На допомогу педагогові

До нового 2022 /2023 н.р.

Серпень, 2022  рік

C:\Users\Home\Desktop\1 Снимок.PNG

Відділ української мови та літератури,

мов національних меншин і зарубіжної літератури

тел. 55-65-82

БАЗОВА ТА ПОВНА ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Освітня галузь «Мови і літератури»

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ,

 МОВ І ЛІТЕРАТУР КОРІННИХ НАРОДІВ,

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

 У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

В 2022/2023 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

КОВАЛЕНКО Л.В.,  к.пед.н.,

завідувачка відділу української мови та літератури,

мов національних меншин і зарубіжної літератури

КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»,

(+380)972788050

Методичні рекомендації спрямовані на розвиток професійної  компетент-ності вчителів української мови та літератури, зарубіжної літератури, мов національних меншин в умовах неперервної освіти та адресовані вчителям закладів загальної середньої освіти, центрам професійного розвитку, керівникам методичних об’єднань учителів словесності області.

Методичні рекомендації укладено на основі матеріалів, наданих Міністерством освіти і науки України, Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти», Українським інститутом розвитку освіти, та результатів виконання науково-методичної та дослідно-експериментальної роботи, проведеної в КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»:

 • окреслено основні завдання реформування базової середньої та повної загальної середньої освіти, організації освітнього процесу на уроках словесності в 5-х класах відповідно до нових програм у площині реалізації Державного стандарту базової середньої освіти та в 6-11 класах;
 •  узагальнено рекомендації щодо запровадження Концепції «Нова українська школа» у базовій середній освіті в освітній галузі «Мови і літератури»;
 • надано методичні поради щодо підвищення якості знань здобувачів освіти з мовно-літературних предметів (українська мова та література, зарубіжна література, мови національних меншин);
 • визначено нормативну базу, запропоновано корисну літературу, інтернет-ресурси, які розширять інформаційне поле матеріалів щодо підготовки вчителів-філологів до навчального року.

Структура освітнього процесу повної загальної середньої освіти

Відповідно до статті 10 Закону України «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами – Закон № 2157-IX від 22.03.2022) освітній процес організовується за такими циклами:

початкова освіта

 • перший цикл – адаптаційно-ігровий (1-2 роки навчання);
 • другий цикл – основний (3-4 роки навчання);

базової середня освіта

 • перший цикл – адаптаційний (5-6 роки навчання);
 • другий цикл – базове предметне навчання (7-9 роки навчання);

профільна середня освіта

 • перший цикл – профільно-адаптаційний (10 рік навчання);
 • другий цикл – профільний (11-12 роки навчання).

Основні матеріали для організації роботи в 2022 / 2023 навчальному році

 (з активними покликаннями на офіційні джерела)

Для розуміння головних принципів реформи НУШ, з метою ефективної організації освітнього процесу в закладах освіти базової школи створено:

 • дорожню карту реформування базової та профільної школи (розробник МОН України): https://cutt.ly/CZvdTjB;
 • навчально-методичний путівник НУШ 5-6 клас (розробник ДНУ «ІМЗО»): https://cutt.ly/5ZvGHqJ;
 •  навчально-методичну скарбничку НУШ (розробник ДНУ «ІМЗО»): https://cutt.ly/VZvRiw9.
 • навчально-методичні посібники, що висвітлюють методологічні та загальнодидактичні питання навчання у Новій українській школі (розробник ДНУ «ІМЗО»): https://cutt.ly/lyP5Ay2.

Методичний кейс учителя української мови та літератури, зарубіжної літератури, мов національних меншин базової школи має містити:

1. Державні стандарти (для ознайомлення – Державний стандарт початкової освіти (КМ від 21.02.2018 р. №87, у редакції від 24.07.2019 №688), для викладання в 5-х класах – Стандарт  базової середньої освіти  (КМ від 30 вересня 2020 р. № 898), для викладання в 6-11 класах –  Державний стандарт базової і повної  загальної середньої освіти (КМ від 23.11.2011 р. №1392).  

2. Модельну навчальну програму для 5-х класів НУШ (обрану самостійно).

3. Навчальну програму для 5-х класів НУШ (укладену  вчителем на основі модельної програми).

4. Підручники для 5-х класу НУШ (паперовий, електронний варіанти).

5. Інтерактивне календарно-тематичне  планування уроків.

6. Критерії оцінювання навчальної діяльності учнів за рівнями (В, Д, С, Н), свідоцтво досягнень учнів.

7. Бібліотечка корисних ресурсів, покликань, роздаткових матеріалів.

8. Стандарт професії  «Вчитель закладу загальної середньої освіти».

Основні завдання для вчителя-словесника в умовах реалізації ключової освітньої реформи “Нова українська школа” в базовій середній школі:

 • ґрунтовне опрацювання нормативної бази, основ упровадження Державного стандарту базової середньої освіти;
 • створення якісного безпечного освітнього середовища для розвитку учнів;
 • використання дієвих підходів до навчання та пошук ефективного педагогічного інструментарію;
 • систематичне підвищення кваліфікації з питань теорії та практики впровадження концептуальних засад реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

Мета викладання  предметів мовно-літературної освітньої галузі – «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», інтегрованих курсів – розвиток компетентних мовців і читачів із гуманістичним світоглядом, які володіють українською мовою, читають інформаційні та художні тексти, здатних спілкуватися для духовного, культурного та національного самовираження, творчої самореалізації, формування ціннісних орієнтацій і ставлень (Типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти: URL:http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/80696/).

Рекомендації щодо підвищення якості знань й умінь здобувачів освіти з мовно-літературних предметів (українська мова та література, зарубіжна література, мови національних меншин)

 Пріоритетні підходи до організації освітнього процесу на уроках словесності

                Підхід

Мета

Реалізація

Компетентнісний

 досягнення учнями успіху в різних сферах життя, здатність до вирішення завдань

виконання практичних завдань, вправ із використанням набутих знань, умінь, навичок, цінностей з орієнтацією на різні життєві ситуації

Діяльнісний

набуття учнями практичного досвіду щодо застосування знань

залучення учнів до активної участі в навчанні, вивчення мовних і літературних теоретичних понять  шляхом спостережень, досліджень, інтерпретації різних текстів на уроках мови та літератури, застосування ігрових завдань, тренінгових технологій

Особистісно орієнтований

розвиток креативного мислення, творчих здібностей учнів

виконання творчих завдань, які сприяють розкриттю здібностей учнів

Комунікативний

удосконалення здатності учнів висловлюватися, спілкуватися, використовуючи знання мовних правил

поєднання мовної й мовленнєвої складової на кожному уроці

Інтегративний

формування в учнів цілісної духовної та мовної картини світу

поєднання мовного та літературного матеріалу зі знаннями інших галузей, наук, видів мистецтва, сучасною цікавою інформацією

Системний

розвиток цілісних уявлень про мовні й літературні явища та процеси

комплексне дослідження теоретичного матеріалу різних мовних розділів, аналіз композицій художніх творів

 Актуальні питання мовно-літературної освіти

 

Сучасний вчитель-словесник, як агент освітніх змін, тьютор, фасилітатор, модератор, коуч, ментор, має стимулювати та скеровувати процес самостійного пошуку інформації та спільної діяльності учнів, підтримувати їхнє прагнення до самореалізації, самовдосконалення та саморозвитку.

«Добрі вчителі – осердя добрих шкіл. Виконуючи різні ролі, вони досягають трьох головних цілей: натхнення – вони надихають учнів своєю любов’ю до предмета й спонукають їх досягати висот; упевненість – вони допомагають учням набути вмінь і поглибити знання, які зроблять їх упевненими в собі, самостійними людьми,здатними до вдосконалення; творчість – вони дають учням змогу експериментувати, досліджувати, ставити запитання й розвивати навички нестандартного мислення» (Кен Робінсон і Лу Ароніка. «Школа майбутнього», 2016).

На етапі підготовки до нового навчального року  задля підвищення якості знань здобувачів освіти з мовно-літературних предметів (українська мова та література, зарубіжна література, мови національних меншин) учителям потрібно акцентувати увагу на вирішенні актуальних питань практики.

1. Організація освітньої діяльності в умовах війни.

 Попри війну, ключова освітня реформа НУШ у закладах загальної середньої освіти України у 2022/2023 навчальному році продовжиться.

Відповідно до постанови КМУ від 24 червня 2022 року №711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні», навчання в ЗЗСО традиційно розпочнеться в День знань (1 вересня). Освітній процес у школах триватиме до 30 червня 2023 року. Форму організації освітнього процесу – очну, дистанційну, змішану – визначають ЗЗСО залежно від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Багато учнів перебувають у статусі ВПО, за кордоном, на окупованих територіях.

Структура навчального року (за чвертями, півріччями, семестрами), тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються закладом загальної середньої освіти у межах часу, передбаченого освітньою програмою. (Реформа НУШ і війна: які зміни чекають середню школу з 1 вересня 2022 року: https://osvitoria.media/experience/reforma-nush-i-vijna-yaki-zminy-chekayut-serednyu-shkolu-z-1-veresnya/).

Організація освітньої діяльності у базовій школі здійснюватиметься насамперед відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням КМ України від 14.12.2016 № 988-р - https://cutt.ly/OyA9z5p); Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою КМ України від 23.11.2011 №1392. Виконання вимог зазначених державних стандартів є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державними стандартами результатів навчання, є освітня програма закладу загальної середньої освіти (ЗЗСО). Основою для розроблення освітньої програми є стандарт освіти відповідного рівня.

У 5-х класах ЗЗСО освітній процес здійснюватиметься відповідно до таких типових освітніх програм:

Типова освітня програма для 5-9 класів ЗЗСО (наказ МОН 19.02.2021 №235 - 5 класи (адаптаційний період);

Типова освітня програма ЗЗСО ІІ ступеня (наказ МОН 20.04.2018 №405-6-9 класи;

Типова освітня програма ЗЗСО ІІІ ступеня (наказ МОН 20.04.2018 №408 (у редакції зі змінами 28.11.2019 №1493);

У 6-11-х класах ЗЗСО освітній процес здійснюватиметься відповідно до типових освітніх програм:

«Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», (наказ МОН від 20.04.2018 № 405);

«Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» (наказ МОН від 20.04.2018 № 408 у редакції наказу МОН від 28.11.2019 No1493 зі змінами, внесеними наказом МОН від 31.03.2020 № 464).

 Навчальні матеріали для 5-х і 6-х класів створено, але доступ до них буде переважно в електронному вигляді. Війна в Україні призвела до браку коштів для друку нових підручників, однак пошук спонсорів триває. Рекомендуємо використовувати електронні версії підручників для забезпечення інтерактивної навчальної діяльності. Е-книга не є повноцінною заміною паперового видання, але це частково вирішить проблему відсутності підручника на уроці.

На початку навчального року задля забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах очного та/або дистанційного навчання пропонуємо приділити  увагу повторенню вивченого матеріалу за минулий рік, запровадити «коригувальне навчання». Для цього варто, по-перше, провести діагностичні роботи (усні співбесіди), опитування в 5-11-х класах з метою визначення рівня засвоєння матеріалу учнями; по-друге, відповідно до результатів спланувати роботу (колективну або індивідуальну) щодо актуалізації окремих тем, систематизації знань та умінь, практичного їх закріплення тощо.

Пріоритетним освітнім завданням закладів освіти у 2022/2023 навчальному році є формування у здобувачів освіти уміння якісно навчатися з використанням ІКТ, а в учителів – уміння забезпечувати цей процес.

Забезпеченню необхідної якості освітніх послуг сприяє чітко спланована робота вчителя.  На початку навчального року в умовах воєнного стану вчителеві потрібно укласти свій оптимальний навчально-методичний кейс, комплекс для вивчення предметів: вибрати методи, прийоми, засоби та інструментарій для дистанційної, очної, змішаної форм навчання, визначитися, як саме проводити дистанційне навчання, які цифрові сервіси, навчальні матеріали  використати та як організувати зворотний зв'язок з учнями.

Актуальним питанням для вчителя щодо організації онлайнового та змішаного навчання школярів залишається розміщення навчальних матеріалів – записів відеоуроків з  предметів, презентацій, відеоконференцій тощо та вільний доступ до них з чіткими інструкціями до завдань, а також інформування батьків про застосовані освітні ресурси. Але організація освітнього процесу в умовах очного і дистанційного навчання не повинна призводити до перевантаження учнів та має гарантувати безпечні та нешкідливі умови здобуття освіти.

Дистанційне оцінювання навчальної діяльності учнів передбачає:

- використання електронних опитувальників, їх адаптацію;

- підготовку розгорнутих запитань і різнорівневих завдань для перевірки засвоєння матеріалу;

- забезпечення послідовності в чергуванні викладання матеріалу та

інтерактивного опитування;

- додаткову увагу до самооцінювання учнями власної навчальної діяльності;

- достатній час на відповіді учнів;

- анонімне опитування учнів (за потреби);

- використання оцінювання як інструменту для навчання, а не лише контролю;  

- заохочення конструктивного аналізу, корегування  учнями своєї роботи (що працює, що не працює).

Автономія вчителя має бути забезпечена академічною свободою, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, розробленням та впровадженням авторських навчальних програм, проєктів, освітніх технологій, методик компетентнісного навчання.

Учитель має право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників.

Під час розроблення календарно-тематичного та поурочного планувань учитель має самостійно вибудовувати поетапність формування очікуваних результатів навчання, враховуючи послідовність розгортання змісту підручника. Учитель може переносити теми уроків, відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріал, визначати кількість годин на вивчення окремих тем.

Календарно-тематичне та поурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарно-тематичних та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя.

Адміністрація закладу загальної середньої освіти та працівники методичних служб мають надавати методичну допомогу вчителеві з метою покращення освітнього процесу.

2. Зміщення акцентів щодо викладання предметів мовно-літературного циклу відповідно до вимог Нової української школи.  

