2018

July

6/30-7/3

Hội Đồng CMA (CMA Conference)

4-22

GSMDM

August

10-12

Trại Bồi Linh @ Alliance Redwood (Summer Camp)

September

9

Thờ phượng ngoài trời (Church picnic)

November

18

Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving)

December

22

Lễ Giáng Sinh (Christmas Celebration)