Revitalizace Centra

78. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23. 6. 2010

ad 15 Sdělení a připomínky

          Pan starosta přednesl několik sdělení a připomínek:

Upozornil, že město Slaný odevzdalo  3 projekty do ROPU (Londa-Husova ul., Vlastivědné muzeum Slaný, a  Varhany znějící)

24. zasedání zastupitelstva města konaného dne 22. 9. 2010

ad 7/B návrh na přijetí dotace a finančního závazku

               Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů přijetí dotace  z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy v předpokládané výši 15,833.692,64 Kč získané v rámci 50. výzvy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy v prioritní ose 3 – Integrovaný rozvoj území, oblasti podpory 3.2 – Rozvoj měst, podoblast fyzické revitalizace. Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů též podpis smlouvy o poskytnutí dotace. (22 pro, 1 nepřít. Mgr. Berkovec)

úkol č. 483 – RNDr, Ivu Rubíkovi, starostovi města – T: 30. 9. 2010

Smlouvu uzavřít.

        Zastupitelstvo města přijalo finanční závazek Města Slaný profinancovat povinný podíl města ve výši 3,958.423,16 Kč k projektu „Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice“ z rozpočtu města. Zastupitelstvo města dále schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 19,792.115,80 Kč z vlastních prostředků města na předfinancování projektu. Tato částka tvoří 100% celkových způsobilých výdajů projektu a její vyčlenění pro výše zmíněný projekt je dostatečným průkazem solventnosti žadatele k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. (22 pro, 1 nepřít. Mgr. Berkovec)

 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 24. listopadu 2010

ad 20 sdělení a připomínky:                

Pan starosta přednesl několik sdělení a informací

k revitalizaci historického jádra – Husova ul. sdělil, že je vypsaná soutěž – přepokládané zahájení v druhé polovině května 2011

3. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20. 12  2010

 RNDr. Peška (15.55) se vrátil ke str. 2 a dotázal se na investiční akce, které budou financovány z revolvingového úvěru?

      Pan starosta (15.57) odpověděl, že seznam investičních akcí byl předložen zastupitelstvu města na 22. zasedání ZM 26. 4. 2010 a  24. ZM ze dne 22. 9. 2010.

       Ing. Grohmann (15.58, manažer rozvoje města) krátce odpověděl, že největším investičním projektem se získanou dotací je bezpochyby „Intenzifikace čistírny odpadních vod v Blahoticích, Modernizace Nemocnice Slaný, zateplení objektů 3. základní školy, Rabasova ul, 8, mateřské školy, Vítězná ul., vybudování kanalizace v místní části Kvíc, rekonstrukce lehkoatletického areálu, Modernizace výstavních prostorů ve Vlastivědném muzeu Slaný, Revitalizace historického jádra města Slaného – část ul. Vinařického a Husova ul., Dále probíhala rozprava k výše uvedeným investičním akcím a vystoupili v ní: RNDr. Peška (16.02), ing. Nová (16.04), RNDr. Peška (16.05), ing. Nová (16.05), ing. Grohmann (16.13), RNDr. Peška (16.14), pan starosta , RNDr. Peška 16.15), pan starosta (16.17), RNDr. Peška (16.17). Další připomínky ke str. 2 nebyly.

8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16. 3. 2011

ad 11 sdělení a připomínky:                

Pan starosta přednesl několik sdělení a informací:

 informoval o podepsání smlouvy na Revitalizaci historického jádra města – Husova ul.

10. zasedání zastupitelstva města konaného dne 07. 03. 2012

Návrh na změnu harmonogramu a průběhu financování projektu „Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice“ (bude zasláno dodatečně)

ad 9 návrh na změnu harmonogramu a průběhu financování

        Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů změnu harmonogramu projektu „Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice a změnu průběhu jeho financování z rozpočtu města na roky 2012 a 2013. (19 pro, 1 nepřít. MUDr. Vašek) (18.17 odchází RNDr. Peška)

        Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů též podpis dodatku smlouvy o poskytnutí dotace, který vyřeší výše popsané změny. (19 pro, 1 nepřít. MUDr. Vašek)

úkol č. 123 - RNDr. Ivo Rubíkovi, starostovi města – T: 31.03.2012

Uzavřít dodatek smlouvy dle výše uvedeného.

28. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 07. 03. 2012

Pan starosta přivítal členy rady města a sdělil, že dnešní jednání bylo doplněno dodatečnými

podkladovými materiály:  6/A Prodej pozemků Slaný – sever,  9 Návrh na schválení komisí veřejné

zakázky „Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice – projektová dokumentace“

ad 9 NÁVRH NA SCHVÁLENÍ KOMISÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA

MĚSTA SLANÝ – HUSOVA ULICE – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“

       Rada města schválila sestavení komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení: Ing. Milan

Grohmann, Richard Jankovič, Mgr. Jitka Poláková, náhradníci: Petra Vítochová,DiS, a komise

pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Milan Grohmann, Richard Jankovič, Jaroslav

Matějka, náhradníci: Mgr. Jitka Poláková, Petra Vítochová, DiS, pro veřejnou zakázku malého

rozsahu „Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice – projektová dokumentace“.      

(6 pro)

 30. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 04. 04. 2012

ad 14/A  návrh na schválení komisí veřejné zakázky

        Rada města schválila obsazení komisí pro veřejnou zakázku „Revitalizace historického jádra města Slaný – 1.stavba - Husova ulice“ v níže uvedeném složení:

Komise pro otevírání obálek s přihláškami k prokázání kvalifikace

Ing. Milan Grohmann – Město Slaný – manažer rozvoje města - odborník

Richard Jankovič – Město Slaný – odbor správy majetku, vedoucí úseku investic a oprav

Vlasta Pokorná – Bohemia VZ – jednatelka

náhradníci (ve jmenovaném pořadí) :

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. – ČVUT Praha, fakulta stavební, katedra technologie staveb – odborník

Mgr. Jitka Poláková – Město Slaný – odborný referent dotací

JUDr. Zdenek Pokorný – Bohemia VZ – konzultant

Komise pro posouzení kvalifikací

Ing. Milan Grohmann – Město Slaný – manažer rozvoje města - odborník

Richard Jankovič – Město Slaný – odbor správy majetku, vedoucí úseku investic a oprav

Vlasta Pokorná – Bohemia VZ – jednatelka

náhradníci (ve jmenovaném pořadí) :

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. – ČVUT Praha, fakulta stavební, katedra technologie staveb – odborník

Mgr. Jitka Poláková – Město Slaný – odborný referent dotací

JUDr. Zdenek Pokorný – Bohemia VZ – konzultant

úkol č. 508 – RNDr. Ivo Rubíkovi, starostovi města – T: 17.04.2012

Jmenovat komisi ve složení výše uvedeném.

33. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 23. 05. 2012

ad 8 návrh na schválení komisí veřejné zakázky „revitalizace historického jádra

            města slaný – i. stavba – husova ulicie“rozpočtové opatření č. 10/2012

           Rada města schválila obsazení komisí pro veřejnou zakázku „Revitalizace historického jádra města Slaný – 1.stavba - Husova ulice“ v níže uvedeném složení :

Komise pro otevírání obálek s nabídkami

Ing. Milan Grohmann – Město Slaný – manažer rozvoje města - odborník

Richard Jankovič – Město Slaný – odbor správy majetku, vedoucí úseku investic a oprav

Vlasta Pokorná – Bohemia VZ – jednatelka

náhradníci (ve jmenovaném pořadí) :

Ing. Václav Pospíchal, Ph.D. – ČVUT Praha, fakulta stavební, katedra technologie staveb – odborník

Petra Vítochová, DiS. – Město Slaný – odborný referent dotací

JUDr. Zdenek Pokorný – Bohemia VZ – konzultant


MIMOŘÁDNÉHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28. 05. 2012

ad 1 návrh na zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky „revitalizace historického

          jádra města slaný – 1. stavba – husova ulice“

       

          Rada města schválila zrušení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Revitalizace historického jádra města Slaný – 1.stavba - Husova ulice“ započatého zveřejněním ve Věstníku veřejných zakázek dne 29.03.2012. (9 pro)

úkol 551 – RNDr. Ivo Rubíkovi, starostovi města – T: 31. 05.2012

Vydat rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.

