C:\Users\ohl\Dropbox (Vestlandsforsking)\aktive hovudprosjekt\Itforum\nyenettsider\jpg\Itforum_oppvekstogutdanning_cmyk.jpg                                                                        

Program IT-forum OU 2017: Alexandra i Loen                                  Program onsdag 22. november

Klokkeslett

Sal 1

Sal 2

09:00 – 10:00

Registrering med lett servering

10:00 – 11:15

Velkommen til konferansen

v/styret i IT-forum oppvekst og utdanning 

Konturar av framtidas barnehage og skule (PRESENTASJONEN FINN DU HER!)

v/Lars Persen,- Education Fast Forward/Scandec Systemer A.S

Samfunnet er i kontinuerleg endring og skulen har som oppgåve å førebu elevane på endringane. Dei skal vekse opp med erfaringar som gjer dei til trygge vaksne og dei skal ut i eit arbeidsliv som krev at dei har ein god basis av kunnskap, dugleik, fleksible arbeidsmåtar og problemløysande evner. Korleis kan skulen tilpasse seg, organisere seg og leggje til rette for framtida? Og kva er eigentleg konturane av framtida skule?

15 min

Pause

11:30 – 12:00

Auka læring og pedagogisk moglegheiter i Microsoft Utdanning sine løysningar

Målgruppe: Pedagogar skule

v/Kristoffer Thomsen – Atea og Microsoft

Factors that are important when starting to implement these solutions in your school. Focus on productivity, “samskriving og samhandling”, “vurdering for læring” and game based learning and also the importance of good planning and having a pedagogical focus.

Programmering kjem - kva no?

Målgruppe: Pedagogar skule

v/Ove Olsen –  LKK og Trond Hatlenes Høyanger skule

PRESENTASJON OVE OLSEN  

PRESENTASJON TROND HATLENES

Høyanger skule i samarbeid med LKK viser kva dei har jobba med dette skuleåret. Vi får mellom anna sjå korleis ein kan starte kodeklubb med alt frå finansiering, lokaler og instruktørar til kontaktnett i LKK.

12:00 – 12:30

Zokrates - tek vekk tidstjuvane for lærarane
Målgruppe: Pedagogar
v/Jan Helge Akersveen - Enable

Enkle verktøy integrert med Office 365 for timeplan, meldingar, arbeidsplan og innleveringar med fokus på tilrettelegging for kvar einskild elev. Alt kopla saman med kompetansemål frå Udir og plagiatkontroll frå Urkund. Eigen portal for føresette med innlogging via MinID.

Reodorklubben

Målgruppe: Alle

v/Frode Steen – Multigründer

Reodor Klubben er etablert i Protolab Vest sine lokale på Øyrane i Førde. Interessa for praktiske fag har dalt. Færre vil bli snekker eller bilmekanikar. Dei viser at praktisk arbeid og teknologi er kult på populære samlingar kvar torsdag.

1 time

Lunsj

13:30 – 14:00

Kreative elevaktivitetar med iPad som verktøy

Målgruppe: Pedagogar

v/Kari Sletten Samland - Feios skule

Viser eksempel på korleis elevar kan bruke iPad på ein praktisk og kreativ måte.

Kreativ bruk av teknologi

Målgruppe: Pedagogar

v/Ove Jonny Lillestøl og Eid vgs og Eid ungdomsskule

Sjå kva elevar på desse skulane arbeider med innanfor kreativ bruk av teknologi.

5 min

Pause

14:05 – 15:35

Workshop – Improving learning with Office365

Målgruppe: Pedagogar skule

v/Kristoffer Thomsens – Atea og Microsoft

You will get the opportunity to explore some of the pedagogical possibilities for improving learning that Microsoft O365 offers teachers and students. Tools like Office online, OneNote and OneNote Class notebook can be used to organise and assess student understanding in new ways.

Koding som valfag i skulen – erfaringar så langt

Målgruppe: Pedagogar

v/Vibeke Guttormsgaard og Kristine Sevik, IKT-Senteret

Erfaring etter piloten og korleis jobbe med programmering i skuleløpet elles.

Workshop – micro:bit, droner og div anna

Målgruppe: Alle v/Vibeke Guttormsgaard og Kristine Sevik, IKT-Senteret.Kristine og Vibeke delar sine erfaringar og har med seg ulike “dippeduttar” som kan lære elevar å programmere. 

15 min

Beinstrekk med lett servering

15:50 – 16:30

KS-Ung

Målgruppe: Alle

v/Siri Hansen – Fagleiar for KS-Ung, KS

KS Ung er ei samling digitale læringsressursar til bruk på ungdomstrinnet og i vidaregåande skule. I tillegg til tekstar, filmar og quiz tilbyr KS Ung tre læringsspel. Spela bidreg til å auke elevane sin kompetanse innan samfunnsplanlegging, offentlege avgjersleprosessar, kommuneøkonomi, medverknad og lokaldemokratiet sin oppbygning og praksis. Les meir på: ks-ung.no.