Оскільки Нова українська школа зорієнтована на особистість, розвиток  творчості, створення індивідуальної траєкторії навчання кожного учня, то будь-яка робота з мовним матеріалом, художнім твором на уроках української мови, літератури чи зарубіжної літератури має бути спрямована на розвиток критичного мислення, формування цінностей, вміння формулювати та аргументувати думку, підкріпювати її фактами з літературного твору, з історії, з життя. На уроках словесності потрібно розвивати ключову компетенцію – читання тексту з розумінням.

Учителі-словесники мають зауважити, що в початковій школі традиційних окремих предметів «Українська мова» та «Читання» не було, діти вивчали інтегрований мовно-літературний курс, тому в 5 класі вчитель базової школи формує поняття про розділи мовознавства, розпочинає навчати учнів аналізувати літературний твір. Потрібно більше заохочувати інтерпретаційну активність учнів під час аналізу тексту, не нав’язуючи їм чиюсь або свою думку, використовувати нестандартні прийоми у викладанні мови, роботі з художнім твором з метою зацікавлення учнів.

За сучасними вимогами формування літературної компетентності передбачає навчання дітей розуміти текст, легко орієнтуватися та адаптуватися в контексті, ефективно комунікувати, самонавчатися, медійно грамотно оцінювати інформацію на різних типах носіїв (паперових/ цифрових) та з різних джерел і вправно оперувати нею. В епоху цифрових технологій має бути позиціонування цифровізації як альтернативи для навчання, дружнього, а не ворожого середовища щодо читання.

З огляду на вагомий виховний потенціал уроків словесності обов’язковою складовою на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури є національно-патріотичне виховання та формування української ідентичності. Варто посилити патріотичне виховання засобами словесності, на прикладах вітчизняних та зарубіжних художніх творів.  Історія довела, що російська література – це література ворожої нації. Твори російських письменників не мають місця у вихованні свідомих українців. Програми зарубіжної літератури авторами будуть переглянуті.

Сам процес навчання, як і мовний та літературний матеріал, мають розглядатися з точки зору життєвої актуальності, практичної необхідності. На уроках словесності формуємо не літературознавця, а читача, культурну, духовно розвинену особистість, не мовознавця, а комунікабельну людину, здатну спілкуватися, доводити, спростовувати думку, вирішувати проблеми. Доречним буде опрацювання питань: чому може навчити художній твір людину ХХІ століття? Які життєві компетентності формуються? Які уроки візьмете з твору?  

Література – це мистецтво слова і звичайні тести не розкривають специфіку її засвоєння, тому оцінювання ЗУН, літературної компетенції учнів вимагає від учителя особливого підходу.

Учителі мають ставитися до учнів як до рівноправних учасників освітнього процесу, різнобічно сприяти гармонізації мікроклімату у класі, приділяти увагу кожній індивідуальності. Психологи радять учителям уважно ставитися до сприйняття та обговорення з учнями болісних реалій війни в Україні, здійснювати індивідуальний диференційований підхід до дітей, які зазнали психологічних травм у результаті війни. За потреби та можливості потрібно не уникати розмов про війну, давати виважені відповіді на ті запитання, які хвилюють учнів. Учителям варто ознайомитися з посібником  «Ціннісні орієнтири сучасної української  школи» (2019): https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20conferentcia/2019/Presentasia-Roman-Stesichin.pdf.

3. Розвиток мовно-мовленнєвої компетентності учнів передбачає:

 • навчання учнів умінню отримувати доступ до інформації, шукати й відбирати тексти, осмислювати та оцінювати, виявляти й долати суперечності;
 • уміння працювати з різними текстами (перерваними, змішаними, креолізованими, медіатекстами, які були застосовані під час проведення міжнародного дослідження PISA, ЗНО).
 • розвиток мовлення учнів засобами художнього слова за трьома напрямами: збагачення словникового запасу, оволодіння нормами мови, формування навичок виражати свої думки в усній та писемній формі;
 • застосування завдань, які поєднують роботу мислення та операційної пам’яті, що веде до запам’ятовування слів, виразів, винятків з правил тощо;
 • застосування проблемно-ситуативних завдань;
 • використання технологій різних видів аналізу тексту.

 4. Підвищення рівня читацької грамотності        .

 Національний звіт за результатами міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018, у якому Україна брала участь вперше, засвідчив, що рівень читацької компетентності  15-річних українських учнів виявився гіршим порівняно із середніми значеннями досягнень їхніх однолітків країн ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку). Середній бал українських учнів із читання – 466 балів (у країни-лідера – 555, у середньому в країнах-учасницях – 487). Базового рівня читацької грамотності не досягли 25,9 % підлітків, менше  4% учасників проєкту досягли найвищого рівня.  У національному звіті сформульовано рекомендації щодо шляхів подальшого розвитку освіти в Україні в коротко- та довгостроковій перспективах (режим доступу: http://testportal.gov.ua ).

Згідно з опитуванням компанії Research & Branding Group 57% жителів України не читають книжок, регулярно читають книжки 43% українців, серед них 14% – майже щодня, 27% – кілька разів на тиждень, 21% – кілька разів на рік, 4% – рідше, ніж раз на рік. Проблема читання є національною. Результати дослідження PISA-2018 продемонстрували важливість учительської та батьківської підтримки й зацікавлення дітей читанням.

Одним із ефективних шляхів підвищення інтересу учнів до читання книг

є співпраця вчителів-філологів з бібліотекарями та батьками. Таку співпрацю рекомендуємо розглядати за  напрямами: вивчення читацьких інтересів школярів, формування культури читання учнів, підготовка та проведення уроків позакласного читання, розвиток мовлення, організація позакласної роботи з літератури. Спільними зусиллями батьків, учителів і бібліотекарів можна вирішити проблему дитячого читання й відповісти на виклики сучасного інформаційного суспільства.

Підвищення рівня читацької грамотності школярів можна досягти шляхом залучення їх до участі у всеукраїнських і міжнародних літературних проєктах:

 • проєкт UA: Казки. Можна послухати українські народні казки голосами відомих людей. Серед них – музиканти Андрій Хливнюк та Марко Галаневич з гурту DakhaBrakha, письменник Сергій Жадан, реперка Alyona Alyona та інші;
 • проєкт KidSrory. Пропонує прослухати та подивитися анімовані історії з книжок. В архіві такі книжки, як «Я не хочу бути принцесою» Ґжеґож Касдепке, «Скік-поскік» Наталі Забіли, «Людина-Восьминіжка» Жака Жаб’є;
 • проєкт «Всеукраїнський конкурс дитячого читання «Книгоманія» http://knygomania.com/;
 • проєкт «Фестиваль дитячого читання «Книгоманія» http://childrenfestival.org.ua/;
 • проєкт «Читацький марафон» http://childrenfestival.org.ua/. Акція #ЖивіПисьменники https://bit.ly/3ezHXOb;
 •  проєкт «Прийди. Візьми. Відпочинь» (Польща) http://www.biblioteka.wroc.pl/mlodziez/projekty/kampania-www-wstap-wypozycz-wyluzuj.

5. Аналіз результатів основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання 2022 року.

З метою підвищення якості підготовки учнів до ЗНО раціональним рішенням вважаємо використання годин варіативної складової у старшій школі на посилення вивчення української мови та літератури, оскільки результати ЗНО попередніх років засвідчили, що значна частина випускників не має високого рівня базових знань і вмінь із цих предметів.

Рекомендуємо послуговуватися  матеріалами  сайту Українського центру якості освіти: https://testportal.gov.ua/tag/dsyao/

Звертаємо увагу на новий посібник «Путівник учасника ЗНО» (https://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2021/12/Putivnyk-uchasnyka-ZNO_2022.pdf), який містить інформацію, розміщену за форматом «запитання ‒ відповіді».

Рекомендуємо ознайомитися з матеріалами розділу «Підготовка. ЗНО-2022» (https://testportal.gov.ua/zno-2022/), де подано докладний опис усіх предметів ЗНО: за якою програмою потрібно готуватися; зі скількох тестових завдань складається сертифікаційна робота; скільки часу відведено на тест; як оцінюють різні типи завдань.

Для тренування доречно використовувати тести минулих років, розміщені в розділі «Підготовка. Тести минулих років» (https://testportal.gov.ua/testy-mynulyh-rokiv/). Виконання завдань сертифікаційних робіт попередніх років не тільки дає змогу діагностувати рівень набутих компетентностей, а й повправлятися у виконанні різних типів тестових завдань, виробити власну стратегію ефективної роботи під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Для закріплення окремих тем стануть у пригоді тематичні онлайн-тести, розміщені на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Не варто залишати поза увагою і відеоматеріали, розміщені на YouTube-каналі Українського центру.

6. Застосування норм та правил нової редакції «Українського правопису» в усіх сферах суспільного життя.

З 2023 року у тести ЗНО вноситимуть завдання, які містять норми та правила правопису, що зазнали змін. У червні 2019 року фінальний текст нової редакції «Українського правопису» було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук. Із повним текстом нової редакції «Українського правопису» можна ознайомитися за покликанням: https://cutt.ly/IpEfVC/.

Основні зміни в новій редакції: https://cutt.ly/GyLupby. В освітньому процесі рекомендуємо акцентувати увагу на змінах у правописі при повторенні раніше вивченого матеріалу, нові теми слід подавати за новим правописом, пояснювати учням ті зміни, які трапляються в  матеріалах підручників, що видані раніше.

7. Організація дистанційного навчання.

Для організації дистанційного навчання доцільно скористатися методичними рекомендаціями, поданими у листах МОН від 23.03.2020 № 1/9-173; від 16.04.2020 № 1/9-213 та методичними рекомендаціями «Організація дистанційного навчання в школі» (авт. А. Лотоцька, А. Пасічник), розробленими за підтримки МОН (https://cutt.ly/MynTayc).

Заклад освіти може організувати дистанційне навчання за допомогою:

- організації онлайнових занять через Zoom, Skype, Instagram, Google, Hangouts;

- заздалегідь записаних відеоуроків, презентацій вчителів чи із зовнішніх освітніх ресурсів;

- підібраних завдань для самостійної роботи із подальшою перевіркою;

- використання безкоштовних вебсерверів та платформ, наприклад, Google, Classroom, Moodle, Microsoft Teams.

Надзвичайно важливим є чітка система організації навчання в школі з самостійним опрацюванням учнями матеріалу (розклад, критерії оцінювання, узгодження кількості контрольних робіт (не більше 3 на тиждень), врахування вікових особливостей щодо виконання домашніх завдань). Домашні завдання мають бути посильними для самостійного виконання дітьми (мати чіткі поради та інструкції).

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5-Х КЛАСАХ

Навчальні програми, підручники, календарне планування. У 2022/2023 навчальному році вивчення української мови в 5 класі здійснюватиметься за модельними навчальними  програмами: Українська мова 5-6 кл. (автори Голуб Н.І., Горошкіна О.М.), Українська мова 5-6 кл. (автори Заболотний О.В. та ін.), рекомендованими наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795); інтегрованого  мовно-літературного  курсу  (українська мова, українська та зарубіжні літератури) 5-6 кл. (автори Старагіна І.П. та ін.), рекомендовану наказом Міністерства освіти і науки України  від 29.09. 2021 № 1031.

 Програми розміщені на офіційному сайті МОН за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku.

Відповідно до кожної з модельних навчальних програм створено підручники. Для реалізації принципу академічної свободи  Міністерство освіти і науки України пропонує варіантність підручників з української мови для 5 класу закладів загальної середньої освіти, зокрема, варіантність щодо реалізації кожної з модельних навчальних програм. У 5 класах закладів загальної середньої освіти пропонується працювати за підручниками, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Електронні версії підручників для вивчення курсу розміщено в електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»: https://lib.imzo.gov.ua/.

Також систематизовану добірку навчально-методичного забезпечення для 5 класу розміщено на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» - «Навчально-методична скарбниця НУШ 5-6 класи» в розділі «Нова українська школа» (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=618777777).

Українська мова

Модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Голуб Н. Б., Горошкіна О. М.).

«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Голуб Н., Горошкіна О.)

для закладів освіти, які беруть участь у всеукраїнському експерименті (гриф надано до 01.07.2022)

для закладів загальної середньої освіти

Календарно-тематичне планування (авт. Голуб Н., Горошкіна Н)

Календарно-тематичне планування (авт. Голуб Н., Горошкіна Н)

Навчальний посібник "Українська мова. 5 клас", частина І (авт. Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.)

Навчальний посібник "Українська мова. 5 клас", частина ІІ (авт. Голуб Н.Б., Горошкіна О.М.)

«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ворон А. А., Солопенко В. А.)

Календарно-тематичне планування (авт. Ворон А. А., Солопенко В. А.)

Календарно-тематичне планування (авт. Ворон А. А., Солопенко В. А.)

«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Літвінова І. М.)

Навчальний посібник "Українська мова. 5 клас", частина І (авт. Літвінова І.М.)

Навчальний посібник "Українська мова. 5 клас", частина ІІ (авт. Літвінова І.М.)

Навчальний посібник "Українська мова. 5 клас", частина ІІІ (авт. Літвінова І.М.)

Навчальний посібник "Українська мова. 5 клас", частина 4 (авт. Літвінова І.М.)

Навчальний посібник "Українська мова" Ч.5 (авт. Літвінова І.М.))"

«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Онатій А. В., Ткачук Т. П.)

"Українська мова" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Панчук Г.Д., Близнюк Б.Б., Приведа О.Б.)

Навчальний посібник "Українська мова. Ч1 (авт. Панчук Г.Д., Близнюк Б.Б., Приведа О.Б.)"

Кадендарно-тематичне планування. Ч.1

Навчальний посібник "Українська мова. Ч 2" (авт. Панчук Г.Д., Близнюк Б.Б., Приведа О.Б.)

Календарно-тематичне планування. Ч.2 (авт. Панчук Г.Д., Близнюк Б.Б., Приведа О.Б.)

«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Семеног О. М., Дятленко Т. І., Білясник М. Д., Волницька В. В.)