 50. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06. 03. 2013

ad 13  návrh na změnu harmonogramu a průběhu financování projektu „revitalizace

              historického jádra města slaný – husova ulice“

            Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit změnu harmonogramu projektu „Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice“ a změnu průběhu jeho financování z rozpočtu města na roky 2013 a 2014. (7 pro)

         Rada města též doporučila zastupitelstvu města schválit podpis dodatku smlouvy o poskytnutí dotace, který vyřeší výše popsané změny. (7 pro)

úkol č. 741 - Ing. Milanu Grohmannovi, manažeru rozvoje města  – T: 11.03.2013

Vypracovat důvodovou zprávu a předložit výše uvedený podkladový materiál na nejbližší zasedání zastupitelstva města.  

Pan starosta přednesl několik připomínek a sdělení:

informoval o jednání starosty na ROPU dne 25.02.2013 Praha nad 4. projekty – Husova ul. Vlastivědné muzeum, gynekologicko-porodnický pavilon, atletický stadion


16. zasedání zastupitelstva města konaného dne 20. 03. 2013

ad 7 návrh na změnu harmonogramu a průběhu financování projektu „revitalizace

 historického jádra města slaný – husova ulice“

 Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů změnu harmonogramu projektu „Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice“ a změnu průběhu jeho financování z rozpočtu města na roky 2013 a 2014. (24 pro)

 Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů též podpis dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace, který vyřeší výše popsané změny. (24 pro)

úkol č. 191 – RNDr. Ivo Rubíkovi, starostovi města – T: 10.04.2012

 Uzavřít dodatek smlouvy dle rozhodnutí zastupitelstva města.

KONCEPČNÍHO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 27. 04. 2013

ad 10 návrh na zadání zakázky vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro

             provedení stavby pro projekt „revitalizace historického jádra města slaný –  

            husova ulice“

      Rada města schválila v souladu s čl. VI. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – interního předpisu Města Slaný zahájení zadávacího řízení na dodavatele vyhotovení

projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby v předpokládané výši 720.000,- Kč bez DPH výzvou minimálně pěti možným dodavatelům. (6 pro)

úkol č. 776 – Ing. Milanu Grohmannovi. manažeru rozvoje města – T: 15.05,2013

Zahájit organizaci zadávacího řízení na akci „Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice“

 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 12. 06. 2013

ad 13 návrh na schválení záměru

         Rada města doporučila zastupitelstvu města schválit jako prioritní investice Města Slaný tyto akce :

-        Intenzifikace čistírny odpadních vod Slaný - Blahotice

-        Revitalizace historického jádra města Slaný – Husova ulice

-        Modernizace výstavních prostor a technického zázemí Vlastivědného muzea ve Slaném

-        Modernizace gynekologicko-porodnického a pediatrického oddělení Nemocnice Slaný

-        Zateplení objektu Základní školy Slaný, Rabasova 821. (5 pro, 1 proti, 2 zdrž.)


http://www.meuslany.cz/cs/rozvoj-mesta/revitalizace-historickeho-jadra/

Revitalizace historického jádra města Slaný

Proč to všechno děláme?

Na závěr jen krátké zdůvodnění na případnou připomínku: "Proč se raději místo centra neopravují chodníky a neřeší parkování v sídlištích, kde bydlí mnohem více lidí?"

• Ulice historického jádra nebyly po dlouhou dobu zásadněji rekonstruovány, stopy po posledních rekonstrukcích jsou víceméně nešetrnými zásahy do městské památkové zóny s vnášením cizích materiálů či neodpovídajících prvků městského mobiliáře.

• Povrchy komunikací jsou narušeny četnými opravami zastaralé technické infrastruktury.

