D:\Profiles\Luca.Ciubotaru\Desktop\Logo-MCPDS\Logo MCPDS-01.png

Sinteza rezultatelor activității Ședinței Guvernului din 18 ianuarie 2017

  1. Lista nominală a participanților (Miniștrii sau, după caz, Secretari de Stat/Secretari Generali):

La şedinţa din 18 ianuarie 2017, ce a început la ora 10:00, au participat:

Klaus Iohannis, Președintele României

Sorin Mihai Grindeanu, Prim-ministru,

Sevil Shhaideh, Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

Daniel Constantin, Viceprim-ministru, Ministrul Mediului,

Carmen Daniela Dan, Ministrul Afacerilor Interne,

Teodor-Viorel Meleșcanu, Ministrul Afacerilor Externe,

Gabriel-Beniamin Leș, Ministrul Apărării Naționale,

Viorel Ștefan, Ministrul Finanțelor Publice,

Florin Iordache, Ministrul Justiției,

Petre Daea, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

Pavel Năstase, Ministrul Educației Naționale,

Lia-Olguța Vasilescu, Ministrul Muncii și Justiției Sociale,

Alexandru Petrescu, Ministrul Economiei,

Toma-Florin Petcu, Ministrul Energiei,

Florin Nicolae Jianu, Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,

Florian-Dorel Bodog, Ministrul Sănătății,

Ionuț Vulpescu, Ministrul Culturii și Identității Naționale,

Adriana Petcu, Ministrul Apelor și Pădurilor,

Șerban-Constantin Valeca, Ministrul Cercetării și Inovării,

Augustin Jianu, Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale,

Marius-Alexandru Dunca, Ministrul Tineretului și Sportului,

Mircea-Titus Dobre, Ministrul Turismului,

Andreea Păstârnac, Ministrul pentru Românii de Pretutindeni,

Gabriel Petrea, Ministrul Consultării Publice și Dialogului Social,

Grațiela-Leocadia Gavrilescu – Ministrul pentru Relația cu Parlamentul,

Mihaela-Virginia Toader – Ministrul delegat pentru Fonduri Europene,

Ana Birchall – Ministrul delegat pentru Afaceri Europene,

Mihai Busuioc – Secretar General al Guvernului

Alexandru-Răzvan Cuc, Ministrul Transporturilor,

Conform prevederilor constituționale ședința de guvern a fost prezidată de către E.S. Președintele României, domnul Klaus Iohannis, acesta delegând atribuțiile de conducere tehnică a ședinței de guvern domnului Prim-Ministru, Sorin Grindeanu.

Declarațiile susținute de către Președintele României, domnul Klaus Iohannis, și de Prim-Ministrul Sorin Grindeanu, de la începutul ședinței de guvern, pot fi urmărite aici: http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/declaratii-sustinute-de-pre-edintele-klaus-iohannis-i-de-premierul-sorin-grindeanu-la-inceputul-edintei-de-guvern 

  1. Agenda Şedinței de Guvern şi informaţii privind actele normative dezbătute

I.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1.         PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/2017/01/0_mxnq4ydwh7kc1z93pb.pdf 

Inițiatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministrul delegat pentru fonduri europene, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

Avizatori: Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale , Ministerul Transporturilor, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul

Sinteză conținut:

Prin prezentul proiect de act normativ se propun următoarele modificări și completări ale unor acte normative:

1.  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică  în sensul completării/modificării domeniilor în care trebuie să se încadreze obiectivele de investiţii finanţate prin program, astfel încât să se asigure finanţarea unor servicii din cadrul pachetului minim 10S, conform programului de guvernare 2017-2020, cu accent pe mediul rural, astfel:

c) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv creşe, grădiniţe, şcoli generale, licee, colegii naţionale, precum şi alte unităţi de învăţământ preuniversitar, înfiinţate potrivit legii;

d) realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare, inclusiv a spaţiilor afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de permanenţă;

f) realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale;”

m) construirea/modernizarea/reabilitarea/extinderea sistemelor de  iluminat public stradal, cu prioritate în mediul rural.

