Vedtægter

Vedtægter Landsbyrådet for Herskind-Skivholme, cvr. nr. 32126731

§ 1 Formål

Landsbyrådets formål er at varetage lokalområdets interesser gennem følgende aktiviteter:

§ 2 Landbyrådets sammensætning

Landsbyrådet består af 3 - 5 personer, som alle skal være bosiddende i Skivholme Sogn.

Alle, der bor i Skivholme Sogn, er valgbare og har adgang og stemmeret. Tidspunkt for årsmødet annonceres i HERSKINDSIGT (december udgaven).

Valg til Landsbyrådet sker på Landsbyrådets årsmøde i februar måned hvert år og gælder for 2 år ad gangen, således at 1 - 2 medlemmer er på valg i lige år og 2 - 3 på ulige år. Genvalg kan finde sted.

Der vælges tillige suppleanter. Der vælges hvert år 1 revisor og en revisorsuppleant.

I samme forbindelse vælges Landsbyrådets repræsentant i Bestyrelsen for Herthas Bofællesskaber og Værksteder.

§ 3 Landsbyrådets virksomhed

Landsbyrådet fungerer ved kollektiv ledelse og konstituerer sig selv med

Landsbyrådet udarbejder sin egen forretningsorden.

Landsbyrådet iværksætter og følger op på initiativgrupper og udvalg, som er nedsat af Landsbyrådet.

Landsbyrådet er beslutningsdygtigt, når mere end 50% af rådets medlemmer er til stede.

§ 4 Landsbyrådets opgaver og ansvar

Landsbyrådet

§ 5 Underudvalgenes sammensætning og virksomhed

Til gennemførelse af de aktiviteter, som årsmødet beslutter iværksat, etableres der underudvalg med direkte reference til Landsbyrådet. Grupperne er ad hoc grupper, som opløses, når opgaverne er løst. Undervejs rapporteres løbende til Landsbyrådet om fremdriften i arbejdet.

§ 6 Økonomi

Til dækning af Landsbyrådets udgifter ansøges der om midler fra Skanderborg Kommune og fra diverse fonde. Foreningerne/institutionerne i området finansierer driften via bidrag til HERSKINDSIGT, eller et årligt kontingent, som fastsættes af årsmødet i februar.

§ 7 Regnskab

Regnskabet føres af kassereren, og regnskabsåret følger kalenderåret. Det reviderede regnskab fremlægges på årsmødet i februar.

§ 8 Ophævelse

Ophævelse af Landsbyrådet skal vedtages på 2 efter hinanden følgende møder og hver gang med 2/3 af de afgivne stemmer. Ved ophævelse anvendes eventuelle midler til formål, der styrker aktiviteter i Skivholme Sogn.

§ 9 Ændring af vedtægt

Forslag til ændringer til ovennævnte vedtægter skal fremsættes på årsmødet i februar og vedtages af forsamlingen ved almindeligt flertal.

Vedtaget enstemmigt på Landsbyrådets ekstraordinære generalforsamling den 14. marts 2017.