Навчальний посібник "Українська мова. Ч.1" (авт. Семеног О.М. та ін)

Календарно-тематичне планування. І семестр (авт. Семеног О.М. та ін)

Навчальний посібник "Українська мова. Ч 2" (авт. Семеног О.М. та ін.

Календарно-тематичне планування. ІІ семестр (авт. Семеног О.М. та ін.)

Навчальний посібник "Українська мова. Ч.3" (авт. Семеног О.М. та ін.)

Модельна навчальна програма «Українська мова. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Заболотний О. В., Заболотний В. В., Лавринчук В. П., Плівачук К. В., Попова Т. Д.).

«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Заболотний О. В., Заболотний В. В.).

Навчальний посібник "Українська мова. 5 клас", Ч. І (авт. Заболотний О.В., Заболотний В.В., Попова Т.Д.)

Календарно-тематичне планування (авт. Заболотний О.В., Заболотний В.В.,      Попова Т.Д.)

Навчальний посібник "Українська мова. 5 клас", Ч. ІІ (авт. Заболотний О.В., Заболотний В.В., Попова Т.Д.)

Навчальний посібник "Українська мова. Ч 3,4" (авт Заболотний О.В.,        Заболотний В.В.)

«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Авраменко О. М.)

"Українська мова" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Гапон Л., Грабовська О., Петришина О., Підручняк О.)

«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Глазова О. П.)

«Українська мова» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ющук І. П.)

Збірник календарно-тематичних планувань з української мови та літератури на 2022-2023 н.р.:  https://www.schoollife.org.ua/?p=66695.

На основі модельної навчальної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, заклад загальної середньої освіти може розробити власну навчальну програму та затвердити її рішенням педагогічної ради.

Зазначені програми спрямовують  діяльність учителя на виконання завдань, визначених у Державному стандарті базової середньої освіти, реалізацію компетентнісного потенціалу мовно-літературної галузі, актуалізацію ціннісних орієнтирів, формування предметної та ключових компетентностей.

Особливості викладання української мови в 5-х класах. Для формування ключових компетентностей важливо зосередити зусилля на формуванні загальнопредметних умінь (працювати з інформацією, аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, висловлювати припущення і робити висновки, розв’язувати проблеми, працювати в команді, приймати рішення, ефективно спілкуватися, генерувати нові ідеї тощо), розвиткові критичного мислення й емоційного інтелекту.

Вивчення кожної теми рекомендуємо починати з цілевизначення, що сприяє становленню цілеспрямованості, активізації внутрішніх мотиваційних резервів, умотивованості рефлексії, оскільки між цілевизначенням і рефлексією є логічний зв’язок, що забезпечує здатність учнів/учениць займати зовнішню позицію стосовно свого «Я», критично оцінити себе, свою діяльність, виявити невикористані резерви, окреслити шляхи подальшого самовдосконалення. З огляду на це доцільно пропонувати завдання й запитання, які учні зможуть застосовувати як орієнтири в пошуках шляхів розв’язання повсякденних життєвих проблем.

 У процесі навчання необхідно заохочувати й підтримувати самостійність мислення, що дає змогу учням/ученицям розмежовувати власну й чужу позицію, порівнювати й оцінювати їх, формувати систему ставлень.

Цінними є такі вміння: виявити і сформулювати проблему; швидко знайти інформацію, необхідну й достатню для розв’язання проблеми; оцінити, чи достатньо цієї інформації для розв’язання проблеми; у разі потреби з’ясувати, якої інформації бракує для розв’язання проблеми, використати зібрану інформацію для розв’язання проблеми.

Учитель має акцентувати увагу учнів на правилах комунікативно доцільного використання одиниць усіх рівнів мови в усному й писемному мовленні, зокрема приділяти увагу труднощам слововживання, складним випадкам наголошування, правопису, нормам узгодження мовних одиниць, культурі слова тощо.

Компетентний мовець має знати правила застосування мовних формул, з допомогою яких він може познайомитися і подружитися, з’ясувати або уточнити певну інформацію, пояснити, запросити, попросити вибачення, привітати когось або висловити співчуття тощо. Для цього введено до програм, наприклад,  відомості про мовленнєві жанри.

Системний характер ознайомлення учнів з мовленнєвими жанрами забезпечує насамперед їхнє місце в освітньому процесі: водночас на спеціально відведених для конкретного жанру уроках і на уроках вивчення (закріплення, повторення, узагальнення тощо) мовної теорії.

Актуальними є завдання, що забезпечують формування в учнів умінь працювати з різноманітними лексикографічними джерелами. Привертаємо увагу до іншої важливої проблеми – навчання працювати в команді, групі, парі і методів, що сприяють цьому.

До ключових мовних навичок ХХІ століття віднесено розвинений словниковий запас, що визначає доцільність системної робити над збагаченням словника учнів.

Одним із викликів 2022/2023 навчального року є якість надання освітніх послуг в умовах повномасштабної війни, розв’язаної росією.

Оскільки дистанційне навчання можна здійснювати в синхронному і асинхронному режимах, то, відповідно, зміст і характер вправ, методичне забезпечення виконання їх ураховуватиме особливості співпраці учня і вчителя в умовах цих двох режимів .

Синхронний режим (коли всі учасники освітнього процесу одночасно перебувають у вебсередовищі) передбачає співпрацю вчителя й учнів у реальному часі. Це може бути відео-, аудіозв’язок, спілкування в чаті. Перевагою синхронності є одночасність, зворотність, миттєве залучення учасників у визначений час. Зворотний зв’язок має бути постійним і своєчасним. Ефективним вважаємо застосування інтерактивних вправ, розташованих на різноманітних електронних ресурсах, наприклад, LearningApps.org, що спонукає учнів до повторення, узагальнення і систематизації знань, формування в них стійких умінь і навичок. Крім того, можливість відразу перевірити правильність виконання вправ і завдань спонукає здобувачів освіти до рефлексії.

Зазначаємо, що модельна навчальна програма інтегрованого мовно-літературного курсу (українська мова, українська та зарубіжні літератури) визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів 5–6-х класів з мовно-літературної освітньої галузі, пропонований зміст та види навчальної діяльності учнів, спрямовані на реалізацію очікуваних результатів на основі пропонованого змісту.

Для 5-го класу програмою передбачено 9 розділів (орієнтовно по одному розділу для одного календарного місяця). Кожен розділ містить 3 – 4 теми (орієнтовно одна тема на один календарний тиждень), які розвивають і конкретизують загальну тему розділу. У межах кожного розділу визначено очікувані результати навчання, пропонований зміст та види навчальної діяльності. Очікувані результати навчання відповідають орієнтирам для оцінювання з мовно-літературної освітньої галузі, визначеним у Державному стандарті базової середньої освіти. У кожному розділі представлено очікувані результати навчання з усіх чотирьох груп обов’язкових результатів навчання, визначених у Державному стандарті базової середньої освіти.

Пропонований зміст структуровано відповідно до базових знань за групами: «Комунікація», «Інформація», «Мовні засоби», «Текст», «Літературний твір». У межах кожного розділу є перелік текстів: художніх, зокрема фольклорних, творів класичної та сучасної літератури (української та зарубіжних); інформаційних; медіатекстів тощо, згрупованих за темами. У переліку дотримано баланс між творами класичної та сучасної літератури, творами українських і зарубіжних авторів, а також передбачено ознайомлення з творами літератур корінних народів і національних меншин України. Серед текстів є зразки різних літературних родів, жанрів, а також різних типів і стилів мовлення. Паралельно передбачено роботу з різноплановими інформаційними та іншими нехудожніми текстами, а також із медіатекстами. Крім того, опрацювання за програмою тих чи інших творів збігається в часі із відповідними офіційними та народними святами, пам'ятними датами, визначними подіями тощо, що покликано забезпечити зв’язок із життям.

Перелік текстів (зокрема художніх творів українських і зарубіжних авторів, медіатекстів тощо) є пропонованим. У підручниках до цієї програми автори використовують різні твори з наведеного переліку. Це має враховувати вчитель, і, залежно від кількості годин на тиждень для інтегрованого курсу, а також обраного підручника, додавати тексти з наведеного переліку для роботи в класі та для самостійного (позакласного) читання або запропонувати учням інші тексти. Спосіб роботи з текстом (читання повністю, скорочено, в уривках, прослуховування аудіокнижки тощо) залежить від його специфіки, запитів учнів, базових знань, запланованих до опрацювання, та передбачених видів навчальної діяльності. 

Реалізація в програмі текстоцентричного підходу робить той самий текст основою як для його аналізу, інтерпретації, оцінювання тощо, тобто для читацької діяльності, так і для розгортання видів діяльності, пов’язаних із процесом усного та письмового мовлення, а також опанування необхідних для цього знань. Це дає змогу розв’язувати на одному уроці завдання і мовної, і літературної освіти. 

Для забезпечення розвитку компетентного мовця в умовах безпосереднього спілкування програма передбачає залучення учнів до дій зі сприймання й використання інформації в реальній мовленнєвій практиці (бесіда, дискусія в класі, мікродискусія в групі, обговорення в парі, інтерв’ю тощо). Така мовленнєва практика розгортається навколо прослуханих/прочитаних/ переглянутих текстів або медіатекстів. Мотивування учнів до вдосконалення власного мовлення сприяє стійкому пізнавальному інтересу до фонетичних закономірностей української мови, орфоепічних норм та знань зі стилістики. 

Крім безпосередньої участі в спілкуванні, учні вчаться аналізувати комунікативні ситуації з позиції спостерігача (на прикладі рольових ігор, театралізації, перегляду або прослуховування медіатекстів), опановуючи необхідні для цього поняття з теорії комунікації, теорії тексту, теорії інформації. Знання зі стилістики, теорії комунікації, теорії тексту, теорії інформації на етапі адаптаційного циклу базової освіти мають прикладний характер і використовуються в процесі навчання з метою подальшого вдосконалення усного та письмового мовлення. 

Для інтегрованого мовно-літературного курсу в освітній програмі закладу може бути передбачено від 7 до 10 годин тижневого навчального навантаження. Відповідно до зробленого вибору вчитель передбачає в календарному плануванні теми окремих уроків, орієнтуючись на визначені в програмі розділи (по одному на місяць) та теми (по одній на тиждень). 

Для інтегрованого мовно-літературного курсу у класному журналі відводять сторінки з назвою «Інтегрований мовно-літературний курс» без поділу на окремі складники курсу. Записи на правій сторінці журналу мають бути увідповіднені з навчальною програмою та календарно-тематичним плануванням, за якими працює вчитель. На лівій сторінці класного журналу вчитель обов’язково фіксує  результати тематичних та семестрових діагностичних робіт. Результати формувального оцінювання можуть бути відображені як у класному журналі, так і в щоденнику спостережень. 

Оцінювання п’ятикласників здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затверджених наказом МОН України від 01.04.2022 № 289 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти» (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-okremih-pitan-zavershennya-20212022-navchalnogo-roku).

Упродовж роботи за зазначеними модельними навчальними програмами за підсумками кожного розділу доцільно проводити тематичну роботу для поточної діагностики/ формувального оцінювання досягнення учнями очікуваних результатів навчання та опанування категорій базових знань, визначених відповідним розділом. Такі роботи можуть бути запропоновані зокрема в тестовій формі. Такі види робіт, як диктанти, аудіювання, декламування, читання мовчки та вголос, усні й письмові перекази та твори, діалогування вчитель проводить упродовж семестру з метою формувального оцінювання. Кількість і види таких робіт на семестр учитель планує самостійно. 

За підсумками семестру доцільно проводити комплексну діагностичну роботу, яка дасть змогу оцінити рівень досягнення учнями очікуваних результатів навчання в усній взаємодії, письмовій взаємодії, роботі з текстом та дослідженні мовлення (4 групи обов’язкових результатів навчання за Державним стандартом базової середньої освіти).

 ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В 5-Х КЛАСАХ З НАВЧАННЯМ МОВАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 

У 2022/2023 навчальному році вивчення української мови в 5 класах з навчанням мовами національних меншин  буде здійснюватися за модельними навчальними програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 12.07.2021 № 795: «Українська мова для класів з навчанням молдовською мовою. 5 – 9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Свінтковська С. А. та ін.),  «Українська мова для класів з навчанням угорською мовою. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Гнаткович Т. Д. та ін.),  Українська мова для класів з навчанням угорською мовою. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори-укладачі Черничко С. С. та ін.).

 Програми розміщені на офіційному сайті МОН за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku.

Рекомендована кількість годин на вивчення української мови в 5 класах із навчанням молдовською, румунською, угорською мовами  по 4 год. на тиждень (140 годин на рік). Кількість годин на вивчення тієї чи іншої теми вчитель/вчителька розподіляє самостійно, залежно від рівня підготовленості учнів/учениць.

Необхідно розрізняти поточне формувальне оцінювання (оцінювання для навчання) та підсумкове оцінювання (семестрове, річне). Від правильної організації оцінювання значною мірою залежить ефективність управління сучасним освітнім процесом.

Поточне формувальне оцінювання здійснюють з метою допомогти учням/ученицям усвідомити способи досягнення кращих результатів навчання. Структура формувального оцінювання: визначення цілей навчання; узгодження критеріїв оцінювання з учнями / ученицями; виявлення, збір та інтерпретація доказів навчання, зворотний зв'язок; підтримка; усунення прогалин.

Пропонуємо деякі техніки формувального оцінювання: застосування прийомів зворотного зв’язку, самооцінювання та взаємооцінювання, педагогічне спостереження, аналіз портфоліо. Щодо портфоліо – це добірка учнівських робіт (портфоліо розвитку, демонстраційне портфоліо, тематичне портфоліо, портфоліо проєкту, комбіноване портфоліо), що демонструють прогрес у навчанні й докладені зусилля за певний період навчання.

Водночас рекомендуємо техніки із застосуванням карток, піктограм/ смайлів,  «5-П» («Пригадай – Підсумуй – Питай – Прокоментуй – Пов'яжи»), кубування, трихвилинна пауза, сигнали рукою, шкалювання  тощо.

