Публічна оферта на модулі Отпуск.НаСайт

Договір публічної оферти є публічним згідно ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України,

його умови однакові для всіх Користувачів.

1. Терміни і визначення

У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні і є її складовою невід'ємною частиною:

Договір оферти / оферта (цей договір) - публічний договір, зразок якого розміщений на https://export.otpusk.com/registration.php та https://export.otpusk.com/profile/

Виконавець — ФОП Ковнір А.В.

Користувач — будь-яка особа (фізична або юридична особа), акцептувати публічну оферту на умовах справжньої оферти.

Сайт Виконавця – https://export.otpusk.com/ сайт для реєстрації акаунту та подальшої оплати підписки на модулі та форми для підключення платіжної системи онлайн оплат.

Сайт Користувача – сайт, який наданий Користувачем і, до якого підключаються модулі та код для активації платіжної системи.

Акцепт - надання Користувачем повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі шляхом вчинення дій (оплата послуг Виконавця та/або реєстрація на сайті Виконавця, та/або вчинення інших дій, які свідчать про прийняття умов даної оферти), без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Модуль — програмний код, який встановлюється Виконавцем на сайт Користувача. Завданням Модулю є відображення на сайті Користувача інформації з бази даних сайту http://export.otpusk.com/ (в тому числі текстову, графічну, відео). Типи, види Модулів, інформацію, яку вони мають відображати обираються Замовником із запропонованого Виконавцем переліку. Вартість послуги із надання Користувачу Модулів встановлюється Виконавцем.

Код для активації платіжної системи – програмний код, який встановлюється Виконавцем на сайт Користувача. Завданням коду активації платіжної системи є підключення і подальше функціонування на сайті Користувача електронного платіжного засобу для можливості здійснення реалізації Користувачем своїх послуг і робіт в мережі інтернет з прийняттям коштів від споживачів Користувача в режимі онлайн. Виконавець не відноситься до суб’єктів платіжних систем України. Виконавець за власним вибором укладає договір та/або договори із національними платіжними системами України (платіжними організаціями яких є Українські банки) та/або внутрішньодержавними небанківськими платіжними системами України і надає для вибору перелік відповідних систем Користувачу. Умови розрахунків, договірні взаємовідносини між Користувачем і платіжною системою є домовленістю між Користувачем і платіжною системою. До компетенції і повноважень Виконавця відноситься лише функція надання програмного коду для активації платіжної системи на сайті Користувача за винагороду та налаштування взаємодії і функціонування такої платіжної системи із Модулями та сайтом Користувача. Вартість послуги підключення Користувачу коду для активації платіжної системи та її взаємодії із Модулями встановлюється Виконавцем.

Акаунт — область сайту http://export.otpusk.com/, призначена для управління Послугами, і доступна тільки для зареєстрованих і авторизованих Користувачів.

Послуги — надання Користувачеві на платній основі, за встановленими Виконавцем цінами: доступу до коду Модулів; підключення коду для активації платіжної системи в модулі пошуку туру; підтримки функціонування модулів; інших послуг, повний перелік яких є відкритим і доступним за посиланням https://www.otpusk.com/info/os/mod/

Пошук турів — з технічноі точки зору це виклик методу search серверів в доменах *.otpusk.com, з браузеру відвідувача (читача) Сайту Користувача. З точки зору відвідувача Сайту — це відкриття сторінки результатів пошуку, та/або відкриття матриці дати-ціни і номера-харчування на сторінці туру. Статистика кількості пошуків зберігаєтся Виконавцем та доступна для перегляду Користувачу в Аккаунті.

Ціна (вартість) турів – ціна (вартість) туристичного пакету (туру), яка формується туристичним оператором і автоматично (за допомогою програмного забезпечення) відображається на сайті Користувача після підключення Модулів. Виконавець не формує вартість туру, не має відношення або впливу до формування цін туристичними операторами на туристичні продукти. Всі взаємовідносини з приводу вартості туристичних послуг та порядку їх оплати на користь туристичного оператора регулюються на підставі укладених договорів між туристичними агентами із туристичними операторами згідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ЗУ «Про туризм» та інших нормативно-правових актів України.

Ціна (вартість) за користування платіжною системою – ціна (вартість) за надання послуг платіжною системою, яка формується самою платіжною системою. Всі взаємовідносини з приводу вартості послуг за можливість здійснення  між Користувачем та його споживачами розрахунків онлайн та порядку оплати таких послуг на користь платіжної системи регулюються на підставі укладених договорів між Користувачем та платіжною системою згідно Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ЗУ «Про електронну комерцію», ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» та інших нормативно-правових актів України.

Ціна (вартість) послуг за цим договором – вартість послуг Виконавця, які надаються Користувачу за його вибором на підставі цього договору публічної оферти.