19:00

Aperitiff i salongen

19:30

Konferansemiddag

Program IT-forum OU 2017: Alexandra i Loen                                  Program torsdag 23. november

Klokkeslett

Sal 1

Sal 2

09:15 – 09:30

Registrering av nye deltakarar

09:30 – 10:00

IKT og språkutvikling – tilpassa opplæring med digitale hjelpemiddel (PRESENTASJONEN ER HER)

Målgruppe: Alle

v/Åsne Midtbø Aas, Dysleksi Norge

Hvorfor er god IKT -bruk så viktig for elever med dysleksi eller spesifikke språkvansker? Hvordan kan en lykkes med å få disse elevene selvstendige?

Åsne jobber som pedagogisk rådgiver i DN, og har bakgrunn fra skolen som lærer og rektor. 

10:05 – 10:45

Digital praksis i barnehagen

Målgruppe: Pedagogar barnehage

v/Monica Hartviksdatter Jenssen, IKT-Senteret i samarbeid med Marit Nilsen og Trine Danielsen Selfors, Kirketunet barnehage

Ny og tydelegare rammeplan krev at personalet aukar sin digitale kompetanse. IKT-Senteret har fleire ressurser som kan hjelpe til med dette arbeidet. Kom og høyr korleis du kan bruke ulike digitale verktøy til leik, læring og utforsking i barnehagen.

Læring, vurdering og aktive elevar (PRESENTASJONEN)
- frå planarbeid til klasserom
Målgruppe: Leiarar og pedagogar skule
v/Magne Larsen, Firda vidaregåande skule

Korleis kan vi bli ein betre skule? Korleis møter vi eleven? Kva verktøy treng vi?
Eit systematisk og heilskapleg fokus rundt utvikling av skulen.
#relasjonsbygging #læringsfellesskap #Teams #vurderingforlæring #OneNote #danning #organisering #årstimar #tilrettelegging

15 min

Pause med mat

11:00 – 12:00

Allsidig, pedagogisk og kreativ bruk av digitale verktøy

Målgruppe: Pedagogar barnehage, styrarar

v/Marit Nilsen, Kirketunet barnehage

Den nye rammeplanen for barnehage legg føringar for barnehagen sin digitale praksis. Korleis kan digitale verktøy nyttast og kva er dei pedagogiske vala bak.

Workshop - ClassFlow og samhandling

Målgruppe: Pedagogar

v/Lars Persen,- Education Fast Forward/Scandec Systemer AS

Levande læring og vurdering som del av undervisninga og spelbaserte aktivitetar. Deltakarane får vera elevar i 15 minutt, så blir det styrt trening i å laga vurderingar, aktivitetar og enkle leksjonar.       PRESENTASJON OG OPPFØLGING:

Grundig gjennomgong av det å lage aktivitetar, leksjonar og vurderingar i ClassFlow, setje opp klassar og kople til elevar, samt gjennomføring i klassen – som lova finn de denne her

Spør gjerne Scandec / Aktiv Undervisning om hjelp, dersom de ynskjer dette ved å bruke meldingstenesta her 

Lars lova dykk som var med på workshopen å sende ei oppskrift på å kopiere og setje inn HTML-kodar for filmar i ClassFlow. Dette blir vist i oppskrifta her, der det og er teke med døme på bruk i Sway og PowerPoint

12:00 – 13:00

Lunsj – Samkøyring med Utdanning og oppvekstmøtet

13:00 – 13:30

Leiaren sin digitale kompetanse knytt til pedagogisk bruk av IKT

Målgruppe: Leiarar

v/Erik Westrum – Senter for IKT i utdanninga

Korleis jobbe systematisk og strategisk med implementering av digitale ferdigheiter, praktiske tips og konkrete eksempel frå kommunar. Kva er viktige suksesskriterie for leiarar, både i kommunen og på skulane kopla til teori og praksis?

13:30 – 14:00

Erfaringar på vegen til å bli ein digital kompetent barnehage

Målgruppe: Barnehageansvarleg, styrar, pedagogar barnehage

v/Trine Danielsen Selfors, Kirketunet barnehage

Den nye rammeplanen for barnehage legg føringar for barnehagen sin digitale praksis. Kva ansvar og roller har eigar, styrar og pedagogisk leiar i dette arbeidet?

14:00 – 14.15

Beinstrekk

14:15 – 14:45

Trondheimsskolen – Work in progress (videooverføring) (PRESENTASJONEN FINN DU HER)

Målgruppe: Leiarar

v/Siw Olsen Fjørtoft, Trondheim kommune

Trondheim kommune har satt i gang tiltak for å gje skulane eit kollektivt løft innan digitale ferdigheiter, og meir praktisk og variert undervisning. Elevar og lærarar jobbar i skya, og har meir moderne, nettbasert utstyr som nye moglegheiter for samarbeid og læring.

14.45 – 15.15

KS – Digitaliseringsstrategi i oppvekstområdet

Målgruppe: Leiarar oppvekst

v/Ellen-Karin Toft Larsen – Spesialrådgjevar, KS og Frode Kyrkjebø, KS

Skulen sitt samfunnsoppdrag er å førebu alle barn og unge på å leve med sosial, kulturell og teknologisk utvikling. Framtidas skule skal utdanne elevar til ein stadig meir digitalisert kvardag.

Praktisk informasjon:

Alle gjer opp med hotellet individuelt for overnatting, middag, dagpakkar og administrasjonsgebyr på kr 200,-