BG15B: rätten och samhället, samhällskunskap och svenska

Situation

Staten vill skapa förståelse för Försvarets insatser utomlands genom att informera om hur mänskliga rättigheter efterlevs i de länder där Försvaret har pågående insatser.

Svenska elever på de samhällsinriktade programmen engageras som en del av den statliga insatsen och ska tillsammans delta i en informationskampanj riktad mot statliga och kommunala inrättningar på lokal nivå.

Uppgift

Gör en presentation om hur landet efterlever de mänskliga rättigheterna, samt vilka problem och möjligheter som finns. Talets inledning bör innehålla en kort beskrivning av landet och den svenska insatsen i landet.

  1. Ni ska göra en Power Point, eller en Prezi. EN presentation per land (och grupp).

  1. Varje medlem i gruppen redovisar sina mänskliga rättigheter men det ska vara EN redovisning och ni måste arbeta tillsammans för att delarna ska utgöra en bra helhet.

  1. Ni ska dela upp de mänskliga rättigheterna på gruppmedlemmarna med hjälp av kategorierna i  “löken”. Ni ska välja en målgrupp.

  1. Presentationerna redovisas tisdag och onsdag vecka 43.

  1. De individuella talen ska vara  3-5 minuter långa per person. Om ni skulle behöva mer tid ska ni kontakta Camilla och Karolina senast en vecka innan talen ska hållas.

Målgrupper

Blivande förskole- och grundskolelärare

Kommunala tjänstemän

En skolklass (på låg- eller mellanstadiet)

Vårdpersonal (sjukhus och hemtjänst)

En grupp lokala arbetsgivare

Vårdare inom kriminalvården

Blivande poliser

Kunskapskrav Rätten och samhället

E

C

A

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt.

Eleven (redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och) använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven (redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och) använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.

Eleven (redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och) använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fallbeskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Eleven beskriver översiktligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver utförligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Kunskapskrav samhällskunskap

E

C

A

Eleven kan också * redogöra för de mänskliga rättigheterna

* översiktligt

 

*utförligt

 

* utförligt och nyanserat

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera * orsaker och konsekvenser

 

* någon

 

 

* några

 

 

* flera

I analysen använder eleven * samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder

**.

* med viss säkerhet

 

* med viss säkerhet

** samt värderar med enkla omdömen.

 

* med säkerhet

** samt värderar med nyanserade omdömen.

Eleven kan * och på ett strukturerat sätt uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer **.

* med viss säkerhet

 

* med viss säkerhet,

 

 

** samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

 

* med säkerhet

 

 

**samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.

Kunskapskrav svenska

E

C

A

Framförande

(helheten)

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet

Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.

Disposition

Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig.

Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar

Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.

Språk och stil

Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Språket ärledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation.

Åhörarkontakt

Eleven har viss åhörarkontakt.

Eleven har god åhörarkontakt

Ppt eller Prezi

Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.

Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.

Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.

Länder och grupper

Afghanistan:                 Millena, Noel, Lukas

Irak:                                 Anton, Vicente, Collin

Kongo-Kinchasa:         Anna, Johannes, Richard

Kosovo:                         Måns, Alexandra, Max och Jonathan

Pakistan:                         Emma, Beste, Gustav och Klara

Somalia:                         Patrycja, Ajla, Fawad och Ali

Mali:                                 Eryk, Ismail och Ibrahim