logo nutka

Świątniki Górne, dn. 7 listopada 2014 r.                                                                                                                    

"KOLĘDOWAĆ MAŁEMU..." - II Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek Świątniki Górne 2015

Regulamin

 1. Organizatorzy:
 1. Szkoła Muzyczna I stopnia

 ul. K. Bruchnalskiego 35

 32-040 Świątniki Górne

 tel. 12 2708948

 www. sm-swiatniki.pl

 e-mail: sekretariat@sm-swiatniki.pl,

 1. Stowarzyszenie „Klucz do muzyki w Świątnikach Górnych,
 2. Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych.

 1. Cele przeglądu:
 1. Rozbudzanie zamiłowania do wspólnego muzykowania,
 2. Kultywowanie tradycji wykonywania najpiękniejszych utworów świątecznych, kolęd i pastorałek,
 3. Stwarzanie warunków zaprezentowania się dzieci przed szerszą publicznością,
 4. Integrowanie uczniów, dzieci i młodzieży z regionu,
 5. Współpraca szkół muzycznych i wymiana doświadczeń.

 1. Odbiorcy przeglądu:

Przegląd skierowany jest do uczniów klas I-III sześcioletniego cyklu nauczania
i klas I –III czteroletniego cyklu nauczania szkół muzycznych I stopnia w:
Gdowie, Czasławiu, Dobczycach, Wieliczce, Sobolowie, Skawinie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Domosławicach, Dobrej, Trzcianie, PSM I st. w Krakowie ul. Tyniecka i ul. Józefińska.

 1. Kategorie konkursu:
 1. zespoły: tria, kwartety kwintety podzielone na cztery grupy wiekowe,
 2. duety i duety fortepianowe (utwory na 4 ręce) podzielone na cztery grupy wiekowe.

 1. Grupy wiekowe:
 1. Grupa I: uczniowie kl. I cykl sześcioletni,
 2. Grupa II: uczniowie kl. I cykl czteroletni,
 3. Grupa III: uczniowie kl. II i III cykl sześcioletni,
 4. Grupa IV: uczniowie  kl. II i III cykl czteroletni.

 1. Forma prezentacji:

Zespoły instrumentalne minimum trzy osoby i duety (mile widziany stój kolędniczy).

 1. Zasady uczestnictwa:
 1. Uczestnicy przygotowują dwa utwory instrumentalne spośród kolęd, pastorałek lub piosenek świątecznych pod warunkiem:
 1. jeden utwór musi być tradycyjną kolędą lub pastorałką;
 2. drugi może być dowolny z repertuaru świątecznego;
 3. utwór musi być zamkniętą myślą muzyczną, jeżeli jego rozmiary nie przekraczają dwóch okresów muzycznych, należy wykonać dwie zwrotki, najlepiej w różnym opracowaniu,
 1. W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator może ograniczyć ilość prezentowanych utworów do jednego,
 2. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 7 min,
 3. Wykonawcy wykonują program na żywo. Program może być wykonany z nut,
 4. W przypadku gdy w zespole występują osoby z różnych grup wiekowych, zespół zostaje przypisany do grupy starszej wiekowo,
 5. Uczestnicy przeglądu i ich rodzice wyrażają zgodę na wykorzystanie materiałów (zdjęcia, nagrania audiowizualne) dla celów promocji Szkoły i Przeglądu.

 1. Forma zgłoszenia (Karta Zgłoszenia Zespołu - do pobrania) ze strony internetowej szkoły lub z załącznika regulaminu.

Zgłoszenie można nadsyłać:

 1. pocztą: Szkoła Muzyczna I stopnia ul. K. Bruchnalskiego 35, 32-040 Świątniki Górne,
 2. e-mail: sekretariat@sm-swiatniki.pl,
 3. osobiście: sekretariat szkoły w godzinach  14.00-18.00,
 4. termin zgłoszeń upływa 16 stycznia 2015 r.

 1. Jury.
 1. Prezentacje muzyczne oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych;
 2. Ocenie podlegać będzie:
 1. poprawność wykonania;
 2. interpretację;
 3. muzykalność;
 4. ogólny wyraz artystyczny,
 1. Decyzje Jury są ostateczne.

