ἡ κρίσις τοῦ Πάριδος περὶ τῆς καλλίστης θεᾶς

ἐπεὶ ὁ Πηλεὺς τὴν Θέτιν γαμεῖ, πάντες οἱ θεοὶ ἐν τῷ Ὀλύμπῳ χαίρουσι. ἡ ἑορτή μεγαλή ἐστι, πάντες οἱ θεοὶ τὴν ἀμβροσίαν ἐσθίουσι καὶ τὸ νέκταρ πίνουσι, μακάριοι εἶσι καὶ γελῶσι.

οἱ θεοὶ μακάριοι χορεύουσι· πάντες οἱ θεοὶ χαίρουσι·  ἀλλὰ οὺ πάντες μακάριοι εἶσι, μία θεά, ἡ Ἔρις, μάκαιρα οὐκ ἐστιν. ἡ Ἔρις ἐν τῇ ἑορτῇ οὐκ ἐστι καὶ διὰ τοῦτο ὀργίζει. apple1.jpg

ἡ Ἔρις τὸ χρυσεῖον μῆλον ἐπὶ τὴν τραπέζην κρυπτῶς βάλλει. ἐπὶ δὲ τοῦ μήλου γράφεται “τῇ καλλίστῃ” .

ἐπεὶ αἱ θεαὶ τὸ μῆλον ὁρῶσιν, ταχέως ἀγωνίζονται, μάλιστα τρεῖς θεαί· ἡ Ἥρα, ἡ Ἀφροδίτη καὶ ἡ Ἀθηνᾶ.

ὁ Ζεὺς κελεύει τὸν Ἑρμῆν εἰς Ἴδην πρὸς τὸν Πάριν καταβαίνειν καὶ ἄγειν τὰς θεάς. ἡ Ἴδη λόφος ἐν τῇ Φρυγίᾳ ἐστιν. ὁ Πάρις ποιμήν ἐστι, τὰ ζῷα φυλάττει, καὶ ἐν τοῖς λόφοις οἰκεῖ.

ὁ Ἑρμῆς εἰς τὸν λόφον πέτεται καὶ τοὺς λόγους τοῦ Διὸς τῷ Πάριδι λἐγει·

«ὁ Ζεὺς λέγει· τίς ἐστι ἡ καλλίστη θεά;»

αἱ θεαὶ πρὸς Πάριν προσβαίνουσι καὶ τῷ Πάριδι δῶρα ἐπαγγελλονται·

ἡ μὲνἭρα τὴν βασιλείαν πάντων ἐπαγγελλεται, ἡ δ´ Ἀθηνᾶ τὴν νίκην ἐν τῷ πολέμῳ, ἡ δ´ Ἀφροδίτη τὸν γάμον τῆς Ἑλένης, τῆς καλλίστης γυναικὸς ἐν τῷ κόσμῳ.

ὁ Πάρις τὴν Ἀφροδίτην προκρίνει.

ὁ Πάρις τὴν Ἑλένην γιγνώσκει καὶ μάλα φιλεῖ. ἡ Ἑλένη αὐτὸν φιλεῖ. ὁ Πάρις τὴν Ἑλένην κατὰ κράτος λαμβάνει καὶ… τοῦτο ἄλλος μῦθος ἐστιν.

il451flax.jpg