KØBENHAVNS UDDANNELSESCENTER

Krusågade 21- 1719 København

Direkte mobil & SMS: +45 27209099  (+45 70203330 )

info@kbhkoereskole.dk * www.kbhkoereskole.dk

Pensum i vognmandskursus undervisningen:

Arbejdsret / Ansættelsesforhold m.v.

Arbejdsmiljø

Bestillingskontor / Standardvedtægter

Erhvervsmæssig Personbefordring - Kørekort

Registrering og Syn

Forsikring

Færdselslov

Regnskab, Bogføring og Driftsøkonomi

Taxiloven

Kundeservice, førstehjælp

Taxameter attest.

Standard oplysninger om krav til en vognmand:

Sådan bliver du taxivognmand m.v.

Du skal have en tilladelse hvis du vil udføre taxikørsel, limousinekørsel eller sygetransport.

I Københavns og Frederiksberg Kommuner samt i kommunerne i Københavns Amt, udsteder Storkøbenhavns Taxinævn tilladelser. I kommunerne uden for Storkøbenhavns Taxinævns område udsteder kommunalbestyrelserne tilladelser.

For at få en tilladelse skal du opfylde følgende krav om:

·                          faglige kvalifikationer

·                          økonomi

·                          restancer til det offentlige

·                          vandel og god skik.

·                          

Faglige kvalifikationer

Inden for de seneste 10 år skal du have været fuldtidsbeskæftiget i mindst 3 år i erhvervet for personbefordring. Du skal også inden for de seneste 10 år have gennemgået et kursus, der er godkendt af Trafikstyrelsen (tidligere Færdselsstyrelsen). Kurset afsluttes med en digital prøve. Hvis du i de seneste 5 år har haft en fuldtidsstilling med overordnede funktioner i en virksomhed, der  udfører personbefordring, kan du fritages for at gennemføre et kursus, således at du blot skal bestå den afsluttende prøve på et vognmandskursus.

Hvis du på ansøgningstidspunktet har været taxi-, limousine- , flextrafik, OST, eller sygetransport vognmand i en sammenhængende periode, der svarer til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, skal du ikke på kursus.

Hvis du har fået tilladelse til taxi-, limousine- eller sygetransport før taxilovens ikrafttræden den 1. januar 1998, skal du inden den 1. januar 2005 opfylde taxilovens uddannelseskrav.

Det kan du gøre ved at gå direkte op til en afsluttende prøve på et vognmandskursus.

Hvis du har fået tilladelse til taxi-, limousine- eller sygetransport før taxilovens ikrafttræden den 1. januar 1998, og hvis du pr. 1. januar 2005 har været taxi-, limousine- eller sygetransport vognmand vedvarende i en periode, der svarer til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, er du ikke omfattet af taxilovgivningens uddannelseskrav.

Økonomi

Du skal have en vis egenkapital for at få tilladelse til taxi-, limousine- eller sygetransport. Ved ansøgning om én tilladelse skal du dokumentere at have egne kontante midler på mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 25.000 kr. for hver ekstra tilladelse. Hvis du ikke har den fornødne egenkapital, kan du i stedet stille en tilsvarende sikkerhed gennem et pengeinstitut eller et forsikringsselskab.

Restancer til det offentlige

Du kan ikke få en tilladelse til taxikørsel, limousinekørsel eller til sygetransport, hvis du har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

Vandel og god skik

Du må ikke være dømt for et strafbart forhold, der kan begrunde en nærliggende fare for nye overtrædelser i forbindelse med driften af den ansøgte virksomhed.

Du skal sandsynliggøre, at du kan drive virksomhed på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik indenfor branchen.

Oplysninger om tidligere beskæftigelse inden for tilsvarende erhverv, strafbare forhold og oplysninger om særlige omstændigheder ved tidligere konkurs eller betalingsstandsning kan indgå i vurderingen af, om en ansøger opfylder kravet om god skik.

Der foretages således en samlet vurdering af, om virksomheden kan drives på forsvarlig måde.

Virksomhedsform

Taxikørsel og limousine kørsel kan kun drives som personligt ejet virksomhed, mens sygetransport kan drives såvel som personligt ejet virksomhed som i selskabsform.

Drives sygetransport virksomheden i selskabsform, dvs. som aktieselskab, anpartsselskab, interessentskab, kommanditselskab m.fl. skal selskabet have ansat en godkendt ansvarlig leder, der faktisk og vedvarende skal forestå virksomhedens drift indenfor sygetransport. Selskabet skal opfylde kravene til økonomi, restancer og god skik. Den ansvarlige leder skal opfylde kravene om faglige kvalifikationer, restancer, vandel og god skik. SMS til sms centralen: 27209099 og skriv: vognmandskursus og vi vil tage kontakt med dig snarest. Send mail til:  info@kbhkoereskole.dk