ASSOCIACIÓ DE JOVES INVESTIGADORS EN LLENGUA I LITERATURA CATALANES

ESTATUTS

Creats el 8 de desembre de 2016

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL PRIMER: LA DENOMINACIÓ, ELS OBJECTIUS I EL DOMICILI

Article 1. El nom de l’associació és el següent: Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC), que s'acull al que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, Reguladora del Dret d'Associació i a la Llei 14/2008, de 18 de novembre, d'Associacions de la Comunitat Valenciana, i a l'empara del que disposa l'article 22 de la Constitució, i aquesta no té ànim de lucre.

Article 2. L'Associació té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per a administrar i disposar dels seus béns, i complir els fins que es proposa.

Article 3. La seu de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes s’estableix a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicaió, a l’avinguda Blasco Ibáñez número 32 de València, codi postal 46010.

Article 4. El domicili fiscal de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes s’estableix a l’oficina de gestió que radica al carrer de Mendizábal número 57 de Burjassot, codi postal 46100.

Article 5. L’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes té com a objectius:

 1. Fomentar la investigació en el camp de la llengua i literatura catalanes mitjançant congressos i altres activitats científiques en el camp de la filologia i tot allò que s’hi relacione.
 2. Afavorir la formació de nous investigadors en la llengua i literatura catalanes i que puguen compartir a través de reunions científiques les recerques als que han fet al voltant de la llengua, literatura i cultura catalanes.
 3. Estimular l’intercanvi cultural arreu del domini de llengua catalana a través de l’estudi de la filologia catalana i l’habilitació d’un espai con compartir-lo.
 4. Promocionar la llengua, la literatura i la cultura catalanes més enllà del domini propi, per tal d’animar investigadors d’altres graus i màsters que facen treballs comparatius i transversals que tinguen, com a mínim, algun tema relacionat amb la llengua, literatura o cultura catalanes.

Per al compliment dels objectius enumerats en l’article anterior es realitzaran activitats d’investigació, publicació i divulgació de recerques vinculades a la llengua i literatura catalanes en el marc d’unes jornades, congressos i tasques acadèmiques de caràcter anual.

Article 6. L’àmbit d’actuació de l’associació és, fonamentalment, el País Valencià, territori també reconegut oficialment com a Comunitat Valenciana segons l’Estatut d’Autonomia. Si es creu convenient, es tindrà en compte la possibilitat d’eixir d’aquesta circumscripció per tal de dur a terme alguna activitat de l’associació, especialment als territoris de parla catalana (Catalunya, Illes Balears, País Valencià, Andorra, la Franja d’Aragó, l’Alguer, la Catalunya Nord i el Carxe).

Article 7. L’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes es fonamenta en principis democràtics i no té ànim de lucre.

Article 8. La sobirania de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes es comparteix entre l’Assemblea General i la Junta de Govern.

Article 9. La llengua oficial de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes és el català, reconegut com a llengua oficial per l’Estatut d’Autonomia amb la denominació de valencià.

Article 10. L’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes es regeix a partir d’aquests estatuts.

TÍTOL II: ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEUES OBLIGACIONS

CAPÍTOL PRIMER: ADMISSIÓ I SUSPENSIÓ DE LA QUALITAT COM A SOCI

Article 11. Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguen interés en els seus fins i d’acord amb els principis següents:

 1. Les persones físiques amb capacitat d’obrar i que no estiguen subjectes a cap condició legal per a l’exercici del dret.
 2. Els menors no emancipats, de més de catorze anys d’edat, han de comptar amb el consentiment documentalment acreditat de les persones que hagen de suplir la seua capacitat.
 3. Les persones jurídiques, amb l’acord preveig veure exprés del seu òrgan competent.

Article 12. La condició de soci és intransmissible.

Article 13. El nombre de socis serà il·limitat.

