Published using Google Docs
II ja III kooliaste Ainevaldkond: tehnoloogia; käsitöö ja kodundus
Updated automatically every 5 minutes

Salme põhikooli õppekava

II ja III kooliaste

Ainevaldkond: Tehnoloogia

KÄSITÖÖ JA KODUNDUS

Aine õppeeesmärgid

                           

Käsitöö ja kodunduse õppeainega taotletakse, et õpilane:

1)  tunneb rahulolu praktilisest eneseteostusest; hindab tööd ja töö tegijat;

2)  mõistab tehnoloogia arengut, näeb sellest tulenevaid muutusi töös ning nende mõju keskkonnale;

3)  kavandab ja teostab oma ideid ning lahendab loovalt endale võetud ülesandeid;

4)  võrdleb ja kasutab erinevaid materjale;

5)  teab ohutu töötamise põhimõtteid ning järgib neid;

6)  töötab meeskonnas ja tajub oma võimeid ühistöös;

7)  lähtub toitu valides ja valmistades tervisliku toitumise põhimõtetest;

8)  tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana;  

9)  väärtustab ja hoiab rahvuskultuuri  ning teadvustab oma kohta mitmekultuurilises maailmas.

Tehnoloogia valdkonna õppeained on tööõpetus,  tehnoloogiaõpetus ning käsitöö ja kodundus. Tööõpetust õpitakse 1.–3. klassini, tehnoloogiaõpetust 4.–9. klassini, käsitööd ja kodundust 4.–9. klassini.

Õpilased  vahetavad võimalusel 10% õppeks õpperühmad. Tehnoloogiaõpetus asendub kodundusega ning käsitöö ja kodundus tehnoloogiaõpetusega.

Nii käsitöö ja kodunduse kui ka tehnoloogiaõpetuse ainekavad sisaldavad  projektitöö osa.

Projektitööd

Projektid võivad olla nii tehnoloogiaõpetuse, käsitöö kui ka kodunduse valdkonnast. Projektitöid võib lõimida omavahel, teiste õppeainete ja klassidevaheliste projektidega ning ülekooliliste ja pikemaajaliste koolidevaheliste üritustega. Projektitööd valitakse, pidades silmas kohalikke traditsioone, uudseid ja tavapäraseid töötlemisviise ning teatud teema süvitsi käsitlemise huvi. Projektitöö valdkond moodustab iseseisva terviku, mille puhul ei eeldata õpilastelt teemaga seonduvaid varasemaid oskusi ega teadmisi.

Õpilane:

1) teadvustab end rühmatöö, projektitöö ja teiste ühistöös toimuvate tegevuste liikmena;

2) osaleb aktiivselt erinevates koostöö- ja suhtlusvormides;

3) leiab iseseisvalt ja/või koostöös teistega ülesannetele ning probleemidele lahendeid;

4) suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja arvestab teiste tööalaseid arvamusi;

5) kujundab, esitleb ja põhjendab oma arvamust;

6) väärtustab töö tegemist ning analüüsib töö kulgu

 

Hindamine                                                                               

Hindamisel lähtutakse vastavatest põhikooli riikliku õppekava üldosa sätetest.  

Õpitulemuste omandamise hindamisel on oluline nii õpetaja sõnaline hinnang, hinne kui ka õpilase enda hinnang oma tööle. Õppeülesande lahendamisel hinnatakse:

1)  kavandamist ja planeerimist (originaalsust, iseseisvust, oskust põhjendada tehtud otsuseid/valikuid);

2) valmistamist (materjalide ja töövahendite kasutamise oskust, omandatud teadmiste rakendamist praktikas, tööohutusnõuete ja hügieenireeglite järgimist, iseseisvust, koostööoskust);

3)  töö tulemust (kavandatu õnnestumist, viimistlust ja kvaliteeti, töö õigeaegset valmimist, esitlemise oskust);

4)  õpilase arengut, püüdlikkust ning kodukorra täitmist.

                                  

6 klassi  lõpetaja:

1)  tunneb rõõmu üksinda ja koos teistega töö tegemisest;

2)  tunneb ja kasutab mitmesuguseid materjale ning töövahendeid, järgib seejuures ohutusnõudeid ja hoiab korras töökoha;  

3)  leiab ideid ning oskab neid esitleda;

4)  saab aru tööjuhenditest ja selgitavatest joonistest;

5)  tunneb põhilisi toiduaineid ja nende omadusi ning valmistab lihtsamaid toite;

6)  teab tervisliku toitumise põhialuseid;  

7)  tunneb oma kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioone.

9. klassi õpilane: 

1)  tunneb rõõmu üksinda ja koos teistega töö tegemisest;

2)  arutleb töö ja tehnoloogia muutumise üle;

3)  teostab oma loomingulisi ideid, kasutades selleks sobivaid tehnikaid ja materjale;

4)  kasutab loovülesannete täitmiseks materjali kogudes nüüdisaegseid teabevahendeid ning ainekirjandust;

5)  tunneb ja väärtustab rahvaste kultuuripärandit;

6)  analüüsib enda loomingulisi ja tehnoloogiaalaseid võimeid ning teeb valikuid edasisteks õpinguteks;

7)  valib tervislikku toitu, koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü ning valmistab erinevaid toite;

8)  tuleb toime koduse majapidamise ja pere eelarvega ning käitub teadliku tarbijana.


KODUNDUS

II kooliaste  

III kooliaste

1. Toit ja toitumine

1. Toit ja toitumine

Õppesisu

Toiduained ja toitained. Tervisliku toitumise põhitõed. Toidupüramiid.  4.kl.