2. Загальні положення

2.1. Ця публічна Оферта (надалі Договір) є офіційною пропозицією ФОП Ковнір А.В. на адресу будь-якої особи (фізичної чи юридичної), що володіє дієздатністю і необхідним повноваженням укласти з ФОП Ковнір А.В. договір послуги на умовах, визначених у цій оферті, і містить всі істотні умови договору.

3. Реєстрація на сайті

3.1. Встановити і використовувати Модулі на своєму сайті може тільки зареєстрований Користувач, при цьому Користувач має право зареєструватися на сайті Виконавця і отримати доступ у закритий електронний кабінет тільки 1 (один) раз, тобто може мати тільки один Акаунт.

3.2. Відповідальність за точність і правильність інформації, що надається Користувачем під час здійснення реєстрації на сайті Виконавця покладається на Користувача. Виконавець звільняється від відповідальності за надання Користувачем неточної, неповної або неправильної інформації.

3.3. Користувач, що зареєструвався на сайті, отримує індивідуальну ідентифікацію шляхом надання логіна (е-мейлу) і пароля. Індивідуальна ідентифікація Користувача дозволяє уникнути несанкціонованих дій третіх осіб від імені Користувача і відкриває доступ до додаткових сервісів. Передача Користувачем логіна і пароля третім особам заборонена.

3.4. Користувач самостійно несе відповідальність за всі можливі негативні наслідки, в разі передачі логіна і пароля третім особам.

4. Предмет Договору

4.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Користувачу Послуги, а Користувач зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

4.2. Послуги, які відносяться до предмету цього Договору: надання доступу до коду Модулів; та/або підключення коду для активації платіжної системи; та/або підтримка функціонування модулів; та/або інші послуги, повний перелік яких є відкритим і доступним за посиланням https://www.otpusk.com/info/os/mod/. За вибором Користувача, може бути обрана одна або декілька послуг.

4.3. Користувач може встановити Модуль з або без форми онлайн оплати платіжної системи виключно в межах одного свого сайту, зазначеного в налаштуваннях Акаунта. Використання піддоменів дозволяється, але не більше трьох.

4.4. Кількість Пошуків в Модулі обмежена за одиницю час - не більше 1000 Пошуків за добу. При необхідності встановлення інших обмежень Сторони підписують окремий письмовий договір.

4.5. Інформація в Модулі належить Виконавцю. Користувач не має права отримувати, зберігати або використовувати цю інформацію окремо від Модулів.

5. Ціна і порядок розрахунків

5.1. Ціни на Послуги, а також форма оплати визначаються Виконавцем в односторонньому порядку і вказуються на сторінках сайту http://www.otpusk.com/info/os/. Користувачу надається можливість вибору кількості послуг (від 1 (однієї) і більше) та строку їх надання, згідно наданих пропозицій Виконавцем.

5.2. Загальна ціна договору складається із вартості обраних та оплачених Користувачем послуг за цим Договором.

5.3. Оплата обраних Користувачем послуг здійснюється на підставі 100% попередньої оплати.

5.4. Протягом всього терміну, за який вже була здійснена оплата послуг Користувачем, вартість послуг не може бути змінена (підвищена) Виконавцем.

5.5. В разі бажання Користувачем продовжити термін дії використання послуг (або обрати нові додаткові послуги, або обрати меншу кількість послуг, або продовжити на інший термін, тощо), Користувач оплачує такі послуги Виконавцю згідно вартості, що встановлена Виконавцем в односторонньому порядку на день такої оплати. Актуальну вартість послуг на кожну дату можна перевірити на сторінках сайту, вказаного в п.5.1 цього Договору.

6. Момент укладення договору

6.1. Текст даного Договору є публічною офертою (відповідно до статті 633, 641 і частиною 2 статті 642 Цивільного кодексу України).

6.2. Акцептом даної оферти (договору) є реєстрація Користувачем Акаунта. При цьому, Користувач вказує ім'я, е-мейл, пароль, сайт на якому будуть встановлені Модулі, а також адресу, телефон, реквізити юридичної особи (код ЄДРПОУ, якщо Користувач юридична особа або ІПН, якщо – фізична особа-підприємець) та іншу інформацію. Виконавець також має право фіксувати ІР-адресу, з якої здійснювалася реєстрація Акаунта, і точний час реєстрації.

6.3. Договір, укладений на підставі акцептування Користувача цієї оферти, є договором приєднання, до якого Користувач приєднується без будь-яких винятків або застережень.

6.5. Факт реєстрації Користувачем Аккаунта є беззаперечним фактом прийняття Користувачем умов даного Договору, в тому числі згодою Користувача на відправку йому е-мейл повідомлень про статус Послуги, нових можливостей Модулів та іншої інформації пов'язаної з Модулями. Користувач, який зареєстрував Акаунт, розглядається як особа, яка вступила з Виконавцем у відносини на умовах цього Договору.

