NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CENTRE

Logo-Escola-Vitae-General-Blanc.png

TITOL 8: LES FAMILIES

Participació de les famílies en el procés educatiu

Les mares, els pares o els tutors dels alumnes, a més dels altres drets que els reconeix la legislació vigent en matèria d'educació, tenen dret a rebre informació sobre:

a) El projecte educatiu.

b) El caràcter propi del centre.

c) Els serveis que ofereix el centre i les característiques que té.

d) La carta de compromís educatiu, i la coresponsabilització que comporta per a les famílies.

e) Les normes d'organització i funcionament del centre.

f) Les activitats complementàries, si n'hi ha, les activitats extraescolars i els serveis que s'ofereixen, el caràcter voluntari que aquestes activitats i serveis tenen per a les famílies, l'aportació econòmica que, si escau, els comporta i la resta d'informació rellevant relativa a les activitats i els serveis oferts.

g) La programació general anual del centre.

h) Les beques i els ajuts a l'estudi.

Les mares, els pares o els tutors dels alumnes matriculats en un centre tenen dret a rebre informació sobre l'evolució educativa de llurs fills. Amb aquesta finalitat, les Escoles Vitae preveuen els mitjans necessaris perquè els centres, el professorat i altres professionals puguin oferir assessorament i atenció adequada a les famílies, en particular per mitjà de la tutoria.

Les mares, els pares o els tutors tenen el deure de respectar el projecte educatiu i el caràcter propi del centre, el dret i el deure de participar activament en l'educació de llurs fills, el deure de contribuir a la convivència entre tots els membres de la comunitat escolar.

La comunicació amb les famílies

El tutor del grup-classe és el responsable de la comunicació amb les famílies dels alumnes i de que aquesta sigui fluida i continuada. Aquesta comunicació es realitza principalment via correu electrònic, tot i que puntualment, també es pot fer via telefònica i presencial.

A l’inici del curs, totes les famílies dels alumnes menors d’edat i d’aquells, que essent majors d’edat, hagin signat la corresponent autorització de comunicació amb la familia, reben un correu electrònic per part del tutor on se’ls informa del Pla d’Acció Tutorial.

El Pla d’Acció Tutorial preveu com a mínim una reunió amb cadascuna de les famílies de l’alumne al llarg d’un curs escolar, no obstant, durant el curs, totes aquelles famílies que ho desitgin, poden citar-se en una o més reunions extraordinàries amb el tutor del seu fill/a sempre que hi hagi un tema prioritari a tractar. D’igual manera, el tutor, pot convocar una reunió extraordinària amb la família pel mateix motiu.

Click Edu famílies

Les famílies poden sol·licitar a l’inici de curs i sempre que els seus fills siguin menors d’edat, o bé, essent majors d’edat hagin signat la corresponent autorització de comunicació amb les famílies, accés a la plataforma de gestió de l’escola Click Edu.

En aquesta plataforma, les famílies poden consultar: