ESCOLARITZACIÓ  

CRITERIS  DE  DESEMPAT

D’acord amb l’article II punt 6 del Decret 37/2008, de 4 d’abril (BOE número 46, de 5 d’abril de 2008), en cas d’empat es dirimeix atenent la major puntuació obtinguda en els criteris prioritaris tot comparant-los un per un i en l’ordre indicat a continuació:

1) Major puntuació obtinguda en l’apartat de germans matriculats al Centre o pare, mare o tutor que hi treballi

2) Major puntuació obtinguda en l’apartat de proximitat de domicili de l’alumne

3) Major puntuació obtinguda en l’apartat de proximitat del lloc de treball d’alguns dels seus progenitors o tutors o del mateix alumne si aquest té l’edat de treballar

4) Major puntuació obtinguda en l’apartat de renda anual de la unitat familiar

5) Major puntuació obtinguda en l’apartat de concurrència d’alguna discapacitat en l’alumne, en els pares o tutors legals o en algun germà o germana

6) A batxillerat, si després d’aplicar els anteriors criteris es manté l’empat, s’ha de dirimir segons la mitjana aritmètica de les matèries avaluades de tots els cursos d’educació secundària obligatòria, sense computar l’assignatura de Religió

Si l’empat persisteix, es procedirà a efectuar un sorteig DIFERENT a la Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, per a cada procés (adscripció, admissió ESO, admissió batxillerat i PQPI)

7) Assignació per sorteig públic de la lletra de desempat

Per saber la lletra de desempat de cada procés heu d’anar a la pàgina web

<escolarització.caib.es>    sortejos