2. Prin reglementarea propusă se asigură declararea la Comisia Europeană a unor sume mai mari, prin intermediul declaraţiilor finale de cheltuieli, care vor conduce la creşterea gradului de absorbţie al fondurilor europene la nivelul programelor operaţionale din perioada de programare 2007 - 2013.

Acest rezultat se preconizează a fi obținut urmare a intervenției asupra Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 413 din 17 iunie 2009, cu modificările și completările ulterioare, care se completează cu prevederi noi privind posibilitatea oferita instituțiilor publice de a deschide în unitățile de trezorerie a statului, conturi escrow.

Acestea se creditează cu contravaloarea fondurilor externe nerambursabile, a cofinanțării de la bugetul de stat şi TVA, după caz, transferate de instituțiile publice, în cazul beneficiarilor privați care beneficiază de schema de ajutor de stat/minimis, ale căror cheltuieli au fost suspendate la rambursare, datorită unei suspiciuni de fraudă, aflate în investigație la data depunerii declarației finale. Sumele din contul escrow vor fi debitate numai cu avizul instituțiilor publice cu atribuții de autorități de management, urmând ca prin ordin comun al ministrului finanţelor publice și ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene să fie stabilite toate condiţiile.

3. Se instituie măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare, în două etape, respectiv:

- Obiectivele de investiţii aflate în finanţare la data de 31 decembrie 2016 constituie etapa I a Programului naţional de dezvoltare locală, şi pentru acestea se vor asigura fonduri, conform legii, până la finalizarea acestora;

- Începând cu anul 2017 se instituie etapa a II-a a Programului naţional de dezvoltare locală, în cadrul căreia se va asigura finanţarea a 9500 obiective de investiţii noi introduse în program, în domeniile prevăzute la art. 7 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, din care 2500 creşe şi grădiniţe şi 2000 unităţi de învăţământ preuniversitar care necesită efectuarea de lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare / dotare în vederea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a procesului educaţional, pentru care se asigură finanţarea multinuală, conform prevederilor legale, până la finalizarea acestora şi măsuri privind derularea Programului naţional de construcţii de interes public sau social, de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii «C.N.I.» - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanţa Guvernului nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că, începând cu anul 2017, prin subprogramul "Instituţii de învăţământ superior de stat" se va asigura cu prioritate finanţarea a 30 de spaţii cu destinaţia de cămine pentru studenţii instituţiilor de învăţământ superior de stat, conform prevederilor legale, până la finalizarea acestora.

Justificarea introducerii măsurii privind deschiderea doar de către beneficiarii privați a unui cont de disponibil rezidă în următoarele:

1. Art.8 din OUG 66/2011 dispune suspendarea subsecventă a rambursării/plății în cadrul contractului de finanțare, spre deosebire de beneficarii publici pentru care se prevede doar suspendarea plăților aferente contractului economic asupra căruia planează suspiciunea de fraudă:

 ”ART. 8  (1) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să sesizeze de îndată DLAF şi organele de urmărire penală în cazul constatării unor indicii de fraudă sau de tentativă de fraudă.

  (2) În cazul în care, ca urmare a sesizării menţionate la alin. (1), organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată, autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene are obligaţia luării următoarelor măsuri până la pronunţarea deciziei definitive a instanţei privind caracterul penal sau nepenal al faptei incriminate:

a) pentru beneficiarii privaţi suspendă aplicarea prevederilor contractului/deciziei/ordinului/acordului de finanţare şi în mod subsecvent suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar;

b) pentru beneficiarii publici suspendă plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar aferente contractului economic pentru care a fost formulată sesizarea.

