Формуваннясоціальногодосвідуучнівчерезрозвитоксоціокультурноїкомпетентностівпроцесівивченняіноземноїмови

Презентаціяавторськоїпрограмифакультативногокурсу

«Країнознавство. Франція»

Виступ на засіданні науково-методичної ради відділу освіти

підготувала вчитель французької мови

Першотравенської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №3

Назарова Інна Григорівна

Сучасний стан міжнародних зв'язків України з іншими країнами у різноманітних сферах життєдіяльності, вихід її у європейський та світовий простір, нові політичні, соціально-економічні та  культурні реалії потребують певних трансформацій у сфері освіти як важливого державного інституту, у тому числі, й у галузі навчання іноземних мов.

     Перед вчителями іноземних мов, як і перед всім учительством, постає задача виховати громадянина, здатного до свідомого суспільного вибору, з високими моральними якостями і, безумовно, соціально адаптованого до швидкоплинних реалій сьогодення.

Саме через пізнання учнями реалій життя інших народів, засвоєння соціальних норм та моделей поведінки, у них формується їх власний соціальний досвід, який дозволить їм відчувати себе повноправними членами соціальної спільноти, громадянами своєї країни, брати активну участь  у справах суспільства і держави.  Накопичення дитиною  соціального досвіду та відтворення його у власній життєдіяльності, формування власного світогляду, вміння взаємодіяти з іншими, уміння вирішувати складні життєві ситуації свідчитиме про ефективність процесу соціалізації, про  розвиток усіх складових самовдосконалення особистості, у першу чергу,потреби у самоствердженні та  самореалізації, що є невід’ємною частиною соціального становлення сучасної людини.  

У вирішенні даної задачі неможливо обійтися  без знання іноземної мови, статус якої, як  ніколи раніше, має тенденцію до постійного зростання. Тож, сьогодні необхідно підносити престиж іноземної мови, популяризувати її серед учнівської молоді, пояснювати необхідність її використання  як засобу міжкультурного спілкування, розширювати  кругозір  учнів  з метою підготовки їх до усвідомленого вибору життєвих стратегій, мотивації майбутнього соціального і професійного розвитку.

Іноземна мова – це той навчальний предмет, який формує декілька видів компетентостей.

Хочу зупинитисяна формуваннісоціокультурної компетенції, як складової комунікативної компетенції,  тому що без створення передумов і закладання основ її формування, неможливо досягти високого рівня міжкультурного спілкування. Формування саме цього виду компетенції є головною метою навчання іноземної мови у школі. Її слід розуміти як систему уявлень про основні національні традиції, звичаї та реалії країн, мова якої вивчається, а також систему навичок та вмінь адекватно поводитися, використовуючи  набуті знання.

Соціокультурна компетенція набуває все більшого значення. Вона являє собою засвоєння культурних та духовних цінностей як свого, так і інших народів, і є інструментом виховання міжнародно-орієнтовної особистості, яка усвідомлює взаємозалежність і цілісність світу, необхідність міжкультурного співробітництва для розв’язання глобальних проблем.

Саме такий підхід  змотивував мене на розробку власної авторської програмифакультативного курсу  «КРАЇНОЗНАВСТВО. ФРАНЦІЯ» для учнів 8-х класів, які вивчають французьку мову як другу іноземну.Але повинна спрацювати не тільки мотивація вчителя, а й внутрішня потреба в отриманні нових знань у самих учнів. Звідси випливає і актуальність самої програми - посилення мотивації учнів до вивчення іноземної  мови у бік її практичного оволодіння, необхідність удосконалення мовних та мовленнєвих навичок для подальшого  вивчення предмету в  10-11-х класах старшої школи.

Метою вивчення курсу «Країнознавство»є, перш за все, розвиток позитивного сприйняття історії та культури Франції через знайомство учнів з культурними традиціями країни, набуття вмінь долати соціокультурні бар’єри, а також вдосконалення навичок усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, усного мовлення, читання, письма, що в сумі забезпечує оволодіння французькою мовою як засобом спілкування, в першу чергу з її носіями.