7. Права та обов'язки сторін

7.1. Виконавець зобов'язується:

7.1.1. З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі всі зобов'язання перед Користувачем відповідно до умов цього договору і чинного законодавства. Виконавець залишає за собою право невиконання зобов'язань за Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, зазначених в п.7 цього Договору.

7.1.2. Обробляти персональні дані Замовника та забезпечувати їх конфіденційність в порядку, встановленому чинним законодавством.

7.1.3. Акцептуючи дану оферту, Користувач висловлює згоду і дозволяє Виконавцю (далі у цьому пункті - Оператору) обробляти свої персональні дані, в тому числі ім'я, е-мейл, пароль, адреса сайту, поштову адресу, телефон, код, назву організації, включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу на території України і транскордонну передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також передачу їх контрагентам Оператора з метою подальшої обробки (включаючи збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу на території України і транскордонну передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних) для проведення досліджень, спрямованих на поліпшення якості послуг, для проведення маркетингових програм, статистичних досліджень, а також для просування послуг на ринку шляхом здійснення прямих контактів з Користувачем за допомогою різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштова розсилка, електронна пошта, телефон, факсимільний зв'язок, мережу Інтернет. Користувач висловлює згоду і дозволяє Оператору і контрагентам Оператора обробляти персональні дані Замовника, за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, а також інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням Оператора. Робота з такими системами здійснюється згідно з написаним оператором алгоритму (збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення, використання, блокування, знищення). Використовувані способи обробки (включаючи, але не обмежуючись): автоматична звірка поштових кодів з базою кодів, автоматична перевірка написання назв вулиць \ населених пунктів, автоматична перевірка дійсності VIN і державних реєстраційних знаків, уточнення даних з Користувача шляхом телефонного, поштового зв'язку з Користувача або за допомогою контакту через мережу Інтернет, сегментація бази за заданими критеріями. Користувач погоджується з тим, що, якщо це необхідно для реалізації цілей, зазначених у цій оферті, його персональні дані, отримані Оператором, можуть бути передані третім особам, яким Оператор може доручити обробку персональних даних Користувача на підставі договору, укладеного з такими особами, при умови дотримання вимог законодавства України про забезпечення такими третіми особами конфіденційності персональних даних та безпеки персональних даних при їх обробці. При передачі зазначених даних Користувача Оператор попереджає осіб, які отримують персональні дані Користувача, про те, що ці дані є конфіденційними і можуть бути використані лише в цілях, для яких вони повідомлені, і вимагають від цих осіб дотримання цього правила. Користувач має право запросити у Оператора повну інформацію про свої персональні дані, їх обробці та використанні, а також вимагати виключення або виправлення / доповнення невірних або неповних персональних даних, відправивши відповідний письмовий запит на ім'я Оператора на поштову адресу. Дане Користувачем згоду на обробку його персональних даних є безстроковим і може бути відкликана шляхом направлення Користувачем письмової заяви на поштову адресу Оператора .

7.2. Виконавець має право:

7.2.1. Змінювати цей Договір, ціни на Послуги, способи і терміни оплати  надання послуг в односторонньому порядку, розміщаючи їх на сторінках сайту: http://export.otpusk.com, http://www.otpusk.com/info/os/. Всі зміни вступають в силу негайно після публікації, і вважаються доведеними до відома Користувача з моменту такої публікації.

7.2.2. Здійснювати записи телефонних переговорів з Користувачем. Виконавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації та / або передачу її особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Послуги; своєчасно виявляти і припиняти такі факти.

7.2.3. Без узгодження з Користувачем, передавати свої права та обов'язки по виконанню Договору третім особам.

7.2.4. Отримувати і зберігати інформацію про ІР-адресу Користувача. Дана інформація не використовується для встановлення особистості Користувача та не підлягає передачі третім особам.

7.2.5. Виконавець має право направляти Користувачеві повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою e-mail і / або sms-розсилок з інформацією про знижки, акції, розширенні Послуг і т.п. Частота розсилок визначається Виконавцем.

7.2.6. Виконавець має право в односторонньому порядку відключити або видалити Акаунт Користувача в разі порушення ним умов цього Договору оферти.

7.3. Користувач зобов'язується:

7.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом та умовами Договору, цінами на Послуги.

7.3.2. Оплатити послуги на умовах цього Договору.

7.3.3. При реєстрації Акаунта вказувати правдиву інформацію, а саме назву компаніі або ФОП,  ідентифікаційний код, ім’я, е-мейл, сайт тощо.

7.3.4. Самостійно за свій рахунок сплачувати вартість послуг третіх осіб, які необхідні для отримання послуг Виконавця (оплата за користування інтернетом, установлення антивірусних програм на сайт, інші).