Toiduainerühmade üldiseloomustus: teravili ja teraviljasaadused, piim ja piimasaadused, aedvili, liha ja lihasaadused, kala ja kalasaadused, munad, toidurasvad. .

Toiduainete säilitamine.

Makro- ja mikrotoitained, nende vajalikkus ning allikad. Lisaained toiduainetes. Toiduainete toitainelise koostise hinnang. Mitmekülgse ja tasakaalustatud päevamenüü koostamine lähtuvalt toitumissoovitustest. Internetipõhised tervisliku toitumise keskkonnad. Toitumisteave meedias – analüüs ja hinnangud.  

Toiduallergia ja toidutalumatus. Taimetoitluse ja dieetide mõju organismile. Toitumishäired. 7.kl.

Eestlaste toit läbi aegade. Eri rahvaste toitumistraditsioonid ja toiduvalikut mõjutavad tegurid (asukoht, usk jm). 9.kl.

 Toiduainete muutused kuumtöötlemisel, toitainete kadu. Mikroorganismid

toidus. Toiduainete riknemise põhjused. Hügieeninõuded toiduainete säilitamise korral. 8.kl.

 Toidu kaudu levivad haigused. Toiduainete säilitamine ja konservimine.   9.kl.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Internetipõhised tervisliku toitumise keskkonnad. Koolisisestest temaatilistest tervisepäevadest osavõtt, stendide, esitluste valmistamine

Internetipõhised tervisliku toitumise keskkonnad. Koolisisestest temaatilistest tervisepäevadest osavõtt, stendide, esitluste valmistamine, toitumisteave analüüs ja hinnang

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: õpipädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus

L: elukestev õpe ja karjääriplaneerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng, teabekeskkond, tervis ja ohutus

A: loodusõpetus, inimeseõpetus

Ü: õpipädevus, enesemääratluspädevus, digipädevus

L: elukestev õpe ja karjääriplaneerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng, kultuuriline identiteet, teabekeskkond, tervis ja ohutus

A: füüsika, keemia, loodusõpetus, inimeseõpetus

Õpitulemus

Õpilane:

 • teab erinevaid toiduainerühmi ning tunneb neisse kuuluvaid toiduaineid ja nende omadusi,  
 • võrdleb pakendiinfo järgi erinevate toiduainete toiteväärtust;
 • teab, mis toiduained riknevad kergesti, ning säilitab toiduaineid sobival viisil;
 • hindab oma toitumisharjumuste vastavust toitumisõpetuse põhitõdedele ning teeb ettepanekuid tervislikumaks toiduvalikuks.

Õpilane:

 • teab mitmekülgse toiduvaliku tähtsust  oma tervisele ning põhiliste makro- ja mikrotoitainete vajalikkust ja allikaid;
 • analüüsib toiduainete toiteväärtust, hindab nende kvaliteeti, tunneb toidu erinevaid säilitusviise ning riknemisega seotud riskitegureid;
 • analüüsib menüü tervislikkust ning koostab tasakaalustatud ja mitmekülgse menüü;
 • teab toidu valmistamisel toimuvaid muutusi ning oskab neid teadmisi rakendada;
 • võrdleb erinevate maade rahvustoite ja teab toitumistavasid mõjutavaid tegureid.

Kasutatavad meetodid

arvutipõhine õpe, rühmatöö, individuaalne töö, projektõpe, arutelu, demonstratsioonid, tunnivälised projektid

arvutipõhine õppe, rühmatöö, individuaalne töö, analüüs, projektõpe, arutelu, demonstratsioonid, tunnivälised projektid

Hindamine

toitumisalased teadmised, projektõppe tulemuslikkus, individuaalne töö, osalus

toitumisalased teadmised, projektõppe tulemuslikkus, individuaalne töö, osalus

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

arvutid, kodunduse õpikud, kokaraamatud, kodundusalased ajakirjad, digivahendid

arvutid, kodunduse õpikud, kokaraamatud, kodundusalased ajakirjad, digivahendid

II Töö organiseerimine ja hügieen

III Töö organiseerimine ja hügieen

Õppesisu

Isikliku hügieeni nõuded köögis töötades. Toidu ohutus. Nõude pesemine käsitsi ja masinaga, köögi korrashoid. Tööde järjekord toitu valmistades.  

Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine, hooliv ja arvestav käitumine. Ühise töö analüüsimine ja hindamine.

Meeskonna juhtimine. Suurema projekti korraldamine alates menüü koostamisest, kalkulatsioonist

ja praktilise töö organiseerimisest kuni tulemuse analüüsimiseni.  

Toiduga seonduvad ametid.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Toitude valmistamine retseptide järgi, retseptide leidmine arvutist,  hügieeni- ning ohutusreeglite  järgimine köögis, erinevad tööd köögis

Toitude valmistamine retseptide järgi, retseptide leidmine arvutist, hügieeni- ning ohutusreeglite järgimine köögis, tööd köögis

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus, digipädevus ettevõtlikuspädevus

L: elukestev õpe ja karjääriplaneerimine, tervis ja ohutus

A: inimeseõpetus

Ü: sotsiaalne ja kodanikupädevus, suhtluspädevus, digipädevus, ettevõtlikuspädevus,

L: elukestev õpe ja karjääriplaneerimine, tervis ja ohutus

A: Ühiskonnaõpetus, matemaatika

Õpitulemus

Õpilane:

 • teadvustab hügieenireeglite järgimise vajadust köögis töötades;
 • koostab koos kaaslastega tööplaani, lepib kokku tööjaotuse, täidab ülesande, hindab rühma töötulemust ja igaühe rolli tulemuse saavutamisel;
 • suhtub kaaslastesse heatahtlikult ning arvestab teiste arvamust.

