iNapló.hu | mindenNapiNapló / 1946 / október / napok:

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


1946. október

Kronológia

október 1. - Az egygyerekes családok családi pótléka havi 10, a kétgyerekesekét 24, a háromgyerekeseké 42, a négygyerekeseké 64, az ötgyerekeseké 90 Ft, ami minden további gyerek esetén havi 18 Ft-tal emelkedik. Magyarország és Olaszország felveszi a diplomáciai kapcsolatot.

Hevesi Ferenc főrabbi lemond az izraelita tábori lelkészet vezetéséről; ezt követően a hivatalt csak ideiglenes jelleggel töltik be. A Nemzetközi Katonai Törvényszék Nürnbergben ítéletet hirdet a német háborús főbűnösök perében. A 22 fővádlott közül tizenkettőt (Martin Bormannt távollétében, Hans Frankot, Wilhelm Fricket, Hermann Göringet, Alfred Jodlt, Wilhelm Keitelt, Ernst Kaltenbrunnert, Joachim von Ribbentropot, Alfred Rosenberget, Fritz Sauckelt, Arthur Seyss-Inquartot és Julius Streichert) halálra, hetet 10–20 évi fegyházbüntetésre ítélnek, három vádlottat felmentenek. Befejeződik a Magyar Kommunista Párt (MKP) III. kongresszusa. A párt „a koalíciónak a nép ellenségeitől való megtisztítását” tűzi ki célul. — A kongresszus 31 tagú Központi Bizottságot (KB-t) választ; a póttagok száma 8. A Pártbizottság (PB) tagjai: Apró Antal, Farkas Mihály, Gerő Ernő, Kádár János, Kossa István, Nagy Imre, Rajk László, Rákosi Mátyás, Révai József; póttagok: Horváth Márton, Kovács István, Szobek András. Az MKP főtitkára Rákosi Mátyás. Titkárságot nem választanak.

október 2. - Vlagyimir Szviridov altábornagy, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) elnöke, a fegyverszüneti egyezményre hivatkozva megtiltja a mezőgazdasági érdekképviseletről szóló törvényjavaslat parlamenti tárgyalását. Ülést tart a Magyar Kommunista Párt (MKP) Központi Bizottsága (KB). Titkárság helyett Főtitkárságot választanak; tagja Rákosi Mátyás (főtitkár), Kádár János, Farkas Mihály.

október 3. - A Nemzetgyűlés elfogadja az 1946. XXV. tc.-et a magyar zsidóságot ért üldözés megbélyegzéséről és következményeinek enyhítéséről.

október 5. - Egy moszkvai börtönkórházban meghal Bethlen István gróf, jogász, mezőgazdász, politikus, 1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnöke.

október 6. - A  Magyar Kommunista Párt (MKP) kezdeményezésére Rajk László belügyminiszter által kiadott és e napon kihirdetett rendelet a Magyar Államrendőrség budapesti és a vidéki politikai rendészeti osztályait kiemeli a rendőrség szervezeti hierarchiájából. Az egész ország területére kiterjedő működési körrel létrejön a Magyar Államrendőrség Államvédelmi Osztálya (ÁVO). Az osztály közvetlen felügyeletét a belügyminiszter látja el, vezetője Péter Gábor, székhelye továbbra is az Andrássy út 60.

október 6. - Nagy Ferenc beszédében visszautasítja az Magyar Kommunista Párt (MKP) követelését, hogy újabb képviselőket zárjanak ki a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Pártból  (FKgP); követeli, hogy a pártközi együttműködésben pártjának minden tagja részt vehessen. Jan Masaryk csehszlovák külügyminiszter nyilatkozatában sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a nagyhatalmak nem egyeztek bele 200 000 szlovákiai magyar egyoldalú kitelepítésébe; hangsúlyozza, hogy Csehszlovákia „nem fogad el semmiféle kisebbségi statútumot”, az országban maradó magyarok gyermekei pedig szlovák iskolákat lesznek kötelesek látogatni.

október 7. - Önként visszatér Magyarországra Jány Gusztáv, rendfokozatától 1945 nyarán megfosztott vezérezredes, 1942–43-ban a Donnál harcolt 2. magyar hadsereg parancsnoka. A katonai elhárítás nyomban őrizetbe veszi.

október 9. - Budapesten összeül a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ) II. kongresszusa.

október 10. - Vjacseszlav Molotov szovjet külügyminiszter a békekonferencia plenáris ülésén kijelenti: „A békeszerződés megkötése Romániával nagyjelentőségű esemény Európa békéje szempontjából. Románia most demokratikus állam, és lényeges, hogy Erdély kérdése a román nép megelégedésére oldódott meg.” Szávai Nándor budapesti tankerületi főigazgató az irányítása alatt álló iskolákban engedélyezi az úttörőmozgalom szervezését és működését.

október 11. - Jugoszláviában az usztasákkal való együttműködés és háborús bűnök vádjával 16 évi fegy-házbüntetésre ítélik Alojzije Stepinacot, Zágráb érsekét.

