Zondag 15 - 10 - 2017

Morgendienst (9:30)

Voorganger: Ds. J. Trommel

Welkom en mededelingen

Voorzang: Gez. 448        

Votum en Groet

Zingen        Opw. 221:2, 3, 1        ‘Prijs de Heer met blijde galmen’                        

Leefregels

Zingen: E.L. 72:1, 5        ‘Meester, tot wie zouden wij gaan?’ (melodie: Gez. 170 LvK)                        

Gebed

Collecte

Halverwege de collecte zingen: Opw. 126 ‘Jezus vol liefde’

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing Luk. 6:20-26

Zingen: Ps. 37:2, 4

Verkondiging: ‘De prijs van discipelschap – nu en straks’

Zingen Opw. 124 ‘Ik bouw op U’

Gebed

Slotzang: Ps. 18:14, 9

Zegen

Amenlied: Gez. 48:10

Middagdienst (16:30)

Voorganger: Ds. J.W. Ploeg

Welkom en mededelingen
Intochtslied: Evangelische Liedbundel 343 (= Opw.70)
Stil gebed
Belijdenis van vertrouwen en groet van God
Zingen: Psalm 138 : 1 en 4
Gebed
Inzameling van de gaven
Zingen: Psalm 103 : 1
Bijbellezing: Psalm 103 (door gemeentelid)
Zingen: Psalm 103 : 5
Verkondiging
Zingen: Evangelische Liedbundel 170 (Groot is uw trouw, o Heer)
Dankgebed en voorbeden
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 44 : 1 t/m 3
Wegzending en zegen