  (3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dreptului autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene de a lua măsuri privind suspendarea plăţilor/rambursărilor către beneficiari în baza prevederilor cuprinse în contractele/ deciziile/ordinele/acordurile de finanţare. În acest caz, la solicitarea beneficiarului, se poate aplica drept măsură subsecventă şi suspendarea aplicării prevederilor contractelor/ deciziilor/ordinelor/acordurilor de finanţare în vederea prelungirii perioadei de implementare a acestora.”

2. Regulamentul 1083/2006 prevede la art. 78 o excepție doar pentru beneficiarii privați care cad sub incidența schemelor de ajutor de stat/minimis, astfel:

1. ”Toate declarațiile de cheltuieli vor cuprinde, pentru fiecare axă prioritară, valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în conformitate cu Articolul 56, plătite de beneficiari pentru implementarea operațiunilor şi contribuția publică corespunzătoare plătită sau care trebuie plătită beneficiarilor, în conformitate cu condițiile de reglementare a contribuției publice.

Cheltuielile plătite de beneficiari se justifică prin facturi achitate sau documente contabile cu valoare echivalentă de dovadă.

Cu toate acestea, numai în ceea ce priveşte schemele de ajutor în sensul Articolului 87 din Tratat, în afară de condițiile prevăzute la subparagraful anterior, participarea publică, care corespunde cheltuielilor dintr-o declarație de cheltuieli, trebuie să fi fost plătită beneficiarilor de către organismul care acordă ajutoarele.

2. Prin derogare de la paragraful (1), în ceea ce priveşte ajutoarele de stat în sensul Articolului 87 din Tratat, declarația cheltuielilor poate să conțină avansurile plătite beneficiarilor de către organismul care acordă ajutoarele, în cazul în care toate condițiile menționate în continuare sunt îndeplinite:

(a) vor fi supuse unei garanții bancare sau al unui mecanism financiar public cu efect echivalent;

(b) nu vor depăşi 35 % din valoarea totală a ajutorului, care trebuie acordat unui beneficiar pentru un proiect anume;

(c) vor fi acoperite de cheltuielile plătite de beneficiari în implementarea proiectului şi vor fi justificate prin facturi achitate sau documente contabile cu valoare echivalentă de dovadă prezentate în termen de maximum trei ani după anul în care s-a plătit avansul sau la 31 decembrie 2015, oricând mai devreme; în caz contrar, declarația următoare de cheltuieli va fi corectată în consecință. ”

Astfel, doar in cazul acestor beneficiari (care intră sub incidența ajutorului de stat/minimis) pentru includerea cheltuielilor în declaratia finală este necesară dovada rambursării cheltuielilor de către autoritatea de management, conform art.78 alin.1 din Reg.CE 1083/2006.

De asemenea, conform lit. m) a art. 8 din OUG nr. 64/2009 privind gestiunea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, se cuprind în bugetele instituțiilor cu rol de autoritate de management ”sumele necesare pentru plata cheltuielilor solicitate de beneficiari prin cereri de rambursare şi prin cereri de plată, pentru care a fost formulată o sesizare de fraudă potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Aceste sume se pot achita până la punerea în mişcare a acţiunii penale. Pentru beneficiarii, alţii decât operatorii regionali, astfel cum sunt definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, şi decât cei prevăzuţi la art. 5 şi 6, aceste sume se vor achita în baza unui instrument de garantare, emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, în cuantumul total al sumelor rambursate şi/sau plătite prin cereri de plată, inclusiv al sumei solicitate la rambursare/plată prin cererea curentă.”

Prin transferul în contul de disponibil special deschis pe numele acestor beneficiari în Trezorerie, se poate dovedi plata catre beneficiari și cheltuielile pot fi declarate la CE. Aceste cheltuieli sunt cuprinse în declaratia finală într-o categorie distinctă.

CE își va rezerva sumele necesare efectuarii acestor plăti și va rambursa cheltuielile doar in cazul infirmarii suspiciunii de frauda, iar autoritatea de management va elibera sumele catre beneficiari tot cu aceasta conditie. Daca aceste cheltuieli nu vor fi cuprinse in declaratia finala, in cazul in care suspiciunile de frauda se vor infirma, sumele vor trebui acoperite de la bugetul de stat, fara a mai avea posibilitatea sa fie rambursate de CE.