Õpilane:

 • arvestab rühmaülesandeid täites kaasõpilaste arvamusi ja hinnanguid;
 • kasutab menüüd koostades ainekirjandust ja teabeallikaid;
 • kalkuleerib toidu maksumust;
 • hindab enda huve ja sobivust toiduga seotud elukutseteks või hobideks.

Kasutatavad meetodid

rühmatöö, aktiivõppemeetodid, arutelu, demonstratsioonid

rühmatöö, aktiivõppemeetodid, arutelu, demonstratsioonid

Hindamine

Saab hakkama oma ülesannetega rühmas, teab ja täidab hügieeni- ja ohutusreegleid

Saab hakkama oma ülesannetega rühmas, teab ja täidab hügieeni- ja ohutusreegleid

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Kodunduse õpikud, interneti teabeallikad, õppeköök oma sisustusega

inteneti teabeallikad, kodunduse õpikud, ajakirjad, õppeköök oma sisustusega

III Toidu valmistamine

III Toidu valmistamine

Õppesisu

Retsept. Mõõtühikud. Töövahendid köögis. Ohutus.

Toiduainete eeltöötlemine, külm- ja kuumtöötlemine. Võileivad.4-5.kl.

Kuumtöötlemata magustoidud. 4-5.kl.

Külmad ja kuumad joogid. Kartulite, munade ja makarontoodete keetmine. Toor- ja segasalatid. 6.kl.

Külmad kastmed. Pudrud ja teised teraviljatoidud. 6.kl.

Nüüdisaegsed köögiseadmed, nende kasutamine ja hooldus. Kuumtöötlemise viisid. 7.kl.

Maitseained ja roogade maitsestamine.  

Supid. Liha jaotustükid ja lihatoidud. Kalaroad.  Soojad kastmed.7.kl.

Kergitusained ja tainatooted. 8.kl.

Vormiroad ja vokitoidud. Kuumtöödeldud järelroad. Rahvustoidud. 9.kl.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Toiduainete kaalumine, toitude valmistamine retseptide järgi, projektitööd, toiduvalmistamise esitused arvuti vahendusel, fotografeerimine

Toiduainete kaalumine, toitude valmistamine retseptide järgi, projektitööd, toiduvalmistamise esitlused arvuti vahendusel

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: sotsiaalne pädevus, suhtluspädevus, õpipädevus,ettevõtlikuspädevus, digipädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus

L: elukestev õpe ja karjääriplaneerimine

A: inimeseõpetus

Ü: sotsiaalne pädevus, suhtluspädevus, õpipädevus, ettevõtlikuspädevus, digipädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus

L: elukestev õpe ja karjääriplaneerimine

A: füüsika

Õpitulemus

Õpilane:

 • kasutab mõõtenõusid ja kaalu ning oskab teisendada mahu- ja massiühikuid;
 • valib töövahendid ja seadmed töö eesmärgi järgi ning kasutab neid ohutusnõudeid arvestades;
 • valmistab lihtsamaid tervislikke toite, kasutades levinumaid toiduaineid ning külm- ja kuumtöötlemistehnikaid

Õpilane:

 • teab toiduainete kuumtöötlemise viise 7.kl.
 • tunneb peamisi maitseaineid ja roogade maitsestamise võimalusi 8.kl.
 • valmistab retsepti kasutades erinevaid kuumi ja külmi roogi;
 • küpsetab tainatooteid ja võrdleb erinevaid kergitusaineid.

Kasutatavad meetodid

praktiline töö, rühmatöö, esitlused

praktiline töö, rühmatöö, esitlused

Hindamine

Täidab edukalt oma ülesandeid rühmas, toob kaasa kokkulepitud toiduained, omandatud teadmiste rakendamine praktikas, tööohutusnõuete ja hügieenireeglite järgimist, iseseisvust.

Täidab edukalt oma ülesandeid rühmas, toob kaasa kokkulepitud toiduained, omandatud teadmiste rakendamine praktikas, tööohutusnõuete ja hügieenireeglite järgimist, iseseisvust.

Kasutatav õppekirjandus ja vahendid

Prinditud retseptid, õppeköök oma sisustuse ja vahenditega

Prinditud retseptid, õppeköök oma sisustuse ja vahenditega

IV Lauakombed

IV Etikett

Õppesisu

Lauakombed ning lauakatmise tavad ja erinevad loomingulised võimalused.

Lauapesu, -nõud ja -kaunistused. Sobivate nõude valimine toidu serveerimiseks.

Koosviibimiste korraldamine. Kutsed ja kingitused. Ideede ja võimaluste leidmine erinevate peolaudade kujundamiseks. Peolaua menüü koostamine.  9.kl.

Rõivastus ja käitumine vastuvõttudel, koduses peolauas, kohvikus ning restoranis.9.kl.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Lauakatmine, laua kaunistamise võtted

Peolaua kujundamine ja katmine, peolaua menüü koostmine

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, õpipädevus, ettevõtlikuspädevus,

L: elukestev õpe ja karjääriplaneerimine, kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, väärtused ja kõlblus

A: käsitöö, kunst

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, õpipädevus, ettevõtlikuspädevus

L: elukestev õpe ja karjääriplaneerimine, kodanikualgatus ja ettevõtlikus, väärtused ja kõlblus

A: käsitöö, kunst,

Õpitulemus

Õpilane:

 • katab toidukorra järgi laua, valides ning paigutades sobiva lauapesu, -nõud ja -kaunistused;
 • peab kinni üldtuntud lauakommetest ning hindab laua ja toitude kujundust.