• V roce 2001 proběhla v historickém centru rozsáhlejší rekonstrukce plynovodu, ostatní inženýrské sítě - kanalizace, vodovod, silové elektrovedení, veřejné osvětlení a slaboproudé informační systémy jsou ve stavu vyžadujícím brzkou rekonstrukci.

• Architektonicky je historické centrum v současné době myšlenkově a stylově neutříděné, tvář ulicím též nadále vtiskává bývalé dopravní řešení, které umožňovalo průjezd historickým jádrem a ve kterém náměstí sloužilo jako autobusové nádraží. Historické centrum nemá dostatečně funkční systém dopravy v klidu, tedy parkování.

• V ulici Vinařického je staticky narušen mostek, po kterém je vedena komunikace zajišťující jediný vstup do centra města. Na území historického jádra města se nacházejí staticky narušené hradební a parkánové zdi jako pozůstatek dávného opevnění města.


http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/revitalizace/komplet_husova.pdf

        Revitalizace historického jádra města Slaný - Husova ulice

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/projekty-eu/detail?id=97562

Číslo projektu:

CZ.1.15/3.2.00/50.01032

Programové období:

Strukturální 2007-2013

Název programu:

ROP NUTS II Střední Čechy

Priorita:

Integrovaný rozvoj území

Opatření:

Rozvoj měst

Podopatření:

Stav projektu:

Projekt v realizaci

Termín schválení:

Termín zahájení:

16.09.2013

Termín ukončení:

30.09.2014

Žadatel:

Město Slaný

Financování:

Rozpočet celkem:

42 922 843

z toho

Příspěvek EU:

14 349 284

Soukromé prostředky:

0

Národní veřejné prostředky celkem:

5 442 832

z toho

Národní veřejné prostředky:

0

Finanční prostředky ze státních fondů:

0

Finanční prostředky z rozpočtu regionální rady:

1 484 409

Finanční prostředky z rozpočtu kraje/krajů:

0

Finanční prostředky z rozpočtu obce/obcí:

3 958 424

Jiné národní veřejné finanční prostředky:


http://www.v-zakazky.cz/revitalizace-historickeho-jadra-mesta-slany-1-stavba-husova-ulice-mesto-slany-archivid-16645.html

Oznámení o veřejných zakázkách

(2.4.2012)

„REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ – 1. STAVBA - HUSOVA ULICE“

Zadavatel

Město Slaný

Popis zakázky

Předmětem plnění je dodávka stavebních, montážních a řemeslných pací a dodávek spojených s provedení revitalizace historického jádra města Slaný - Husovy ulice.

Odhadovana hodnota bez DPH: 36 000 000 CZK


http://www.v-zakazky.cz/revitalizace-historickeho-jadra-mesta-slany-1-stavba-husova-ulice-mesto-slany-archivid-21731.html

Zrušení veřejných zakázek

(4.6.2012)

„REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ – 1. STAVBA - HUSOVA ULICE“

Zadavatel

Město Slaný

Popis zakázky

Předmětem plnění bala dodávka stavebních, montážních a řemeslných prací a dodávek spojených s provedením revitalizace historického jádra města Slaný – Husovy ulice.


http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=11692

Slaný (Kladensko) - Slaný na Kladensku vypsalo tendr na pokračování oprav historického centra na pěší zóně v Husově ulici, kde vzniknou nové chodníky, silnice, osvětlení a kanalizace. Náklady se odhadují na 36 milionů korun bez daně. Firmu, která práce provede, město vybere na konci května. Novinářům to dnes řekl místostarosta Martin Hrabánek (ODS).http://www.fondyeu.eu/podporeny-projekt/17557-revitalizace-historickeho-jadra-mesta-slany-husova-ulice


http://stavbaweb.dumabyt.cz/Verejny-prostor/Revitalizace-centra-ve-Slanem.html

Revitalizace centra ve Slaném

16.5.2011

Studii revitalizace centra několik let připravoval tým architektů pod vedením Jaroslava Sýkory. Experti rozdělili Slaný na 22 celků, které budou opravovány postupně. Ulice historického jádra dlouho nikdo zásadněji nerekonstruoval. Stopy po posledních rekonstrukcích jsou podle architektů víceméně nešetrnými zásahy do městské památkové zóny a vnášejí do ní cizí materiály či neodpovídající prvky městského mobiliáře.