A budapesti helyi közlekedésben csökkentik az átszálló- és a heti jegy és az arcképes havi bérlet árát.

október 12. - A párizsi békekonferencia plénuma elfogadja a Magyarországgal kötendő békeszerződésnek a Külügy-miniszterek Tanácsa elé terjesztendő tervezetét. A nagyhatalmak elutasítják a 200 ezer magyar egyoldalú kitelepítését, ugyanakkor a Csehszlovákiában maradó magyarok kérdésének rendezése céljából tárgyalásokra kötelezik Magyarországot. Az ülésen Vladimír Clementis bejelenti, hogy Csehszlovákia a döntés ellenére sem mond le a magyarok kitelepítésére irányuló szándékáról, s reményét fejezi ki, hogy a konferencia által előírt kétoldalú tárgyalások során Magyarország megtalálja a magyar kisebbség befogadásának módját.

október 12. - Befejeződik a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség (MADISZ) II. kongresszusa. A határozat kitér arra, hogy a szövetség feladata az úttörő- és a cserkészmozgalom támogatása. Elnökké Karácsony Sándort főtitkárrá Nonn Györgyöt, országos titkárrá Koós Bélát választják.

Ivan Szuszajkov vezérezredes, a romániai Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) helyettes vezetője levelet intéz Petru Groza miniszterelnökhöz, amelyben elrendeli a CASBI-zár alatt levő magyar javak maradéktalan visszaszolgáltatását.

október 13. - A csehszlovák politikai vezetés beleegyezését adja a szlovákiai magyarság Csehországba telepítéséhez; az akció nem titkolt célja, hogy a deportálásokkal nyomást gyakoroljanak Magyarországra a lakosságcsere mielőbbi megkezdése érdekében.

Kolozsvárott megnyílik a Magyar Zene- és Színművészeti Főiskola.

október 14. - A köztársasági elnök Hellebronth Vilmos szélsőjobboldali politikus, valamint Antal István volt államtitkár és miniszter halálos ítéletét kegyelemből életfogytiglani kényszermunkára változtatja. Antal István 1960-ban, Hellebronth Vilmos 1963-ban szabadul.

október 15. - Il–2-es típusú szovjet repülőgépekkel újraindul a belföldi légi közlekedés, elsőként a Budapest–Debrecen és a Budapest–Szombathely útvonalon.

A párizsi konferenciát elnapolják; a Szovjetunió (SZU) és a nyugati nagyhatalmak ellentétei miatt határidő nélkül elhalasztják a Németországgal, Japánnal és Ausztriával kötendő béke kérdését.

október 19. - A Szabad Nép (SzN) közzéteszi a Baloldali Blokk Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párthoz (FKgP) intézett, előző nap kelt levelét, amely az üzemi bizottságok jogkörének szélesítését, az agrárolló csökkentését, a szövetkezeti törvény mielőbbi elfogadását, a nagy malmok államosítását, a bankok állami ellenőrzését, a közigazgatás „demokratikus reformját” és új (szigorúbb) választójogi törvény kidolgozását sürgeti, és azt is követeli, hogy a párt újabb képviselőket távolítson el a Nemzetgyűlésből (Ngy).

október 20. - Sopronkőhidán kivégzik a „Bakony-brigád” ügyében szovjet hadbíróság által halálra ítélt Unden Miklóst, Ditzl Lászlót és Tasch Ferencet.

Tartományi választásokat tartanak Németország szovjet megszállási zónájában: 90,7%-os részvétel mellett a Német Szocialista Egységpárt (NSZEP) mind az öt tartományban győzelmet arat; a párt összességében 47,5%, a liberálisok 24,6%, a Kereszténydemokrata Unió (CDU)  24,3% szavazatot kap.

október 22. - Az Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt (FKgP) a Baloldali Blokknak írt válaszlevelében elfogadja a követelések zömét, de ellenzi a választójog korlátozását, és megismétli a korábban is hangoztatott kisgazda követeléseket: arányosítás a közigazgatásban, a rendőrségnél és a honvédségnél; a bíróságok pártsemlegességének megvalósítása.