Програмою курсу передбачено навчити учнів вести бесіду на різноманітні теми (географія, історія, наука, культура), готувати усні та письмові повідомлення, розуміти інформаційні повідомлення, статті, тексти французьких авторів, країнознавчі тексти, та інші медіапродукти – презентації, відеофрагменти, підібрані французькою мовою з різних інформаційних джерел. Велика увага приділяється також виконанню лексичних вправ, інших видів творчих завдань для учнів – вікторини,  складання і розгадування  кросвордів тощо.

У ході вивчення програмового матеріалу учні мають можливість працювати індивідуально, створювати проекти, працювати колективно на заняттях, брати участь в обговореннях.Змістом програми передбачені великі можливості для самостійної роботи учнів з використанням комп‘ютерних програм та ресурсів мережі Інтернет. Без сучасних технічних засобівпроцес навчання не відбувається.

Завданням і змістом курсу єінтегрований підхід до вивчення країнознавчого  матеріалу і формування комунікативної та соціокультурної  компетенції учнів, тобто оволодіння іншомовною культурою в процесі вивчення іноземної мови на матеріалі країнознавства, ознайомлення учнів з багатьма реаліями країни, мова якої вивчається, що відображають її національну культуру.  

При проведенні всіх видів занять  я використовую різноманітні навчально-методичні матеріали (карти, схеми, фотоальбоми, ілюстрації, завдання для творчих та самостійних робіт, запитання для обговорення, роздатковий матеріал для парної та групової роботи, тестові завдання тощо).  

Особливий акцент у змісті програми зроблено на поглибленні і розширенні лексичного запасу учнів, їх мовних знань, формуванні в них соціокультурних навичок на основі культури та реалій життя Франції та інших франкомовних країн.

У структуріпрограмивиокремлюютьсятакіосновнірозділи (змістовні лінії):

І. Загальні відомості про Францію.  (Географічне положення Франції. Великі міста.Визначні місця Франції).

ІІ.Загальні відомості про політичну систему та державний устрій країни. (Символи країни).

ІІІ. З історії  Франції. (Історичні постаті  країни).

IV.Свята у Франції. Традиціїїхсвяткування.

V.Видатні люди Франції (Видатні люди науки, культури).

VІ.Французька  література.

VІІ.Франкофонія. Французька мова в світі.

     По закінченні курсу учніповиннівміти:

- надатипотрібнуінформацію в уснійчиписьмовійформіу межах питань, охопленихпрограмою;

- підготуватирозповідь, повідомлення, презентацію з використанням ІКТ про географічнеположення, політичну структуру Франції,  їїісторію, культуру та традиції, внесок у світову культуру;

- читати і розумітиавтентичнітекстикраїнознавчого характеру.

Не можна не сказати про результативність роботи вчителя – участь учнів в олімпіадах та Всеукраїнському конкурсі з французької мови «Галлус».

Висновок:  Отже, для сучасної української молоді мати навички та вміння міжкультурного спілкування, тобто сформовану соціокультурну компетенцію для успішної реалізації свого творчого, інтелектуального та духовного потенціалу, а також майбутнього кар’єрного росту у професійній діяльності дуже важливо.

Міжкультурне спілкування поступово стає невід’ємною частиною повсякдення, і воно повинно бути однією з першочергових прерогатив у сучасній українській середній освіті, оскільки випускник школи повинен бути здатним вести полікультурний діалог зі своїми ровесникамита людьми різного віку.

Ознайомлення з культурою франкомовних країн сприяє не тільки зближенню з її представниками, але й глибшому усвідомленню своєї власної культурної традиції та спадщини, своєї національної унікальності та неповторності. Тому ознайомлення з культурнимиособливостямифранко-мовнихнародівздатнепробудитиінтерес до своєїкраїни та їїтрадицій, і таким чином,сприятивихованнюпатріотизму і набуттю соціального досвіду підростаючого покоління.