat Vella Ramelleres, 17. El Raval Eixample Aragó, 328. La dreta de l'Eixample Sants - Montjuïc Creu Coberta, 104. Hostafrancs Les Corts Pl Comas, 18. Les Corts Sarrià - Sant Gervasi Anglí, 31. Les Tres Torres Gràcia Pl Vila de Gràcia, 2. La Vila de Gràcia Horta - Guinardó Lepant, 387, baixos. Baix Guinardó Nou Barris Pl Major de Nou Barris, 1. La Guineueta Sant Andreu Segre, 24. Sant Andreu Sant Martí Pl Valentí Almirall, 1. El Clot Ajuntament Pl Sant Miquel, 3. Barri Gòtic – també dissabtes

8. Publicació de la resolució del procediment.

La resolució del procediment posa fí a la via administrativa. Es procedirà a la publicació d'aquesta resolució al BOP als efectes que preveu l'art. 59.6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, pel qual s'aprova el règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i considerar als interessats com a notificats.

9. Recursos.

Contra la resolució del procediment es podrà interposar recurs d'alçada davant l'alcalde de Barcelona en el termini màxim d'un més a comptar des de l'endemà de la publicació de la resolució en el BOP. També es pot interposar directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la indicada publicació.

Contra la desestimació tàcita del recurs d'alçada, que s'entendrà produïda quan hagin passat tres mesos des de l'endemà de la seva interposició sense que s'hagi notificat cap resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos a comptar del dia següent al que s'hagi produït l'acte presumpte.

10. Pagament.

El pagament a les entitats organitzadores homologades que hagin indicats els sol·licitants per cessió del dret de cobrament i que acreditin la inscripció d'infants beneficiaris de subvenció, es realitzarà pels percentatges i terminis següents:

Dimarts, 9 de setembre de 2014

2% import Mes de pagament i condicions requerides 40% novembre. Prèvia presentació de la relació de beneficiaris inscrits 40% gener / febrer. Prèvia notificació de les baixes de beneficiaris inscrits 20% juny. Prèvia justificació final de la participació a l'activitat dels beneficiaris inscrits

Barcelona, 8 de setembre de 2014 El secretari delegat, p. d. 2/2/2013, Miquel Benito López

https: //bop.diba.cat ● bop@ diba.cat ● DL: B-41698-2002

Dimarts, 9 de setembre de 2014

3