CAPÍTOL SEGON: DRETS I OBLIGACIONS DEL SOCI

Article 14. El soci tindrà el dret de:

 1. Participar en les activitats de l’Associació i en els òrgans de govern i representació; a excedir el dret de vot, així com a assistir a l’Assemblea General, d’acord amb els Estatus. Per a poder ser membre dels òrgans de representació cal ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils, i no estar incurs en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent.
 2. Participar als congressos i activitats científiques organitzades entorn a l’Associació sempre que posseïsquen un grau o una llicenciatura des de no fa més de 10 anys o que no hagen superat els 5 anys des de la finalització de l’últim postgrau en els dies del congrés o l’activitat.
 3. Prestar suport al compliment dels propòsits de l’Associació.
 4. Ser informades sobre la composició dels òrgans de govern i representació de l’Associació, del seu estat de comptes i del desenvolupament de la seua activitat. Podran accedir a tota la informació a través dels òrgans de representació.
 5. Ser sentides amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra aquestes, i a ser informades dels fets que donen lloc a tals mesures, i haurà de ser motivat l’acord que, si fa al cas, impose la sanció.
 6. Impugnar els acords dels òrgans de l’Associació, que estime contraris a la Llei o al Estatuts.
 7. Conèixer els Estatuts i els reglaments i normes de funcionament aprovats pels òrgans de l’Associació. Així mateix, tindran dret que se’ls facilite còpia dels Estatuts vigents i del Reglament de Règim Intern de l’Associació, si n’hi ha.
 8. Consultar els llibres de l’Associació.
 9. Cessar lliurement la seua activitat dins de l’Associació.

Pel que fa a les persones jurídiques:

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per a integrar-se a l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes cal presentar una sol·licitud a la Junta de Govern, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata. Si la persona sol·licitant s’ajusta a les condicions exigides en els Estatuts, la Junta de Govern no li podrà denegar l'admissió.

Article 15. Les obligacions del soci són:

 1. Contribuir al sosteniment de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 2. Respectar les decisions preses a la Junta de Govern, l’Assemblea General i els membres de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes.
 3. Compartir les finalitats de l'Associació i col·laborar per a la seua consecució.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern i representació de l'Associació.
 5. Ajustar la seua actuació a les disposicions estatutàries.

Article 16. Són causes per ser donat de baixa de l’Associació:

 1. Decidir-ho la persona interessada per voluntat pròpia.
 2. No satisfer les quotes fixades amb un retard de més d’un any en el pagament de la cotització.
 3. Cometre una falta excepcionalment greu, després d’haver-ho deliberat amb l’interessat i per conformitat de la Junta de Govern.
 4. No posseir un grau o llicenciatura durant les dates de la celebració del congrés anual.
 5. Superar els 10 anys des de l’obtenció del títol de graduat o llicenciat o els 5 anys des de l’obtenció de l’últim títol de postgrau, ja que no es podrà considerar jove investigador atesa la llunyania temporal entre l’obtenció dels títols i la participació a les activitats de l’Associació.

Article 17. Més enllà de la figura del soci, l’Associació pot comptar amb padrins, persones interessades a col·laborar amb el projecte però que no han de complir necessàriament els requisits establerts per a ser-ne membre. Els padrins no tenen dret a decidir en l’Assemblea General però sí tenen la possibilitat d’assistir als congressos i rebre tota la informació relativa a aquests o altres activitats vinculades a l’Associació. El mecanisme pel qual poden inscriure’s com a padrins de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes és l’enviament del formulari pertinent, juntament amb el pagament d’una quota anual inferior a la que correspon als socis.  

TÍTOL III: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ I DIRECCIÓ

CAPÍTOL PRIMER: ASSEMBLEA GENERAL

Article 18. L’Assemblea General és l’òrgan de debat i deliberació de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes i està formada per tots els socis.

Article 19. L’elecció dels membres de l’òrgan de representació es farà per sufragi lliure i secret dels membres de l’Assemblea General. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-se; hi seran requisits imprescindibles: ser major d’edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar incurs en els motius d’incompatibilitat establits en la legislació vigent, i resultaran elegits per als càrrecs de president/a, secretari/ària i tresorer/a, han de recaure en persones diferents. L’exercici dels càrrecs serà gratuït.

