UMOWA O ŻYWIENIE dziecka w Szkole Podstawowej nr 22/Gimnazjum nr 68

w roku szkolnym 2017/2018

        Umowa zawarta dnia …......................... w Poznaniu.

1. Grefling System Maciej Grefling

ul. Hangarowa 14, 60-409 Poznań,

www.kuchnia-tytusa.pl

zwanym dalej Usługodawcą

a

2. Panią/Panem …...............................................................................................

zam. przy ul. …....................................................................................................

legitymującą/legitymującym się dowodem osobistym seria i nr: …............................................

Telefon kontaktowy: ….................................

email: ….......................................................

zwaną/zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA OBOWIĄZUJE OD DNIA …………………………..

§ 1

Usługobiorca zamawia u Usługodawcy obiady w stołówce szkolnej dla dziecka

Imię …....................... Nazwisko................................ klasa...................

§ 2

Cena obiadu wynosi: 7,5 zł (dzieci z “zerówki” 9 zł - śniadanie + obiad)

[wszystkie ceny są cenami brutto, na życzenie wystawiamy faktury VAT]

§ 3

 1. Stołówkę obsługuje firma Grefling System Maciej Grefling;
 2. Płatność za wyżywienie uczniów należy dokonywać przelewem na rachunek firmy:

Grefling System Maciej Grefling

ul. Hangarowa 14,

60-409 Poznań,

05 2490 0005 0000 4530 6270 0113

 1. W tytule przelewu należy wpisać nazwę placówki, imię i nazwisko dziecka, klasę oraz miesiąc i rok którego opłata dotyczy.

Przykład – SP nr 22, Jan Nowak, 0b,wrzesień 2015, obiady.

UWAGA!!!

Ze względu na wymogi prawa podatkowego niewłaściwe opisanie przelewu skutkować będzie odrzuceniem płatności. Uprzejmie prosimy dokonywać płatności za obiady z góry,

do 25 dnia poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków w stołówce.

§ 4

 1. W szkolnej gablocie oraz na stronie internetowej szkoły, jak również na stronie www.kuchnia-tytusa.pl widnieje tygodniowy jadłospis;
 2. Zastrzega się możliwość zmiany jadłospisu bez wcześniejszego informowania o tym;
 3. Na stołówce obowiązuje REGULAMIN dostępny na stronie internetowej szkoły oraz stronie stołówki.

§ 5

 1. W przypadku planowanej nieobecności istnieje możliwość odliczenia proporcjonalnej kwoty z abonamentu obiadowego i przeniesienia jej na następny miesiąc;
 2. Zgłoszenia nieobecności należy dokonać najpóźniej do godziny 9, dnia którego zgłoszenie dotyczy;
 3. Informacje o planowanej nieobecności prosimy przekazywać smsem pod nr telefonu

 530 909 956 lub poprzez e-mail na adres kuchniatytusa@gmail.com;

 1. Zgłoszenia dokonane w inny sposób nie ulegają potrąceniu.

§ 6

 1. Stołówka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne odczyny alergiczne powstałe u klientów;
 2. Uprzejmie prosimy o informowanie kuchni oraz nauczycieli o alergiach, celem         zminimalizowania ryzyka wystąpienia odczynu alergicznego.

§ 7

 1. Posiłki         wydawane w stołówce Zespołu Szkół nr 2 im. A. Tytusa Działyńskiego przygotowywane są zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zasadami zbilansowanego odżywiania oraz wymogami ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 2. Surówki oraz wszelkie inne dodatki do posiłków przygotowywane są przez personel kuchni;
 3. Kuchnia nie stosuje przypraw oraz dodatków zawierających glutaminian sodu, sztucznych sosów, zagęszczaczy, fixów, konserwantów oraz polepszaczy smaku.

§ 8

 1. Niniejsza umowa zobowiązuje Usługobiorcę wobec Usługodawcy do terminowego dokonywania opłat za świadczone usługi;
 2. W przypadku braku płatności pomimo wezwań do wniesienia opłat, żywienie dziecka będzie wstrzymywane;
 3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Usługobiorcy termin wniesienia opłaty może zostać wydłużony.

§ 9

 1. Cena miesięcznego abonamentu na żywienie oraz harmonogram płatności podane są w szkolnej gablocie oraz na stronie internetowej ZS nr 2 w Poznaniu, jak również na stronie stołówki – www.kuchnia-tytusa.pl

§ 10

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej;
 2. Zgłoszenie rezygnacji z zamówionego wyżywienia można dokonać tylko w formie pisemnej lub e-mailem, przed upływem nowego okresu rozliczeniowego;
 3. Tylko pisemna rezygnacja zwalnia z obowiązku zapłaty abonamentu żywieniowego;
 4. Telefon kontaktowy do właściciela firmy cateringowej - 668 662 606.

Podpis Usługobiorcy

…..............................................  

2/2