 1. Nagrody:
 1. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, a dla wyróżniających się zespołów w każdej kategorii wykonawczej i wiekowej przewidziane są nagrody rzeczowe,
 2. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania wszystkich przewidzianych regulaminem nagród.

 1. Szkoła zapewnia:
 1. Salę do rozegrania,
 2. Pulpity,
 3. Instrumenty perkusyjne (marimba, ksylofon, zestaw perkusyjny),
 4. Pianino.

 1. Prezentacje odbędą się
 1. Prezentacje odbędą się 27 stycznia 2015 r. w auli budynku szkoły,
 2. Przesłuchania są jednoetapowe i otwarte dla publiczności,
 3. Kolejność występów ustalona zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń i podana na stronie internetowej szkoły do dnia  23 stycznia 2015 r.

 1. Zakończenie Przeglądu:
 1. Odbędzie się 2 lutego 2014 r. o godz. 17.00. Na koncert galowy zaproszone sa wszystkie zespoły do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Świątnikach Górnych ul. K. Bruchnalskiego 5,
 2. Zespoły nagrodzone zobowiązane są do udziału w koncercie galowym, o fakcie tym szkoły zostaną powiadomione z wyprzedzeniem,
 3. Próby i miejsce przygotowania do występu galowego – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury „Strażnica Kultury”  w Świątnikach Górnych ul. K. Bruchnalskiego 5. Próby przed koncertem galowym według porządku, który wyznaczy szkoła.

 1. Pozostałe informacje:
 1. Ustala się wpisową kwotę 10 zł od każdego uczestnika przeglądu.
 1. w przypadku nie zgłoszenia się zespołu na przesłuchanie opłata wpisowa nie podlega zwrotowi;
 2. wpłat należy dokonywać wraz ze zgłoszeniem zespołu na konto:

Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych

38 8619 0006 0011 0253 1740 0001.

 1. Kolejność zespołów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły,
 2. Wyklucza się udział nauczyciela jako członka zespołu lub dyrygenta,
 3. Prezentacje konkursowe oraz koncert galowy będą rejestrowane (zdjęcia, nagrania audiowizualne) dla użytku szkoły i mogą być wykorzystane jako materiał promocyjny Szkoły i Przeglądu,
 4. Uczestnicy przeglądu i ich rodzice wyrażają zgodę na wykorzystanie materiałów (zdjęcia, nagrania audiowizualne) dla celów promocji Szkoły i Przeglądu,
 5. Dodatkowe informacje i pytania należy kierować do:
 1. Justyna Dawidowicz – 691 080 742, rastajusta@gmail.com;
 2. Janusz Świerkosz – 514 023 570, januszwierkosz@gmail.com.

ZAPRASZAMY!!!

 


KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU

na II Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolędować Małemu…”

Świątniki Górne 27 stycznia 2015 r.

Po zapoznaniu się z regulaminem, zgłaszam zespół kameralny do udziału w przeglądzie.

Kategoria zespołu ........................................................................................................................

Imię i nazwisko ucznia

Instrument

Grupa

Kategoria

1.

2.

3.

4.

5.

Zespół pracuje pod kierunkiem ....................................................................................................

                                                                                            / imię i nazwisko nauczycieli przygotowujących zespół /

…………………………………………………………………………………………………...

Adres  i telefon szkoły zgłaszającej zespół:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

PROGRAM

1.

2.

*    Zgłaszający zespół oświadczają, że dokonali wyboru grupy zgodnie z zapisami Regulaminu Przeglądu. W  przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zespół może zostać zdyskwalifikowany.

* Uczestnicy przeglądu i ich rodzice wyrażają zgodę na wykorzystanie materiałów (zdjęcia, nagrania audiowizualne) dla celów promocji Szkoły i Przeglądu oraz umieszczanie zdjęć na stronach internetowych, w materiałach pokonkursowych.

     

   Miejscowość, data:                          Podpis rodzica/rodziców:                       Podpis dyrektora szkoły

  ……………………                    …………………………..            ……………………