7.3.5. Не передавати стороннім особам логін і пароль до свого Акаунту на сайті Замовника та до адміністративної панелі свого сайту з метою запобігання неправомірного використання третіми особами даних Користувача.

7.3.6. Дотримуватись діючого законодавства в сфері туризму (Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ЗУ «Про туризм»  тощо) для взаємодії із туристичними операторами, посилання на які містять Модулі.

7.3.6. Дотримуватись діючого законодавства в сфері платежів і розрахунків зі своїми споживачами та в з приводу взаємодії із платіжними системами (Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, ЗУ «Про електронну комерцію», ЗУ «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»  тощо) під час здійснення розрахунків онлайн.

7.3.7. Користувач зобов’язується не втручатися в програмний код Модулів, не видаляти та не модифікувати його.

7.4. Користувач має право:

7.4.1. Користувач має право відмовитися від отримання e-mail і / або sms-розсилок, для цього йому потрібно повідомити про своє бажання Виконавця будь-яким зручним способом.

7.4.2. Отримувати інформацію про строки дії оплачених послуг в особистому електронному кабінеті або шляхом звернення до Виконавця.

8. Відкликання оферти

8.1. Відкликання оферти (Договору) може бути здійснено Виконавцем або Користувачем в будь-який час, але це не є підставою для відмови від зобов'язань Виконавця або Користувача по вже укладеними договорами. Виконавець розміщує повідомлення про відкликання оферти на сайті http://export.otpusk.com/ або http://www.otpusk.com/info/os/. Користувач повідомляє Виконавця письмово (заява або рекомендований лист на ім'я Виконавця) із зазначенням дати відкликання оферти.

8.2. Виконавець або Користувач зобов'язані повідомити про відкликання дії оферти не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів.

9. Строк дії оферти

9.1. Оферта починає діяти з моменту реєстрації Користувачем Акаунта і діє: або до моменту відкликання оферти; або до моменту припинення терміну дії вже замовлених і оплачених послуг; а в частині розрахунків - до їх повного здійснення.

10. Форс-мажор

10.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання було викликано обставинами непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору. «Обставини Непереборною Сили» означають надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачити або запобігти доступними їй засобами. Такі надзвичайні події або обставини включають в себе, зокрема: страйки, повені, пожежі, землетруси і інші стихійні лиха, війни, військові дії, дії російських або закордонних державних органів, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю однієї із Сторін . Зміни чинного законодавства або нормативних актів, прямо або побічно впливають на будь-яку із Сторін, не розглядаються як Форс-мажор, однак, в разі внесення таких змін, які не дозволяють будь-якої Сторони виконати будь-які з її зобов'язань за цим Договором, сторони зобов'язані негайно прийняти рішення щодо порядку роботи з усунення цієї проблеми з тим, щоб забезпечити Сторонам продовження виконання цього Договору. Неплатоспроможність однієї із Сторін не є форс мажорною обставиною.

11. Відповідальність сторін

11.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

11.2. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на сайті мають законного правовласника, незаконне використання зазначеної інформації та зображень переслідується відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Виконавець не несе відповідальності за достовірність та актуальність інформації що надається в Модулях, шляхом отримання її від туроператорів через їх програмні комплекси, а саме вартість туру, включені послуги, опис готелей, розклад авіарейсів та інше. Тому що Виконавець не має доступу до редагування такої інформації.

11.4. Виконавець не несе відповідальність за правильність і своєчасність розрахунків між Користувачем і його споживачами за допомогою платіжних систем через онлайн платежі.

11.5. Виконавець не несе відповідальність за некоректну работу Модулів, якщо програмний код Модулів був видалений, змінений, або суміщений з іншим програмним кодом при встановленні на сайт.

11.6. Отримання даних з серверів *.otpusk.com дозволяється лише з браузерів відвідувачів Сайту Користувача, та лише за допомогою оригінального програмного коду Модулів. Отримання даних з серверів *.otpusk.com в будь-який інший спосіб є порушенням даного Договору.

12. Інші умови

12.1. Всі суперечки, пов'язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором сторони будуть намагатися вирішити в ході переговорів.

12.2. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Користувач та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

13. Реквізити Сторін

Виконавець

Фізична особа - підприємець Ковнір А.В.

ДРФО (ОКПО) №2955012152.

П/р: UA413007110000026006052705772 у Печерській філіі ПриватБанку, МФО 300711.

Поштова адреса: А/с 19, м. Київ 02160

Юр. адреса: вул. Урлівська 10а, к.59, м. Київ, 02095

Тел.: (044) 223-3601

E-mail: info@otpusk.com

Свідоцтво про державну реєстрацію

B02 №262203 від 24.04.2007 р.,

свідоцтво про сплату єдиного податку

№ В 175653 від 26.04.2012 р.

Не є платником ПДВ.

_________________ А.В.  Ковнір

       

Користувач

Вказує реквізити у формі реєстраціі