Формувальне оцінювання – це принципово інший підхід до організації системи контролю та оцінювання в освіті: організує освітній процес як максимально адаптований до індивідуальних особливостей, інтересів і потреб кожного здобувача освіти; формує вчителя як творчу особистість, яка усвідомлює особливе соціальне призначення освіти й, головне, готова реалізовувати його в межах своєї педагогічної діяльності.

Підсумкове оцінювання –  задля отримання даних про рівень досягнення учнями результатів навчання після завершення модельної навчальної програми або окремих освітніх компонентів. Семестрове оцінювання здійснюють з урахуванням різних видів навчальної діяльності, які мали місце протягом семестру, та динаміки особистих навчальних досягнень учня / учениці. Річне оцінювання здійснюють на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. Для визначення річної оцінки потрібно враховувати динаміку особистих навчальних досягнень учня / учениці протягом року.

Ураховуючи адаптаційний цикл (5 клас), рекомендуємо використовувати в класах із навчанням молдовською, румунською, угорською мовами мотиваційні формули вербального оцінювання учнів/учениць:

низький рівень (відтворення): Будь уважним! Говори чіткіше! Спробуй не поспішати! Зосередься, зверни увагу на… . Відповідай конкретніше! Ти вже більше працюєш над собою. Доклади більше зусиль! Я вірю в тебе! Уже краще! Значно краще!

середній рівень (розуміння сприйнятого): Значно краще! Щодня тобі вдається все краще! Вітаю з першим успіхом! Я пишаюся тобою! Дуже добре! Досить вдало! Я щиро радію за тебе!

достатній рівень (застосування знань): Я погоджуюся з тобою! Ти вмієш правильно висловлюватися! Мені приємно бачити твою роботу! Ти вже багато чого вмієш! Як влучно! Чудово! Молодець! Це твоя перемога!

високий рівень (вияв творчих здібностей): Дуже задоволена твоєю роботою! Ти маєш особисту думку! Довершено! Зразково! Бездоганна відповідь! Пречудово! Відмінно! Тощо.

Вербальну оцінку пропонуємо реалізовувати й письмово, залишаючи відповідні сталі висловлювання / моделі в зошиті після перевіреного завдання тощо: Уважно перевір це завдання. Спробуй знайти помилку. Потренуйся виконувати таке завдання. Ти швидко вчишся. Ти на правильному шляху. Значно краще. Ідеально виконано. Бездоганно. Чудова ідея. Відмінний результат тощо.

Навчання й оцінювання – нероздільні механізми, а педагогічне оцінювання є одним із найважливіших елементів сучасного освітнього процесу. Від правильної організації оцінювання більшою мірою залежить ефективність його управління.

Зорієнтуватися в особливостях формувального оцінювання допоможе курс

«Оцінювання без знецінювання»: https://study.ed-era.com/uk/courses/course.

 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ  УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 В 5-х КЛАСАХ

Навчальні програми, підручники, календарне планування. У 2022/2023 навчальному році вивчення української літератури в 5 класі здійснюватиметься за модельними навчальними  програмами: «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Яценко Т.О. та ін.), «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Архипова В.П.   та ін.), «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Чумарна М. І., Пастушенко Н. М.),  «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Яценко Т.О., Тригуб І.А.), «Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури). 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Старагіна І. П. та ін).

Програми  розміщені на офіційному сайті МОН за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku.

Дидактико-методичний потенціал програм забезпечує можливість формування в процесі вивчення української літератури читацької і ключових компетентностей, визначених Державним стандартом базової середньої освіти

На основі модельної навчальної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, заклад загальної середньої освіти може розробити власну навчальну програму та затвердити її рішенням педагогічної ради.

   Відповідно до кожної з модельних навчальних програм створено підручники. Для реалізації принципу академічної свободи  Міністерство освіти і науки України пропонує варіантність підручників з української мови для 5 класу закладів загальної середньої освіти, зокрема, варіантність щодо реалізації кожної з модельних навчальних програм. У 5 класах закладів загальної середньої освіти пропонується працювати за підручниками, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Електронні версії підручників для вивчення курсу розміщено в електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» https://lib.imzo.gov.ua/.

Також систематизовану добірку навчально-методичного забезпечення для 5 класу розміщено на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» – «Навчально-методична скарбниця НУШ 5-6 класи» у розділі «Нова українська школа» (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=618777777).

Українська література

Модельна навчальна програма «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Яценко Т. О., Качак Т. Б., Кизилова В. В., Пахаренко В. І., Дячок
С. О., Овдійчук Л. М., Слижук О. А., Макаренко В. М., Тригуб І. А.).

«Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Яценко Т. О., Пахаренко В. І., Слижук О. А.)

для закладів освіти, які беруть участь у всеукраїнському експерименті (гриф надано до 01.07.2022)

для закладів загальної середньої освіти

Календарно-тематичне планування (авт. Яценко Т.)

Календарно-тематичне планування (авт. Яценко Т.)

Підручник. Частина 1 «Українська література. 5 клас» (авт. Яценко Т., Пахаренко В., Спижук О.)

«Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Борзенко О. І.)

«Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Качак Т. Б., Тебешевська О. С.)

«Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Калинич О. В., Дячок С. О., за редакцією Ковбасенка Ю. І.)

Календарно-тематичне планування (авт. Дячок С.О. та ін)

Календарно-тематичне планування (авт. Дячок С.О. та ін)

Навчальний посібник "Українська література" Ч.1 для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Калинич О.В.,Дячок С.О.

Навчальний посібник «Українська література. 5 клас», частина 2 (авт. Калинич О.В., Дячок С.О.)

Навчальний посібник «Українська література. 5 клас», частина 3 (авт. Калинич О.В., Дячок С.О.);

Модельна навчальна програма «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Архипова В. П., Січкар С. І., Шило С. Б.).

«Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Архіпова В. П., Січкар С. І., Шило С. Б.)

«Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Заболотний В. В., Заболотний О. В., Слоньовська О. В., Ярмульська І. В.)

"Українська література" підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Авраменко О.М.)

Календарно-тематичне планування (авт. Авраменко О. М.)

Календарно-тематичне планування (авт. Авраменко О. М.)

Модельна навчальна програма «Українська література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Чумарна М. І., Пастушенко Н. М.).

«Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Чумарна М. І., Пастушенко Н. М.)

«Українська література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Коваленко Л. Т., Бернадська Н. І.)

підручник. Частина 1 «Українська література. 5 клас» (авт. Л. Коваленко, Н. Бернадська)

Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної)

Модельна навчальна програма «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Яценко Т. О., Тригуб І. А.).

«Література
(українська та зарубіжна)» підручник інтегрованого курсу (у 2-х частинах) (авт.
Яценко Т. О., Пахаренко В. І., Тригуб І. А., Слижук О. А.)/

Підручник. Частина 1 «Література (українська та зарубіжна). 5 клас» (авт. Яценко Т., Пахаренко В., Тригуб І., Спижук О.)

Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжна літератури)

Модельна навчальна програма «Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури) 5-6 класи» для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти (авт. Старагіна І.П., Новосьолова В.І., Терещенко В.М., Романенко Ю.О., Блажко М.Б., Ткач П.Б., Панченков А.В., Волошенюк О.В.).

«Українська мова, українська та зарубіжна літератури» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Старагіна І. П., Панченков А. О., Терещенко В. М., Романенко Ю. О., Волошенюк О. В., Новосьолова В.)

Навчальний посібник "Українська мова, українська та зарубіжна літератури. Ч.3-4 (авт Старагіна І.П. та ін.) "

«Українська мова, українська та зарубіжна літератури» підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (авт. Хворостяний І. Г., Большакова І. О.)

Особливості викладання української літератури в 5-х класах. У зміст курсу української літератури для 5 класу реалізовано основні функцій літератури для дітей та юнацтва в сучасному соціумі. Так, естетична функція літератури для підлітків визначає її суть, дозволяє аналізувати літературні твори як мистецькі явища, що мають не тільки цікавий, пізнавальний зміст, але й високохудожню форму.

Морально-етична функція розкривається в ідейному змісті, підтексті художніх творів, у яких юні читачі відшукують приклади взаємин між людьми, засуджують негативні вчинки, співпереживають улюбленим героям. Це сприяє формуванню в молодших підлітків типу поведінки в соціумі.

Комунікативна функція художнього твору для дітей та юнацтва розкривається відповідно до вікових особливостей читачів, доступності їхньому сприйняттю й розумінню. Під час діалогу з автором художнього твору молодші підлітки формують уявлення про митця, співвідносять зображене в тексті з власним життєвим досвідом, вчаться критично оцінювати вчинки літературних персонажів, дискутувати, пояснювати свою думку щодо прочитаного.

Особливої уваги заслуговує методика вивчення творів сучасної української літератури для підлітків. Процес їх опрацювання на уроках української літератури в 5 класах має бути орієнтованим на адекватне для цього віку реципієнтів сприйняття. Оскільки в кожного покоління юних читачів своя система цінностей, то й формування її найефективніше відбувається під час читання художніх творів, у центрі яких протагоніст – їхній ровесник, зі співзвучними їм почуттями й переживаннями, втіленими в його життєвих мріях, пригодах, самому процесі дорослішання.

Моделі уроків вивчення сучасних художніх творів можуть мати триетапну структуру: вступна частина, власне робота з текстом і підсумкова, рефлексійна частина. У вступній частині варто застосовувати інтерактивні мотиваційні завдання на основі медіатекстів, в основі яких – «занурення» у контекстуальні зв’язки художнього тексту. В основній частині уроку рекомендовано використовувати прийоми розвитку критичного й аналітичного мислення на основі текстуальної роботи: дидактичну ейдетику, складання й розгадування квестів, вікторин, виконання творчих завдань на фреймах, зокрема й на віртуальних дошках Miro, Padlet, Jamboard тощо. На уроках текстуального вивчення сучасних літературних творів доцільно практикувати творчі завдання та проєкти.

У прикінцевій частині таких уроків обов’язковою має бути рефлексія як елемент формувального оцінювання й водночас узагальнення й систематизації знань учнів. Це може бути й інтерактивне обговорення, й узагальнення за допомогою рефлексійних таблиць, схем, синквейнів тощо.

Для того, щоб підлітки адекватно зрозуміли ціннісний потенціал художнього твору, він має викликати в них зацікавлення, прагнення прочитати. Це можливе за умови застосування сучасних технологій навчання, зокрема орієнтованих на залучення всіх учнів до процесу сприйняття, обговорення й інтерпретації художніх творів, використання компетентнісного й діяльнісного підходів.

Оцінювання п’ятикласників здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затверджених наказом МОН України від 01.04.2022 № 289 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти» (https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo-okremih-pitan-zavershennya-20212022-navchalnogo-roku).

Видами оцінювання результатів навчання учениць/учнів є формувальне, поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, річне.

Формувальне оцінювання дозволить отримувати інформацію щодо навчальних досягнень учнів не лише  учителю, а й кожному здобувачеві освіти. Ця інформація необхідна учням для усвідомлення власного просування в навчанні, учителю – для визначення рівня складності завдань і коригування освітнього процесу з урахуванням можливостей і потреб класу.

Формувальне оцінювання може здійснюватися у формі само- та взаємооцінювання, зокрема учні/учениці співставляють досягнутий результат своєї діяльності з її метою, аналізують успіхи і причини індивідуальних невдач у вивченні навчального матеріалу та визначають можливі шляхи їх подолання.

Поточне оцінювання призначене для встановлення рівнів опанування здобувачами освіти навчального матеріалу та здійснення корегування щодо застосованих технологій навчання. Опроваджувати поточне оцінювання необхідно систематично, використовуючи завдання на повторення пройденого матеріалу й закріплення вивченого.

При здійсненні підсумкового оцінювання необхідно використовувати завдання для визначення рівня досягнень за кожною групою результатів: (учениця/учень) опрацьовує та використовує інформацію, застосовує її в житті. Для проведення зазначених видів оцінювання ефективно використовувати компетентнісно орієнтовані завдання.

Оцінюванню також підлягає сформованість у здобувачів освіти наскрізних умінь, визначених Державним стандартом базової середньої освіти: читання з розумінням, висловлення власної думки усно й письмово, конструктивне керування емоціями, критичне й системне мислення, логічне обґрунтовування позиції, творчість, ініціативність, конструктивне керування емоціями, оцінювання ризиків, ухвалювання рішень, розв’язування проблем, співпраця з іншими.

В умовах дистанційного навчання української літератури фахові вміння вчителя-словесника використовувати цифрові сервіси та онлайн-інструменти урізноманітнить освітній процес, створить можливості для розвитку творчої активності учнів, формування навичок добирати навчальну інформацію з різних інформаційних джерел, застосовувати медіаресурси для залучення контекстуальних зв’язків. Рекомендовано використовувати сервіси для створення «хмаринок слів» (Word It Out, Word Cloud Generation, Word Art, AnswerGarden тощо), ментальних мап (XMind, FreeMind, iMindMap, MindJet Mindmanager, Edrow Mind Map, Visual Mind тощо), інтерактивних плакатів (Thinglink, Glogster EDU, Н5Р тощо), коміксів (Bitstrips, Canva, Write Comics, Pixton, StoryboardThat) тощо.

Розповіді про письменників варто супроводжувати презентаціями, слайди яких повинні містити максимум ілюстрацій і мінімум текстової інформації як пояснення до візуального матеріалу. Окремі слайди можуть бути доповнені гіперпокликаннями на відео та аудіоматеріали, що розміщені на освітніх платформах та надіслані учням через захищені канали зв’язку або саме в тому онлайн-сервісі, який учителі використовують для навчання, – Google classroom чи Сlasstime. Такі презентації сприятимуть повторенню й узагальненню вивченого, глибокому осмисленню творчого доробку письменників, розумінню ідейно-тематичного та художнього значення творів.