Article 20. L’òrgan de representació posseeix les facultats següents:

 1. Ostentar i exercitar la representació de l’Associació i dur a terme la direcció i l’administració de la manera més àmplia que reconega la Llei, i complir les decisions preses per l’Assemblea General, i d’acord amb les normes, les instruccions i les directrius generals que aquesta Assemblea General establisca.
 2. Prendre els acords necessaris per a la compareixença, davant es organismes públics, per a l’exercici de qualsevol classe d’accions legals i per a interposar els recursos pertinents.
 3. Resoldre sobre l’admissió de nous associats i dels nous membres de la Junta de Govern i portar la relació actualitzada de tots els associats.
 4. Proposar a l’Assemblea General l’establiment de les quotes que els membres de l’Associació hagen de satisfer.
 5. Convocar les assemblees generals i controlar que els acords que s’hi adopten es complisquen. L’Assemblea General Ordinària es convocarà anualment per part dels membres de la Junta de Govern i es notificarà als socis mitjançant un correu electrònic amb l’antelació d’un mínim de trenta dies naturals. Aprofitant l’avinentesa, l’Assemblea General se celebrarà preferentment durant els dies de congrés anual.
 6. Comunicar al Registre d’Associacions la modificació dels Estatuts acordada per l’Assemblea General, en el termini d’un mes.
 7. Presentar el balanç i l’estat dels comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprove, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 8. Proposar la seu del següent congrés.
 9. Portar la comptabilitat d’acord amb les normes específiques que permeten obtindre la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat.
 10. Efectuar l’inventari de béns de l’Associació.
 11. Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
 12. Resoldre provisionalment qualsevol cas no previst dels presents Estatuts i retre’n compte en la primera Assemblea General subsegüent.
 13. Elegir, si això procedeix, un nou padrí.
 14. Dissoldre l’Associació mitjançant una votació que aconseguisca més de la meitat de vots favorables per a la seua dissolució.
 15. Qualsevol altra facultat que no estiga atribuïda, d’una manera específica, en aquests Estatuts a l’Assamblea General.

L’Assemblea pot fer efectives altres modificacions que no s’expliciten en els Estatuts si es consideren pertinents. L’Assemblea General delega en la Junta de Govern totes les qüestions que afecten el bon funcionament de l’associació entre la data d’una reunió present i la reunió següent; en els afers que excedisquen el marc de gestió corrent la Junta de Govern n’informarà degudament durant l’Assemblea General següent, per a l’aprovació corresponent, si escau.

Article 21. L’òrgan de representació, convocat prèviament pel/per la president/a o per la persona que el/la substituïsca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidisquen que, en tot cas, no podrà ser superior a dos mesos. I es reunirà en sessió extraordinària si ho sol·licita un terç dels seus components.

Article 22. L’òrgan de representació quedarà vàlidament constituït amb la convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Article 23. Els membres de l’òrgan de representació estan obligats d’asssistir a totes les reunions que es convoquen, i podran excusar la seua assistència per causes justificades. En tot cas, caldrà l’assistència del/de la president/a i del/de la secretari/ària o de les persones que els substituïsquen.

Article 24. En l’òrgan de representació es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d’empat, el vot del/de la president/a serà de qualitat. Els acords de l’òrgan de representació es faran constar en el llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió es llegirà l’acta de la sessió anterior, perquè s’aprove o es rectifique.

Article 25. Els membres de l’òrgan de representació exerciran el càrrec durant un període de quatre anys, i podran ser reelegits indefinidament.

El cessament en el càrrec, abans d’extingir-se el termini reglamentari, podrà ser per:

 1. Dimissió voluntària, presentada mitjançant un escrit en què se’n raonen els motius.
 2. Malaltia que incapacite per a l’exercici del càrrec.
 3. Causar baixa com a membre de l’Associació.
 4. Sanció imposada per una falta comesa en l’exercici del càrrec.

Les vacants que es produïsquen en l’òrgan de representació es cobriran en la primera Assemblea General que tinga lloc. No obstant això, l’òrgan de representació podrà comptar, provisionalment, fins a la pròxima Assemblea General, amb un membre de l’Associació per al càrrec vacant.

Article 26. L’Assemblea General Ordinària tindrà l’ordre del dia següent:

 1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea General anterior.
 2. Lectura de la memòria anual i del balanç econòmic de l’Associació, així com l’aprovació d’aquests, si escau.
 3. Elecció, destitució o substitució dels membres de la Junta de Govern.
 4. Elecció de la seu del següent congrés, si això procedeix.
 5. Altres assumptes: torn obert de paraula.

