January

29

Họp BCHHT (Church Board Meeting)

February

12

Hội Đồng Thường Niên (Year End Report)

17-19

Huấn Luyện Lãnh Đạo (Leadership Training)

19

MS Bob giảng (Pastor Robert Boston to preach)

25

Huấn luyện cho Trại Hè Bồi Linh (Summer Camp Leadership Training)

March

3-4

Huấn luyện Trường Chúa Nhật vùng Bay Area (B.A.S.S Training)

11

VAY Rally at Newark church

19

GSMDM

April

7-8

Kiêng ăn 30 giờ (30 Hour Famine)

14

Đêm Thương Khó (Good Friday)

16

Easter Sunday

22

Fellowship at OB Út

26-29

Trại Hè Thanh Thiếu Niên (VAY Summer Camp)

June

18

Father's Day

July

1-5

Hội Đồng C&MA (Annual Conference)

17-21

Lớp Thánh Kinh Mùa Hè - 6:30-9:30 pm (Vacation Bible School)

30

MS nghỉ hè đến ngày 5 tháng 8 (vacation until August 5th)

August

11-13

Trại Hè Bắc Cali (NorCal Church Camp)

September

10

Thờ phượng ngoài trời (Picnic Sunday)

October

15

Báp-têm (Baptism) ???

November

19

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)

December

3

Bầu cử Ban Chấp Hành (Church Board Election)

23

Lễ Giáng Sinh (Christmas Celebration)