První část revitalizace centra ve Slaném bude o 10 mil. Kč dražší

Slaný (Kladensko) 13. května (ČTK) - První etapa revitalizace historického centra ve Slaném na Kladensku bude o třetinu dražší kvůli komplikacím s rozbitou kanalizací a objevu archeologických nálezů. Rekonstrukce Vinařického ulice nakonec bude stát 30 milionů korun, řekl dnes novinářům místostarosta Pavel Bartoníček (ODS). Deset milionů korun, které město musí oproti původním předpokladům vynaložit navíc, prý bude zejména použito k propagaci historických nálezů.http://www.uohs.cz/cs/verejne-zakazky/sbirky-rozhodnuti/detail-9771.html

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 24. 5. 2012, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Město Slaný, IČ 00234877, se sídlem Velvarská 136/1, 274 01 Slaný, za něž jedná RNDr. Ivo Rubík, starosta,

·  navrhovatel – EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ 10442481, se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny, za niž jednají Ing. Jan Egermayer, jednatel, a Ing. Jiří Benda, jednatel,

ve věci veřejné zakázky „REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ – 1. STAVBA - HUSOVA ULICE“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 30. 3. 2012 pod ev. č. 211785 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 70-116081, rozhodl takto:

I.

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

II.

Návrh navrhovatele – EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ 10442481, se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny, za niž jednají Ing. Jan Egermayer, jednatel, a Ing. Jiří Benda, jednatel – ze dne 24. 5. 2012 na vydání předběžného opatření, jímž by mělo být zadavateli – Město Slaný, IČ 00234877, se sídlem Velvarská 136/1, 274 01 Slaný – podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uloženo pozastavení zadávacího řízení, se zamítá.

ODŮVODNĚNÍ

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 24. 5. 2012 návrh navrhovatele – EKOSTAVBY Louny s.r.o., IČ 10442481, se sídlem Václava Majera 573, 440 01 Louny, za niž jednají Ing. Jan Egermayer, jednatel, a Ing. Jiří Benda, jednatel (dále jen „navrhovatel“), na přezkoumání úkonů zadavatele – Město Slaný, IČ 00234877, se sídlem Velvarská 136/1, 274 01 Slaný, za něž jedná RNDr. Ivo Rubík, starosta (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „REVITALIZACE HISTORICKÉHO JÁDRA MĚSTA SLANÝ – 1. STAVBA - HUSOVA ULICE“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 30. 3. 2012 pod ev. č. 211785 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 11. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 70-116081.

2.  Dne 24. 5. 2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel.

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S300/2012/VZ-9794/2012/550/JHn ze dne 19. 6. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S300/2012/VZ-9795/2012/550/JHn z téhož dne, určil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, a oprávněni vyjádřit v řízení své stanovisko a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

5.  Dne 1. 6. 2012 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele, jehož součástí bylo rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení. Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku dne 29. 5. 2012 s odkazem na ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona, neboť s ohledem na skutečnosti uvedené v návrhu a s ohledem na skutečnost, že plnění veřejné zakázky má být financováno z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy, chtěl odstranit možné pochybnosti a zachovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

6.  Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

7.  Jelikož v průběhu správního řízení zadavatel předmětné zadávací řízení zrušil, zanikla

tak veřejná zakázka, která měla být Úřadem přezkoumána. Návrh („žádost“

v terminologii správního řádu, pozn. Úřadu), jehož součástí byl i návrh na nařízení předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. b) zákona, kterým se navrhovatel domáhal pozastavení zadávacího řízení, se tak stal zjevně bezpředmětným. Úřad tedy rozhodl o zastavení řízení, tak jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí a současně o zamítnutí návrhu navrhovatele na nařízení předběžného opatření spočívajícího v pozastavení zadávacího řízení tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišováhttp://www.novinky.cz/bydleni/reality-a-finance/259080-opravy-historickeho-centra-ve-slanem-pokracuji-dalsi-etapa-bude-stat-40-milionu.html