Õpilane:

 • koostab lähtuvalt ürituse sisust menüü ning kujundab ja katab laua;
 • kujundab kutse ja leiab loomingulisi võimalusi kingituse pakkimiseks;
 • rõivastub ja käitub ürituse iseloomu kohaselt;
 • mõistab lauakommete tähtsust meeldiva suhtluskeskkonna loomisel.

Kasutatavad meetodid

praktiline töö, rühmatöö, demonstratsioonid, loovtöö

praktiline töö, rühmatöö, demonstratsioonid, loovtöö

Hindamine

Tulemuse vastavus ilu ja lauakommetele, laud on kaetud toidukorrale vastavalt, sobivate nõude ja kaunistustega.

Tulemus lähtub ürituse sisust, menüüst, on kvaliteetne.

Kasutatav õppematerjal, vahendid

Õppeköök oma varustusega

Õppeköök oma varustusega

V Kodu korrashoid

V Kodu korrashoid

Õppesisu

Puhastus- ja korrastustööd. Kodutööde planeerimine ja jaotamine. 5.kl.

Töövahendid.  

Rõivaste pesemine käsitsi ja masinaga. Hooldusmärgid. Triikimine.  6.kl.

Jalatsite hooldamine.6.kl.

Erinevad stiilid sisekujunduses. Toataimede hooldamine. Kodumasinad. Olmekeemia.  8.kl.

Puhastusvahendid, nende omadused ja ohutus. Suurpuhastus. 9.kl.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Kodundusklassi suurpuhastus, igakordne õppeköögi koristamine peale praktilist tundi, triikimine, rõivaste pesemine masinaga

Tutvumine erinevate kodumasinate ja puhastusvahenditega kooli võimaluste piires, sisekujunduse stiilidega tutvumine arvuti vahendusel

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, ettevõtlikuspädevus, digipädevus, tehnoloogiaalane pädevus

L: elukestev õpe ja karjääriplaneerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng,

A: käsitöö,

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne pädevus, ettevõtlikuspädevus, digipädevus, tehnoloogiaalane pädevus

L: elukestev õpe ja karjääriplaneerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng

A: keemia, kunst, bioloogia

Õpitulemus

Õpilane:

 • teeb korrastustöid, kasutades sobivaid töövahendeid;
 • planeerib rõivaste pesemist, kuivatamist ja triikimist hooldusmärkide järgi; 6.kl.
 • näeb kodutööde jaotamises pereliikmete heade suhete eeldust.

Õpilane:

 • arutleb ja leiab seoseid kodu sisekujunduse ning seal elavate inimeste vahel;
 • tunneb erinevaid kodumasinaid, oskab käsitseda neid kasutusjuhendi järgi; 8.kl.
 • tunneb põhilisi korrastustöid ja -tehnikaid ning oskab materjali omaduste ja määrdumise järgi leida sobiva puhastusvahendi ning -viisi;
 • teab puhastusainete pH-taseme ja otstarbe seoseid. 9.kl.

Kasutatavad meetodid

rühmatöö, diskussioon, demonstratsioon

rühmatöö, arutelu, demonstratsioon

Hindamine

Osalemine rühmatöös, teab nõutavaid hooldusmärke, omandatud teadmiste rakendamist praktikas

Osalemine rühmatöös, tunneb erinevaid kodumasinaid ja oskab neid sihtotstarbeliselt kasutada, teab enamkasutatavate puhastusvahendite otstarvet, puhastusvahendite pH-taseme ja otstarbe seost.

Kasutatav õppematerjal, vahendid

Käsitööklass  olemasolevate võimaluste ja vahenditega, hooldusmärkide tabel, kodunduse õpik

Käsitööklass kool  olemasolevate võimaluste ja vahenditega, kodunduse õpik

VI Tarbijakasvatus

VI Tarbijakasvatus

Õppesisu

Tulud ja kulud pere eelarves, taskuraha. Arutelu  raha kasutamise ja säästmise üle. Tarbijainfo  6.kl.

(pakendiinfo). Teadlik ja säästlik tarbimine. Energia ja vee säästlik tarbimine. Jäätmete sortimine.

Tarbija õigused ja kohustused. Märgistused toodetel. Ostuotsustuste mõjutamine, reklaami mõju. 7.kl.

Teadlik ja säästlik majandamine.  

Leibkonna eelarve, tulude ja kulude tasakaal. Laenud. 9.kl.

Kokkuhoiuvõimalused ja kulude analüüs. 8.kl.