A Vajdasági Legfelsőbb Bíróság Újvidéken tárgyalni kezdi az 1942. januári újvidéki vérengzéssel összefüggésben vád alá helyezett magyar tábornokok, tisztek és polgári személyek ügyét.

Néhol szerepel az október 24-ei dátum is.

október 25. - Mindszenty József esztergomi érsek támogatásáról biztosítja a Katolikus Népszövetség újjászervezését.

október 26. - Mindszenty József esztergomi érsek pásztorlevélben ismerteti a magyar katolikus püspökökkel a felvidéki magyarságot sújtó jogfosztó intézkedéseket s a csehszlovák kormány 200 ezer magyar egyoldalú kitelepítésére vonatkozó szándékát. A bíboros szerint a magyarok fölött ítélkezők ugyanazok a szlovákok, akik annak idején, Hitler ösztönzésére, élen jártak a zsidóüldözésben is.

október 27. - Bulgáriában a megismételt választásokon a Hazafias Népfront megszerzi az összes szavazatok 70%-át. A legerősebb parlamenti párt 277 mandátummal a Bolgár Kommunista Párt (BKP); az ellenzék meghatározó ereje, a Nikola Petkov vezette Bolgár Népi Földműves Szövetség 28,7%-ot szerez.

október 28. - Görögországban a partizáncsapatok egyesítésével megalakul Görögország Demokratikus Hadserege.

október 29. - A Szovjetunió (SZU) leszerelési javaslatot terjeszt elő az Egyesült Nemzetek Szervezetében (ENSZ).

október 30. - Pártközi tárgyalások kezdődnek a koalíciós válság megoldása érdekében. A jugoszláviai Újvidéken háborús és népellenes cselekmények elkövetésének vádjával halálra ítélik Szombathelyi Ferenc volt vezérezredest, 1941–44-ben a magyar királyi Honvédség vezérkari főnökét és nyolc társát: Feketehalmy-Czeydner Ferenc volt altábornagyot, Grassy József volt vezérőrnagyot, Bajor Ferenc volt vezérőrnagyot, Újvidék egykori katonai parancsnokát, Bajsai Ernőt, Bács-Bodrog vármegye volt alispánját, Gál Lajos volt csendőr alezredest, Zöldi Márton volt csendőr századost, a különleges osztag parancsnokát, Nagy Miklóst, Újvidék volt polgármesterét és Perepatics Pál kereskedőt.

október 30. - Kivégzik Kassai-Schallmayer Ferencet.

október 31. - Átadják az ideiglenesen újjáépített Déli összekötő vasúti hidat. Az Országos Magyar Tanügyi Bizottság adatai szerint a romániai magyarság 289 óvodával, 1781 elemi (ebből 798 felekezeti) iskolával és 262 középiskolával rendelkezik. E hónapban Illyés Gyula újraindítja a Válasz című folyóiratot, a népi írók orgánumát. Az újvidéki pedagógiai főiskolán magyar tanszék alakul.

Felhasznált forrás: Magyar kronológia 1918-2000


Napra pontos gyűjtések

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


01 |vissza a lap tetejére

02 |vissza a lap tetejére

03 |vissza a lap tetejére

04 |vissza a lap tetejére

05 |vissza a lap tetejére

06 |vissza a lap tetejére

07 |vissza a lap tetejére

08 |vissza a lap tetejére

09 |vissza a lap tetejére

10 |vissza a lap tetejére

11 |vissza a lap tetejére

12 |vissza a lap tetejére

13 |vissza a lap tetejére

14 |vissza a lap tetejére

15 |vissza a lap tetejére

16 |vissza a lap tetejére

17 |vissza a lap tetejére

18 |vissza a lap tetejére

19 |vissza a lap tetejére


20 |vissza a lap tetejére

- Vasárnap

 

A genfi zenei versenyen első helyezést ért el zürichi Schubert-estjével a Végh-kvartett, a kritikusokat is leverve lábukról magas zenei kultúrájukkal. A Vasas 1:0-ás győzelmett aratott Szolnok felett az aznap megrendezett labdarúgó mérkőzésben, ezzel megtartva harmadik helyét a bajnokságban. Németországból hazaszállítottak több mint tízezer lengyel árvát, akiket annak idején németekké nevelés céljából hurcoltak el. Barcelónában letartóztatták a titkos köztársasági fegyveres haderő 23 tagját, ugyanis gyűlést tartottak a spanyol rendszer megbuktatása érdekében.

