Juhtumi analüüs    (Vorm T1)

Lepitusloo esitus. Abiks perelepitaja kutse taotlejale

Lähteinfo lepituseks                             Lepituslugu I

Juhtumi saabumise kirjeldus, juhtumile kohalduvad seadussätted

Esialgsed mõtted juhtumi kohta, tuginedes kogemusele

Osapool A: lisa osapoole kirjeldus

Osapool B: lisa osapoole kirjeldus

Laps(ed):

Vanus, arengulised asjaolud, vajadused, muu

Lisateave osapoolte kohta:

Seotud või kaasatud isikud, institutsioonid, konfidentsiaalsusprobleemid

Probleemi kirjeldus:

Kirjelda, mis probleemiga pooled lepitaja poole pöördusid, nende poolt tehtud ettepanekud

Ettevalmistused lepituseks

Milliseid ettevalmistusi tegid? Infootsingud, kontaktivõtud…nende analüüs, koostöö teiste spetsialistidega

Kuidas sündis lepitamise otsus? Menetlusse võtmise kriteeriumid

Lepituse käik

Seansi kirjelduste sisu:

1.seansi kirjeldus, sh perelepitusprotsessi tutvustus, reeglid, kontakti loomine

2. kokkuvõtlikult toimunust, sh konfliktsituatsioonid, nende lahendamine

3. poolte panus

4. lepitajate panus, sh erinevad sekkumised, suhtlemisviisid, toetamine, laste intervjueerimine, laste teemade käsitlemine, vanemate nõustamine/toetamine laste teemadel, laste vajadustega arvestamine

5. tulemus

6. kodutöö

7. järeldused

2.seansi kirjeldus

3. seansi kirjeldus

4, seansi kirjeldus

5, seansi kirjeldus

Lepituse tulemus

Lepituse tulem:

Millega lepituslugu lõppes?

Lepitaja kokkuvõtlik analüüs loole:

Järeldused, õppetund…

Lõpetuseks: soovid lepitusloo kohta veel midagi lisada