2019

January

20

MLK Retreat - Pastor Bob

27

Hội Đồng Thường Niên - Annual Report

February

3

Tết Nguyên Đán - Lunar New Year

24

GSMDM Visit

March

7-9

BASS Conference - Huấn Luyện TCN

April

19

Đêm Thương Khó - Good Friday

21

Lễ Phục Sinh - Easter Sunday

27-28

Anh Lưu Anh Dũng

May

12

Ngày Từ Mẫu - Mother’s Day

24-27

Trại Hè Thanh Thiếu Niên - VAY Summer Camp

June

10-14

VBS (Vacation Bible School)

16

Ngày Từ Phụ - Father's Day

29-30

Hội Đồng Giáo Hạt - C&MA Annual Conference

July

1-2

Hội Đồng Giáo Hạt - C&MA Annual Conference

August

9-11

Trại Bồi Linh - Alliance Redwood Camp

September

8

Nhóm ngoài trời - Picnic Sunday

October

November

24

Lễ Tạ Ơn - Thanksgiving

December

21

Lễ Giáng Sinh - Christmas Celebration