Про затвердження
положення про помічника-
консультанта депутата
Дніпропетровської міської ради

Керуючись п.53 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ч.3 ст.29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», міська рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Дніпропетровської міської ради (додаток 1).
  2. Затвердити опис посвідчення помічника-консультанта депутата Дніпропетровської міської ради (додаток 2).
  3. Визнати таким, що втратило чинність Рішення Дніпропетровської міської ради від 01.03.2006 № 32/34 «Про помічника-консультанта депутата міської ради».
  4. Апарату Дніпропетровської міської ради забезпечити облік помічників-консультантів депутатів Дніпропетровської міської ради, виготовлення, видачу та облік посвідчень і своєчасне надання інформації, визначеної Положенням (додаток 1), до Управління внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради.
  5. Управлінню внутрішньої політики Дніпропетровської міської ради забезпечити своєчасне оприлюднення інформації, визначеної Положенням (додаток 1), на офіційному веб-сайті Дніпропетровської міської ради (http://dniprorada.gov.ua).
  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря Дніпропетровської міської ради.

Дніпропетровський міський голова        Б. А. Філатов


Додаток 1

Затверджено рішенням

Дніпропетровської міської ради

від «____»________2015 №______

 

ПОЛОЖЕННЯ

про помічника-консультанта депутата

Дніпропетровської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Депутат міської ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах, правовий статус і умови діяльності яких визначаються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими законами та прийнятим відповідно до них цим Положенням.

1.2. Помічник-консультант надає допомогу депутату Дніпропетровської міської ради при здійсненні ним своїх повноважень. Делегування функцій депутата Дніпропетровської міської ради помічнику-консультанту, а також привласнення цих функцій помічником-консультантом не допускаються.

1.3. Помічник-консультант є працівником секретаріату Дніпропетровської міської ради на громадських засадах.

1.4. Помічник-консультант у своїй діяльності керується законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами та підзаконними нормативними актами, Регламентом Дніпропетровської міської ради та цим Положенням.

2. ПЕРЕБУВАННЯ НА ПОСАДІ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА

2.1. Помічником-консультантом депутата Дніпропетровської міської ради може бути громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічником-консультантом депутата Дніпропетровської міської ради не може бути громадянин України, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

2.2. Персональний підбір кандидатур помічників-консультантів депутата Дніпропетровської міської ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат Дніпропетровської міської ради, щодо своїх помічників-консультатнів, та несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

2.3. Для реєстрації помічника-консультанта депутат Дніпропетровської міської ради подає подання на ім’я секретаря Дніпропетровської міської ради згідно додатку 1.

2.4. До подання депутата додається згода особи на зарахування помічником-консультантом, яка адресована на ім’я секретаря Дніпропетровської міської ради, згідно додатку 2 до цього положення, та ксерокопія паспорта такої особи.

2.5. Кандидат на посаду помічника-консультанта, надаючи згоду депутату ради бути зарахованим на посаду, зазначає в ній про те, що не заперечує проти надання громадськості інформації про зарахування помічником, а також засобів зв’язку та фото. За бажанням особа, яка зараховується на посаду помічника, може вказати додаткові відомості про себе та засоби зв’язку.

2.6. Секретар Дніпропетровської міської ради протягом робочого дня з моменту отримання подання депутата забезпечує облік та видачу посвідчення помічника-консультанта.

2.7. Облік помічників-консультантів веде відповідальний працівник ради, який невідкладно, але не пізніше ніж на п’ятий робочий день після реєстрації особи помічником-консультантом депутата, розміщує інформацію про це на офіційному інтернет-порталі Дніпропетровської міської ради на сторінці депутата. В обов’язковому порядку публікуються наступні відомості про помічника-консультанта: прізвище, ім’я, по батькові, електронна адреса, службовий номер телефону, адреса для листування, фотокартка. За пропозицією помічника-консультанта можуть бути також оприлюднені інші відомості про нього;

2.8. Повноваження помічника-консультанта Депутата Дніпропетровської міської ради припиняються у зв’язку з:

2.8.1. особистою заявою про складення повноважень;

2.8.2. за письмовим поданням депутата, який направив подання відповідно до п. 2.3;

2.8.3. припинення повноважень депутата ради, який направив подання відповідно до п. 2.3;

2.8.4. припинення помічником-консультантом громадянства України;

2.8.5. з’ясуванням інформації про неправдиві відомості, вказані помічником-консультантом у згоді відповідно до п. 2.4, окрім технічних описок, які підлягають негайному виправленню;

2.8.6. вчиненням аморального вчинку, якщо за відповідне рішення про припинення повноваження помічника-консультанта проголосувало 2/3 депутатів від складу ради;

2.8.7. набранням щодо помічника-консультанта законної сили обвинувальним вироком суду у вчиненні умисного злочину або вчинення корупційного правопорушення, визнання недієздатним помічника-консультанта;

2.8.8. смертю помічника-консультанта.