Pentru celelalte tipuri de beneficiari, rambursarile au fost efectuate din bugetul de stat, fara a fi necesara prezentarea unei scrisori de garantie, iar cheltuielile au fost cuprinse in declaratia finala in aceeasi categorie cu cheltuielile beneficiarilor privati mentionate mai sus, si anume in categoria I – Cheltuieli aferente unor contracte economice care se afla in investigare la nivelul DNA/DLAF/OLAF/ANI/DIICOT/Corp de control/Structura de control din cadrul AM datorita unor suspiciuni de frauda/conflict de interese. Si aceste cheltuieli vor fi rambursate de CE pe masura infirmarii suspiciunilor de frauda, iar bugetul de stat din care au fost efectuate platile va fi reintregit cu aceste sume.

Prin proiectul de act normativ se propune inclusiv completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor, astfel:

-        Menținerea actualului mod de stabilire a cuantumului stimulentului de inserție, respectiv 50% din nivelul minim al indemnizației pentru creșterea copiilor (85% din salariul minim brut pe țară garantat în plată), până în luna aprilie 2017

-        Stabilirea cuantumului stimulentului de inserție la 650 lei începând cu drepturile aferente lunii aprilie 2017

-        Stabilirea unui nou mod de calcul începând cu anul 2018, respectiv prin actualizarea cuantumului cu același procent cu care se produce modificarea nivelului salariului minim brut pe țară garantat în plată

Având în vedere disparitățile intra-și interegionale în materie de ocupare a forței de muncă, generate de dezvoltarea economică ce a urmat o direcție vest-est, proximitatea față de piețele vestice acționând ca un factor de creștere, subdezvoltarea cronică concentrată la frontiera NE cu Moldova și în zonele din sud de-a lungul Dunării, impactul negativ puternic al restructurării industriale în marile centre ale industriei grele și în  micile centre industriale mono-urbane (în Sud-Est și Sud-Muntenia), fapt ce a condus la o creștere masivă a șomajului și pierderea locurilor de muncă, declinul orașelor mici și mijlocii, și ținând cont de relaxările fiscale acordate companiilor, cu accent pe IMM-uri, se impune adoptarea de urgență a unor măsuri care să asigure forța de muncă și, implicit, dezvoltarea economică și a căror finanțare trebuie reflectată în bugetul  consolidat pentru anul 2017.  

Una dintre aceste măsuri menite să corecteze dezechilibrele regionale în ceea ce privește ocuparea și să accelereze investițiile este stimularea mobilității forței de muncă. Astfel, în concordanță cu prevederile Programului de Guvernare 2017-2020, prin proiectul de act normativ se acordă din Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj o primă de relocare șomerilor care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îşi au domiciliul sau reședința şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia. Prima, acordată conform Programului „Prima chirie” egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei, se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate ca persoane singure sau împreună cu familia nu depășesc 5000 lei/lună, pe o perioada de 36 de luni.

Se propune modificarea şi completarea Legii nr. 299 din 13 noiembrie 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 24 octombrie 2008, având în vedere înfiinţarea Ministerului Românii de Pretutindeni.

Proiectul a fost aprobat.

2.         PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/%20//wtk_17sn9b68qvm3r5zc.pdf

Inițiatori: Ministerul Transporturilor

Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Justiției, Ministerul pentru Relația cu Parlamentul

Sinteză conținut:

Prin modificările propuse, actualul program de transport cât și licențele de traseu aferente în baza căruia la momentul actual se efectuează transportul rutier de persoane prin servicii regulate între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov îşi menţin valabilitatea și după hotărârea definitivă a instanței de judecată, până la data finalizării procedurii de atribuire a traseelor cuprinse în următorul program de transport.