Під час онлайн-уроків учителі-словесники можуть урізноманітнити освітній процес за допомогою завдань, що передбачають створення чатів або постерів у додатках Canva PlayBuzz, Miro, Jamboard; здійснення віртуальних мандрівок у музеї; аналіз фото, документів, пізнавальних текстів, розміщених на віртуальних дошках Jamboard, Padlet; участь в онлайн-опитуваннях, тестуваннях, змодельованих за допомогою Google Forms, Online Test Pad, Poll everywhere тощо.

«Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної)» для 5–6 класів – новий навчальний предмет у закладах загальної середньої освіти, упровадження якого зумовлено соціальними викликами та сучасними освітніми завданнями, що унормовані новим Державним стандартом базової середньої освіти.

Інтеграція літературного курсу реалізується на основі спорідненості змісту основних тем шкільних курсів української та зарубіжної літератури для 5–6 класів (тематична інтеграція). Програма також ґрунтується на засадах інтеграції, доцільної для адаптаційного циклу шкільної літературної освіти: методичної (спільні методи і прийоми навчання української та зарубіжної літератури) та діяльнісної (спільні види навчальної діяльності у процесі вивчення української та зарубіжної літератури). Водночас акцентується на необхідності звернення до специфічних методів і прийомів вивчення творів зарубіжної літератури, зокрема таких, як робота з текстом перекладу та оригіналу, порівняння варіантів перекладу художнього твору тощо.

Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної) побудований із урахуванням дидактичного принципу послідовності та наступності в навчанні. Цей курс є послідовним продовженням літературного курсу початкової школи, у межах якого школярі ознайомлювалися з творами української та зарубіжної літератур.

Дидактико-методичний потенціал програми забезпечує можливість формування в процесі вивчення інтегрованого курсу літератур (української та зарубіжної) читацької і ключових компетентностей, визначених Державним стандартом базової середньої освіти.

Відтак учитель матиме можливість констатувати результати навчальної діяльності учнів, поступово ускладнювати завдання й контролювати їх виконання.

Програма інтегрованого курсу літератур побудована за тематично-жанровим принципом із дотриманням хронологічної послідовності щодо презентації письменницьких персоналій у межах кожного тематичного розділу.

Навчальний матеріал у 5 класі згруповано за такими тематичними розділами: «Вступ», «Малі жанри фольклору та літератури», «Народні казки», «Літературні казки», «Минуле народів у фольклорі та літературі: легенди, перекази, літописні оповіді», «Поетичний образ України», «Дивовижний світ природи», «Світ дитинства», «У пошуках пригод і чудес», «Література рідного краю», «Найцікавіше з літературних новинок», «Узагальнення та систематизація вивченого».

У рубриці «Пропонований зміст навчального предмета» презентовано різножанрові твори класичної і сучасної української та зарубіжної літератур. Добір художніх творів зроблено з урахуванням їхньої  художньої вартісності, читацьких інтересів, вікових характеристик та особливостей художнього сприймання молодших підлітків.

У програмі виділено дві групи художніх творів: для текстуального вивчення і позакласного читання (твори пов’язані з відповідними тематичними розділами програми). Деякі художні тексти, зокрема й напам’ять, можуть вивчатися за вибором учителя та учнів.

Для текстуального розгляду рекомендовано твори, що ввійшли до «золотого» фонду української та зарубіжної класики для читання молодшими підлітками: лірика Мацуо Басьо,Т. Шевченка, Лесі Українки, Р. Бернса; проза І. Нечуя-Левицького, І. Франка, Лесі Українки, Б. Грінченка, Р. Кіплінга, Марка Твена, О. Іваненко, М. Вінграновського,Ч. Діккенса, Льюїса Керролла та ін.

Для текстуального вивчення також рекомендовано твори сучасних українських письменників, як-от: В. Шевчука «Чотири сестри», Вс. Нестайка «Чарівні окуляри», З. Мензатюк «Таємниця козацької шаблі», Г. Кирпи «Мова моя», «Мій тато став зіркою», Т. Майданович «Країна Українія», М. Морозенко «Вірність Хатіко», О. Сайко «Гаманець», І. Калинця «Вертеп маленького хлопчика», Б  Матіяш «Єва і білосніжна квітка лілії», О. Гавроша «Різдвяна історія ослика Хвостика» та ін. У змісті програми передбачено твори сучасних зарубіжних письменників, зокрема Р. Дала «Чарлі і шоколадна фабрика», П. Маара «Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу», Т. Флетчера «Різдвозавр та Зимова Відьма», М. МакДоналдс «Джуді Муді та НЕнудне літо» та ін. 

Зміст інтегрованого курсу літератур включає твори, що викликають інтерес у сучасних молодших підлітків, а саме твори про пригоди, фантастичні події, твори жанру фентезі, твори різдвяно-новорічної тематики (розділ «Різдвяні дива»).

Твори патріотичної тематики, реалістично-психологічна проза, що представлені в програмі, сприяють виховання національно свідомих громадян України, формування гуманістичного світогляду, національних і загальнолюдських цінностей учнів-читачів.

Рекомендовано системно проводити уроки щодо ознайомлення з художніми творами сучасної української та зарубіжної літератур за вибором учителя та учнів, відтак розділ «Найцікавіше з літературних новинок» передбачено і в І, і в ІІ семестрах. Учителеві важливо пам’ятати, що учням-підліткам притаманний інтерес до читання художніх творів, серед героїв яких вони впізнають себе у вирі повсякденних проблем і життєвих випробувань. Відтак їх зацікавлюють твори, у яких художньо відтворено ситуації морального становлення особистості, розкрито сучасні підліткові теми, зокрема булінгу, першого кохання, взаємин із ровесниками й людьми старшого покоління тощо.

Твори для позакласного читання подано до кожного розділу модельної навчальної програми, тож учитель має можливість формувати в учнів коло читання впродовж усього навчального року та, орієнтуючись на читацькі інтереси саме своїх учнів і власні методичні напрацювання, проводити такі 2–3 уроки на семестр у межах певного тематичного розділу.

Біографічні відомості про письменників рекомендовано обмежити короткими довідками про основні факти їхнього життя і творчості або ж окремими епізодами дитинства митців, що можуть зацікавити учнів-підлітків.

У програмі забезпечено етапну наступність і безперервність вивчення понять теорії літератури у процесі роботи з художнім текстом. Визначено саме ті теоретико-літературні поняття, формування та поглиблення яких буде методично доцільним під час опрацювання учнями творів конкретного програмового розділу.

У рубриці «Мистецький контекст» запропоновано до розгляду твори живопису, музики, скульптури, кіно тощо, що сприятиме цілісному осмисленню учнями кожного літературного твору. Наголошуємо, що звернення до творів інших видів мистецтва має бути методично доцільним, таким, що не відволікає юних читачів від самодостатнього художнього тексту.

До кожного тематичного розділу запропоновано види організації навчальної діяльності учнів-підлітків різного рівня складності: репродуктивні, пізнавально-пошукові та творчі. Акцентовано на видах діяльності, зорієнтованих на порівняння художніх творів української та зарубіжної літератури, визначення в них спільних тем, проблем, мотивів, моральних цінностей та водночас на розуміння самобутності та самодостатності, національної специфіки кожної національної літератури. Ця рубрика має рекомендаційний характер.  

Особливої уваги заслуговує методика вивчення творів сучасної української та зарубіжної літератур для підлітків. Процес їх опрацювання на уроках інтегрованого курсу має бути орієнтованим на адекватне для цього віку реципієнтів сприйняття.

Моделі уроків вивчення сучасних художніх творів можуть мати триетапну структуру: вступна частина, власне робота з текстом і підсумкова, рефлексійна частина. У вступній частині варто застосовувати інтерактивні мотиваційні завдання на основі медіатекстів, в основі яких – «занурення» у контекстуальні зв’язки художнього тексту. В основній частині уроку рекомендовано використовувати прийоми розвитку критичного й аналітичного мислення на основі текстуальної роботи: дидактичну ейдетику, складання й розгадування квестів, вікторин, виконання творчих завдань на фреймах, зокрема й на віртуальних дошках Miro, Padlet, Jamboard тощо. На уроках текстуального вивчення сучасних літературних творів доцільно практикувати творчі завдання та проєкти.

У прикінцевій частині таких уроків обов’язковою має бути рефлексія як елемент формувального оцінювання й водночас узагальнення й систематизації знань учнів. Це може бути й інтерактивне обговорення, й узагальнення за допомогою рефлексійних таблиць, схем, синквейнів тощо.

Для того, щоб підлітки адекватно зрозуміли ціннісний потенціал художнього твору, він має викликати в них зацікавлення, прагнення прочитати. Це можливе за умови застосування сучасних технологій навчання, зокрема орієнтованих на залучення всіх учнів до процесу сприйняття, обговорення й інтерпретації художніх творів, використання компетентнісного й діяльнісного підходів.

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

В 5-х КЛАСАХ

Навчальні програми, підручники, календарне планування. У 2022/2023 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 5 класі здійснюватиметься за модельними навчальними  програмами:  «Школа радості. Зарубіжна література.

5-6 класи» (авт. Ніколенко О.М. та ін.);  «Школа радості. Зарубіжна література.

5-9 класи» (авт. Ніколенко О.М. та ін.); «Зарубіжна література. 5-6 класи» (авт.  Волощук  Є.В.);  «Зарубіжна література. 5-6 класи» (авт. Богданець-Білоскаленко  Н. І. та ін.).

Інструктивні авторські презентації модельних навчальних програм містяться за покликаннями:

 • «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Волощук Є. В. : https://imzo.gov.ua/movno-literaturna-osvitnia-haluz/. 
 •  «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Ніколенко О. М., Ісаєва О. О., Клименко Ж. В., Мацевко-Бекерська Л. В., Юлдашева Л. П., Рудніцька Н. П., Туряниця В. Г., Тіхоненко С. О., Вітко М. І., Джангобекова Т. А.): https://imzo.gov.ua/movnoliteraturna-osvitnia-haluz/.
 •  «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Богданець-Білоскаленко Н. І., Снєгірьова В. В., Фідкевич О. Л.): https://imzo.gov.ua/movnoliteraturna-osvitnia-haluz/. 
 • «Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Яценко Т. О., Тригуб І. А.): https://imzo.gov.ua/movnoliteraturna-osvitnia-haluz/.

На основі модельної навчальної програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України, заклад загальної середньої освіти може розробити власну навчальну програму та затвердити її рішенням педагогічної ради.

   Відповідно до кожної з модельних навчальних програм створено підручники. Для реалізації принципу академічної свободи  Міністерство освіти і науки України пропонує варіантність підручників з української мови для 5 класу закладів загальної середньої освіти, зокрема, варіантність щодо реалізації кожної з модельних навчальних програм. У 5 класах закладів загальної середньої освіти пропонується працювати за підручниками, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Електронні версії підручників для вивчення курсу розміщено в електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» https://lib.imzo.gov.ua/.

Також систематизовану добірку навчально-методичного забезпечення для 5 класу розміщено на сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» – «Навчально-методична скарбниця НУШ 5-6 класи» у розділі «Нова українська школа» (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mC99CMln4MEbhW_G4v62ptgK8i0MpJAv/edit#gid=618777777).

Зарубіжна література

Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Волощук Є. В.).

«Зарубіжна література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Волощук Є. В.)

для закладів освіти, які беруть участь у всеукраїнському експерименті (гриф надано до 01.07.2022)

для закладів загальної середньої освіти

Календарно-тематичне планування. І семестр (авт. Волощук Є, Слободянюк В.)

Календарно-тематичне планування. І семестр (авт. Волощук Є, Слободянюк В.)

Навчальний посібник. Частина 1 «Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Волощук Є.В., Слободянюк О.М.)

Навчальний посібник. Частина 2 «Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Волощук Є.В., Слободянюк О.М.)

Навчальний посібник "Зарубіжна література. Ч 3-4" (авт. Волощук Є, Слободянюк В.)

«Зарубіжна література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Глотов О. Л., Щавурський Б. Б.)

Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Ніколенко О. М., Ісаєва О. О., Клименко Ж. В., Мацевко-Бекерська Л. В., Юлдашева Л. П., Рудніцька Н. П., Туряниця В. Г., Тіхоненко С. О., Вітко М. І., Джангобекова Т. А.).

«Зарубіжна література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ніколенко О. М., Мацевко-Бекерська Л. В., Рудніцька Н. П., Ковальова Л. Л., Орлова О. В., Юлдашева Л. П., Туряниця В. Г., Лебедь Д. О.)

«Зарубіжна література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ковбасенко Ю. І., Ковбасенко Л. В., Дячок С. О.)

«Зарубіжна література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Ісаєва О. О., Клименко Ж. В.)

.«Зарубіжна література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Міляновська Н. Р.)

Посібник-зошит "Зарубіжна література. Ч.1" (авт Міляновська Н.)

Календарно-тематичне планування (авт. Міляновська Н.)

Посібник-зошит "Зарубіжна література. Ч. 2"(авт. Міляновська Н.)

Посібник-зошит "Зарубіжна література. Ч. 3" (авт. Міляновська Н.)

Модельна навчальна програма «Зарубіжна література. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Богданець-Білоскаленко Н. І., Снєгірьова В. В., Фідкевич О. Л.).

«Зарубіжна література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Кадоб’янська Н. М., Удовиченко Л. М., Снєгірьова В. В.)

Календарно-тематичне планування (авт. Снєгірьова В.)

Календарно-тематичне планування (авт. Снєгірьова В.)

«Зарубіжна література» підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Богданець-Білоскаленко Н. І., Фідкевич О.Л.)

Календарно-тематичне планування (авт. Фідкевич О. Л.)

Календарно-тематичне планування (авт. Фідкевич О. Л.)