2.9. Помічнику-консультанту депутата ради видається відповідне посвідчення встановленого зразка згідно опису (додаток 3). Посвідчення помічника-консультанта депутата Дніпропетровської міської ради має єдиний зразок і видається за письмовим поданням депутата Дніпропетровської міської ради невідкладно, але не довше ніж протягом 5 робочих днів.

2.10. Посвідчення помічника-консультанта депутата Дніпропетровської міської ради вважається недійсним та підлягає поверненню в раду протягом п’яти робочих днів з моменту припинення повноважень помічника-консультанта депутата Дніпропетровської міської ради або у випадку закінчення терміну повноважень ради відповідного скликання.

3. ПРАВА ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА

3.1. З метою забезпечення виконання функцій депутатом Дніпропетровської міської ради, помічник-консультант депутата на території Дніпропетровської міської ради має право:

3.1.1. безперешкодно входити і перебувати в усіх приміщеннях та спорудах, що належать Дніпропетровській міській раді або орендуються нею та використовуються в роботі органів місцевого самоврядування, комунальних закладів, підприємств, установ та організацій, не перешкоджаючи звичайній роботі цих органів;

3.1.2. без попереднього узгодження проводити фото- кіно-, аудіо- та відеозйомку або в будь-який інший, не заборонений законом, спосіб збирати інформацію про роботу Дніпропетовської міської ради, її виконавчих органів, комунальних закладів, підприємств, установ і організацій Дніпропетровської міської ради;

3.1.3. одержувати на електронну пошту копію матеріалів, які готуються, надсилають, розсилаються депутатам, а також інформацію щодо графіків роботи ради, комісій, виконавчих, інших органів ради та про всі зміни, які відбуваються в графіку (день, час засідання, приміщення, список учасників та запрошених, перелік питань тощо);

3.1.4. збирати та одержувати офіційні, робочі та службові матеріали, які підготувала рада, комунальні заклади, підприємства, бюджетні установи та організації;

3.1.5. на позачерговий прийом посадових та службових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних закладів, підприємств, установ та організацій в справах свого депутата ради;

3.1.6. безперешкодно знайомитися з текстами стенограм, протоколів засідань ради, комісій, виконавчих та інших органів ради, у тому числі до опублікування (під час підготовки, редагування, уточнення);

3.1.7. користуватися інтернет-зв’язком, факсом, комп’ютерною, копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою ради, для розсилання, виготовлення та копіювання документів, необхідних депутату ради для здійснення його депутатських повноважень в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах, комунальних, бюджетних закладах, підприємствах, установах та організаціях;

3.1.8. вільно ознайомлюватися з інформаційними, довідковими та іншими документами, робити з них виписки, копії в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах, комунальних, бюджетних установах та організаціях;

3.1.9. вільно отримувати завірені офіційною печаткою копії рішень ради та органів ради, інші документи в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах, комунальних, бюджетних закладах, підприємствах, установах та організаціях;

3.1.10. бути учасником засідань, з правом подання пропозицій до прядку денного, а також поправок, зауважень та пропозицій в документи, що розглядаються в органах місцевого самоврядування, комунальних підприємствах, комунальних, бюджетних закладах, підприємствах, установах та організаціях;

3.1.11. в друкованій та електронній формах отримувати кореспонденцію, документи, проекти рішень, пояснювальні записки та всі інші види офіційних та процесуальних документів на ім’я депутата.

3.2. Під час проведення засідань ради, комісій, виконавчих та інших органів ради, помічник-консультант ради має право:

3.2.1. користуватися спеціально відведеними сидячими місцями для помічників депутатів ради (але не більше ніж для одного помічника - консультанта від одного депутата);

3.2.2. вносити пропозиції, узгоджені депутатом, до питань порядку денного, проектів рішень, документів, що розглядаються, а також оголошувати підготовлені депутатом пропозиції, поправки, заяви, звернення;

3.2.3. гарантованого виступу з метою оголошення позиції депутата у випадку його відсутності на засіданні;

3.2.4. подавати довідки, поширювати інформаційні та інші матеріали для учасників засідання;

3.2.5. подавати у письмовій формі підготовлені депутатами проекти, пропозиції, звернення, заяви та інші документи до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, закладів, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності;

3.2.6. вносити пропозиції, щодо висновків та рекомендацій, а також відповідей на вже направлені та розглянуті висновки та рекомендації;

3.2.7. гарантованого запитання до доповідача, але не більше одного, з одного питання порядку денного.