În această situație, continuarea efectuării transportului rutier de persoane prin servicii regulate între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov se va face în baza licențelor de traseu emise de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., a căror valabilitate urmează a fi prelungită pe această perioadă.

Astfel, se va asigura în continuare efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, în condiții de legalitate.

Subliniem faptul că în cazul neadoptării măsurilor propuse, se va constata că:

Proiectul a fost aprobat.

II.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.         PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/%20//_crh9841bpjzsd0237xt.pdf

Inițiator: Ministerul Educației Naționale

Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației publice și Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției

Sinteză conținut:

Se asigură desfășurarea unui proces didactic conform standardelor de calitate specificate prin lege. Se modifică alineatele (2) și (3) ale articolului 2 și alineatele (2) și (3) ale articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 72/2013.

Proiectul a fost aprobat.

2.         PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional 

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/%20//4sfwtjkc327n8gmvdx_9.pdf 

Inițiator: Ministerul Educației Naționale

Avizatori: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației publice și Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Justiției

Sinteză conținut:

Se asigură desfășurarea unui proces didactic conform standardelor de calitate specificate prin lege. Se modifică alineatele (2) și (3) ale articolului 2 și alineatele (2) și (3) ale articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 136/2016.

Proiectul a fost aprobat.

3.         PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcționarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1186/2014

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/2017/01/kbnm1tqgj9w5fsr064d_.pdf 

Inițiator: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Ministerul Justiției

Sinteză conținut:

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat și 2 subsecretari de stat.

Se înființează Direcția politici în industrie alimentară și comerț, prin preluarea Serviciului industrie alimentară și a Serviciului promovare și schimburi cu produse agroalimentare din cadrul Direcției generale politici agricole și industrie alimentară.

Direcția generală politici agricole și industrie alimentară se redenumește Direcția generală politici agricole.

Activitatea de inspecții se preia de către direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, conform prevederilor Legii nr. 157/2016 și astfel Serviciul coordonare compartimente județene se desființează.

De asemenea, direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București preiau și activitatea și personalul Caselor Agronomului și Camerelor agricole județene din subordinea Consiliilor județene (care funcționează cu un număr de 854 de posturi).

Se înființează, în subordinea ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, Compartimentul securitate și sanătate în muncă, PSI.

Anexa nr. 2 din proiectul de hotărâre a fost armonizată cu prevederile Legii nr. 157/2016 și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 și astfel numărul de posturi al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a fost actualizat, fiind de 13.448 posturi.

De asemenea, Anexa nr. 3 din proiectul de hotărâre a fost actualizată urmare aplicării prevederilor Legii nr. 157/2016, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 și Hotărârea Guvernului nr.860/2016.Astfel, se include numărul de autoturisme preluate de la Agenția Domeniilor Statului, precum și a numărul de autoturisme preluate ca urmare încheierii protocoalelor de predare-primire încheiate între Direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București și structurile desființate ca urmare a aplicării Legii nr. 157/2016.

Conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Agenția Domeniilor Statului, instituție cu personalitate juridică, finanțată de la bugetul de stat, trece din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Agenția Domeniilor Statului funcționează cu un număr de 238 de posturi.

Extinderea sistemului național antigrindină și de stimulare a precipitațiilor, evitarea pierderilor de producție prin calamitare, stimularea precipitațiilor în zonele aride și în perioadele critice privind consumul de apă pentru plante, prin operaționalizarea celor trei centre de comandă, Muntenia, Moldova și Transilvania și punerea în stare de funcționare a celor șapte unități de combatere Prahova, Moldova 1 Iași, Moldova 2 Vrancea, Mureș, Timiș, Oltenia, Maramureș, astfel cum este prevăzut în Capitolul 10 din Programul de Guvernare 2017-2020.

Proiectul a fost aprobat.

4.         PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/legislativ/docs/2017/01/c2rht6n49kzqdx8pfv00.pdf 

Inițiator: Ministerul Finanțelor

Sinteză conținut:

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice elaborează, administrează şi execută bugetul Trezoreriei Statului, care se aprobă prin hotărâre a  Guvernului.