 

(Forrás: MTI hírarchívum)

 


21 |vissza a lap tetejére

22 |vissza a lap tetejére

23 |vissza a lap tetejére

24 |vissza a lap tetejére

25 |vissza a lap tetejére

26 |vissza a lap tetejére

27 |vissza a lap tetejére

28 |vissza a lap tetejére

29 |vissza a lap tetejére


30 |vissza a lap tetejére

szerda

Kronológia

Ezen a napon írta alá az Egyesült Államok, Nagy Britannia, Hollandia és Franciaország a Karib Tengeri Bizottság (Caribbean Commission) létrejöttéről szóló dokumentumot. A november 15-ei megjelenésű The Devil’s Playground című film, George Archainbaud rendezésével már vetítve volt a mozikban, mely végül az év egyik legsikeresebb filmje lett. Az amerikai televízióban az emberek többsége a Play The Game című kvíz show-t nézte ezen a napon is, mint az év legtöbb napján.

Ugyancsak ezen a napon ítélték halálra Szombathelyi Ferenc vezérezredest jugoszláviai háborús bűntettek vádjával és az 1941-44 alatt szolgáló magyar királyi Honvédség vezérkarának 9 tagját. Kassai-Schallmayer Ferencet szintén ezen a napon végzik ki.

Születésnapok

        Chris Slade: brit dobos (Mannfred Mann's Earth Band, Asia, AC/DC)

        Lynne Marta: amerikai színésznő

        Andrea Mitchell: amerikai újságíró és bemondó

2. Miről írt az aznapi újság - friss napilap kivonata

Sajtószemle (Forrás: Szabad Nép)

Külföld

Az osztrák helyzet stagnálni látszik ugyanis az ország háromnegyedét szövetséges erők szállták meg, de az ígért és emlegetett szociális reformoknak és gazdasági újjáépítésnek nyoma sincs, nem beszélve a fasizmus maradványainak felszámolásáról. Ezen felül az angol hatóságok beszüntették a németországi szén exportját, ezzel megbénítva a gazdaságot. Bulgáriában a frissen kiosztott földeken megkezdődött a termelői munka. 25 éve először demokratikus választás keretein belül szavazhatott a nép, melyen a Bolgár Kommunista Párt került ki győztesként. Ezen felül a United Press igazgatója moszkvai látogatása során több kérdést intézett a sztálini generalisszimuszhoz. Ezek megválaszolása során a Szovjetunió biztosította az újságírót békés szándékairól, a szövetséges államokkal való jó viszony kialakításáról és a megerősítette álláspontját a fasizmus teljes felszámolásáról.

Belpolitika

Kassai-Schallmayer Ferencet ezen a reggelen végzik ki háborús bűnök és nyilaskeresztes párti szolgálatok vádjával. Groza Péter, Romániával és a Duna-medence népeinek együttműködéséről beszél. Szóbahozza potenciális vámunió létrejöttét is, melyre biztatja a román vezetést is. Ricsóy-Uhlarik Bélát 3 év börtönbüntetésre ítélték nyilasokkal való együttműködés és háborús uszítás miatt. Ugyancsak ezen a napon este 9 órakor Gerő Ernő közlekedésügyi miniszter tartott beszédet A stabilizáció mérlege címmel. Münnich Ferenc előző (keddi napi) rendelete után bezárják a kassai internálótábort.

Kultúra

Marx és Engels magyarul még meg nem jelent válogatott tanulmányainak magyar megjelenéséről esik szó.

Sport

Az előző vasárnapon Csehszlovákia 4:3-as győzelmet aratott az osztrák válogatott felett. Ezen a napon az esti órákban rendezték meg a Luxemburg-Magyarország mérkőzést. Ugyancsak ezen a héten vasárnap esedékes a ökölvívó bajnokság kezdete és az MTK-Vasas mérkőzés a Hungária körúton 2 órakor.

Programok

Ezen a napon két nagy orosz filmsiker, Nagy Péter: Royal Apolló és City és Kővirág című műve bemutatásra került a Szovexportban  (ma Uránia Nemzeti Filmszínház). Ugyancsak bemutatásra került a Városi Színházban a Texasi Álarcos amerikai cowboy-film. A Bábszínház, Piroska és a farkas című előadása e hét vasárnapján 11 órakor volt megtekinthető a Művész Színházban.

Összeállította: Freppán Máté, 2018.


31 |vissza a lap tetejére


iNapló.hu | mindenNapiNapló | vissza a lap tetejére |kronológiai források