3.3. Помічник-консультант під час реалізації своїх прав та виконання обов’язків має право:

3.3.1. на матеріальну та інші види винагороди, відповідно до рішень ради та можливостей місцевого бюджету;

3.3.2. на доступ в інформаційно-комп’ютерні системи ради та інші бази даних за статусом помічника-консультанта депутата Дніпропетровської міської ради, з дотриманням відповідних обов’язків та зобов’язань, щодо збереження та нерозголошення персональних даних;

3.3.3. на матеріально-технічне забезпечення та допомогу (зв’язок, транспорт, приміщення, меблі, канцелярське приладдя тощо) органів місцевого самоврядування в здійсненні депутатами та помічниками-консультантами діяльності, що сприяє високому рівню реалізації повноважень місцевого самоврядування.

4. ОБОВ’ЯЗКИ ПОМІЧНИКА-КОНСУЛЬТАНТА

4.1. Обов’язки помічника-консультанта депутата безпосередньо пов’язані з виконанням законодавства про статус депутата місцевої ради. Помічник-консультант за дорученням свого депутата:

4.1.1. вивчає питання, необхідні для здійснення його депутатських повноважень, інформує депутата рада про всі документи та матеріали, які надійшли на його адресу, ставить до відома депутата про всі контакти та пропозиції, які адресовані депутату Дніпропетровської міської ради;

4.1.2. готує матеріали для депутатських звернень та запитів, а також пересилає електронні копії депутатських документів для збереження в раді та їх оприлюднення на веб-сайті;

4.1.3. здійснює контроль за своєчасним надходженням відповідей на депутатські запити та звернення;

4.1.4. допомагає депутату ради у веденні діловодства, підготовці до засідань комісій, пленарних засідань, виконавчих та інших органів ради;

4.1.5. здійснює заходи, щодо організації зустрічі з виборцями для обговорення річного звіту депутата, а також інші заходи для проведення інформування виборців депутатом про роботу ради та інше, в порядку статті 10 Закону України «Про статус депутата місцевої ради»;

4.1.6. підтримує зв'язок депутата з фракцією та відповідальними працівниками партії, від якої або за підтримки якої, було обрано депутата;

4.1.7. допомагає в організації депутатського прийому, зустрічей з виборцями, трудовими колективами, об’єднаннями громадян, проведенні публічних заходів за участі депутата ради;

4.1.8. підтримує зв'язок депутата з депутатськими групами, до складу яких входить депутат;

4.2. Помічник-консультант депутата зобов’язаний вивчати проблеми громади, здійснюючи аналіз:

4.2.1. проектів рішень ради та її виконавчих органів;

4.2.2. прийнятих рішень ради, виконавчих органів, розпоряджень та інших нормативно-правових актів місцевої влади;

4.2.3. програми соціально-економічного розвитку та інших затверджених радою програм;

4.2.4. журналу депутатських прийомів;

4.2.5. звернень та інформаційних запитів до депутата;

4.2.6. депутатських звернень, запитів та відповідей на них;

4.2.7. інших матеріалів, що знаходяться в розпорядженні ради.

4.3. Помічник-консультант діє за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта. Доручення депутата своєму помічнику-консультанту для дій за межами приміщень ради видається в тексті депутатського звернення за підписом депутата.

4.4. Помічник-консультант депутата зобов’язаний утримуватися від використання посвідчення помічника-консультанта депутата в особистих інтересах чи з корисливою метою, дотримуватися етики міжлюдського спілкування, утримуватися від заяв та вчинків, які можуть скомпрометувати депутата ради.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Посадові та інші особи органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, закладів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України за створення перешкод у роботі помічника-консультанта депутата Дніпропетровської міської ради, невиконання його законних вимог щодо забезпечення діяльності депутата Дніпропетровської міської ради, а також недотримання встановлених чинним законодавством України строків надання інформації, надання завідомо неправдивої інформації, виконання законних вимог тощо якщо ці дії перешкоджають здійсненню депутатської діяльності.

5.2. Про факти, які виникли і стали підставою для застосування до помічника-консультанта депутата Дніпропетровської міської ради заходів дисциплінарного стягнення, адміністративного затримання, арешту або притягнення до кримінальної відповідальності, невідкладно повідомляється депутат.