        

Veniturile bugetului Trezoreriei Statului sunt constituite în principal din:

a) dobânzi încasate la disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului utilizate pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent şi din anii precedenţi;

b) dobânzi încasate la împrumuturile acordate pentru răscumpărarea la scadenţă sau înainte de scadenţă, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finanţarea sau refinanţarea datoriei publice;

c) dobânzi încasate la împrumuturile  acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale, precum și ale bugetelor fondurilor speciale;

d) dobânzi încasate la plasamentele efectuate din disponibilităţile în lei ale contului curent general al Trezoreriei Statului și din disponibilitățile în valută, prin operațiuni specifice, la instituții de credit și alte insitituții financiare autorizate să efectueze astfel de operațiuni;

e) dobânzi încasate la disponibilităţile în lei rămase în contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca Naţională a României;

f) comisioane percepute pentru operaţiunile derulate prin contul Trezoreriei Statului şi pentru alte servicii prestate de către Trezoreria Statului.

Cheltuielile bugetului Trezoreriei Statului sunt constituite în principal din:

a) dobânzi plătite la disponibilităţile păstrate în conturi la vedere sau sub formă de depozite la Trezoreria Statului;

b) comisioane percepute la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului;

c) comisioane cuvenite instituţiilor de credit pentru servicii prestate Trezoreriei Statului,

d) cheltuieli pentru acoperirea prejudiciului creat în cazul afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria Statului.

Proiectul bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017 a fost fundamentat pe baza următoarelor elemente:

a)  ratele dobânzilor, estimate pentru anul 2017;

b) dobânzile prognozate a se încasa la soldul contului curent general al Trezoreriei Statului, conform prevederilor Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare;

c) volumul estimat al disponibilităţilor şi depozitelor pe termen păstrate în Trezoreria Statului pentru care există obligaţia acordării de dobândă;

d) execuţia preliminată a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2016.

Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2017, detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, se stabileşte la venituri în sumă de 115.188 mii lei, la cheltuieli în sumă de 53.530 mii lei, rezultând un excedent în sumă de 61.658  mii lei, potrivit anexei la hotărârea Guvernului.

 I. Veniturile bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017, în sumă de 115.188 mii lei, sunt constituite din dobânzi (90.103 mii lei), majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen, aferente sumelor acordate din veniturile din privatizare pe bază de hotărâri de guvern (10.000 mii lei) şi alte venituri (3.503 mii lei).

II. Cheltuielile bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017, în sumă de 53.530 mii lei, sunt destinate în principal pentru:

  1.   comisioane cuvenite Băncii Naţionale a României şi instituţiilor de credit pentru servicii prestate  în  contul Trezoreriei Statului (11.560 mii lei).
  1. plata dobânzilor aferente depozitelor şi disponibilităţilor păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului (41.740 mii lei).

III. Bugetul Trezoreriei Statului pe anul 2017 este prevăzut cu un excedent în sumă de 61.658 mii lei.

Proiectul a fost aprobat.

5.         PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei de 23 ianuarie ca zi liberă

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://sgg.gov.ro/legislativ/domeniu.php?id=140

Inițator: Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Avizatori: Ministerul Finanțelor Publice

Sinteză conținut:

Ziua de 24 ianuarie 2017 fiind stabilită ca zi liberă, instituţiile publice îşi vor desfăşura activitatea în regim de program normal în ziua de 28 ianuarie 2017 sau vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 31 ianuarie 2017, potrivit planificărilor stabilite.

Prestarea muncii conform celor menționate nu conferă acordarea de timp liber corespunzător. În ceea ce privește locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii, dispozițiile prezentului act normativ nu se aplică.