Kulude planeerimine erijuhtudeks (peod, tähtpäevad jm).9.kl.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Rühma praktilise kodundustunni kulude-tulude eelarve koostamine www.minuraha.ee, tarbijahariduse materjalid internetis

Leibkonna eelarve koostamine intenetikeskkonnas www.minuraha.ee, tarbijahariduse materjalid  internetis

Lõiming:
Ü- üldpädevused
L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: sotsiaalne ja kodanikupädevus, kultuuri- ja väärtuspädevus, digipädevus, matemaatikapädevus, ettevõtlikuspädevus

L: elukestev õpe ja karjääriplaneerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng, teabekeskkond

A: majandus, inimeseõpetus

Ü: sotsiaalne ja kodanikupädevu, kultuuri- ja väärtuspädevus, digipädevus, matemaatikapädevus, ettevõtlikuspädevus

L: elukestev õpe ja karjääriplaneerimine, keskkond ja jätkusuutlik areng, teabekeskkond

A: ühiskonnaõpetus

Õpitulemus

Õpilane:

 • teab väljendite „kõlblik kuni …” ja „parim enne …” tähendust; 4.kl.
 • tunneb jäätmete hoolimatust käitlemisest tulenevaid ohte keskkonnale ning teab enda võimalusi, kuidas aidata kaasa jäätmete keskkonnasäästlikule käitlemisele;
 • käitub keskkonnahoidliku tarbijana;
 • oskab valida erinevaid kaupu ja oma valikut põhjendada;
 • analüüsib oma taskuraha kasutamist.5.kl.

Õpilane:

 • tunneb tarbija õigusi ning kohustusi; 8.kl.
 • analüüsib reklaamide mõju ostmisele;
 • oskab koostada leibkonna eelarvet; 9.kl.
 • planeerib majanduskulusid eelarve järgi. 9.kl.

Kasutatavad meetodid

rühmatöö, analüüs, diskussioon, individuaalne töö

rühmatöö, analüüs, diskussioon, individuaalne töö

Hindamine

Omandatud teadmiste rakendamine praktikas, oskust põhjendada oma valikuid

Omandatud teadmiste rakendamine praktikas, oskust põhjendada oma valikuid, kulude analüüs.

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

arvutid, nutiseadmed - internet, õpik

arvutid, nutiseadmed - internet, õpik

KÄSITÖÖ

KÄSITÖÖ

I Kavandamine

I Disain ja kavandamine

Õppesisu

Ümbritsevate esemete vaatlemine, nende disain minevikus ja tänapäeval.

Rahvuslikud mustrid ja motiivid. Ideede otsimine ja valimine, abimaterjali ning info kasutamine.

Ideede visandamine paberil. Idee esitlemine. Lihtsate esemete ja keskkonna kavandamine.  

Tekstiilid rõivastuses ja sisekujunduses. Rõivastus kui ajastu vaimu peegeldaja – sotsiaalsed märksüsteemid.  

Moelooming. Komplektide ja kollektsioonide koostamise põhimõtted. 8.kl.

Moe, isikupära ja proportsiooni põhimõtete arvestamine kavandades. Sobivate lisandite valik stiili kujundades. Ideekavand ja selle vormistamine. Ornamentika alused. Kompositsiooni seaduspärasuste arvestamine käsitööeset kavandades. Tekstiileseme  kavandamine ja kaunistamisviisid erinevates tekstiilitehnoloogiates.  

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Ideede visandid, kavandid, ideede otsimine arvutist, nutiseadmetest,  kavandamine arvutis

Ideede visandid, kavandid, ideede otsimine arvutist, nutiseadmetest,  kavandamine arvutis

Lõiming:
Ü- üldpädevused

L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, õpipädevus, digipädevus, ettevõtlikuspädevus

L: teabekeskkond

A: kunst, ajalugu

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, õpipädevus, digipädevus, ettevõtlikuspädevus

L: kodanikualgatus ja ettevõtlikus, tehnoloogia ja innovatsioon, teabekeskkond

A: kunst, ajalugu

Õpitulemus

Õpilane:

 • kirjeldab, esitleb ning hindab oma ideid;
 • kavandab lihtsamaid esemeid/tooteid;
 • märkab esemetel rahvuslikke elemente.

Õpilane:

 • valib sobivaid rõivaid, lähtudes nende materjalist, otstarbest, lõikest, stiilist ja oma figuurist;
 • arutleb moe muutumise üle;
 • märkab originaalseid ja leidlikke lahendusi esemete ning rõivaste disainis;
 • kavandab isikupäraseid esemeid.

Kasutatavad meetodid

individuaalne töö, arutelu, kavandamine, kodune töö, projektitöö, dokumenteerimine, esitlus

individuaalne töö, arutelu, kavandamine, kodune töö, projektitöö, dokumenteerimine, esitlus

Hindamine

Oskab loovalt kasutada rahvuslikke mustreid ja motiive, oma ideid esitleda, kavandamist

Vormistab oma ideed kunstilisse kavandisse, kavandab isikupäraseid esemeid, kavandamist

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

rahvuslike mustrite kogumikud ja raamatud, kunstitarbed - paber, värvid, nutiseadmed

moeajakirjad, moealased internetileheküljed, kataloogide kodulehed, nutiseadmed

II Töö kulg

II  Töö organiseerimine

Õppesisu

Töötamine suulise juhendamise järgi. Töötamine tööjuhendi järgi. Lihtsama tööjuhendi koostamine.  

Tööjaotus rühmas, ühistöö kavandamine, hooliv, arvestav ja üksteist abistav käitumine. Ühise töö analüüsimine ja hindamine.

Käsitöötehnikate ja tekstiilitööstuse areng ning seda mõjutanud tegurid ajaloos. Nüüdisaegsed tehnoloogilised võimalused ning uudsed võtted rõivaste ja tarbeesemete valmistamisel. Käsitsitöö

väärtustamine tarbekunsti osana või isikupärase eneseväljendusena. Õmblemise ja käsitööga

seotud elukutsed ning võimalused ettevõtluseks.  7.kl.

