გაზეთის შეფასების სქემა

კრიტერიუმები

პარამეტრები

ქულა

1. გაზეთის მიზანი

 • პასუხობს დასახულ მიზანს, აქვს

ორიგინალური ჩანაფიქრი და

გადმოცემის საშუალებები

10

 • პასუხობს დასახულ

მიზანს, მაგრამ არის გადაწყვეტილი სტანდარტულ,  ჩვეულებრივ ფორმაში, მოკლებულია ორიგინალობა.

9-8

 •  პასუხობს მიზანს ბუნდოვნად, ნაწილობრივ არის შესაბამისობაში სტანდარტულ ფორმასთან
 • არ პასუხობს მიზანს არ არის შესაბამისობაში სტანდარტულ ფორმასთან

7-6

5-4

2.საგაზეთო მასალების

პუბლიცისტური და

ლიტერატურულ-მხატრული

დონე

 • ტექსტები თემატურად მრავალფეროვანია, პუბლიკაცია

ორიგინალურია, სიღრმისეულად, სრულყოფილადაა  მიწოდებული

10

            ტექსტების თემატური

მრავალფეროვნება დაცულია, მაგრამ

არასიღრმისეულია გაშუქება.

ტექსტი თემატურად არ არის მრავალფეროვანი

მწირია

9-8

7-6

 • ტექსტები მწირია, გაუგებრადაა

შერჩეული თემატიკა

5-4

3. გრამატიკული კომპეტენცია

 • არ არის გრამატიკული და ლექსიკური შეცდომები, საგაზეთო სტილი დაცულია.

 • არ არის გრამატიკული შეცდომები. საგაზეთო სტილი ნაწილობრივ არის დაცული

10

9-8

 • საგაზეთო სტილი დაცულია, მაგრამ არის გრამატიკული შცდომები

7–6

 • საგაზეთო სტილი არ არის დაცული, არის გრამატიკული და ლექსიკური შეცდომები.

5–4

4. ილუსტრაციები

 • თემატურად სწორად არის შერჩეული ფოტოსურათები, ნახატები, გაზეთი საინტერესოდ , ორიგინალურად არის გაფორმებული.
 • თემატურად სწორად არის შერჩეული ფოტოსურათები, ნახატები, გაზეთი საინტერესოდ, ორიგინალურად  არ არის გაფორმებული.

10

9-8

 • თემატურად სწორად არ არის გაფორმებული, ფოტოსურათებიზედმეტად და უადგილოდ არის გამოყენებული.

7–6

 • არ არის ფოტოსურათები, გაზეთი არ არის გაფორმებული.

5–4

საავტორო უფლებები და საცნობარო ინფორმაცია

 • გაზეთში მოყვანილი ფრაზები განმარტებულია მისი მნიშვნელობისა და ავტორის მიხედვით, ასევე შეგვიძლია მოვიპოვთ გაზეთის რედაქტორების შესახებ ინფორმაცია.

10

 • გაზეთში მოყვანილი ფრაზების ნაწილი განმარტებულია მისი მნიშვნელობისა და ავტორის მიხედვით, მოპოვებული გაზეთის რედაქტორების  შესახებ ინფორმაცია, ზოგიერთ შემთხვევაში არაზუსტია.

9-8

 • გაზეთში მოყვანილი ფრაზები განმარტებულია,მაგრამ, გაზეთის რედაქტორების შესახებ ინფორმაცია არ არის.

7-6

 • გაზეთში მოყვანილი ფრაზები არ არის განმარტებული, რედაქტორების შესახებ ინფორმაცია არ არის.

5-4