ESCOLARITZACIÓ  

CRITERIS  DE  DESEMPAT

D’acord amb l’annex V de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres 14 de març de 2018 (BOIB núm.35 de 20 de març de 2018, pág. 9.300), en cas d’empat es dirimeix atenent la major puntuació obtinguda en els criteris prioritaris tot comparant-los un per un i en l’ordre indicat a continuació:

a. Major puntuació obtinguda en l’apartat de germans matriculats al centre o pel fet que el pare, la mare o el tutor hi fan feina.

b. Major puntuació obtinguda en l’apartat de proximitat del domicili de l’alumne.

c. Major puntuació obtinguda en l’apartat de proximitat del lloc de feina d’algun dels progenitors o tutors, o de l’alumne, si aquest té l’edat per fer feina.

d. Major puntuació obtinguda en l’apartat de la renda per càpita de la unitat familiar.

e. Major puntuació obtinguda en l’apartat de família nombrosa.

f. Major puntuació obtinguda en l’apartat d’existència d’alguna discapacitat en l’alumne, en el pare, en la mare, en els tutors o en algun germà.

g. Major puntuació obtinguda en l’apartat d’acolliment familiar de l’alumne.

h. Major puntuació obtinguda en l’apartat d’esportista d’alt nivell.

i. Si la situació es dona per accedir als estudis de batxillerat i després d’aplicar els criteris anteriors s’hi manté l’empat, s’ha de dirimir segons la mitjana aritmètica de les matèries avaluades de tots els cursos d’ESO. En aquelles qualificacions en què no consti la nota numèrica, les equivalències seran les següents: insuficient, 3; suficient, 5; bè, 6; notable, 7 i excel·lent, 9.

j. Si persisteix l’empat, per dirimir aquesta situació s’efectuarà un sorteig públic a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, presidit pel director general de Planificació, Ordenació i Centres o persona en qui delegui, després del termini de presentació de les sol·licituds. Aquest sorteig determinarà les dues lletres, a partir de les quals es farà l’ordenació alfabètica del primer llinatge corresponent als sol·licitants. El resultat dels sorteig es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

Assignació per sorteig públic de la lletra de desempat

Per saber la lletra de desempat de cada procés heu d’anar a la pàgina web

<escolarització.caib.es>    sortejos