CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 2016-17

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE ESO

Assistència i puntualitat. Comportament i actitud a classe. Material de classe  20%

Presentació puntual dels treballs.10%

Activitats a l'aula  i proves objectives 40%

Quadern d'activitats de l'alumne 30%

 

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ BATXILLERAT

Conceptes 40 %

Procediments 40%

Actitud 20%

Se tendràn en compte:

- Les proves i exercicis orals i escrits

- Exposicions orals, resums, esquemes, presentacions...

- Treballs en grup

- Puntualitat, comportament i interès

- Participació activa

- Aportacions personals

Procediments de recuperació

 Els alumnes que no han superat l'assignatura hauran de presentar un treball proposat per la professora segons el nivell.

A 1r Batxillerat treball o prova escrita.