CRITERIS AVALUACIÓ

LLENGÜES CLÀSSIQUES


 CONTINGUTS  O  TEMES  PER  AVALUACIÓ  de  LLATÍ  4t  ESO:

1a AVALUACIÓ

2a AVALUACIÓ

3a AVALUACIÓ

PROCEDIMENTS:

Per a l'avaluació de l'aprenentatge es tendran en compte:

Dur a classe la traducció i anàlisi dels textos llatins.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Nota Avaluació

70% nota exàmens

Presentació i ortografia

1 punt (mínim)

Preguntes de raonament

2 punts (mínim)

Continguts

7 punts (màxim)

20% nota feina

10% nota actitud

NOTA

Serà la suma total

Altres especificacions per qualificar als alumnes.

No s’aprovarà l’assignatura si l’alumne no duu cada dia la feina feta.  

CRITERIS DE RECUPERACIÓ.

Al final de cada avaluació, els alumnes que no hagin aconseguit una avaluació positiva amb els instruments descrits, tindran l’opció de realitzar una prova escrita que englobi tots els continguts estudiats.

A final de curs, els alumnes que no hagin aprovat les tres avaluacions tindran dret a realitzar un examen global de recuperació en el mes de juny.

Si tot i així no superen l’assignatura, hauran de presentar-se a la convocatòria extraordinària de setembre i realitzar un examen escrit de les mateixes característiques de la prova de juny.

LLIBRES DE TEXT I DE LECTURA I MATERIAL

DICCIONARIO LATINO ESPAÑOL VOX


CONTINGUTS  O  TEMES  PER  AVALUACIÓ  de  LLATÍ  I     BATXILLER

1a AVALUACIÓ

2a AVALUACIÓ


3a AVALUACIÓ

PROCEDIMENTS:

Per a l'avaluació de l'aprenentatge es tendran en compte:

  1. Dur a classe la traducció i anàlisi dels textos llatins.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Nota Avaluació

70% nota exàmens

Presentació i ortografia

1 punt (mínim)

Preguntes de raonament

2 punts (mínim)

Continguts

7 punts (màxim)

20% nota feina

10% nota actitud

NOTA

Serà la suma total

Altres especificacions per qualificar als alumnes

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

Com a conseqüència de l’aplicació de l’avaluació contínua, no es realitzaran controls de recuperació especials durant el mateix curs. Es considerarà que l’alumne/a que hagi suspès alguna prova recupera la matèria suspesa en aprovar els exàmens acumulatius següents. D’aquesta manera, l’alumne/a que aprovi la darrera avaluació recuperarà les avaluacions anteriors, si les tenia suspeses, i aprovarà el curs.

Cas que un/a alumne/a suspengui únicament la darrera avaluació, podrà recuperar-la acollint-se a un examen final de recuperació el mes de maig.

Si algun alumne no aprova el curs en convocatòria ordinària, disposarà d’una última convocatòria extraordinària el mes de setembre.

LLIBRES DE TEXT I DE LECTURA I MATERIAL

DICCIONARIO LATINO ESPAÑOL VOX


CONTINGUTS  O  TEMES  PER  AVALUACIÓ  de  LLATÍ  II    BATXILLER

1a AVALUACIÓ

2a AVALUACIÓ

3a AVALUACIÓ

PROCEDIMENTS:

Per a l'avaluació de l'aprenentatge es tendran en compte:

Dur a classe la traducció i anàlisi dels textos llatins.


CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Nota Avaluació

70% nota exàmens

Presentació i ortografia

1 punt (mínim)

Preguntes de raonament

2 punts (mínim)

Continguts

7 punts (màxim)

20% nota feina

10% nota actitud

NOTA

Serà la suma total

Altres especificacions per qualificar als alumnes

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

El sistema d’avaluació contínua implica que no es realitzaran controls de recuperació especials durant el mateix curs. Es considerarà que l’alumne que aprova els exàmens successius ha recuperat la matèria que havia suspès anteriorment. D’aquesta manera, l’alumne que aprova la darrera avaluació aprova el curs.

Per a aquells alumnes que no progressin adequadament en l’adquisició dels coneixements, es dissenyaran exercicis de recuperació personalitzats, de manera que puguin posar-se al nivell dels companys el més prest possible.

Cas que un/a alumne/a suspengui la darrera avaluació podrà recuperar el curs acollint-se a un examen especial en el mes de Juny.

Si algun alumne/a no assolís els continguts el mes de Juny, podrà realitzar un examen extraordinari el mes de Setembre.

LLIBRES DE TEXT I DE LECTURA I MATERIAL

DICCIONARIO LATINO ESPAÑOL VOX


CONTINGUTS O TEMES PER AVALUACIÓ de GREC I     BATXILLER

1a AVALUACIÓ

2a AVALUACIÓ

3a AVALUACIÓ


PROCEDIMENTS:

Per a l'avaluació de l'aprenentatge es tendran en compte:

Dur a classe la traducció i anàlisi dels textos grecs.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Nota Avaluació

70% nota exàmens

Presentació i ortografia

1 punt (mínim)

Preguntes de raonament

2 punts (mínim)

Continguts

7 punts (màxim)

20% nota feina

10% nota actitud

NOTA

Serà la suma total

Altres especificacions per qualificar als alumnes

- No s’aprovarà l’assignatura si l’alumne no duu cada dia la feina feta.

CRITERIS DE RECUPERACIÓ

El sistema d’avaluació contínua implica que no es realitzaran controls de recuperació especials durant el mateix curs. Es considerarà que l’alumne que aprova els exàmens successius ha recuperat la matèria que havia suspès anteriorment. D’aquesta manera, l’alumne que aprova la darrera avaluació aprova el curs.

Per a aquells alumnes que no progressin adequadament en l’adquisició dels coneixements, es dissenyaran exercicis de recuperació personalitzats, de manera que puguin posar-se al nivell dels companys el més prest possible.

Cas que un/a alumne/a suspengui la darrera avaluació podrà recuperar el curs acollint-se a un examen especial en el mes de Juny.

Si algun alumne/a no assolís els continguts el mes de Juny, podrà realitzar un examen extraordinari el mes de Setembre.

LLIBRES DE TEXT I DE LECTURA I MATERIAL

DICCIONARIO GRIEGO ESPAÑOL VOX

ODISEA. Alianza Editorial.


CONTINGUTS O TEMES PER AVALUACIÓ de GREC  II       BATXILLER:

1a AVALUACIÓ

2a AVALUACIÓ

3a AVALUACIÓ

PROCEDIMENTS:

Per a l'avaluació de l'aprenentatge es tendran en compte:

  1. Dur a classe la traducció i anàlisi dels textos grecs.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

Nota Avaluació

70% nota exàmens

Presentació i ortografia

1 punt (mínim)

Preguntes de raonament

2 punts (mínim)

Continguts

7 punts (màxim)

20% nota feina

10% nota actitud

NOTA

Serà la suma total

Altres especificacions per qualificar als alumnes

LLIBRES DE TEXT I DE LECTURA I MATERIAL

DICCIONARIO GRIEGO ESPAÑOL VOX