V CONCURS DE
C
ULTURA CLÀSSICA

ODISSEA 2016

 

L’Associació de Professors de Llengües Clàssiques (APLEC), convoca la cinquena edició del Concurs Odissea a Catalunya, en el qual podran participar tots els alumnes que així ho desitgin, pertanyents a qualsevol dels centres oficials d'Ensenyament Secundari de Catalunya.

Tindrà lloc entre els dies dilluns 1, dimarts 2, dimecres 3 i dijous 4 de febrer (primera fase), i els dimecres 17 de febrer i 2 març (desempat local i fase final estatal respectivament), tal com es detalla en el calendari adjunt.

Aquest certamen, tot i que és obert a tot l’alumnat dels centres educatius de Catalunya, està adreçat principalment als de Cultura Clàssica, Llatí i Grec, sense més pretensions que treure la Cultura Clàssica de les aules, almenys durant uns dies.

Recordem que la idea original d’aquest concurs la devem a les professores Ángeles Burgos González i María F. Loira Santiago, dels departaments de Grec i Llatí de l’IES “David Buján” de Cambre (A Coruña). L’actual no és més que una versió "en línia" del seu concurs.      

En aquesta edició participen les seccions de la SEEC de Cadis, Còrdova, Granada, Màlaga i Sevilla, d’Aragó, de Canàries, de Galícia, d’Extremadura, de la Rioja, de València-Castelló i Alacant, i de Valladolid i l’Associació de Professors de Llengües Clàssiques de Catalunya (APLEC).

La celebració del concurs coincidirà en les mateixes dates a tots els territoris.

Les preguntes se cenyiran al currículum  de Cultura Clàssica, Llatí i Grec que s’imparteix als centres i, tal com s’estableix a les bases, cada dia versaran sobre temes concrets.

En aquesta nova aventura de l’ODISSEA 2016 ens acostarem a un nou tema: “La guerra a Grècia i Roma”.

Amb aquest tema aprendrem les motivacions que condueixen els pobles a veure’s immersos en guerres, de vegades per interessos polítics i econòmics, d’altres per defensar la seva terra i la seva gent o per defensar uns ideals. Però en aquest viatge de dolor i patiment per l’ambit de la guerra, hem d’aprendre a valorar, gaudir i defensar la pau, que fa millors les persones i els pobles, enfortint llaços i cercant elements comuns de convivència i benestar entre els éssers humans.

La nostra nau tornarà a recórrer innombrables aventures en la navegació pel tempestuós mar dels centres de tot Catalunya i, un cop més, en aquesta segona singladura, anhelem arribar a la nostra illa sans i estalvis, però també més savis. Deixem que els nostres alumnes s’enfrontin com herois moderns a les preguntes i gaudeixin de la satisfacció de les respostes trobades amb el seu esforç, que arribin sans a Ítaca i acompleixin la seva travessia sense consultar l’oracle més del que és estrictament necessari.


BASES

I. El concurs consistirà a respondre les preguntes que cada dia es publicaran a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org).

II. Podran participar-hi alumnes matriculats en els centres oficials d’ensenyament secundari de Catalunya durant el curs 2015/2016, formant equips de tres membres com a màxim. Aquests equips hauran de tenir un professor responsable. Un mateix professor podrà ser responsable de diversos equips.

El professor responsable en presentar algun equip es compromet a actuar com a vigilant en centres diferents del seu, si escau que s'ha de produir un desempat.

III. La inscripció dels equips es realitzarà entre el dimarts 1 de desembre de 2015 i el dimarts 26 de gener de 2016, ambdós inclosos, emplenant el formulari d’inscripció directament al web del concurs. Una vegada enviat, cada equip rebrà al correu electrònic del professor responsable una clau per concursar. Un cop començat el concurs no es podrà substituir cap dels components dels equips.

IV. Els tres primers dies (1, 2 i 3 de febrer) sortiran publicades tres preguntes que versaran sobre un tema relacionat amb la Cultura Clàssica.

V. El quart dia (dijous 4 de febrer), sortiran publicades unes altres preguntes-pista i una superpregunta de major dificultat que les preguntes ordinàries: la resposta de la superpregunta vindrà donada per les inicials de les respostes correctes d’aquestes preguntes-pista, seguint el seu ordre de publicació. Totes aquestes preguntes tindran com a eix temàtic la guerra en la literatura grecollatina.

VI. Els equips participants hauran de respondre les preguntes completant directament el formulari publicat a la pàgina web del concurs (www.odiseaconcurso.org).

VII. Sols en cas excepcional d’avaria del sistema informàtic podran ser admeses les respostes per correu electrònic a l'adreça següent: correu.aplec@gmail.com, sempre i quan hi consti la clau, nom del grup i professor responsable.