Особливості викладання зарубіжної літератури в 5-х класах.  Зважаючи на впровадження з 1 вересня 2022 р. Державного стандарту базової середньої освіти (2020), необхідно звернути особливу увагу на формування ключових компетентностей і реалізацію компетентнісного підходу засобами класичної й сучасної літератури різних країн світу. Складниками компетентності в галузі викладання зарубіжної літератури є:  знання (художній текст та/або медіатекст, навчальні тексти, науково-популярні тексти, теоретичні поняття,  відомості про письменників, жанри, літературні явища тощо); уміння (загальні (читання з розумінням, висловлення власної думки, критичне мислення, логічне обґрунтування позиції,  робота в групі/команді, виявлення ініціативи, уміння оцінювати ризики, приймати рішення тощо) та предметні (застосування  набутих знань у  різних навчальних ситуаціях, в процесі виконання проєктів, дослідження, творчості тощо)); ставлення («я і своє» – виховання любові до національного через українські переклади творів, ілюстрації українських митців, взаємозв’язки української та зарубіжних літератур тощо; «я і чуже» – формування поваги до різноманіття культур/літератур світу, використання духовного досвіду цивілізованих народів, толерантне ставлення до людей інших рас, націй, національностей).

Під час вивчення зарубіжної літератури компетентнісний підхід має органічно поєднуватися з діяльнісним та інтегрованим підходами. Діяльнісний підхід у галузі зарубіжної літератури передбачає залучення учнів та їх мотивацію до різних видів читацької діяльності, активного діалогу з художнім текстом, виконання (самостійно або в групі\команді) творчих робіт на підставі прочитаних творів, їх обговорення (усно та  письмово, зокрема в цифровому середовищі), постійного розширення кола читання з допомогою інтернет-сервісів тощо.

Особливу роль у реалізації концепції Нової української школи відіграє запровадження інтегрованого підходу в навчанні. Оскільки художній текст є сам по собі інтегральною цілістю, що поєднує різні аспекти людського буття, він дозволяє залучати для його кращого розуміння учнями знання з інших освітніх галузей/предметів/інтегрованих курсів. Відповідно на підставі осмислення художніх творів класики й сучасності  учні навчаються встановлювати зв’язки між поняттями та явищами з різних сфер людського суспільства, отримують цілісний образ світу крізь призму мистецтва слова, а також мають можливість для формування засобами літератури й культури власної особистості – патріота України і водночас людини із широким світоглядом, яка відчуває приналежність до цивілізованого світу і причетність до світового культурно-історичного процесу.  

Оскільки в Державному стандарті базової середньої освіти значно розширено зміст поняття «текст», у процесі викладання зарубіжної літератури необхідно навчати учнів умінням і навичкам роботи з різними видами текстів – художніми, навчальними, науковими, науково-популярними, медіатекстами, графічними, гіпертекстами тощо. Це сприятиме подальшій соціальній та культурній адаптації учнів до умов сучасного світу, цифрового середовища, формуванню критичного мислення щодо текстів різних видів, пошуку актуальних текстів та ін. При тому художня література (класична і сучасна) має розглядатися не стільки як джерело інформації, скільки в морально-етичному, світоглядному, естетичному аспектах, які відіграють надзвичайно важливу роль у становленні й вихованні юного покоління України.

Робота з різними видами текстів (зокрема художніми текстами та/або медіатекстами) у процесі викладання зарубіжної літератури має бути спрямована на досягнення результатів навчальної діяльності учнів відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти, а саме: 1) взаємодія з іншими особами усно, сприймання і використання інформації у різних комунікативних ситуаціях; 2) аналіз, інтерпретація, критичне оцінювання інформації в текстах різних видів; 3) висловлювання думок, почуттів, ставлень, письмова взаємодія з іншими особами, зокрема в цифровому середовищі; 4) дослідження літературних і мовних явищ, читацької діяльності та індивідуального мовлення.

Вивчення зарубіжної літератури здійснюється з урахуванням компетентнісного потенціалу мовно-літературної галузі, виключного впливу художньої літератури на формування світогляду, національної свідомості та моральних якостей учнів, розвитку їх мовленнєвої діяльності та комунікативних здібностей у процесі прилучення до найкращих книжок світу в українських перекладах, виховання засобами мистецтва слова високоосвічених і культурних громадян України, здатних захищати її національні інтереси, патріотів своєї держави.

Оцінювання п’ятикласників здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти, затверджених наказом МОН України від 01.04.2022 № 289 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти» (https://cutt.ly/mZvsrIt).

Основними видами оцінювання результатів навчання учениць/учнів є формувальне, поточне та підсумкове: тематичне, семестрове, річне.

Формувальне оцінювання дозволить отримувати інформацію щодо навчальних досягнень учнів не лише учительці/учителю, а й кожному здобувачеві освіти. Ця інформація необхідна учням для усвідомлення власного просування в навчанні, учителю – для визначення рівня складності завдань і коригування освітнього процесу з урахуванням можливостей і потреб класу.

Формувальне оцінювання може здійснюватися у формі само- та взаємооцінювання, зокрема учні/учениці співставляють досягнутий результат своєї діяльності з її метою, аналізують успіхи і причини індивідуальних невдач у вивченні навчального матеріалу та визначають можливі шляхи їх подолання.

Поточне оцінювання призначене для встановлення рівнів опанування здобувачами освіти навчального матеріалу та здійснення корегування щодо застосованих технологій навчання. Опроваджувати поточне оцінювання необхідно систематично, використовуючи завдання на повторення пройденого матеріалу й закріплення вивченого.

При здійсненні підсумкового оцінювання необхідно використовувати завдання для визначення рівня досягнень за кожною групою результатів: (учениця/учень) опрацьовує та використовує інформацію, застосовує її в житті. Для проведення зазначених видів оцінювання ефективно використовувати компетентнісно орієнтовані завдання.

Оцінюванню також підлягає сформованість у здобувачів освіти наскрізних умінь, визначених Державним стандартом базової середньої освіти: читання з розумінням, висловлення власної думки усно й письмово, конструктивне керування емоціями, критичне й системне мислення, логічне обґрунтовування позиції, творчість, ініціативність, конструктивне керування емоціями, оцінювання ризиків, ухвалювання рішень, розв’язування проблем, співпраця з іншими.

Зорієнтуватися в особливостях формувального оцінювання допоможе курс «Оцінювання без знецінювання»: https://study.ed-era.com/uk/courses/course.

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МОВ І ЛІТЕРАТУР КОРІННИХ НАРОДІВ, НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У 5-Х КЛАСАХ

ПОЛЬСЬКА МОВА

Навчальні програми, підручники, календарне планування. Особливості викладання польської мови в 5-х класах Вінницької області.

У закладах загальної середньої освіти Вінницькій області польська мова може вивчатися як предмет, або як факультатив, спецкурс чи курс за вибором, як мова національної меншини, або як друга іноземна мова. В області польська мова вивчається в закладах загальної середньої освіти з навчанням українською мовою.

Навчальні програми, підручники.

У 2022/2023 навчальному році вивчення польської мови в 5 класах НУШ здійснюватиметься за модельними навчальними  програмами:

Модельна навчальна програма «Польська мова. 5-9 класи (початок вивчення з 1 класу)» для закладів загальної середньої освіти (авт. Войцева О.А., Бучацька Т.Г.)https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Mod.navch.prohr.menshyn/Polska.mova.5-9-kl-poch.vyvch.z.1.kl.ukl.Voytseva.Buchatska.14.07.pdf.

 Модельна навчальна програма сучасної польської мови для 5–9 класів закладів загальної середньої освіти, де польська мова викладається як предмет (в системі шкільної мовної освіти учнів), передбачає вивчення польської мовної системи як засобу комунікації, пізнання та впливу, спрямована на досягнення інтегральних результатів у навчанні, якими є загальні (базові, ключові) та спеціальні (предметні) компетентності.

Модельна навчальна програма «Польська мова. 5-9 класи (початок вивчення з 5-го класу)» для закладів загальної середньої освіти (укл. Мацькович М.Р., Калуські Томаш-Аркадіуш, Калуська Р.Ю.): https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Mod.navch.prohr.menshyn/Polska.mova.5-9-kl-poch.vyvch.z.5.kl.ukl.Matskovych.ta.in.14.07.pdf.

Модельна навчальна програма (НМТ) призначена для вивчення курсу польської мови в закладах загальної середньої освіти із навчанням українською мовою. Курс вивчення розпочинається у 5 класі (перший рік навчання) і триває до 9 класу. Він орієнтований на учнів, для яких польська мова є рідною.

Обидві МНП враховують сучасні підходи до вивчення мов, що закладені в Державному стандарті базової середньої освіти (від 30 вересня 2020 р. № 898) згідно з вимогами, передбаченими статтею 11 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, які ґрунтуються на «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя», та наскрізні лінії у всіх ключових компетентностях умінь (пункт 9 Державного стандарту), враховує положення Концепції «НУШ» (2016) та міжнародні рекомендації в галузі освіти національних меншин.

 • Модельна навчальна програма «Друга іноземна мова. 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я., Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М., Мацькович М. Р., Глинюк Л. М., Браун Є. Л.):   https://cutt.ly/1Zvahod.

НМТ розрахована для вивчення польської мови як іноземної (друга іноземна мова). Відповідно до навчального плану, починаючи з 5-го класу, передбачено можливість навчання 2-ої іноземної мови, на яку відводиться дві тижневі години. Навчання другої іноземної мови ґрунтується на загальнодидактичних і методичних принципах, як і навчання першої іноземної мови, але має специфічні ознаки. Оскільки оволодіння учнями другою іноземною мовою відбувається в умовах контактування рідної та першої іноземної мов, це спричиняє виникнення проблем інтерференції з боку не лише рідної мови, але й першої іноземної. Тому у процесі навчання другої іноземної мови необхідно спиратися на врахування особливостей рідної мови і першої іноземної, щоб передбачити всі можливі труднощі навчання другої іноземної мови.

Мовний інвентар у програмі розміщено на сторінках: 5 клас – с. 14, 6 клас – с.17, 7 клас – с. 20-21, 8 клас – с. 24-25, 9 клас – с. 27-28.

Мовний інвентар є орієнтовним і добирається відповідно до комунікативної ситуації, потреб учнів та принципу концентричного навчання. Він не є метою навчання, тому й не розглядається як окремі лексичні або граматичні теми.

Календарно-тематичне  планування – https://cutt.ly/yZvpV78.

Підручник «Польська мова 5 клас» – https://cutt.ly/MZvawZJ.

Конспекти уроків до підручника «Польська мова 5 клас» – https://cutt.ly/tZvabpL.

Корисні матеріали для вчителів польської мови можна знайти на сайті Спілки вчителів-полоністів України (https://znpu.org.ua/).

Зорієнтуватися в особливостях формувального оцінювання допоможе курс

«Оцінювання без знецінювання»: https://study.ed-era.com/uk/courses/course.

Звертаємо увагу, що в освітньому процесі заклади загальної середньої освіти можуть використовувати лише навчальну літературу, яка має гриф Міністерства освіти і науки України або висновок «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» відповідною комісією Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Перелік навчальної літератури постійно оновлюється і доступний на офіційному вебсайті Міністерства (https://mon.gov.ua/), на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/) та на вебсайті ІМЗО в розділі «Електронна бібліотека». Крім електронних версій підручників, розміщені художні та науково-популярні видання серії «Шкільна бібліотека» для 5-6 класів закладів загальної середньої освіти (https://lib.imzo.gov.ua/).

Особливості викладання польської мови в 6-11-х класах. У Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих МОН України для використання в 6-11 класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою подано такі програми:

6-9 класи

1. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх закладів «Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (початок вивчення з 1 класу)». 5-9 класи. Наказ МОН від 07.06.2017 р.https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/polska-mova-dlya-zagalnoosvitnix-navchalnix-zakladiv-z-navchannyam-ukrayinskoyu-movoyu.pdf.

2. Навчальна програма «Польська мова для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою» (5-й рік навчання) https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/polska-mova-dlya-zagalnoosvitnix-navchalnix-zakladiv-z-navchannyam-ukrayinskoyu-movoyu.pdf.

3. Навчальна програма для учнів 5-9 класів загальноосвітніх закладів «Польська мова як друга іноземна у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов та у закладах загальної середньої освіти (початок вивчення з 5 класу». 5-9 класи. Наказ МОН від 24.11. 2017 р. №1539 (на сайті ZNPY, у варіанті 1-9 класи, у розділі «Навчальні програми»: II. Program nauczania języka polskiego jako obcego (kl. 1-9): http://znpu.org.ua/materialy-dydaktyczne/programy-nauczania/).

 

10-11 класи

1. Навчальна програма для учнів 10-11  класів загальноосвітніх навчальних закладів «Польська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою (рівень стандарту)» (початок вивчення з 1 класу) (чинна з 1 вересня 2018 р.) https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv.

2. Навчальна програма для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Польська мова як друга іноземна у спеціалізованих школах із поглибленим вивченням іноземних мов* та у закладах загальної середньої освіти» (рівень стандарту) (початок вивчення з 5 класу).  http://znpu.org.ua/materialy-dydaktyczne/programy-nauczania/.

Програми факультативних курсів (різні варіанти) «Польська мова.1–4, 5–9, 10–11 класи». Автори: Л. М. Щерба, М. З. Зелінська. Лист Міністерства освіти і науки України № 14.1/12-Г-872  від 11.06.2014 та календарно-тематичне планування розміщені у ІІІ розділі на сайті за покликанням: http://znpu.org.ua/materialy-dydaktyczne/programy-nauczania/.

Проте варто зауважити, що у більшості програм закінчився термін дії грифа МОН. Отже, у 6-9 класах продовжуємо навчатись за програмою Program nauczania języka polskiego w klasach 5-9.(1 rok nauczania). Програма «Польська мова 5-9 кл» (як рідна у шк. з укр. мов. навч.) (укладачі Мацькович М.Р., Бугера Л.Д., Пришляк Л.А.) (вебсайт ZNPU).

Якщо школа обирає вивчення польської мови як другої іноземної, обираємо програму з ІІ розділу: II. Program nauczania języka polskiego jako obcego (kl. 1-9). Програма з польської мови як іноземної 1-9 класи. Можна вивчати мову з 5 класу, враховуючи рівень підготовленості учнів.

