Assemblea per la Diversitat

Butlleta d’inscripció com a persona voluntària d’Assemblea per la Diversitat

Nom i cognoms:

Adreça:        

Població i codi postal:

Comarca:

Telèfon :                        Mòbil:

Adreça electrònica:

Data de naixement:

Estudies?                      Què?                                                On?        

Participes en alguna altra entitat?                  A quina?

Treballes?                                En què?

Estàs sindicat o sindicada?                        On?

Com has conegut Assemblea per la Diversitat?

Quins temes t’interessen o t’agradaria treballar com a voluntari/a?

Signatura:

..............................., ......... de/d’ ...................................... de 201....

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal autoritzes a AxD a que les teves dades constin en un fitxer amb l’única finalitat de participar al nostre programa de voluntariat, podent-te donar de baixa en qualsevol moment

Envieu per correu electrònic a assembleadiversitat@gmail.com