Töövahendite ja tehnoloogia valik sõltuvalt materjalist ja valmistatavast esemest. Töö planeerimine üksi ja rühmas töötades. Vajaliku  teabe hankimine tänapäeva teabelevist, selle

analüüs ja kasutamine. Elektriliste töövahenditega töötamine ja nende hooldamine kasutusjuhendi järgi. Iseseisvalt tööjuhendi järgi töötamine.  

Oma töö ja selle tulemuse analüüsimine ning hindamine. Töö esitlemine ja eksponeerimine.

Näituse kujundamine ning virtuaalkeskkonna kasutamine oma töö eksponeerimiseks.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

projektitööd, tööjuhend arvutis, nutiseadmega

projektitööd, tööjuhend arvutis, nutiseadmes, tööde eksponeerimine arvutis

Lõiming:
Ü- üldpädevused

L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, digipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikuspädevus, tehnoloogiaalane pädevus

L: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, kodanikualgatus ja ettevõtlikus

A: tööõpetus,

Ü: sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, digipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikuspädevus, tehnoloogiaalane pädevus

L: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, kodanikualgatus ja ettevõtlikus

A: tööõpetus, kunst

Õpitulemus

Õpilane:

 • töötab iseseisvalt lihtsama tööjuhendi järgi;  
 • järgib töötades ohutusnõudeid ning hoiab korras töökoha;
 • hindab oma töö korrektsust ja esteetilisust.

Õpilane:

 • arutleb töö ja tehnoloogia muutumise üle ühiskonna arengus;
 • otsib ülesandeid täites abi nüüdisaegsest teabelevist;
 • esitleb või eksponeerib oma tööd;
 • täidab iseseisvalt ja koos teistega endale võetud ülesandeid ning planeerib tööd ajaliselt;
 • analüüsib enda loomingulisi ja tehnoloogiaalaseid võimeid ning teeb valikuid edasisteks õpinguteks ja hobideks.

Kasutatavad meetodid

individuaaltöö, rühmatöö, projektitöö, arutlus, analüüs, esitlus

individuaaltöö, rühmatöö, projektitöö, arutlus, analüüs, esitlus.

Hindamine

iseseisvust, töö õigeaegset valmimist, õpilase arengut, püüdlikust ning korrektsust

iseseisvust, töö õigeaegset valmimist, õpilase arengut, püüdlikust ning korrektsust

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

tööjuhendid, arvutid ja nutiseadmed, esitlus ja eksponeerimisvahendid

tööjuhendid, arvutid ja nutiseadmed, esitlus ja eksponeerimisvahendid

III Rahvakunst

III Rahvakunst

Õppesisu

Rahvakultuur ja selle tähtsus. Esemeline rahvakunst. Tavad ja kombed. Rahvuslikud mustrid ehk kirjad ajaloolistel ja tänapäevastel esemetel. Muuseumide roll rahvakunsti säilitajana.  

Rahvuslike detailide kasutamine tänapäevast tarbeeset kavandades.

Kultuuridevahelised seosed, erinevused ja sarnasused. Mitmekultuuriline keskkond. Sümbolid ja märgid rahvakunstis.  

Kudumine, heegeldamine ja tikkimine eesti rahvakunstis. Rahvarõivad. Eesti etnograafiline

ornament tänapäevase rõivastuse ja esemelise keskkonna kujundamisel.  

Teiste rahvaste etnograafia inspiratsiooniallikana.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

valitud projektitööd, oskust põhjendada oma valikuid, kirikinnaste kudumine, arvutist ideede leidmine

valitud projektitööd, oskust põhjendada oma valikuid, lillkirjalise tikandi või selle kasutamise praktiline töö, arvutist ideede ja info leidmine

Lõiming:
Ü- üldpädevused

L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevevus, õpipädevus, digipädevus,  ettevõtlikkuspädevus, tehnoloogiaalane pädevus

L: elukestev õpe ja karjääriplaneerimine, kultuuriline identiteet, tehnoloogia ja innovatsioon

A: kunst, inimeseõpetus

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, digipädevus,  tehnoloogiaalane pädevus

L: elukestev õpe ja karjääripädevus, kultuuriline identiteet, tehnoloogia ja innovatsioon

A: kunst, ajalugu

Õpitulemus

Õpilane:

 • märkab rahvuslikke kujunduselemente tänapäevastel esemetel;  
 • kirjeldab muuseumis olevaid rahvuslikke esemeid.

Õpilane:

 • tunneb peamisi eesti rahvuslikke käsitöötavasid;
 • kasutab inspiratsiooniallikana etnograafilisi esemeid;
 • näeb rahvaste kultuuripärandit kui väärtust.

Kasutatavad meetodid

uurimine, võrdlus, analüüs, kavandamine, individuaalne töö.

uurimine, võrdlus, analüüs, kavandamine, individuaalne töö.

Hindamine

Kavandi originaalsust, praktilise töö protsessi, lõpptulemust, õpilase arengut, püüdlikust.

Kavandi originaalsust, praktilist tööprotsessi, lõpptulemust, õpilase arengut, püüdlikust.

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

arvutid, nutiseadmed, käsitööõpikud, käsitööraamatud, ajakirjad

arvutid, nutiseadmed, käsitööõpikud, käsitööraamatud, ajakirjad

IV Materjalid

IV Materjalid

Õppesisu

Tekstiilkiudained. Looduslikud kiud, nende saamine ja omadused. 4.kl.

Kanga kudumise põhimõte. Kanga liigid: telgedel kootud, silmuskoelised, mittekootud kangad. 5.kl.

Õmblusniidid, käsitööniidid ja -lõngad. Erinevatest tekstiilmaterjalidest esemete hooldamine. 6.kl.