De asemenea, pentru funcţionarea justiţiei ca serviciu public, dispozițiile prezentului act normativ nu se aplică magistraţilor şi celorlalte categorii de personal din cadrul instanţelor judecătoreşti implicate în soluţionarea proceselor cu termen în data de 23 ianuarie 2017 şi nici participanţilor în aceste procese.

În ceea ce privește activitatea derulată prin Trezoreria statului s-au stabilit datele în care unitățile trezoreriei statului înregistrează în contabilitate operațiunile de încasări aferente zilelor de 20 ianuarie și respectiv 23 ianuarie 2017, datele la care vor fi întocmite retururile la încasare precum și categoriile de operațiuni de plăți prin virament care vor fi efectuate în ziua de 23 ianuarie 2017 de către centrala Ministerului Finanțelor Publice

Proiectul a fost aprobat.

III.    MEMORANDUMURI

1.         MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli, inclusiv proiectele de investiţii publice prioritare, vor fi prezentate în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2017-2019

Proiectul poate fi consultat la adresa:

http://gov.ro/ro/guvernul/sedinte-guvern/memorandum-cu-tema-aprobarea-de-catre-guvern-a-ordonatorilor-principali-de-credite-ai-bugetului-de-stat-ale-caror-cheltuieli-inclusiv-proiectele-de-investitii-publice-prioritare-vor-fi-prezentate-in-strategia-fiscal-bugetara-pentru-perioada-2017-20191484741050

Inițiator: Ministerul Finanțelor Publice

Avizatori: -

Sinteză conținut:

Potrivit prevederilor art.26 alin.(1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicată, Ministerul Finanţelor Publice va elabora şi înainta Guvernului proiectul Strategiei fiscal-bugetare pentru perioada 2017-2019.

De asemenea, în baza prevederilor art.29 alin.(3) lit.b) şi lit.c) din Legea responsabilității fiscal-bugetare, nr.69/2010, republicată, Strategia fiscal-bugetară cuprinde cheltuielile bugetului de stat detaliate pe primii 10 ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, precum şi proiectele de investiții publice prioritare ale Guvernului. Respectivii 10 ordonatori sunt stabiliți de către Guvern.

În baza acestei prevederi a fost aprobat de către Guvern, în data de 16.02.2011: Memorandumul cu tema: ”1) Aprobarea de către Guvern a celor 10 ordonatori principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli, inclusiv programul de investiții publice, vor fi prezentate în Strategia fiscal-bugetară, 2) Stabilirea unui grup de lucru permanent pentru elaborarea Strategiei fiscal-bugetare.”

Potrivit acestui Memorandum, cei 10 ordonatori principali de credite au fost aprobaţi pe o perioadă nedeterminată de timp, cu precizarea că, în cazul în care ierarhizarea acestora după criteriul fondurilor alocate din bugetul de stat va suferi modificări, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, va aproba actualizarea listei cuprinzând cei 10 ordonatori principali de credite (OPC).

În luna iunie 2016 a fost aprobată, prin memorandum, lista celor 10 OPC ale căror cheltuieli din bugetul de stat urmau să fie prezentate în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2017-2019, printre acestea numărându-se Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Fondurilor Europene.

Având în vedere noua structură a Guvernului, prin care Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a preluat și fostul Minister al Fondurilor Europene, rezultând astfel un singur minister, respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, din cei 10 OPC stabiliți în luna iunie 2016 au rămas, urmare comasării celor două instituții menționate mai sus, numai 9.

Astfel, în funcție de criteriul fondurilor propuse a fi alocate din bugetul de stat pe anul 2017, în lista celor 10 OPC intră și Ministerul Justiției.

Prin urmare, propunem aprobarea următorilor 10 ordonatori principali de credite ale căror cheltuieli din bugetul de stat, precum şi proiectele de investiții publice prioritare, vor fi prezentate în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2017-2019:

Proiectul a fost aprobat.

Ședința a continuat cu prezentarea notelor și a documentelor confidențiale incluse pe ordinea de zi și s-a încheiat la ora 11:00.

Pag.  din