Buuic small.png

รายชื่อผู้สมัครสอบและเลขที่นั่งสอบ TOEFL ITP รอบวันที่ 20 พฤษภาคม 2560

Eligible TOEFL ITP Test Takers

 Test Date: May 20, 2017

No.

Name / ชื่อ

Type/ ประเภท

1

Ruetima Dhammaraksa

External

2

Woravej Chuearod

นักเรียนโครงการพิเศษ/ โควต้า 12 จังหวัด / ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ / รับตรง / แอดมิชชัน

3

Ploypun Klinwichit

External

4

Nilanda Ritklang

External

5

Sirikan Kaewthong

BUU Student and Staff

6

Pakin Tangsongcharoen

BUUIC

7

Pitsinee Natumploy

External

8

Thanyaporn Chathouan

External

9

Apicha Thanatsiri

BUU Student and Staff

10

Natcha Temnuch

BUU Student and Staff

11

Thamonwan Kassimoon

BUU Student and Staff

12

Mano Wanawerusit

External

13

นางสาวพิมพ์มาดา  สวัสดี

นักเรียน

14

นายธีรภัทร์  บุญชัย

นักเรียน

15

นายธนกฤต  ชินวรปัญญา

นักเรียน

16

นางสาวแคทลียา  สุมนโฆสิต

นักเรียน

17

นางสาววราภรณ์  เพิ่มสุข

นักเรียน

18

นายบุญฤทธิ์  คำเกาะ

นักเรียน

19

นางสาวนิภาพร  ธนเดชวัฒนศรี

นักเรียน

20

นางสาวบอนนี่ ลี ไนโฮลท์

นักเรียน

21

นายรัฐภูมิ  มุติงาม

นักเรียน

22

นางสาวอัจจิมา ฝันเชียร

นักเรียน

23

นายสุทธิจิตต์ รอดผัน

BUU Student and Staff

24

25

26

27

**รายชื่อนี้เป็นรายชื่อที่ชำระเงิน+ส่งหลักฐานทางอีเมลภายในระยะเวลาที่กำหนด (8 พฤษภาคม  60)

กรณีผู้สอบไม่ถึง 10 คน ขอสงวนสิทธิ์จัดสอบในรอบเดือนถัดไป

                                                            Updated May 8, 2017

                                                                              12.00 น