Surat Kuasa Pengambilan BPKB Bermaterai

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama                    : Risky Abadi

Alamat                  : Jln. Melati No. 34 Medan

Tempat / Tgl Lahir  : Medan, 24 Januari 1980

No KTP                : xxxxxxxxxxxxxxxx

memberikan kuasa penuh kepada:

Nama                    : Pastiguna

Alamat                  : Jln. Mawar. No 10 Medan

Tempat / Tgl Lahir  : Medan, 02 April 1988

No KTP                 : xxxxxxxxxxxxxxxx

guna mengambil BPKB Motor dengan rincian sebagai berikut :

Nama Pemilik             :

Merk / Type                :

Jenis / Model              :

Tahun Pembuatan      :

Tahun Perakitan         :

Isi Silinder                 :

Warna                       :

Nomor Rangka / NIK  :

Nomor Mesin              :

Nomor BPKB              :

Warna TNKB              :

Bahan Bakar              :

Kode Lokasi               :

Demikian surat kuasa ini Saya buat dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 02 Januari 2017

Penerima Kuasa                                                                 Pemberi Kuasa

                       

                                           Materai Rp. 6000,-

Pastiguna                                                                             Risky Abadi