Додаток 1
до Положення
про помічника-консультанта
депутата Дніпропетровської міської ради

БЛАНК ДЕПУТАТА
Дніпропетровської міської ради

Секретарю
Дніпропетровської міської ради

ПОДАННЯ

Керуючись статтею 29-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Регламентом Дніпропетровської міської ради, Положенням про помічника-консультанта депутата Дніпропетровської міської ради направляю Вам подання про зарахування на посаду помічників-консультантів наступних осіб:

1. Прізвище, ім’я, по-батькові.

2. Прізвище, ім’я, по-батькові.

3. Прізвище, ім’я, по-батькові.

Відповідно до Положення про помічника-консультанта Дніпропетровської міської ради прошу забезпечити виготовлення та видачу їм посвідчень встановленого зразка.

Додатки:

1. Згода на зарахування помічником-консультантом депутата Дніпропетровської міської ради – на 3 арк.

2. Копії паспортів осіб, які призначаються помічниками-консультантами депутата Дніпропетровської міської ради – на 3 арк.

3. Фотокартки помічників-консультантів (по 2 шт.)

Депутат Дніпропетровської міської ради        (підпис)        П. І. П.


Додаток 2
до Положення
про помічника-консультанта
депутата Дніпропетровської міської ради

Секретарю
Дніпропетровської міської ради

____________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові у родовому відмінку)

____________________________________

(адреса проживання)

____________________________________________________________________________________________________________

Я, (прізвище, ім’я, по-батькові помічника-консультанта) даю свою згоду на зарахування мене помічником-консльтантом депутата Дніпропетровської міської ради (П. І. П. депутата).

Даю свою згоду на обробку персональних даних з первинних джерел у такому обсязі (зокрема відомості про освіту, відомості про трудову діяльність, особисті відомості (вік, стать), відомості щодо місця проживання, електронні ідентифікаційні дані (електронні адреси, номери телефонів), запис зображення (фото) та інших необхідних даних.

Даю свою згоду на відкриту публікацію та поширення будь-яким способом моїх персональних даних, зокрема відомостей щодо моєї електронної ідентифікації (номера телефону, електронної пошти, адреси для листування), запису зображення (фото).

Інформація про помічника-консультанта:

Прізвище:

Ім’я:

По-батькові:

Дата народження:

Адреса реєстрації:

Адреса для листування:

Освіта:

Контактний телефон:

Електронна адреса:

Дата        (підпис)        П. І. П.


Додаток 3
до Положення
про помічника-консультанта
депутата Дніпропетровської міської ради

ОПИС

посвідчення помічника-консультанта депутата Дніпропетровської міської ради

1. Посвідчення помічника-консультанта має такий самий вигляд та виготовляється в аналогічний спосіб з посвідченням депутата, але на лицьовій стороні документу зазначаються слова «Помічник-консультант депутата». У випадку, якщо рада не виготовляє посвідчення депутата місцевої ради, посвідчення виготовляється з врахуванням вимог п.2-10 Додатку 3 даного Положення;

2. Посвідчення помічника-консультанта депутата – прямокутник розміром 10 см на 7 см, по обидва боки якого розміщується інформація про помічника-консультанта, депутата, номер та дату видачі, територію ради та округу тощо;

3. У лівій верхній частині лицьового боку посвідчення розміщується фотографія помічника-консультанта депутата Дніпропетровсь кої міської ради;

4. У правій верхній частині лицьового боку посвідчення двома рядками вміщено текст такого змісту:

«Дніпропетровська міська рада

посвідчення № ___/___ від «___»__________201_р.»;

5. Номер посвідчення помічника-консультанта депутата складається з номера посвідчення депутата ради і через дріб порядкового номера помічника-консультанта того ж депутата ради;

6. Праворуч від фотографії у трьох рядках вміщено текст із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові помічника–консультанта та зазначенням, що помічник-консультант працює на «громадських засадах», а також строку дії посвідчення;

7. У лівій нижній частині лицьового боку посвідчення, під фотографією, вміщено напис «Секретар (голова/заступник голови)Дніпропетровської міської ради», праворуч від якого відведено місце для підпису із зазначенням прізвища;

8. Підпис секретаря (заступника голови) ради, фотографія помічника – консультанта депутата скріплюються малою гербовою печаткою ради;

9. На зворотному боці посвідчення по центру розміщений малий державний Герб України, на синьо-жовтому фоні;

10. На зворотному боці посвідчення посередині у 4-х рядках вміщено текст такого змісту:

«Дніпропетровська міська рада

Помічник-консультант депутата Дніпропетровської міської ради

Прізвище, ім’я, по батькові депутата Дніпропетровської міської ради

м. Дніпропетровськ

У випадку, якщо депутат ради обраний у виборчому окрузі, додається номер та детальний опис округу депутата.