Якщо ж факультативно – то можна використовувати програму Л.М. Глинюк, (Висновок комісії з мов національних меншин Науково-методичної ради МОН України «Схвалено до використання у закладах загальної середньої освіти» (протокол №2 від 11 червня 2020 р. Лист ІМЗО №22.1/12-Г-348 від 12 червня 2020 р.).

Підручники:

· Сайт МОН, ІМЗО: https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/5-klas/12-movi-natsonalnikh-menshin-5-klas/. 

· Сайт Спілки вчителів-полоністів України: http://znpu.org.ua/materialy-dydaktyczne/podreczniki/.

· Сайт Видавничого дому «Букрек»: http://www.bukrek.net/index.php/en/.

На сайті ZNPU http://znpu.org.ua представлені різні лінії підручників: як для шкіл з польською мовою навчання, так і для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою.

 Додаткові підручники й посібники:

 • Підручник для 1 класу. Автор Романик Л.І., методист Дрогобицької філії Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.
 • Збірник переказів для ДПА в 11 класі.
 • Збірник диктантів для ДПА в 11 класі.
 • Збірник диктантів для ДПА в 9 класі.
 •  Інтерактивний підручник «Włącz Polskę»: http://wlaczpolske.pl/.
 • Посібники Є.Ковалевського: 1. «Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie. Metodyka nauczania języka polskiego»; 2. «Myślę po polsku».
 • Підручник для 7 класу (10 тем). 3-й рік навчання. (Добірка текстів та завдань, конспекти уроків).
 • Конспекти лекцій/уроків польської мови для 1-11 класів, укладені відповідно до програми факультативного курсу (1 год. на тиждень), на сайті ZNPU в розділі «Навчальні матеріали – конспекти лекцій» за посиланням: http://znpu.org.ua/materialy-dydaktyczne/konspekty-lekcji/. 
 • Завдання всеукраїнських учнівських олімпіад минулих років з польської мови і літератури містяться на сайті ZNPU в розділі «Навчальні матеріали – рекомендовані навчальні матеріали». База завдань олімпіади:  

Оцінювання навчальних досягнень учнів у 6-11-х класах здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з мов національних меншин (лист МОН України від 30.08.2013 № 1/9–592 «Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання російської мови та інших мов національних меншин для використання в загальноосвітніх навчальних закладах, де навчаються рідною мовою або вивчають її»).

Якщо ж польська мова вивчається як друга іноземна, то оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається відповідно до вимог, вказаних у методичних рекомендаціях з іноземних мов.

Зміст навчання іноземної мови охоплює такі види мовленнєвої діяльності: рецептивні, продуктивні та інтеракційні.  Така мовленнєва діяльність передбачає  вміння: сприймання на слух; зорове сприймання; усне та писемне продукування; усна, писемна та онлайн взаємодія. Для виявлення рівня володіння кожним умінням розроблені відповідні критерії. Мовленнєві уміння є основою для реалізації системи контролю над ходом і якістю засвоєння учнями змісту навчання іноземної мови.

Учні з самого початку навчання повинні знати, яких результатів їм потрібно досягти. У цьому полягає й певний стимул до підвищення якості власних знань і умінь.

Основними видами оцінювання з іноземної мови є поточне (не поурочне), тематичне, семестрове, річне оцінювання та підсумкова державна атестація.

Основною ланкою в системі контролю у закладах загальної середньої освіти є поточний контроль, що проводиться систематично з метою встановлення правильності розуміння навчального матеріалу й рівнів його опанування та здійснення корегування щодо застосовуваних технологій навчання.

Основна функція поточного контролю – навчальна. Запитання, завдання, тести спрямовані на закріплення вивченого матеріалу й повторення пройденого, тому індивідуальні форми доцільно поєднувати із фронтальною роботою групи.

Тематичне оцінювання проводиться на основі поточного оцінювання.

Окремого оцінювання для виставлення тематичних оцінок не передбачено.

Під час виставлення тематичного балу результати перевірки робочих зошитів не враховуються.

Важливою ланкою в системі контролю є семестровий контроль, що проводиться періодично з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу в обсязі навчальних тем, розділів семестру й підтвердження результатів поточних балів, отриманих учнями раніше. Семестровий контроль проводиться двічі на рік.

Завдання для проведення семестрового контролю складаються на основі програми, охоплюють найбільш актуальні розділи й теми вивченого матеріалу, розробляються вчителем з урахуванням рівня навченості, що дозволяє реалізувати диференційований підхід до навчання.

Семестровий контроль проводиться за всіма мовленнєвими уміннями.

У журналі робиться, наприклад, такий запис:

5.12. Контроль аудіювання

18.12. Контроль говоріння

22.12. Контроль читання

25.12. Контроль письма

Звертаємо увагу, що запис «контроль» не є контрольною, і може бути комплексним та проводитись у формі тестування. Оцінка за семестр ставиться на основі поточного оцінювання (тематичного) та оцінок контролю з мовленнєвих умінь.

У початковій школі (1-4 класи) зошити перевіряють після кожного уроку у всіх учнів. У 5-9 класах зошити перевіряють один раз на тиждень. У 10-11 класах у зошитах перевіряють найбільш значимі роботи, але з таким розрахунком, щоб один раз на місяць роботи всіх учнів були перевірені.

До виправлення помилок у письмових роботах вчителі можуть підходити диференційовано, враховуючи вікові особливості учнів та рівень сформованості відповідного уміння у конкретного учня/учениці: виправляти помилки власноруч; підкреслювати слово/вираз тощо з помилкою; підкреслювати саму помилку з метою самостійного виправлення її учнем/ученицею; позначати рядок, в якому є помилка, на полях з метою самостійного пошуку та виправлення помилки учнями.

Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета. Зошити підписуються  мовою навчання.

Виставляючи тематичну оцінку учитель, враховує всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. Проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок.

При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та ІІ семестри. Під час виставлення річної оцінки мають враховуватися: динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом року; важливість тем, які вивчались у І та ІІ семестрах, тривалість їх вивчення та складність змісту; рівень узагальнення й уміння застосовувати набуті протягом навчального року знання тощо.

Відповідно до чинних нормативних актів семестрова і річна оцінки можуть підлягати коригуванню. Коригування семестрової оцінки проводиться згідно з пунктом 3.2. Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2006 № 496.

Коригування річної оцінки проводиться згідно з пунктами 9-10 Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.07 2015 №762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 р. за № 924/27369.

Норми та критерії перевірки навчальних досягнень учнів 6-11 класів з польської мови, кількість і призначення учнівських зошитів і словників можна переглянути в минулорічному посібнику для вчителів польської мови «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення мовно-літературних навчальних предметів у закладах освіти в 2021-2022 н.р.»: https://docs.google.com/document/d/1mA05_0vAp4yP010cl0Un_Suu5PS7QJCW/edit?usp=sharing&ouid=110698057784824885463&rtpof=true&sd=true

ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ ВЧИТЕЛЯМИ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИХ ПЛАНІВ НА ОСНОВІ МОДЕЛЬНИХ ПРОГРАМ  

Навчальні програми  базуються на цінностях Нової української школи й орієнтуються на ідеал її випускників: освічених українців, всебічно розвинених, відповідальних громадян і патріотів, здатних до інновацій.

Учителям надається самостійність у виборі модельних програм, розробці власних програм і створенні освітньої програми закладу із власним навчальним планом, спираючись на типову освітню програму. Також можна вводити інтегровані курси й таким чином підлаштувати програму під власні потреби.

Відповідно до  модельних навчальних програм для закладів загальної середньої освіти з предметів «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Польська мова» до укладання навчальної програми на основі модельної педагоги можуть підійти творчо: самостійно визначити кількість годин (у рамках запропонованого мінімуму та максимуму), необхідних для засвоєння, осмислення мовних тем, текстуального, оглядового вивчення художніх творів, які входять до кожного блоку, розділу; обрати художні твори, які автори модельних програм пропонують на вибір. На розсуд учителя розподіляються години на повторення та узагальнення, розвиток мовлення, позакласне читання, літературу рідного краю. Запропонована кількість годин до кожного тематичного блоку та підрубрик є орієнтовною.

Календарно-тематичне планування з української мови (польської мови) в 5 класі може бути розроблене вчителем орієнтовно за таким зразком:

№ п/п

К-

сть год

Дата

 

Тема уроку

Очікувані результати навчання, компетентнісний підхід

(відповідно до теми)

Навчально-методичний контент

Примітка

1

1

03/09

Вступ. Значення мови в житті людини й суспільства. Українська мова — державна мова України

Предметні компетентності:

Знаннєва складова

знає і пояснює;

знає типи мовлення (розповідь, опис, роздум, оцінка (предмета, явища), наводить приклади відповідних висловлень;

знає вимоги до….

Діяльнісна складова

володіє…;

сприймає й опрацьовує інформацію…;

розрізняє типи мовлення (розповідь, опис, роздум);

визначає…;

розрізняє…;

застосовує на практиці....

Ціннісна складова

усвідомлює…;

аналізує й здійснює внутрішній самоконтроль за…;

розпізнає…;

прогнозує; 

обґрунтовує ...

Ключові компетентності:

Спілкування державною мовою

Ставлення: .

Навчальні ресурси: діалог.

Компетентності в природничих науках і технологіях

Уміння: .

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: 

Лінки на авторські матеріали, ресурси інтернету, коректно скорочені

тексти, інфографіку, завдання, цифрові ресурси

Календарно-тематичне планування з української та зарубіжної літератур в

5 класі може бути розроблене вчителем за таким зразком:

№ п/п

К-

сть год

Дата

Тема уроку

Очікувані результати навчання, компетентнісний підхід

(відповідно до теми)

Теорія літератури

(ТЛ)

Твори на вибір

(ПЧ/

ЛРК)

Репозитарій електронних ресурсів. Навчально-методичний контент

Примітка

1

1

03/09

Вступ. Література як вид мистецтва

Учень/учениця

- знає

- висловлює

- набуває…

фольклор,

- жанр,

-художній образ

фольклор,

- жанр,

- художній образ

Лінки на авторські матеріали, цифрові ресурси, коректно скорочені

тексти, відео, інфографіку, завдання.

  ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ В 6-11 КЛАСАХ

УКРАЇНСЬКА МОВА

У 2022/2023 навчальному році вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами:

  у 6 – 9 класах за навчальною програмою зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 № 804;

 у 10 ‒ 11 класах – за навчальними програмами  (рівень стандарту та профільний рівень),  затвердженими наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН за покликанням:https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi.

Звертаємо увагу, що в мовленнєвій лінії навчальної програми для 10-11 класів подано перелік рекомендованих видів роботи, які дають змогу учням реалізувати здобуті знання на практиці. Ці види роботи забезпечують повноцінний мовленнєвий розвиток старшокласників, адже комплексно охоплюють формування всіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння і письма). Системний підхід до розвитку мовлення учнів не передбачає виділення окремих годин на традиційні для 6 – 9 класів аудіювання, читання мовчки та вголос, перекази, твори тощо, оскільки ці види роботи передбачено на кожному уроці. Учитель може на власний розсуд змінювати запропоновані теми й види роботи, але водночас прагнути протягом року рівною мірою приділяти увагу розвиткові всіх видів мовленнєвої діяльності.

Сучасні соціокультурні умови, інтеграція української освіти в європейський контекст зумовлює введення до навчальних програм такого виду письмових робіт, як есе, спрямованого на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, учениць, підвищення в них інтересу до навчання предмета, розвиток особистості, критичного мислення, лінгвокреативності.

Есе – самостійна творча письмова робота, ознакою якої є особистісний характер сприймання проблеми та її осмислення, невеликий обсяг, вільна композиція, невимушеність та емоційність викладу.

Види есе: вільне і формальне

Вільне

Формальне

Ознаки:

Ознаки:

 невеликий обсяг

(7-10 речень);

 довільна форма і стиль викладу зі збереженням структурованості тексту (вступ, основна частина, висновок);

 наявність позиції автора.

обсяг 120-200 слів

логічна організація структури: наявність відповідних компонентів (теза, аргументи, приклади, оцінювальні судження, висновок);

ґрунтовність викладу;

 наявність позиції автора.

Вільне есе обмежене в часі (5 – 10 і 10 – 15 хв.). До нього доцільно вдаватися на кожному уроці й на різних етапах його: цілевизначення, закріплення, рефлексії тощо.

Для написання формального есе виділяють більше часу: від 20 до
45 хвилин.

Види формального есе:

інформаційне (есе-розповідь, есе-визначення, есе-опис);

критичне;

есе-дослідження (порівняльне есе, есе-протиставлення, есе причини-наслідку, есе-аналіз).

Розподіл годин між розділами

Вказаний у навчальних програмах розподіл годин між розділами вважається орієнтовним. У разі потреби вчитель має право самостійно змінювати обсяг годин у межах розділу, а також послідовність вивчення розділів.

Кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови

Звертаємо увагу на кількість фронтальних та індивідуальних видів контрольних робіт з української мови в закладах загальної середньої освіти з українською мовою навчання.

Фронтально оцінюють диктант, письмовий переказ і письмовий твір (навчальні чи контрольні види робіт), мовні знання й уміння, запис яких здійснюють на сторінці класного журналу «Зміст уроку».

 Індивідуально оцінюють говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, проте визначають окрему колонку без дати на сторінці класного журналу «Облік навчальних досягнень».

У І семестрі проводять оцінювання двох видів мовленнєвої діяльності (усний переказ, діалог). У ІІ семестрі – оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний твір і читання вголос, що здійснюється в 6 – 9 класах.

Результати оцінювання говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос протягом семестру виставляють у колонку без дати й ураховують у семестрову оцінку.

Повторне оцінювання із зазначених видів мовленнєвої діяльності не проводять.

Перевірка мовних знань і вмінь здійснюється за допомогою завдань, визначених учителем (тести, диктант тощо) залежно від змісту матеріалу, що вивчається.

Тематичні і семестрові оцінки

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт.

