Regulamin Programu Partnerskiego

 

I Postanowienia ogólne

1. Regulamin oznacza regulamin korzystania z Programu Partnerskiego serwisu Spanie.pl.

2. Organizatorem Programu Partnerskiego jest firma FANTI.PL Tomasz Łucka z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Ogrodowa 12/22A m. 25, 97-200 Tomaszów Mazowiecki zwany dalej Administratorem.

3. Program Partnerski ma na celu promowanie serwisu Spanie.pl poprzez umieszczenie banera do serwisu Spanie.pl na zaakceptowanych przez Administratora stronach www Uczestnika.

4. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest bezpłatne i dobrowolne.

5. Korzystanie z Programu Partnerskiego Spanie.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

II Uczestnicy Programu Partnerskiego Spanie.pl

1. Uczestnikiem może być każdy zarejestrowany klient serwisu Spanie.pl posiadający aktualnie opłacony abonament na prezentację obiektu w dowolnym pakiecie.

2. Uczestnik Programu Partnerskiego zobowiązany jest do umieszczenia tylko jednej wielkości banera reklamowego na swoich prywatnych stronach www. Gotowy kod HTML banera wraz z linkami umieszczony jest w panelu edycyjnym obiektu w zakładce Program Partnerski.

3. Uczestnik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w panelu edycyjnym obiektu. W przypadku stwierdzenia, że dane podane przez Uczestnika nie są prawdziwe, Administrator ma prawo usunąć konto Uczestnika wraz ze zgromadzonymi środkami.

4. W przypadku zmiany danych Uczestnika, Uczestnik zobowiązany jest do ich samodzielnego uaktualnienia w panelu edycyjnym obiektu lub poinformowania telefonicznie lub e-mailowo Biura Obsługi Klienta o zmianie swoich danych.

III Gromadzenie środków w Programie Partnerskim Spanie.pl

1. Uczestnik otrzymuje dodatkowe środki na konto w serwisie Spanie.pl za prawidłowe umieszczenie banera Spanie.pl na swoich stronach internetowych. Suma przyznanych środków uzależniona jest od formy wybranego banera. Umieszczenie banera na większej ilości stron nie wpływa na wysokość doładowania.

2. Pierwsze doładowanie konta następuje po upływie 30 dni od daty wstawienia banera. Kolejne doładowania przyznawane są co miesiąc.

3. Środki zgromadzone w Programie Partnerskim zapisywane są na koncie Uczestnika w panelu edycyjnym obiektu, w zakładce Konto.

4. Uzbierane środki można wykorzystać na wybrane usługi serwisu Spanie.pl.

5. Wartość środków zgromadzonych na koncie ma charakter umowny i niemożliwa jest ich wypłata z konta.

6. Usunięcie banera ze strony powoduje brak przyznania środków za bieżący 30 dniowy okres.

7. Baner Spanie.pl może być wstawiony na kilku stronach www, których adresy są podane w danych obiektu, umieszczonych w serwisie Spanie.pl.

8. Administrator ma prawo zablokować baner i nie przyznać dodatkowych środków w przypadku gdy baner został wstawiony niepoprawnie.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania banera także w innych przypadkach bez podania przyczyn.

10. Banery dostępne w Programie Partnerskim nie mogą być umieszczane na stronach internetowych zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami. Uczestnik, który umieści baner na stronach zawierających treści niezgodne z obowiązującym prawem lub dobrymi obyczajami może zostać pozbawiony możliwości dalszego uczestnictwa w Programie Partnerskim, a wszystkie zgromadzone przez Uczestnika środki mogą być anulowane.

11. Jakiekolwiek działania Uczestnika mające na celu destabilizację systemu banerowego są zabronione. Uczestnik, którego działania mogą destabilizować system działania Programu może zostać wykluczony z możliwości dalszego uczestnictwa w Programie Partnerskim Spanie.pl.

IV Reklamacje

1. Reklamacje związane z naliczaniem środków rozpatrywane są przez Biuro Obsługi Klienta Spanie.pl po wskazaniu przez Uczestnika konkretnych usług, dat i działań, za które środki powinny być lub zostały błędnie naliczone.

2. Uczestnik Programu Partnerskiego zobowiązany jest do umieszczenia tylko jednej wielkości banera reklamowego na głównych stronach swoich prywatnych stron www. Gotowy kod HTML banera wraz z linkami umieszczony jest w panelu edycyjnym obiektu w zakładce Program Partnerski.

V Postanowienia końcowe

1. Administrator ma prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w dowolnym momencie, jednocześnie informując o tym fakcie Uczestników na 30 dni przed zakończeniem trwania Programu.

2. Spanie.pl ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie Partnerskim w przypadku, gdy zaistnieje przesłanka wskazująca na działania Uczestnika sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa lub dobrymi obyczajami.

3. Nieprzestrzeganie zasad Regulaminu i Warunków Umowy będzie karane dezaktywowaniem konta.

4. Uczestnik może zakończyć współpracę w Programie Partnerskim wysyłając do Administratora pisemną prośbę o rezygnację z udziału w programie.

5. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie Partnerskim i zobowiązań Uczestnika nie blokuje w przyszłości możliwości wznowienia współpracy.

6. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu Programu Partnerskiego.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Programu Partnerskiego, o czym jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Uczestników drogą elektroniczną.