Анотации на документи, съхранявани в Османски архив на Република Турция

Всички права са запазени. Никаква част от текста не може да бъде използвана без изрично писмено разрешение.

http://sasedna.blogspot.com

1844 - 1845 / 1260 (вер.)

Арзухал от християнина Димитри, брат на Никола, който е бил убит в района на  [по пътя между] казите Гьонен и Баля, спадащи към санджак Балъкесир. Приживе последният е разполагал с 25 000 за пътни пари, които заедно с други вещи са описани. Списъкът е бил изпратен към мюдюр-ите на Баля и Гьонен, заедно с молба [по една до всеки мюдюр] за започване на дело за убийство и раздаване на правосъдие съгласно закона. Според записаното в една мазбата и постановено с височайша заповед, с разследването на случая се е заел пътуващ съдия. Въпреки това от негова страна не е получено никакво правосъдие и справедливост. На Димитри са били предложени съответно 7000 и 8000 гроша за постигане на споразумение по случая, но които той е отказал. Моли се за издаване на височайша заповед въпросните [длъжностни] лица да бъдат привикани в Истанбул и да се съдейства за пълното разследването на случая и раздаване на правосъдие и справедливост.

сигн: BOA. A.DVN. 10/77

анотирал: Стоян Шиваров


17 септември 1865 / 25 ребиюлахър 1282

Преписка относно снабдяване на бежанци мухаджири черкези, настанени от османската държава в пределите на санджак Кареси, с орни животни - биволи и др. “Старото” население на каза Баля и нахия Ивринди е било убедено да дари на всяко хане от преселниците (взето е административно решение за хане да се смятат всеки 15 души) по чифт биволи. Населението на каза Баля е предало 29 чифта и един бивол, а на нахия Ивринди 15 чифта и един бивол, или общо 45 чифта биволи. Тахир ефенди, писар на меджлиса на санджак Кареси е бил натоварен със задачата да убеди населението на Баля, а Мехмед ефенди, писар в счетоводството на Кареси е заминал със същата задача за нахия Ивринди.

сигн: BOA. A.MKT.MHM. 341/93 - л. 1; л. 2; л. 3.

анотирал: Стоян Шиваров


5 декември 1912 / 22 тешрини сани 1328

Преписка относно инцидент между българи от с. Мандър и черкези от с. Гурафа, спадащи към нахия Маняс, каза Бандърма, санджак Кареси. Съдържа следните четири документа (в хронологичен ред):

1 - Нота от патриаршията в Истанбул до Високата порта с дата 22 тешрини сани 1238 г. [5 декември 1912]. От Патриаршията са получили сведения, че населението на с. Мандър, каза Бандърма е поставено в опасност от действия, противоречащи на законите. Настоява се правителството да вземе спешни мерки опасността да бъде отстранена.

2 - На 25 тешрини сани 1238 г. [8 декември 1912] от Министерството на вътрешните работи изпращат телеграма до управлението на санджак Кареси, в която предават сведенията, получени от Патриаршията и се нарежда извършване на проверка и вземане на необходимите мерки.

3 - Властите в нахия Маняс [към която спадат селищата] са изготвили доклад по проблема до каймакам-ството в Бандърма, заведен под номер 322, от дата 19 кануни евел 1328 г. [1 януари 1913]. Веднага след като е получено сведение за безредици между жители на селата Мандър и Гурафа, спадащи към нахия Маняс, представители на местните власти са заминали на място, за да установят случая. Хасан [или Хюсеин ?] от с. Гурафа е отишъл на нивата си, която е в посока [землището на] с. Мандър. След известно време, след като не е открил брат си на нивата, нито по обратния път към селото, е помислил, че последният е бил убит от българите. Между жителите на двете села от известно време има напрежение, тъй като се говори, че преди време едно черкезко дете е било убито от българите. Част от жителите на Гурафа веднага са се организирали и тръгнали към мястото, където според тях за последно с е намирал изчезналият. Там са заварили няколко българи жители на с. Мандър да орът земята си - Трендафил, Димитри, син на Цочо, Яни, син на Тако [? Цако] и Кольо, син на Желязко. След като българите не са могли да кажат къде е изчезналият черкезин те са били пребити от въпросните жители на Гурафа. След два часа обаче изчезналият се е появил в селото си. Замесените в побоя четирима жители на Гурафа - Меджид, син на Абдулах, брат му Абдул-ахид, Хаджи Билай и Ахмед, син на Айдемир, още същия ден са заловени и предадени на правосъдието.

4 - Донесение от мутесаръф-а на Кареси до Министерството на вътрешните работи от дата 2 кануни сани 1328 г. [15 януари 1913]. Съобщават се резултатите от проверката на сблъсъците между жители на българското село Мандър и черкезкото Гурафа, спадащи към нахия Маняс. От каймакам-ство Бандърма известяват, че всички извършители са вече заловени и предадени на правосъдието. Подробности от проверката се съдържат в прикачения доклад, изготвен от местните власти в Маняс.

сигн: BOA. DH.H. 67/28.

анотирал: Стоян Шиваров


Всички права са запазени. Никаква част от текста не може да бъде използвана без изрично писмено разрешение.

http://sasedna.blogspot.com