Petr Machleidt

CV

2014

člen Oborové rady doktorského studia Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, Praha

2013:

člen Rady pro spolupráci AVČR s aplikační sférou

2007:

Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce s názvem Posuzování společenských předpokladů a důsledků techniky v České republice a v Německu. Oponenti Prof. L.Tondl, DrSc., (FLÚ AVČR), Prof. G. Banse (ITAS Karlsruhe), Prof. J. Pokorný, CSc. (MFF UK Praha)

2007:

dokončení 4-letého doktorandského studia na Filosofické fakultě ZČU Plzeň, Katedra filosofie, studijní program Humanitní studia, studijní obor Teorie a dějiny vědy a techniky, školitel: RNDr. Adolf Filáček, CSc., vedoucí Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti, FLÚ AVČR, v.v.i

2006-2008:

člen Rady programu Informační společnost při AV ČR

2005

expert mezinárodního výzkumného projektu „ATVN-EU-GP Projekt N 016020 – Best Practice Projects“ k částem E-government a E-learning

2005 - dosud:

výuka na BIVŠ Praha, obor Věda a poznávání sociálně-ekonomických procesů, zimní semestr, přednášky na KS Praha, Klatovy, Sušice, Teplice, koordinace výuky předmětu VPO

2003-2008

člen Grantové komise VŠE v kompetenci prorektora pro vědu a výzkum

2002-2015

člen Kolegia Evropské akademie pro výzkum důsledků vědeckotechnického rozvoje, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Německo

1995-dosud:

výuka předmětu Sociální hodnocení techniky na Masarykově ústavu vyšších studií při ČVUT Praha

1994-dosud:

odborný pracovník Kabinetu pro studium vědy, techniky a společnosti při Filozofickém ústavu AV ČR

1990-1992:

odborný pracovník Ústavu teorie a historie vědy ČSAV

1977:

získání titulu PhDr. na FF UK, obor sociologie v rámci rigorózního řízení, složení příslušných zkoušek

1975:

odborný pracovník Ústavu pro filosofii a sociologii ČSAV

1974:

ukončení studia oboru sociologie a ekonomie státními závěrečnými zkouškami na Filosofické fakultě Karlovy univerzity v Praze,

1968:

maturita na Střední průmyslové škole elektrotechnické v Praze, obor měřicí a řídící technika

Účast v mezinárodních výzkumných projektech

2002-dosud

Mezinárodní network CultMedia, Cultural Diversity and New Media, organizace dvou pražských výročních zasedání

2002-2004:

RECORD - Recognising Central and Eastern European Centres of R&D: Perspectives for the ERA, STRATA Programme of the 5. Framework Programme EU

2002 – 2003

TAMI (Technology Assessment in Europe: Between Method and Impact)

Projekt (zahrnující především vytvoření mezinárodního networku k problematice TA) byl podpořený Evropskou komisí v 5. Rámcovém programu EU. Projektu se zúčastnilo 10 výzkumných pracovišť z celé Evropy. Projekt TAMI se zaměřil na hodnocení dopadů výsledků TA (včetně politických dopadů) a na porovnání metod TA (identifikace kriterií, klasifikace TA metod, legitimizace výsledků TA).

1993-1998:

Network on Transformation of Science Systems in the Central- and East European Countries, German Federal Ministry of Research

1993-1995 participace v mezinárodním programu TEMPUS – zavádění oboru Science-Technology-Society do výuky na universitách.

Účast v českých výzkumných projektech

2006 -2007:

Projekt CZ.04.3.07/4.2.01.1/0042 Business Coaching Innovations (BCI), priorita: Adaptabilita a podnikání, název opatření č. 7.4.2.: Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací, expertizní a přednášková činnost, vypracování dvou kapitol Metodického manuálu projektu BCI, autoři A. Filáček, J. Loudín, P. Machleidt, K. Mráček (2006), vypracování podkladů pro internetový portál projektu BCI, autoři A. Filáček, J. Loudín, P. Machleidt, K. Mráček (2007)

2000-2002:

Spoluřešitel grantového projektu GA ČR reg. č. 401/00/0442 "Intelektuální, sociální a lidské dimenze hodnocení vědy a výzkumu a jejich implementace v inovačních aktivitách v ČR: zkušenosti transformace". Řešení uzavřeno publikačními výstupy a závěrečnou oponenturou.

1997-1999:

Spoluřešitel grantového projektu GA ČR reg. č. 401/96/0182 "Sociální funkce vědy a výzkumu v podmínkách společenské transformace a evropské integrace". Řešení uzavřeno publikačními výstupy a závěrečnou oponenturou.