Fòrum de la Terra Alta

ESTATUTS

 

Integrants del Fòrum de la Terra Alta

Persones, empreses, entitats i col·lectius del territori.

 

Objecte i finalitats

Aquest procés té com a objectiu general:

Crear un gran pacte de territori entre públics, privats i ciutadania, que asseguri una gestió territorial basada en desenvolupament integral local de persones, d’empreses i del territori).

Aquesta gestió ha contemplar:

·         una planificació àmpliament participada a curt i llarg termini

·         una realització professional

·         un seguiment i avaluació de l’aconseguiment transparent i participat.

Els objectius específics són els següents:

·         la reactivació de l’activitat productiva

·         un pacte per l’ocupació de qualitat

·         l’impuls de la cultura com a eix vertebrador del territori

·         la professionalització dels recursos humans destinats a la realització de projectes

·         repoblament del territori

·         millora d’accés al coneixement

Aquest acord vol tenir tres visions clau:

·         La visió territorial versus la visió municipal

·         La cooperació público privada real en els àmbits de la diagnosi, la planificació, la realització i l’avaluació de tota l’activitat.

·         La despolitització del desenvolupament local, per aconseguir bases socials sensibles i compromeses, àmplies i transgeneracionals.

Els actors que impulsen aquesta iniciativa

La iniciativa s’impulsa des del sector privat, la comunitat educativa i la societat civil; i convida a la participació de totes les persones i entitats que vulguin treballar per a la creació d’un fòrum crític i proactiu que impulsi decididament i amb accions concretes, la reactivació socioeconòmica del nostre territori.

Aquest és un projecte innovador, transversal, basat en la participació, i amb ganes de construir i treballar per l’interès col·lectiu.

 

Òrgans de govern

Coordinació general

Portaveu/secretaria

Fòrum Terra Alta

 

Funcions dels òrgans de govern

 

Coordinació general

1.      Fomentar i divulgar un visió crítica-constructiva de l’actualitat social, empresarial i política del territori, així com obrir i dinamitzar debats d’interès col·lectiu.

2.      Identificar les línies estratègiques, així com les accions concretes que el territori necessita per progressar, a través de la participació ciutadana i amplis acords entre empreses, entitats i persones.

3.      Fer la representació davant les institucions que sigui necessari.

4.      Donar la publicitat necessària sobre avenços dels projectes, així com els acords presos amb les institucions pertinents.

5.      Garantir el seguiment i l’avaluació de qualitat de tots els projectes acordats amb les institucions públiques pertinents.

6.      Assegurar la comunicació directa amb la ciutadania sobre l’estat de tots els projectes proposats amb l’administració pública del territori.

7.      Promoure la transparència de la gestió pública del territori.

8.      Creació d’un observatori socioeconòmic permanent del territori.

 

Portaveu/secretaria

1.      Ratificar els acords presos en la Coordinació general i del Fòrum de la Terra Alta, així com deixar constància escrita documental.

2.      Garantir metodologies de participació integral, àgils, transparents i inclusives, tant en les fases de propostes com en la presa de decisions col·lectives.

3.      Custòdia dels documents i actes dels processos del Fòrum Terra Alta.

 

Fòrum Terra Alta

1.      Aportar propostes i visions crítiques sobre la gestió territorial

2.      Arribar a acords i consens amplis

3.      Donar base i força social als compromisos presos en assemblea, resultants del consens.

4.      El Fòrum Terra Alta, té com a eina principal la celebració d’assemblees ordinàries i extraordinàries, convocades a instàncies de la Coordinació general i del propi Fòrum.

 

Adopció d’acords i metodologia de treball

Els acords seran presos a través del consens.

S’empraran metodologies que garanteixin la transparència, la màxima participació i l’agilitat a l’hora d’aportar propostes i consensuar acords.