Høyædle og Velbyrdige

Velædle og Velbyrdige

Velædle og Velviiste

Herrer Magistradt!

 

 

I Henseende til den Revolt som haver været hid J Byen, og Endnu Er befrygtendes fore at kunde Skee; da fæstningen med Jngen Canoner Er forsynet; da tilbyder Vi os som hands Kongl. Mayt. Troe undersaatter om den Høye Respective Magistradt finder det for got at have Vagt Skibes liggendes paa Rehden, for at beskierme Byen; da vi Er straxens Redeboe at offerere de Skiber som vi Eyer eller eer Rehden udi, hvor Jblandt Et af faae Skiber nu med ballast Er forsynet, som føres af Capt. Danchert D: Heyberg, og med Endeel Canoner Er forsynet, da samme tilligemed de fleere til hands Mayts. tieneste ligger færdig og parat. Vi forbl. med største Sommission                       

                                                                                 Den Høye og Respective Magitradt

                                                                                 Tienstærbødige og Skyldige  

                                                                                                                    Tiener

Bergen den 24 April 1765                                                               Wollert Krohn

                                                                                            Danchert D Krohn

                                                                                            Conrad Krüger

                                                                                            Lyder W. Nicolajsen

                                                                                            Lauritz H. Nicolajsen

 

Kjelde: Bergen Byarkiv, Magistraten