DEPARTAMENT DE MÚSICA        

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Criteris generals:

L’avaluació dels alumnes serà contínua. Per avaluar l’alumne es tindran en compte aquests aspectes:

1. Observació del treball de l’alumne.

2. Participació de l’alumne a les activitats creatives i d’audició.

3. Seguiment de les activitats d’interpretació vocal i instrumental.

4. Control del material que han de dur a classe ( quadern, flauta).

5. Control dels exercicis realitzats per l’alumne.

6. Controls de flauta i pràctica instrumental.

7. Controls escrits sobre els aspectes teòrics del llibre (prova escrita de cada unitat).

8. Interès i actitud de l’alumne cap a la matèria.

9. Control de l’estudi diari del tema que se estigui tractant.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

A cada avaluació hi haurà una nota de proves teòriques, una de proves pràctiques, i una d’actitud (feina de clase, deures, comportament, material, quadern de clase, treballs).

Per poder aconseguir una qualificació positiva s’ha de tenir al manco un 5 de nota mitjana i tenint en compte que la nota mínima de cada apartat ha de ser un 3 per fer la mitjana.

Una actitud reiterativa de mal comportament (distorsions o interrupcions continuades del desenvolupament normal de les clases, amonestació, expulsions, etc) pot suposar suspendre la assignatura.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

L’avaluació de la matèria és contínua pel que fa als aspectes de la pràctica instrumental, això vol dir que es recupera aquest apartat si s’aprova la següent avaluació.

Hi haurà després de cada avaluació una prova escrita de recuperació de les unitats vistes. A la recuperació la nota màxima és un 5.

ALUMNES QUE TENEN LA ASSIGNATURA PENDENT DE CURSOS ANTERIORS

Alumnes de 2n i 3r i 4t ESO que tenen l'assignatura pendent de 1r d'ESO:

AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA: ALUMNES QUE NO HAN APROVAT AL MES DE JUNY:

Alumnes de 1r ESO, i alumnes d’altres cursos que tenen la materia de 1r pendent:

Alumnes de 3r ESO: