Analysera en internationell konflikt – i modern tid

Förslag till arbetsgång

  1. Läs igenom uppgiften noga - fråga om du inte förstår eller är osäker!
  2. Ögna igenom kunskapskraven och läs mina konkretiseringar/ förklaringar nedan - fråga om du inte förstår vad som förväntas av dig!
  3. Välj konflikt (tidigt).
  4. Skapa ett arbetsdokument.
  5. Klistra in frågorna från följande dokument i arbetsdokumentet och svara på dem efterhand som du läser in dig på din konflikt,
  6. Klistra in följande mall i arbetsdokumentet och fyll i den efterhand när du läser in dig på din konflikt och svarar på frågorna ovan. (I det länkade dokumentet ovan finns den ifyllda analysmodellen.)

Parter

Makt-

relation

Tviste-

fråga

Konflikt-

attityd

Konflikt-

beteende

Grund-

struktur

Dynamik

Lösning

  1. Hitta minimum tre källor av olika slag och läs dem rakt igen - jobba med frågorna och modellen parallellt med att du läser.
  2. Börja skriva på rapporten, i det delade dokumentet: “Individuell analys av konflikt BG13B - BG13B - Förnamn Efternamn PAGY”, men OBSERVERA börja inte skriva förrän du läst in dig på konflikten, svarat på frågorna och fyllt i modellen!

Analysen och därmed rapportens resultatdel kan struktureras på två olika sätt - se detta dokument

Förklaringar och exempel för nivåbegrepp

Översiktligt  - Du redogör för ett litet antal fakta.

Utförligt - Du redogör för många fakta.

Utförligt och nyanserat - Du redogör för många fakta och du tar upp olika aspekter och perspektiv tex när du analyserar en konflikt kan du beskriva konfliktens tvistefråga från motparternas olika perspektiv eller du kan ta upp ekonomiska och sociala mfl orsaker och konsekvenser  - inte bara militära.

Med viss säkerhet - Det framgår, genom att det förekommer brister i din analys och dina resonemang, att du inte helt behärskar/kan använda korrekt begrepp, modeller och teorier. När du presenterar din kunskaper är formen inte felfri.

Tex när du analyserar så så fullföljer du inte analysen/tar tex inte upp alla delar av analysmodellen, du använder få begrepp, ev kan enstaka begrepp användas felaktigt, en diskussion är kort och tar endast upp enstaka perspektiv, du använder teori/er men kopplar inte tydligt eller endast med enstaka exempel till verkligheten.

Med säkerhet - Det framgår, genom att du korrekt använder/refererar till begrepp, modeller och teorier, att du förstår och kan använda dessa i  analyser och diskussioner. Du kan i princip felfritt presentera dina kunskaper i given form.

Tex när du analyserar fullföljer du analysen från söderdelande via utredning till (nytt) sammanhang, du använder korrekt många vetenskapliga begrepp när du analyserar och diskuterar, du använder teorier och kopplar tydligt/med flera exempel till verkligheten och när du diskuterar tar du upp flera olika perspektiv.

HUMHUM00S

E

C

A

Förklaringar och konkretiseringar

1

Eleven redogör * för såväl delar som helheter inom kunskapsområdet.

* översiktligt

* utförligt

* utförligt och nyanserat

2

Dessutom beskriver eleven* samband mellan kunskaper och frågeställningar inom kunskapsområdet och företeelser och förhållanden i omvärlden.

* översiktligt enkla

* utförligt

* utförligt och nyanserat

Det handlar om att du ska koppla samman det du lärt dig på lektionerna med det som hänt/händer i verkligheten tex att du beskriver en situation med begrepp från under- visningen och att  du visar att du förstår att de frågor /frågeställningar som tas upp i undervisningen går att applicera på verkligheten.

3

Eleven bearbetar, analyserar och diskuterar * frågor inom kunskapsområdet

* med viss säkerhet några

* med säkerhet några

* med säkerhet flera

Det handlar om att det inte räcker med att du beskriver en konflikt. Du måste också fördjupa dig i den och försöka förstå den mao svara på varför-frågor av typen: Varför bröt konflikten ut? Varför agerade parterna som de gjorde?.

Du ska i syfte att förstå helheten ta isär konflikten i små delar, undersöka varje del för sig för att förstå varje del och till sist sätta samman delarna till en helhet som du förstår - det är det det innebär att analysera.

Isärplockandet gör du när du svarar på frågorna och fyller i mallen - samman- sättandet gör du när du skriver din rapport.

4

I arbetet använder eleven * vetenskapliga begrepp, metoder och teorier som är relevanta för kunskapsområdet.

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

* med säkerhet

Det handlar om att du ska använda så många begrepp som möjligt från undervisningen - se lista.

Metoder som ni använder i detta fall är skrivbords- metoden, källkritik och att tillämpa (en) analys- modell(en).

Teorier ni kan använda /hänvisa till är tex olika sätt att kategorisera konflikter/att det finns olika typer av konflikter, orsaker till att konflikter bryter ut och tex Galtungs teori (och modell) för att alla hörnen i konflikt - triangeln är på plats i en konflikt.

5

Dessutom diskuterar eleven * olika aspekter av kunskapsområdet och drar ** slutsatser om resultat och valda metoder***.

* översiktligt

** enkla

*utförligt

 **välgrundade

*** med hänvisning till relevanta källor

* utförligt och nyanserat

** välgrundade och nyanserade

*** med hänvisning till relevanta källor

Första delen handlar om att du ska ta upp olika aspekter = perspektiv, dimensioner eller olika infallsvinklar tex kan en konflikt ha en geografisk aspekt och en ideologisk aspekt samtidigt.

Andra delen handlar om du visar att du inser att resultat, tolkningar odyl är beroende av hur man frågat, vilken metod man använt i en undersökning, vem man har frågat, var och när man genomfört en en undersökning mm.

Ex i en konflikt om du endast frågar part 1 så får du en bild av konflikten där part 2 är skurken och part 1 den förorättade/den gode. Du måste belägga dina påståenden genom att hänvisa till källor som passar i sammanhanget.

6

I arbetet söker, granskar och tolkar eleven * information från olika källor, gör adekvata källhänvisningar samt värderar med ** omdömen källornas relevans och trovärdighet***.

* med viss säkerhet

** enkla

* med viss säkerhet

** enkla

*** samt formulerar sig självständigt i förhållande till källorna

* med säkerhet

** nyanserade

*** samt formulerar sig självständigt i förhållande till källorna

7

Eleven tillämpar med * handledare sina kunskaper i relevanta praktiska sammanhang på ett sätt som är anpassat till kunskapsområdet.

* med viss säkerhet och i samråd

* med viss säkerhet och efter samråd

* med säkerhet och efter samråd

8

Eleven presenterar * kunskaper inom området på ett sätt som ** är anpassat till syfte, mottagare och situation samt med hjälp av *** relevant uttrycks- och presentationsform.

* med viss säkerhet

** till viss del

*** någon

* med viss säkerhet

** huvudsakligen

*** några

* med säkerhet

** väl

***flera

9

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han * den egna förmågan och situationens krav.

 

* med viss säkerhet

* med viss säkerhet

* med säkerhet