Trivsel och ordning

Föräldrar och elever kan förvänta sig av skolan…

Vi förväntar oss av dig som elev....

egendom som försvinner under skoltid

Tillägg som gäller så 4-6

Vi förväntar oss av dig som förälder...

        att du före kl 08.00 via infomentor sjukanmäler ditt barn vid sjukdom,

alternativt ringer till telefonsvararen

        att du hjälper ditt barn att komma i tid

        att du stöttar ditt barn när det gäller skolarbete/hemuppgifter

         att du ser till att ditt barn har rätt utrustning och är förberett för sin skoldag

att du tar del av information från skolan

att du deltar i föräldramöten och utvecklingssamtal

Om inte skolans regler åtföljs händer följande:

1.        Tillsägelse av vuxen

2.          Om eleven inte rättar sig efter tillsägelsen kontaktas hemmet.

3.           I vissa fall upprättas ett åtgärdsprogram för att komma till rätta med

problemen tillsammans med elev/förälder/mentor.

Vid grövre förseelser gör vi från skolans sida polisanmälan och därmed kopplas även sociala myndigheter in. Polisanmälan görs av någon inom skolledningen – samtidigt informeras hemmet om åtgärden.