Zondag 21 - 10 - 2018

Ochtenddienst (9:30)

Voorganger: Ds. W. van der Veer

Welkom/mededelingen
Zingen Psalm 84 (psalmen voor nu)
Votum en groet
Zingen Gezang 434:1,2
Leefregels Romeinen 13:8-14
Zingen Psalm 463:1,2
Gebed
Collecte
Zingen Opwekking 127(wij eren en aanbidden U)
Kinderlied
Schriftlezing Psalm 27:4-8; 42:1-6; 16:7,8;
Ezechiël 1:26-28, Ester 4:14-16

Zingen Psalm 42:1
Verkondiging In Gods tegenwoordigheid?!
Zingen Gezang 323:1,2,6
Dankzegging en voorbede
Kinderen komen terug
Vragen: oplossing van de puzzel
Zingen Opw 717 (stil, mijn ziel)
Zegen
Zingen Gezang 456:3

Middagdienst (16:30)

Voorganger: Ds. H. Kaldeway

Mededelingen door de ouderling van dienst
Voorzang: Ps. 145:1,3,4 (O Heer, mijn God, Gij koning van 't heelal)
Votum en groet
Zingen: Gez. 409:1,2,5 (Laat ons de Heer lofzingen)
Gebed
Collecte: Halverwege van de collecte zingen: Gez. 281 (Jezus zal heersen waar de
zon)
Schriftlezing: 2 Kronieken 36:11-23
Zingen: Ps. 126 (Toen God de Heer uit ‘s vijands macht)
Verkondiging
Zingen: Gez. 304 (God is getrouw, zijn plannen falen niet)
Dankzegging en voorbede
Geloofsbelijdenis gelezen
Zingen: Gez. 300:1,3,6 (Eens, als de bazuinen klinken)
Zegen