οἱ νομοί

ἐν τῇ κώμῃ ἐσμέν. ὁ δικαστὴς λέγει τὴν ἱστορίαν·

γενομένης τῆς νυκτός, οἱ ἄνθρωποι (οἱ λύκοι, οἱ ἐρασταί, ὁ μάντις… ) τοὺς ὀφθαλμοὺς κλαίουσι καὶ καθεύδουσι

γενομένης τῆς ἡμέρας, πάντες οἱ ἄνθρωποι τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀνοίγουσι καὶ πάντες ἐγείρουσι πλὴν...

νυκτὶ τέθνηκε...

τίς ἐστι ὁ λύκος;  ὁ λὐκος ἐστι…    

τέθνηκα

νομίζω τὸν λύκον εἶναι… ὁτι…

 χειροτονοῦμεν· τίς νομίζει … εἶναι τὸν λύκον;