VIII. Per cada pregunta correctament contestada s’obtindran 5 punts. Si s’encerta la superpregunta s’obtindran 10 punts i per cada resposta encertada de les preguntes-pista per arribar a la solució s’obtindran 2 punts més.

IX. No es poden deixar preguntes sense respondre (en blanc), tant a les tandes de preguntes dels tres primers dies com a la de la superpregunta, ja que en fer-ho s'anul·len totes les altres de la sèrie.

X. En les respostes no s’admetran abreviatures i s’haurà de respectar l’ortografia correcta de les paraules. Exemple: Sòcrates, no Socrates; cínic, no cinic. Tampoc es podrà afegir cap altre caràcter, com cometes “”, punts ., comes, parèntesis (), etc.

XI. Les preguntes, preguntes-pista i superpregunta han de ser sempre respostes amb UNA SOLA PARAULA, i queden automàticament invalidades les que consten de més d’una paraula en la resposta.

XII. Només s’admetrà la resposta en llatí quan es demani expressament en aquesta llengua. En aquest cas s’ha d’escriure el nominatiu singular de la paraula, tal com es troba en el diccionari, llevat que s'indiqui expressament d'una altra manera (com en el cas dels pluralia tantum).

XIII. Les transcripcions de les paraules gregues han d’atenir-se a les normes de transcripció al castellà o al català. Qualsevol transcripció a altres llengües serà considerada com un error. També serà considerat un error la transliteració de la paraula grega. Per a la transcripció de les paraules gregues en general i dels noms propis grecs poden consultar-se els enllaços que s'ofereixen a la secció de FAQ (preguntes freqüents).

XIV. Al web hi ha una relació de preguntes i respostes relatives a la participació correcta en el concurs. No dubteu a consultar-les, perquè poden ser de molta utilitat i evitar errors innecessaris.

XV. Cada dia es publicaran al web les respostes correctes a les preguntes o superpregunta del dia anterior i l’ordre de classificació dels equips.

XVI. El resultat provisional es publicarà, si no es produeix un empat, el divendres 5 de febrer de 2016. Aquest dia quedarà per a atendre les reclamacions si n'hi hagués.

XVII. El resultat final d’aquesta primera fase es publicarà el dilluns 8 de febrer. En cas d’empat a punts es procedirà segons allò establert en els punts següents.

XVIII. En cas d’empat a punts entre equips que puguin optar al segon o tercer premis, no hi haurà desempat, la classificació s’establirà atenent al temps emprat a respondre la súperpregunta.

XIX. Es concedirà un màxim de dos premis por centre. En cas que dos o més equips del mateix centre quedin classificats per a obtenir més de dos premis, s’atorgaran només els dos premis majors als dos equips d’aquest centre que hagin obtingut millor puntuació o, en cas d’empat a punts, als que hagin esmerçat menys temps a respondre la súperpregunta. Si més d’un equip del mateix centre queden classificats per al primer premi, s’aplicarà la regla següent.

XX. En cas d’empat a punts entre equips que optin als primer premi es celebrarà un desempat, que consistirà en una nova superpregunta que es publicarà al web la tarda del dimecres 17 de febrer. En aquesta nova súperpregunta només es permetrà la participació d’un equip per centre, aquell que hagi esmerçat menys temps a respondre la súperpregunta del quart dia. Si per qualsevol raó aquest equip no pogués realitzar el desempat, el seu lloc seria ocupat pel següent equip del mateix centre que, bo i tenint els mateixos punts, hagi invertit menys temps a respondre. I així successivament.

XXI. Aquest desempat tindrà lloc a les dependències dels centres designats per l’organització, com a mínim un per Delegació Territorial, i serà vigilat per un/a professor/a d'un altre centre participant o per un representant de l'organització. Els participants s’identificaran amb el seu DNI i no es permetrà l’ús de telèfon mòbil, xats, xarxes socials o correu electrònic, ni la visita de persones alienes al concurs.

XXII. En el desempat les preguntes poden ser de qualsevol dels temes de les fases anteriors del concurs. S’aixecarà acta de tot el procés segons el model proporcionat per l’organització.

XXIII. En cas de nou empat a punts, l’equip que menys temps hagi emprat a respondre a aquesta superpregunta de desempat serà el guanyador i seleccionat per a la fase estatal, i amb el mateix criteri, si escau, s'adjudicaran els premis inferiors.

XXIV. El resultat provisional d’aquest desempat es publicarà el dijous 18 de febrer, i quedarà aquest dia per a atendre les reclamacions, si n'hi hagués.

XXV. El resultat final del desempat i, per tant, de la fase local del concurs, es publicarà el divendres 19 de febrer.

XXVI. Per a participar en la fase estatal, les diferents seccions hauran de comunicar a SEEC-Galicia les dades dels equips guanyadors de les seves respectives seccions abans del dilluns 29 de febrer.