Tekstiilkiudained. Keemilised kiud. Tehiskiudude ja sünteetiliste kiudude saamine ning omadused. 7.kl.

Tänapäeva käsitöömaterjalid. Mitmesuguste materjalide kooskasutamise võimaluste leidmine.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Raamil või kangastelgedel kudumine, valitud projektitööd, arvutist näidismaterjal

valitud projektitööd, arvutist, nutiseadmetest näidismaterjal

Lõiming:
Ü- üldpädevused

L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: õpipädevus, ettevõtlikkuspädevus, tehnoloogiaalane pädevus

L:  keskkond ja jätkusuutlik areng

A: loodusõpetus, tehnoloogiaõpetus

Ü: õpipädevus, ettevõtlikkuspädevus, tehnoloogiaalane pädevus
L: keskkond ja jätkusuutlik areng
A: keemia

Õpitulemus

Õpilane:

 • kirjeldab looduslike kiudainete saamist, põhiomadusi, kasutamist ja hooldamist 4.kl.
 • eristab telgedel kootud kangaid trikotaažist ning võrdleb nende omadusi 5.kl.
 • seostab käsitöölõnga jämedust ja eseme valmimiseks kuluvat aega.

Õpilane:

 • kirjeldab keemiliste kiudainete põhiomadusi, kasutamist ja hooldamist 7.kl.
 • võrdleb materjalide valikul nende mõju tervisele;
 • kombineerib oma töös erinevaid materjale.

Kasutatavad meetodid

kirjeldus, võrdlus, materjali kogumine, esitlus

kirjeldus, võrdlus, materjali kogumine, esitlus

Hindamine

Valminud projektitöö õigeaegset valmimist, õpilase püüdlikust.

Valminud projektitöö õigeaegset valmimist, õpilase püüdlikust.

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Käsitööõpikud, internetimaterjalid, kanganäidised. Kangasteljed, raamil kudumise raamid.

Käsitööõpikud, internetimaterjalid, kanganäidised.

V Tööliigid

V Tööliigid

Õppesisu

Tikkimine.  Töövahendid ja sobivad materjalid. Tarbe- ja kaunistuspisted. Üherealised ja kaherealised pisted. 5.kl.

Mustri kandmine riidele. Töö viimistlemine.  

Õmblemine.  Töövahendid. Täpsuse vajalikkus õmblustöös. Õmblemine käsitsi ja õmblusmasinaga. Õmblusmasina niiditamine.  Lihtõmblus. Äärestamine. Palistused. 5.kl.

Lõike paigutamine riidele, õmblusvarud. Õmblustöö viimistlemine.  6.kl.

Kudumine. Töövahendid ja sobivad materjalid. Silmuste loomine. Parem- ja pahempidine silmus. 5.kl.

Ääresilmused. Kudumi lõpetamine. Lihtsa koekirja lugemine. Kudumi viimistlemine ja hooldamine. 6.kl.

Heegeldamine.  Töövahendid ja sobivad materjalid. Põhisilmuste heegeldamine. Edasi-tagasi heegeldamine.  5.kl.

Heegelkirjade ülesmärkimise viisid. Skeemi järgi heegeldamine.6.kl.

Ringheegeldamine. Motiivide heegeldamine ja ühendamine. Heegeldustöö viimistlemine.6.kl.

Tikkimine. Tutvumine erinevate tikanditega. Tikand loomingulise väljendusvahendina. Sümbolid

ja märgid. Võimaluse korral tikandi kavandamine ja loomine arvutiga.

Õmblemine.  Kanga kuumniiske töötlemine. Rõivaeseme õmblemine. Mõõtude võtmine, rõiva

suurusnumbri määramine, lõikelehe kasutamine ja lõigete paigutamine riidele. 7.kl.

Valitud rõivaeseme õmblemiseks sobivate tehnoloogiliste võtete kasutamine. Eseme õmblemise tehnoloogilise järjekorra määramine. Õmblustöö viimistlemine.  

Kudumine.  Silmuste kahandamine ja kasvatamine. Ringselt kudumine. Kirjamine. Erinevate koekirjade kudumine skeemi järgi. Silmuste arvestamine, eseme kudumine ja viimistlemine.  7.kl.

Heegeldamine. Tutvumine heegeltehnika loominguliste võimalustega.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Iga tööliigi põhioskuste tööproovid; valitud projektitööd, nende kavandid; ideede, tööjuhiste leidmine intenetist.

Iga tööliigi põhioskuste tööproovid, valitud projektitööd nende kavandid; ideede, tööjuhiste leidmine internetist.

Lõiming:
Ü- üldpädevused

L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus,suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus

L: elukestev õpe ja karjäärilpaneerimine, kultuuriline identiteet, tehnoloogia ja innovatsioon

A: matemaatika

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus

L:  elukestev õpe ja karjääriplaneerimine, kultuuriline identiteet, tehnoloogia ja innovatsioon

A: matemaatika

Õpitulemus

Õpilane:

 • kasutab tekstiileset kaunistades ühe- ja kaherealisi pisteid;
 • seab õmblusmasina töökorda, traageldab ning õmbleb lihtõmblust ja palistust 5.kl.
 • lõikab välja ja õmbleb valmis lihtsama eseme 6.kl.
 • mõistab täpsuse vajalikkust õmblemisel ning järgib seda oma töös;
 • heegeldab ja koob põhisilmuseid ning tunneb mustrite ülesmärkimise viise ja tingmärk 6.kl.  
 • heegeldab ja koob lihtsa skeemi järgi 6.kl.

