τί ἐστι τοῦτο; τοῦτο ἐστι τὸ βιβλίον καὶ τοῦτο ἐστι ἡ τράπεζα. ὁ κάλαμος ἐστιν ἐπὶ τῆς τραπέζης.

καὶ τοῦτο τί ἐστι; ἐγὼ βλέπω τὴν σφαῖραν. ποῦ ἐστι ἡ σφαῖρα; ἐπὶ τῆς γῆς ἡ σφαῖρα ἐστι.

καὶ τί ἐστι ἐπὶ τῆς ἕδρας; τρία βιβλία καὶ δύο κάλαμοι ἐπὶ τῆς ἕδρας εἶσι.

τί ποιεῖ ὁ διδάσκαλος; αὐτὸς ἐπὶ τοῦ πινακίοῦ γράφει. τί γράφει ὁ διδάσκαλος ἐπὶ τοῦ πινακίου; τὰ γράμματα γράφει ὁ διδάσκαλος.

καὶ τί ἔχει ὁ μαθητής; ὁ μαθητὴς πέντε κάλαμοὺς ἔχει. ποῦ οἱ κάλαμοι εἶσι; ἐν τῶ σάκκω εἶσιν οἱ κάλαμοι. ἆρ΄ ἔχει βιβλία ὁ μαθητής; οὐχί, ὁ μαθητὴς βιβλία οὐκ ἔχει.

ὁ μαθητὴς ἐστι ἐν τῶ διδασκαλείω, ἀλλὰ ὁ διδάσκαλος οὐκ ἐστι ἐν τῶ διδασκαλείω. ποῦ ἐστι ὁ διδάσκαλος; οὗτος ἐν τῶ ἀγρῶ ἐστι. καὶ τί ποιεῖ; ὁ διδάσκαλος τρέχει πρὸς τὸ διδασκαλείον.

τί ἐστι τοῦτο; τοῦτο ἐστι τὸ βιβλίον καὶ τοῦτο ἐστι ἡ τράπεζα. ὁ κάλαμος ἐστιν ἐπὶ τῆς τραπέζης.

καὶ τοῦτο τί ἐστι; ἐγὼ βλέπω τὴν σφαῖραν. ποῦ ἐστι ἡ σφαῖρα; ἐπὶ τῆς γῆς ἡ σφαῖρα ἐστι.

καὶ τί ἐστι ἐπὶ τῆς ἕδρας; τρία βιβλία καὶ δύο κάλαμοι ἐπὶ τῆς ἕδρας εἶσι.

τί ποιεῖ ὁ διδάσκαλος; αὐτὸς ἐπὶ τοῦ πινακίοῦ γράφει. τί γράφει ὁ διδάσκαλος ἐπὶ τοῦ πινακίου; τὰ γράμματα γράφει ὁ διδάσκαλος.

καὶ τί ἔχει ὁ μαθητής; ὁ μαθητὴς πέντε κάλαμοὺς ἔχει. ποῦ οἱ κάλαμοι εἶσι; ἐν τῶ σάκκω εἶσιν οἱ κάλαμοι. ἆρ΄ ἔχει βιβλία ὁ μαθητής; οὐχί, ὁ μαθητὴς βιβλία οὐκ ἔχει.

ὁ μαθητὴς ἐστι ἐν τῶ διδασκαλείω, ἀλλὰ ὁ διδάσκαλος οὐκ ἐστι ἐν τῶ διδασκαλείω. ποῦ ἐστι ὁ διδάσκαλος; οὗτος ἐν τῶ ἀγρῶ ἐστι. καὶ τί ποιεῖ; ὁ διδάσκαλος τρέχει πρὸς τὸ διδασκαλείον.


ὁ θεὸς ἐν τῷ Ὀλύμπῷ οἰκεῖ. ἐν Βενικάσιμ οἰκεῖ ἡ κορή. ἡ κορή καλή ἐστι. ὁ θεὸς αὐτὴν βλέπει. ἡ κορὴ τὴν σφαῖραν ἔχει. ὁ θεὸς τὸν ἵππον ἔχει. ἡ κορὴ τὸν κάλαμον καὶ τὸ πυνάκιον ἔχει. ὁ θεὸς τὴν σφαῖραν ἐθέλει. ὁ θεὸς εἰς τὴν Βενικάσιμ καταβαίνει·

ὁ θεὸς λέγει·

ἡ κορὴ λέγει·

ὁ θεὸς λέγει·

ἡ κορὴ λέγει·

ὁ θεὸς λέγει·

ἡ κορὴ λέγει·

ὁ θεὸς λέγει·

ἡ κορὴ λέγει·

ὁ θεὸς λέγει·

ἡ κορὴ λέγει·

ὁ θεὸς λέγει·

ἡ κορὴ λέγει·

ὁ θεὸς λέγει·

ἡ κορὴ λέγει·

ὁ θεὸς λέγει·

ἡ κορὴ λέγει·

ὁ θεὸς λέγει·

ἡ κορὴ λέγει·

ὁ θεὸς λέγει·

ἡ κορὴ λέγει·

ὁ θεὸς ἔχει τὴν σφαῖραν καὶ ἡ κορὴ τὸν κάλαμον καὶ τὸ πινάκιον ἔχει. αὐτοὶ χαίρουσι, μακάριοι εἶσιν.