Семестрову – на основі тематичного оцінювання та результатів оцінювання певного виду діяльності: говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) або читання вголос.

Якщо дитина прохворіла частину семестру, пропустила, наприклад, одну тематичну, не має оцінки за якийсь вид мовленнєвої діяльності, то оцінка  за семестр виводиться на розсуд учителя залежно від динаміки особистих навчальних досягнень учня (учениці), важливості пропущеної теми чи теми, за яку учня (ученицю) атестовано,  -   (тривалість вивчення, складність змісту, ступінь узагальнення матеріалу). За таких умов оцінка за семестр може бути такою, як тематична (якщо вона одна), або знижена на кілька балів (на розсуд учителя) .

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 6-9 класах

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл.

Усього годин

122

88

70

70

Години з РМ

23

22

16

19

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми

4

4

3

3

2

2

2

2

Письмо: переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

               твір

-

1

-

1

1

1

1

1

Правопис:

диктант

1

1

1

1

1

1

1

1

Говоріння:

  діалог

1

-

1

-

1

-

1

-

 усний переказ

1

-

1

-

1

-

1

-

 усний твір

-

1

-

1

-

1

-

1

 читання вголос

-

1

-

1

-

1

-

1

Фронтальні та індивідуальні види контрольних робіт у 10-11 класах

Рівень

Рівень стандарту

Філологічний рівень

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми

2

2

3

3

Письмо:

есе

2

3

1

1

переказ

-

-

1

1

твір

-

-

1

1

Індивідуальні види контрольних робіт

Говоріння:

  діалог

1

-

1

-

усний переказ

1

-

1

-

уний твір

-

1

-

1

У таблицях зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо.

Оцінка за контрольний твір з української мови та переказ є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи (надпис у колонці «Твір», «Переказ» не роблять).  

Акцентуємо увагу, що в разі відсутності учня на одному зі спарених уроків під час написання контрольного твору, переказу рекомендуємо давати йому індивідуальне завдання, визначене вчителем. Зазначене завдання виконується учнем під час уроку.

Кількість робочих зошитів з української мови за класами:

6 – 9 класи – по два зошити;

10 – 11 класи – по одному зошиту.

Для контрольних робіт з української мови в усіх класах використовують по одному зошиту.  

Ведення зошитів оцінюють від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою, що зараховують до найближчої тематичної. Під час перевірки зошитів ураховують наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи.

У разі відсутності учня на уроках протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки).

В освітньому процесі заклади загальної середньої освіти можуть використовувати лише навчальну літературу, що має гриф МОН України або висновок «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах» відповідною комісією Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Перелік навчальної літератури постійно оновлюється і доступний на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/).

В умовах нового формату освітньої діяльності в Україні – дистанційної форми навчання в період воєнного стану, карантинних заходів   в режимі онлайн і офлайн,   учителям  рекомендуємо використовувати сучасні електронні ресурси: ZOOM, Viber, Skype, безкоштовні платформи Google Classroom, Moodle, Microsoft Teams, записи уроків у межах проєкту «Всеукраїнська школа онлайн» тощо.

 Фронтальні та індивідуальні види контролю в умовах карантину проводяться з урахуванням матеріально-технічних можливостей закладу освіти, учителя-філолога. Педагог на свій розсуд може визначати  вид та зміст завдань. Необхідні рішення щодо організації освітнього процесу, зокрема з української мови, можуть прийматися рішенням методичних об’єднань учителів-філологів.

Завдання оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів 6–11 класів.

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

У 2022/2023 навчальному році вивчення української літератури в  6 – 9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 №804;

у 10-11 класах – за навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень),  затвердженими наказом МОН від 23.10.2017 № 1407.

Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi.

Зміст навчального матеріалу передбачає текстове вивчення творів, що виділені напівжирним шрифтом, інші ж лише називаються для допомоги вчителеві під час вивчення певної теми. Крім того,  для осучаснення змістового компонента, актуалізації компетентнісного підходу, надання вчителеві методичної допомоги під час вивчення програмових тем запропоновано рекомендаційну рубрику «Мистецький контекст» (МК).

Вивчення  української літератури також відбувається із залученням міжпредметних зв’язків – МЗ (українська мова, історія, зарубіжна література, образотворче мистецтво, музика тощо).

Звертаємо особливу увагу на те, що запропонована кількість годин на вивчення кожного розділу чи підрозділу є орієнтовною, учитель може її перерозподіляти на власний розсуд. Резервний час учитель може використовувати також довільно, зокрема для збільшення кількості годин на вивчення окремого твору, для уроків розвитку мовлення, контрольного оцінювання, творчих та інших робіт (екскурсій, диспутів, семінарів тощо).

Запроваджено (*) – для творів, які не є обов’язковими, їх можна розглядати додатково, за вибором учителя, наявністю часу або самостійно.

Наприкінці програми для кожного класу подано орієнтовні списки літератури для додаткового (самостійного) читання.                                        

У навчальній програмі профільного рівня передбачено  вивчення творів літератури народів України, передовсім кримських татар. Також важливим компонентом програми є «Читацький практикум», спрямований на формулювання практичних навиків усних і письмових роздумів над прочитаним у різних стильових формах.

З метою рівномірного розподілу навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю з української літератури (за класами). Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель-словесник на власний розсуд може збільшити кількість видів контролю відповідно до рівня підготовленості учнів, особливостей класу тощо.

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури в 6–9 класах

Класи

6

7

8

9

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Контрольні роботи у формі:

3

3

3

3

3

3

3

3

контрольного класного твору;

1

1

1

1

1

1

1

1

виконання інших завдань (тестів, відповідей на запитання тощо)

2

2

2

2

2

2

2

2

Уроки розвитку мовлення*

(у+п)

2

2

2

2

2

2

2

2

Уроки позакласного читання

2

2

2

2

2

2

2

2

Перевірка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

Обов’язкова кількість видів контролю з української літератури в 10-11 класах

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

Рівні

стандарту

профільний

Контрольні роботи у формі:

3

3

4

4

контрольного класного твору*;

1

1

1

1

виконання інших  завдань (тестів, відповідей на запитання)

2

2

3

3

Уроки розвитку мовлення**

2 (у+п)

2 (у+п)

2 (у+п)

2 (у+п)

Уроки позакласного

читання

1

1

2

2

Перевірка зошитів

4

5

4

5

*Контрольні класні твори пропонуємо давати у формі есе, мінітворів щодо розкриття певної проблеми чи образу програмового тексту тощо. Це розвиватиме самостійне творче мислення учнів і дасть їм можливість виконати роботу протягом одного уроку.

**У кожному семестрі обов’язковим є проведення двох уроків розвитку мовлення: одного уроку усного розвитку мовлення, а другого – письмового. Умовне позначення в таблиці – (у + п).

Рекомендуємо оцінку за письмовий вид роботи виставляти всім учням, за усний – кількості учнів, які відповідали протягом уроку.

Оцінку за ведення зошита з української літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної. Під час оцінювання зошита з української літератури слід ураховувати наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму). У разі відсутності учня на уроці протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати н/о (нема оцінки).

Оцінка за контрольний твір з української літератури є середнім арифметичним за зміст і грамотність, яку виставляють у колонці з датою написання роботи. Надпис у журнальній колонці «Твір» не робиться.  

Оцінку за читання напам’ять творів з української літератури виставляють у колонку без дати з надписом  «Напам’ять».

З метою  формування читацької компетенції доцільним є використання в освітньому процесі інтерактивних форм (відповідні інтернет-ресурси, мультимедіа, електронні книги й бібліотеки, аудіозаписи) і методів викладання предметів мовно-літературного спрямування, що мотивують інтерес учнів до читання, засвоєння літературних творів, уміння вступати в діалоги, аргументувати свою думку. Також  необхідно включати матеріали щодо різних методик активного читання. Вчитель має акцентувати увагу на підвищення рівня читацької грамотності учнів, зокрема, формування здатності учня  сприймати, аналізувати, використовувати й оцінювати письмовий текст задля досягнення певних цілей, розширювати свої знання й читацький потенціал.        

Навчальна та методична література з української літератури, рекомендована МОН, зазначена в Переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, що розміщений на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/).

Українська мова в класах

з навчанням мовами національних меншин

закладів загальної середньої освіти

Вивчення української мови в 6-9, 10-11 класах з навчанням мовами національних меншин закладів загальної середньої освіти здійснюється за програмами, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України: у 6-9 класах (наказ МОН України від 07.06.2017 №804); у 10-11 класах (рівень стандарту)  (наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407).

Навчальні програми  розміщені на офіційному вебсайті МОН України за покликанням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi.

Вивчення української мови в 6-9, 10-11 класах з навчанням мовами національних меншин здійснюється на засадах компетентнісного підходу. Окрім обов’язкових видів творчих робіт, до навчальної програми включено рекомендовані, право вибору яких надано вчителю, змінювати теми висловлень відповідно до інтересів і потреб кожного класу. Учитель може  обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.

Зауважимо, що кількість годин, зазначених у програмі на вивчення української мови в основній школі, розподілено таким чином:

6 клас

7 клас

8 клас

9 клас

3,5 (122 год,

6 год – резерв для використання на розсуд учителя)

2,5 (88 год,

3 год – резерв для використання на розсуд учителя)

2 (70 год,

4 год – резерв для використання на розсуд учителя)

2 (70 год,

4 год – резерв для використання на розсуд учителя)

Фронтальні види контрольних робіт

Форми контролю

6

7

8

9

І

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Перевірка мовної теми*

4

4

4

3

3

2

2

2

2

Письмо:

переказ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 твір

1

1

1

1

1

1

Правопис:

диктант**

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Аудіювання*

1

1

1

1

Читання мовчки*

1

1

1

1

1

Контрольне списування

1

Фронтальні види контрольних робіт (10 –11класи)

(рівень стандарту )

Форми контролю

10

11

І

І

ІІ

Перевірка мовної теми*

2

2

2

2

Письмо:

переказ

1

1

1

1

твір

1

1

Правопис:

диктант**

1

1

1

1

Аудіювання*

1

1

Читання мовчки*

1

1

* Основною формою перевірки мовної теми, аудіювання і читання мовчки є тестові завдання.

** Основною формою перевірки орфографічної й пунктуаційної грамотності є контрольний текстовий диктант.

У таблиці зазначено мінімальну кількість фронтальних видів контрольних робіт, учитель на власний розсуд має право збільшувати цю кількість, залежно від рівня підготовленості класу, здібностей конкретних учнів, умов роботи тощо.

Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою. Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботу. У разі відсутності учня на уроках протягом місяця рекомендуємо в колонці за ведення зошита зазначати «н/о» (нема оцінки).

Для контрольної перевірки мовних знань і вмінь використовуються завдання в тестовій формі.

Фронтально оцінюються аудіювання, читання мовчки, диктант, письмовий переказ і письмовий твір (навчальні чи контрольні види робіт), мовні знання й уміння, запис яких здійснюється на сторінці класного журналу «Зміст уроку».

Індивідуально оцінюються говоріння (діалог, усний переказ, усний твір) і читання вголос. Для цих видів діяльності не відводять окремого уроку, проте відводять окрему колонку без дати на сторінці класного журналу «Облік навчальних досягнень». У І семестрі проводять оцінювання 2 видів мовленнєвої діяльності (усний переказ, діалог), результати оцінювання виставляють у колонку без дати й ураховують у найближчу тематичну. У ІІ семестрі проводять оцінювання таких видів мовленнєвої діяльності, як усний твір і читання вголос, яке здійснюється у 6–9 класах. Повторне оцінювання чотирьох видів мовленнєвої діяльності не проводять.

На розсуд учителя перевірка мовних знань і вмінь також може поєднуватися з виконанням  завдань двох видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання мовчки).  

Тематичну оцінку виставляють на підставі поточних оцінок з урахуванням контрольних робіт.

Якщо дитина хворіла протягом вивчення теми, то в журнал за тему виставляється «н/а».

Оцінку за семестр виставляється на основі тематичного оцінювання.

Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами:

6–9 класи – по два зошити;

10–11 класи – по одному зошиту.

Інформуємо, що в освітньому процесі заклади загальної середньої освіти можуть використовувати лише навчальну літературу, що має гриф МОН України або схвалена відповідною комісією Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Перелік навчальної літератури   доступний на офіційному вебсайтах МОН України (https://mon.gov.ua/ua) та вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (https://imzo.gov.ua/). Інша література може використовуватися тільки як додаткова.

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

У 2022/2023 навчальному році вивчення зарубіжної літератури в 6 – 9 класах здійснюватиметься за навчальною програмою зі змінами, затвердженими наказом МОН від   2022 № (див. сайт МОН);

у 10-11 класах за навчальними програмами (рівень стандарту та профільний рівень), що затверджені наказом МОН від  2022  №  (див. сайт МОН).

Звертаємо увагу, що основою для календарно-тематичного планування уроків зарубіжної літератури є чинні навчальні програми. Учитель має право самостійно розподіляти  години на текстуальне вивчення творів, розвиток мовлення, позакласне читання, ураховуючи визначену кількість годин  на опрацювання  конкретного розділу. Він має змогу вільно і творчо підійти до організації навчальної діяльності на уроках зарубіжної літератури з урахуванням конкретних умов викладання, читацьких інтересів учнів.

Викладання зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти здійснюють українською мовою. Твори зарубіжних письменників у курсі зарубіжної літератури вивчають в українських перекладах. Для зіставлення можливе залучення перекладів, переспівів іншими мовами, якими володіють учні (англійською, німецькою, французькою тощо). За наявності необхідних умов бажаним є розгляд художніх текстів (у фрагментах або цілісно) мовами оригіналів. У такому разі предмет «Зарубіжна література» виконує додаткову функцію вдосконалення володіння учнями іноземними та іншими мовами.

З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом навчального року подаємо рекомендовану кількість видів контролю в процесі вивчення зарубіжної літератури в кожному класі. Поданий у таблиці розподіл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Учитель на власни