PARAULES VALENCIANES EN DESÚS

U

Udol

Uec

Ufana

Ufanós-osa

UI

Uix

Ull de poll

Ullada

Ullal

Ullar

Ullerol

Unça/onça

Unflar

Unflat-ada

Ungüent/engüent

Uó

Upa

Urent

Udol

1. Crit prolongat i planyívol d'un llop, d'un gos o d'animals semblants.

   Gos que udola, senyal de mort

   Pel juliol, el llop fa el primer udol

   Qui entre llops va, després a udolar

2. Crit prolongat i fort arrancat pel dolor.

Uec

  1. Colp.

Ufana

1. Pompa. Ostentació artificiosa o per vanitat.

Fer ufanes [o Fer ufana] [ d'una cosa]

Molta ufana i poca grana [o Molta

ufana i poca llana]

2. Gran verdor i frondositat en les plantes, esponera.

Ufanós-osa

1. Que fa ufana, que es glorieja, que fa ostentació d'una cosa.

UI

  1. S’usa quan hi ha una gran quantitat d’una cosa, un gran cansament, una sorpresa, etc.

Uix

  1. Crit que es fa perquè els animals s’apartin o se’n vagin d’un lloc.

2. interj. de fàstic, de menyspreu, per manifestar desig d'allunyar una cosa o persona.

Ull de poll

  1. Mena de durícia que creix cap a dins, sobretot en els dits del peus.

Ullada

  1. Mirada breu per controlar que les coses vagin bé.

Ullal

1. Dent canina; dent aguda situada a cada costat, entre les incisives i les molars.

2. Arc o ull de pont.

3. Ull d'un martell o altra eina semblant, per on passa el mànec.

4. Obertura lateral d'una sèquia, per on l'aigua d'aquesta passa a una sequiola.

sequia.jpg

5. Clot profund per on es precipita l'aigua de la mar, d'un riu, etc., formant remolí.

6. Lloc on brolla aigua subterrània.

Ullar

  1. Mirar amb insistència, amb atenció.

  1.  Fixar els ulls en algú o en alguna cosa; adonar-se que hi és, que podria ser o fer tal o tal cosa.

Ullerol

1. Obertura considerable en algun cos.

2. Forat d'entrada d'un cau xicotet. 

Unça/onça

1. Pes equivalent a la dotzena part d'una lliura.

    En Quart, mai apleguen a onça

    Val més [una unça de] pràctica que [una lliura de] gramàtica

    El mal ve a arroves i se'n va a unces

    Fer-se tres unces [ o quinze unces] [d'una cosa]

    Més val onça que lliura

2. Moneda d'or que pesava una unça i valia setze duros.

    Una unça toma un quintar

    Més val una onça de sang que una lliura d’amistat

Unflar

1. Augmentar anormalment.

   Unflar els morros [a algú]

2. Irritar o molestar molt.

3. Engreixar-se molt en poc de temps.

4. Envanir-se.

Unflat-ada

1. De volum augmentat per l'expansió d'un gas, líquid, etc., situat a l'interior.

   Ser més unflat que un sac de gemecs 

2. Envanit; ple de vanitat.

3. Enfadat.  

   Estar [algú] unflat

4. Es diu del gra de cereal que s'ha desorganitzat per evaporació brusca del seu contingut per mitjà de la calfor. 

Ungüent/engüent

1. Substància medicinal de consistència tova, amb propietats curatives o calmants, constituïda per una barreja de greixos i un o més productes actius, destinada a ser estesa damunt la pell amb una finalitat terapèutica.

    Apotecari net fa mal ungüent

    Cinc de mal i deu d'ungüent

    Curar-se en ungüent d'ull

    Dins els pots petits hi ha els bons ungüents

    Dona que a la cara es posa ungüents, perd les dents

    El mal es riu de l'ungüent

    El mal se'n riu de l'ungüent i l'ungüent de l'apotecari

    El metge dolent tot ho cura amb el mateix ungüent

    El temps és el millor dels ungüents

    L'ungüent groc no serveix per res i es posa pertot

    L'ungüent, si no cura, fa lluent

    La cura del constipat vol calor i ungüent de llençol

    Ser com l'ungüent blanc, que per a tot aprofita i per a res val

    Ungüent pudent, el millor ungüent

    Vols estar en els pots i en els ungüents

  1. És el que es diu als cavalls, mules i matxos per fer-los parar.

Upa

1. Interj. per a animar o incitar a pujar, a alçar-se o a alçar una cosa feixuga.

    Fer upa

    No poder fer upa

2. Importància.

    D'upa

Urent

  1. Ardent, que crema.