LLIBRES  DE  TEXT  2017 – 18        2n  ESO

MATÈRIA

TÍTOL DEL LLIBRE

ISBN

EDITORIAL

AUTORS

Anglès

Pulse 2 Student’s book (Català)

Pulse 2 Workbook (Català)

9781380014740 9780230439320

Macmillan

Catherine McBeth

Física i Química

Fíisica i Química 2n i 3r ESO (s’informarà d’on s’ha de comprar a principi de curs)

Hipernova

Pep Forteza Ferrer

Ciències Socials

GiH Geografia i Història

978-84-682-3679-7

Vicens-Vives

Varios

Educació Plàstica i Visual I

No hi ha llibre de text

Llengua  Castellana i Literatura

Inicia Dual Lengua Castellana y Literatura

978-84-673-5829-2

(Anual)

978-01-905-0282-9

(Per trimestres)

Oxford

Varios

Llengua  Catalana i Literatura

No hi ha llibre de text. Se seguirà el temari a través de la web del departament.

Alemany

No hi ha llibre de text. Se seguirà el temari a través de la web del departament.

Música II

No hi ha llibre de text

Matemàtiques

ESO 2 MATEMÀTIQUES

978-84-698-1550-2

Anya Illes Balears

J. Colera Jiménez, I. Gaztelu Albero, R. Colera Cañas.

Tecnologies

No hi ha llibre de text

Valors ètics

No hi ha llibre de text

Religió

La Bíblia didàctica, bci

9788482861395

Cruïlla

Associació Bíblica de Catalunya

L’alumnat ha de comprar, com a material escolar:

  • Una carpeta de 4 anelles amb recanvis de quadres per a utilitzar a totes les assignatures

NO  s’ha  de  comprar  el  llibre  de  les  matèries  optatives  fins  que  hi  hagi  confirmació  de  la  matrícula  per  part  de  l’Institut  al  començament  de  curs