Opravy historického centra ve Slaném pokračují, další etapa bude stát 40 miliónů

Rozsáhlé opravy historického centra ve Slaném na Kladensku budou letos pokračovat na pěší zóně v Husově ulici. Vzniknou tam nové chodníky, silnice, veřejné osvětlení a kanalizace. Náklady se odhadují na více než 40 miliónů korun.


http://www.infoslany.cz/cs/modul/web/akce/5918-schuzka-starosty-slaneho-s-podnikateli-ohledne-revitalizace-pesi-zony/


http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/oprava-londy-ve-slanem-mela-zacit-v-listopadu-vse-je-jinak.html

Oprava Londy ve Slaném měla začít v listopadu, vše je jinak

 plánovaná rekonstrukce Husovy ulice ve Slaném, pěší zóny, takzvané Londy, už měla dávno začít. Poslední termín byl stanoven na listopad. Ani to se ale nestane.

Kvůli průtahům kolem výběrových řízení, řadě odvolání firem – potenciálních zhotovitelů akce a následnému omezení činnosti výboru regionální rady po zatčení hejtmana Davida Ratha, práce začnou s obrovským zpožděním. Oznámil to starosta Slaného Ivo Rubík.


http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/radnice/2013/radnice_2013_03.pdf

Slánská radnice - duben 2013


http://www.slanskelisty.cz/sl/zpravodajstvi/271011budou.php

Budou lidé na Londě o Vánocích šlapat v břečce?

Město Slaný se stále snaží nějakým způsobem naplnit velkorysou studii a projekt revitalizace centra města. Poté, co muselo opustit vizi, že na celý projekt získá najednou velké peníze (změna strategie nového vedení Středočeského kraje - SL informovaly), musí se snažit provádět postupně alespoň rekonstrukce jednotlivých částí projektu, na které žádá o peníze samostatně. Jednou z takových je, či byla, již téměř dokončená rekonstrukce spodní části Vinařického ulice, která stála nakonec mnohem více než původních uvažovaných 14 miliónů korun.


http://magazin.e15.cz/bydleni/regiony/stredocesky-kraj-tak-trochu-pripomina-legoland-977581

Revitalizace zkrášlí také historické centrum ve Slaném, tým architektů pod vedením Jaroslava Sýkory připravoval studii několik let. Experti rozdělili Slaný na 22 celků, které budou opravovány postupně. Celkem město za revitalizaci z rozpočtu a dotací zaplatí 300 až 400 milionů korun. První probíhající etapa bude stát 30 milionů korun a opraví se například bastion – část opevnění, kde se v minulosti soustředilo dělostřelectvo. Další úpravy se budou týkat terénu pod mostem, jenž dostane podobu suchého příkopu, a inženýrských sítí. Práce mají skončit do konce prázdnin. Na současné rekonstrukce má ještě letos navázat revitalizace centra na pěší zóně v Husově ulici, kde budou nové chodníky, silnice, veřejné osvětlení a kanalizace.


http://www.ods.slansko.cz/html/index.php?id_m=1284555775&id_c=ID489e846006

Volební program ODS Slaný pro období 2010-2014

 

Slaný – město plné života

 Slaný 2010-2014:

Revitalizace historického jádra města (Husova třída) – po změně priorit (a pravidel) čerpání evropských fondů, které provedl stávající hejtman (D.Rath), jsme museli přehodnotit postupy prací v naší snaze zrekonstruovat historické jádro města. Na projekt rekonstrukce Londy v celkové výši 43 mil. Kč jsme zpracovali žádost o dotaci z EU a její kladné vyřízení očekáváme do konce roku 2010. Podíl města je 26 mil. Kč.