XXVII. Els equips guanyadors a les seves respectives seccions competiran entre ells en una segona fase estatal, amb una gran pregunta que serà publicada la tarda de dimecres 2 de març.

XXVIII. Aquesta segona fase tindrà lloc en les dependències del centre guanyador o, si no és possible, en un centre designat per l’organització i vigilat per un responsable d’aquesta. Els participants s’identificaran amb el seu DNI i no es permetrà l’ús de telèfon mòbil, xats, xarxes socials o correu electrònic, ni la visita de persones alienes al concurs.

XXIX. El resultat provisional es publicarà dijous 3 de març, dia que quedarà per a atendre les reclamacions, si n'hi hagués.

XXX. El resultat final d’aquesta fase estatal es farà públic divendres 4 de març.

XXXI. El jurat estarà format pels membres de l’organització designats per les diferents seccions de la SEEC i l’APLEC.

XXXII. S’estableixen els següents premis:

Els premis en metàl·lic són aportats per la Secció Catalana de la SEEC, la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, l’Institut Català d'Arqueologia Clàssica, la Societat Catalana de Teatre Grecollatí, Iberia Graeca (Museu d’Arqueologia de Catalunya). També hi haurà altres premis aportats per Editorial Bambú i la revista Auriga.

XXXIII. S’estableix el premi següent en la fase estatal, aportat a parts iguals entre les seccions participants:

XXXIV. El lliurament de premis de la fase catalana tindrà lloc el al mes de maig de 2016, coincidint amb les passejades arqueològiques organitzades en el marc del festival Tarraco Viva, en dia i hora encara per determinar, a la sala d’actes de l’ICAC, a Tarragona.

XXXV. Qualsevol reclamació o consulta ha de ser gestionada directament pel professor responsable del grup. No es tindran en compte les reclamacions realitzades directament pels alumnes o altres professors. Qualsevol reclamació ha d’anar contrastada per fonts fiables, no s’acceptaran reclamacions sense bibliografia de referència. En cas de reclamació, aquesta es dirigirà al correu electrònic següent: correu.aplec@gmail.com.

XXXVI. Les bases i el calendari del concurs podran ser modificades per part de l’organització per causes de força major (temporals, avaria informàtica, etc.).


CALENDARI

De dimarts 1 de desembre de 2015 a divendres 29 de gener de 2016. Inscripció dels equips a la pàgina del concurs <http://www.odiseaconcurso.org>.

Dilluns 1, dimarts 2 i dimecres 3 de febrer. Les preguntes es publicaran a la web del concurs i hauran de ser contestades pels equips inscrits en un termini màxim de 24 hores, és a dir, abans de les 9:30 h. de l’endemà.

Dijous 4 de febrer. La súperpregunta amb les seves preguntes-pista serà publicada a partir de les 9:30 h. i haurà de ser contestada pels equips inscrits en un termini màxim de 24 hores, és a dir, abans de les 9:30 h. de l’endemà.

Divendres 5 de febrer. Publicació del resultat provisional de la primera fase local. Atenció de reclamacions.

Dilluns 8 de febrer. Publicació del resultat final d’aquesta primera fase local.

Dimarts 16 de febrer. Data límit per a què els centres comuniquin a l’organització l’equip que participa en el desempat de la fase catalana en cas que més d’un hagi quedat empatat a punts en la primera fase. La comunicació es farà a l’adreça correu.aplec@gmail.com.

Dimecres 17 de febrer. Desempat de la fase catalana entre equips empatats a punts amb una nova súperpregunta que es publicarà a la pàgina del concurs a les 17:00 hores i haurà de ser contestada abans de les 20:00 hores.

Dijous 18 de febrer. publicació del resultat provisional d’aquest desempat. Atenció de reclamacions.

Divendres 19 de febrer. Publicació del resultat final del desempat, i, en conseqüència, de la fase local del concurs.

Dilluns 29 de febrer. Data límit per a la comunicació a SEECGalicia dels guanyadors de les diferents seccions.

Dimecres 2 de març. Competició entre els equips guanyadors de les diferents seccions mitjançant una súperpregunta que es publicarà a la pàgina web del concurs a les 17:00 hores i haurà de ser contestada abans de les 20:00 hores.

Dijous 3 de març. Publicació del resultat provisional de la fase estatal. Atenció de reclamacions.

Divendres 4 de març. Publicació del resultat final de la fase estatal de l’Odissea 2015.

Maig (dia i hora encara per determinar). Lliurament de premis als guanyadors del concurs a Catalunya, coincidint amb les passejades arqueològiques organitzades en el marc del festival Tarraco Viva, a la sala d’actes de l’ICAC, a Tarragona.