Published using Google Docs
Комплексная программа молодежной политики
Updated automatically every 5 minutes

        

Комплексна програма по реалізації молодіжної політики на

Державному підприємстві «Завод 410 ЦА» (2017-2020рр.) № 262

Мета програми

Залучення, закріплення, професійне становлення молодих робітників на заводі та створення умов для розвитку їх особистісних та професійних компетенцій

Термін реалізації програми

Програма розрахована на період з 2017 по 2020рр.

Об’єкт програми

Основна цільова аудиторія – «Молодий працівник», робітник підприємства від 18 до 35 років.

Основні задачі Програми

 1. Сприяння професійному росту та соціальному становленню молодих працівників на підприємстві, розвитку їх професійних та особистісних компетенцій,  виробничої ініціативи та активної життєвої позиції.
 2. Надання економічно обґрунтованої, збалансованої соціальної та матеріальної підтримки молодим працівникам підприємства.
 3. Професійна та соціальна адаптація молодих працівників в корпоративному середовищі підприємства.
 4. Розвиток нормативно-правової бази, що закріплює рішення керівництва підприємства та профспілкового комітету в області молодіжної політики в якості обов’язкової та від’ємної частини стратегічного розвитку.

Перспективні задачі Програми на період до 2020 року:

Збереження та нарощування темпів розвитку підприємства, вдосконалення технологій та модернізація виробництва за активної участі молодих керівників, фахівців та робітників.

Очікувані результати від реалізації Програми

 1. Збільшення сукупної частки молодих робітників в трудовому колективі підприємства.
 2. Скорочення плинності молодих кадрів в перший рік після прийняття на роботу.
 3. Підвищення рівня продуктивності праці на підприємстві.
 4. Підвищення показників задоволеності молодих працівників своїм економічним та соціальним статусом на підприємстві.
 5. Ефективна система цілеспрямованого використання кадрового потенціалу в рішенні поточних та стратегічних задач підприємства.
 6. Ефективна система підтримки професійного росту та підвищення ділової та творчої активності молодих працівників підприємства.

Цільова аудиторія Програми

Молодь підприємства – соціальна група, неоднорідна за  професійно-кваліфікаційному, освітньому та соціально-економічному рівню. До неї належать різні категорії молодих працівників, віком від 18 до 35 років.

Механізм реалізації Програми

Ефективність роботи підприємства визначається, в першу чергу, кадровим потенціалом, своєчасними організаційними перевтіленнями та введенням інновацій.

Основним джерелом ініціативи та розвитку процесів, що стосуються організаційних перевтілень, технічного переозброєння, впровадження та розвиток системи постійних покращень, є молоді кадри.

Тому необхідно на постійний системній основі забезпечувати процес поновлення (омолодження) колективу підприємства, домагатися участі молодих працівників в рішенні виробничих питань.

 В цьому зв’язку виділена низка проектів, що представляють сукупність взаємопов’язаних мір та дій, що направлені на рішення пріоритетних задач.

Комісія з питань реалізації Програми

Для вирішення низки питань по реалізації Програми на підприємстві створюється Комісія з питань реалізації програми (надалі - Комісія). Комісія створюється за наказом Генерального директора заводу.

Завданням комісії є координація питань щодо діяльності підприємства в рамках Програми, участь в проектах Програми, формування рішень по окремим проектам Програми.

Питання, розглянуті Комісією відображаються в Протоколах, які ведуться на кожному її засіданні.

Оригінали Протоколі зберігаються у секретаря Комісії.

Рішення Комісії виносяться на розгляд балансової комісії підприємства.

Мета: оцінка, розвиток та ефективне використання особистісних та професійних компетенцій молодих співробітників, розвиток системи професійної орієнтації та самовизначення.

Механізми реалізації:

Мета: покращення якості відбору молодих фахівців, їх адаптації на робочому місці, підвищення кваліфікації молодих спеціалістів

Механізми реалізації:

Мета: основним завданням стажування молодих спеціалістів є набуття ними необхідних практичних та організаторських навичок для виконання обов'язків по займаній посаді, поглиблення знань економіки виробництва, наукової організації праці та управління, ознайомлення з науковими, технічними та виробничими досягненнями. Разом з тим, за час стажування виявляються ділові та особистісні якості випускників вищих навчальних закладів.

Механізм реалізації:

Мета: різнопланова адаптація нового співробітника на підприємстві та розкриття його потенціалу

Механізм реалізації:

Мета: омолодження колективу підприємства

Механізм реалізації:

Загальна схема роботи з молодими фахівцями на підприємстві представлена на   мал.1

Мета: підвищення рівня кваліфікації працівників підприємства

Механізм реалізації:

Умовами для прийняття позитивного рішення є:

Навчання проводиться за спеціальностями, що знаходяться в списку пріоритетних професій на підприємстві.

Мета: сприяння закріпленню на підприємстві молодих працівників та спеціалістів, виховання корпоративного духу, підготовка молодих керівників

Механізми реалізації:

Мета: сприяння інтеграції та активної участі молодих працівників в соціально-економічному розвитку підприємства

Механізми реалізації:

Мета: інформаційне забезпечення реалізації Програми та формування позитивної репутації підприємства в молодіжному середовищі

Механізм реалізації:

Мета: укріплення здоров’молодих працівників та членів їх родин через залучення їх до занять фізичної культури та спортом

Механізми реалізації:

Мета: забезпечення психологічної та соціальної стабільності молодого працівника Механізм реалізації:

Організація контролю реалізації Програми

Голова Комісії з питань реалізації Програми здійснює організацію, координацію та контроль реалізації Програми, вносить в установленому порядку пропозиції по уточненню заходів Програми.

Оцінка ефективності реалізації Програми

Ефективність реалізації Програми оцінюється змінами вікової структури працівників підприємства. Передбачається збільшити частку молодих працівників на підприємстві.

Важливим індикатором ефективності заходів, що реалізуються в рамках Програми, є показники задоволення працівників своїм положенням на підприємстві, матеріальним благополуччям та соціальними гарантіями, а також своєю репутацією в зовнішньому середовищі.

Іншими результатами, що свідчать про успішну реалізацію Програми, будуть:

Показники, до яких буде намагатися досягти Програма до 2020 року, можна віднести:

 1. Формування позитивного психологічного мікроклімату в колективі підприємства, як одного із головних факторів підвищення продуктивності праці, задоволеності працівників працею і колективом
 2. Високий професійний рівень кадрового резерву, що ґрунтується на удосконалених системах відбору кадрів, нових корпоративних традиціях, а також створених на підприємстві умовах, що заохочують ініціативність та постійний ріст кваліфікації.
 3. Привабливий імідж підприємства на ринку праці як одного з найкращих роботодавців, що зрощують власні молоді кадри, що веде системну цілеспрямовану роботу з молодими працівниками у всіх професійних спектрах.