АНУ дахь  “Мандухай” циркээс “Итгэлтэй утас”-ны үйл ажиллагаанд хандивласан хандивын мөнгөний зарцуулалт

Зардлын нэр

Хэмжих нэгж

Тоо хэмжээ

Зарцуулалтын дүн

1

Зөвлөгчийн цалин

 10 сар

200,000

2,000,000 ₮

2

Харилцаа  холбооны зардал

10 сар

36,000

360,000 ₮

3

Бичиг хэргийн зардал

10 сар

21,500

215,000 ₮

4

Цайны зардал

10 сар

23,600

236,000 ₮

Нийт  дүн

2,811,000 ₮

Итгэлтэй утас “96490505” үйл ажиллагааны товч тайлан

Хандивлагч: Мандухай цирк

Хэрэгжүүлэгч: Хүчирхийллийн Эсрэг Үндэсний Төв

 Хандивийн зорилго: Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн болон өртөх эрсдэлтэй хүмүүсд утсаар мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх, шаардлагатай үйлчилгээнд түргэн шуурхай холбон зуучлах үйлчилгээг үзүүлэх.

Хугацаа: 2014 оны 8 сараас 2015 оны 5 сар

Итгэлтэй утсаар зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлсэн тоон мэдээлэл, тайлбар:

                           

 

Холбон зуучлах үйлчилгээ нь улирал тутамд өсөлттэй байна. Хүчирхийллийн талаар утсаар зөвлөгөө өгөх нь бусад төрлийн утасны зөвлөгөө үйлчилгээнээс ялгаатай онцлогтой байдаг. Шаардлагатай үед үйлчлүүлэгчийн өмнөөс цагдаа дуудаж эрсдэлтэй байдлаас хамгаалах, түргэн тусламж дуудаж эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх зэргээр шуурхай арга хэмжээ авдаг. Мөн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагуудруу холбон зуучилж асуудал шийдэгдэх хүртэлх арга хэмжээ авахад нь тусладаг

Итгэлтэй утас 50990505-г олон нийтэд сурталчилах хүрээнд

 

Итгэлтэй утсыг олон нийтэд сурталчлан таниулснаар утсанд хандан зөвлөгөө мэдээлэл авагсдын тоо нэмэгдэж байна. Мөн урьд нь Улаанбаатар хотоос холбогддог байсан бол 2014 оны 9 сараас хөдөө орон нутгуудаас хандан зөвлөгөө авагсдын тоо нэмэгдэж байна.

Итгэлтэй утасны талаар товч тайлан бичсэн:

                                                       ХЭҮТ-ийн үйлчилгээний менежер Г.Түвшинжаргал