Õpilane:

 • valib tööeseme valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid, tehnikaid ja viimistlusvõtteid;
 • võtab lõikelehelt lõikeid, valib õpetaja abiga sobiva tehnoloogia ja õmbleb endale rõivaeseme;
 • koob kirjalist pinda ning koekirju koeskeemi kasutades; koob ringselt 7.kl.
 • leiab loovaid võimalusi kasutada õpitud käsitöötehnikaid.

Hindamine

Põhililiste töövõtete ja töövahendite tundmine, tööproovide õigsus ja vormistus, projektitööde kavandamist,  sisu ja vormistust ning omandatud teadmiste rakendamist praktikas, töö õigeaegset valmimist, õpilase arengut, püüdlikust.

Põhiliste töövõtete ja töövahendite tundmine, tööproovide õigsus ja vormistus, projektitööde kavandamist, sisu ja vormistus ning  omandatud teadmiste rakendamist praktikas, töö õigeaegset valmimist, õpilase arengut, püüdlikust.

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

Käsitööõpikud, käsitöö ajakirjad, intenetimaterjalid, näidistööd ja töövahendid.

Käsitööõpikud, käsitööajakirjad, intenetimaterjalid, näidistööd ja töövahendid.

TEHNOLOOGIAÕPETUS

Õppesisu

Tehnoloogia olemus. Tehnoloogia, indiviid ja ühiskond. Materjalide liigid (puit, metall, plastid jne) ja nende omadused. Materjalide töötlemise viisid (märkimine, saagimine jne) ja töövahendid (tööriistad ja masinad). Idee ja eskiis. Toote disainimine ja valmistamine erinevatest materjalidest.  

Levinumad käsi- ja elektrilised tööriistad. Materjalide ühendamine. Viimistluse valik sõltuvalt materjalist ja toote kasutuskeskkonnast. Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded töötlemise ajal, ohutud töövõtted.

Tehnoloogia analüüsimine: positiivsed ja negatiivsed mõjud. Eetilised tõekspidamised tehnoloogia

rakendamisel. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia.  

Materjalide ja nende töötlemise teabe hankimine kirjandusest ja internetist. Töömaailm.

Leiutamine ja uuenduslikkus, probleemsete ülesannete lahendamine. Võimaluse korral toodete disainimine arvutiga. Käsi- ja elektrilised tööriistad. Nüüdisaegsed võimalused materjalide töötlemisel ja detailide ühendamisel tooteks.  

Kodused korrastus- ja remonditööd. Tervisekaitse- ja tööohutusnõuded töötlemises, ohutud töövõtted.

Praktilised tööd ja IKT rakendamine

Tööproovid erinevate materjalidega ja erinevaid tööriistu käsitsedes; projektitöö valitud materjalist,  ideede ja juhiste leidmine arvutist, nutiseadmetest

Tööproovid erinevatest materjalidest erinevate tööriistadega, projektitöö valitud matarjalist; ideede ja juhiste leidmine arvutist, nutiseadmetest

Lõiming:
Ü- üldpädevused

L- läbivad teemad

A- teised ained

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, õpipädevus, digipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus

L: elukestev õpe ja karjääri planeerimine,  tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus.

A: käsitöö, kunst

Ü: kultuuri- ja väärtuspädevus, õpipädevus, suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus,   digipädevus, matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane pädevus

L: elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tehnoloogia ja innovatsioon, tervis ja ohutus.

A: käsitöö, kunst

Õpitulemus

Õpilane:

 • mõistab tehnoloogia olemust ja väärtustab tehnoloogilise kirjaoskuse vajalikkust igapäevaelus;
 • tunneb põhilisi materjale, nende omadusi ning töötlemise viise;
 • disainib ja valmistab lihtsaid tooteid, kasutades selleks sobivaid töövahendeid;
 • tunneb põhilisi materjale, nende omadusi ning töötlemise viise;
 • teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid;
 • väärtustab ja järgib tööprotsessis  väljakujunenud käitumismaneere.

Õpilane:

 • väärtustab tehnoloogia eetilisust ning tarbib ressursse keskkonda säästvalt ja jätkusuutlikult;
 • kasutab ülesannet lahendades ainekirjandust ja teabeallikaid;
 • valib toote valmistamiseks sobivaid materjale, töövahendeid ning töötlemisviise;
 • teab töömaailma tänapäevaseid toimimise viise;
 • valmistab omanäolisi tooteid, kasutades erinevaid töötlemisvõimalusi;
 • esitleb ja analüüsib tehtud tööd;
 • teadvustab ning järgib tervisekaitse- ja tööohutusnõudeid.

Hindamine

Omandatud teadmiste rakendamist praktikas, kavandamist ja teostust, tööohutusnõuete ja hügieenireeglite järgimist, iseseisvust, koostööoskust, viimistlust, kvaliteeti, töö õigeaegset valmimist, õpilase arengut ja püüdlikust.

Omandatud teadmiste rakendamist praktikas, kavandamsit ja teostust, tööohutusnõuete ja hügieenireeglite järgimist, iseseisvust, koostööoskust, viimistlust, kvaliteeti, töö õigeaegset valmimist, õpilase arngut ja püüdlikust.

Kasutatav õppekirjandus, vahendid

tehnoloogiaalane õppekirjandus, näidismaterjal arvutist,  nutiseadmest

tehnoloogiaalane  õppekirjandus, näidismaterjal arvutist, nutiseadmest

Ainevaldkond TEHNOLOOGIA I, II ja III kooliaste

Käsitöö ja kodundus