Article 27. Els acords de l’Assemblea General s’aprovaran amb majoria simple de vots dels socis presents.

CAPÍTOL SEGON: ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Article 28. L’Assemblea General Extraordinària podrà ser convocada:

 1. Per la Junta de Govern
 2. A petició d’un 10% dels socis

Article 29. L’Assemblea General Extraordinària podrà tractar les següents qüestions:

 1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea General anterior.
 2. Tractament i debat del tema pel qual s’ha convocat l’Assemblea General Extraordinària.
 3. Debat de les esmenes proposades als Estatuts d’aquesta Associació una vegada superats els dos anys de vigència d’aquests des de l’última modificació.

CAPÍTOL TERCER: JUNTA DE GOVERN

Article 30. La Junta de Govern regeix, administra i representa l’associació. Està conformada, com a mínim, per les persones que regeixen la presidència, la secretaria i la tresoreria. A més d’aquests, podran atorgar-se altres càrrecs com la vicepresidència o vicesecretaria i un màxim de quatre membres de vocalia. Els càrrecs seran exercits per persones diferents.

Article 31. El president o, si hi manca, el secretari o la persona designada per a substituir-la haurà de ser el representant legal de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes o, si és adient, de la Junta de Govern.

Article 32. Són obligacions de la Junta de Govern:

 1. Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconega la Llei.
 2. Convocar l’Assemblea General quan siga necessari i almenys una vegada a l’any, així com complir els acords i decisions que s’hi adopten. Serà necessària l’assistència de la figura de president, secretari i tresorer en les assemblees generals, tot i que per causes justificades poden delegar en comissions o grups de treball si té el vot favorable de dos terços dels seus membres. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercicis la funció que els confie amb les facultats que crega oportú conferir-los en cada cas. A més, la Junta de Govern prendrà acords per majoria simple de vots dels assistents. Els acords de la Junta de Govern s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta de Govern, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprove o es rectifique, si és procedent.
 3. Supervisar l’estat de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes.
 4. Rebre les candidatures de la seu per als congressos de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes i donar-les a conèixer entre els seus membres per tal de dur a terme l’elecció. Si no es rep cap candidatura, la Junta de Govern s’encarregarà, tant com puga, de trobar una seu.
 5. Dirigir i supervisar la publicació de les actes dels congressos organitzats.
 6. Visibilitzar i difondre les activitats de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes a través de les xarxes socials i els mitjans de comunicació.

La Junta de Govern pot fer-se càrrec d’altres aspectes o assumptes si ho considera necessari malgrat que no estiguen exposats en el present document.

Article 33. El president convocarà la Junta de Govern amb una antelació d’un mínim de cinc dies.

Article 34. La Junta de Govern es constituirà en la primera convocatòria que compte amb l’assistència de la majoria dels seus membres. A partir de la segona convocatòria, caldrà només l’assistència de la meitat dels seus membres, per tant caldrà que hi haja almenys un quòrum de la meitat del seus membres per a validar les decisions preses. Els acords es faran constar al llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president. En iniciar-se cada reunió de la Junta de Govern, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprove o es rectifique, si és procedent.

Article 35. Són pròpies de la presidència les funcions següents:

 1. Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta de Govern.
 2. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 3. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta de Govern.
 4. Signar les convocatòries les reunions de l’Assemblea General i de l’òrgan de representació.
 5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’Associació.
 6. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta de Govern.
 7. Les atribucions restants, pròpies del càrrec i les que li delegue l'Assemblea General o la Junta de Govern.
 8. En cas d’absència o malaltia, el president delegarà en un membre de la Junta de Govern.

Article 36. El secretari (o vicesecretari) de la Junta de Govern s’encarregarà de revisar l’arxivament de la documentació, redactar els documents per tal d’aconseguir el desenvolupament administratiu necessari, portar al dia el llibre de registre, de socis i d’actes. També és responsabilitat del secretari la redacció de l’acta de les sessions de la Junta de Govern, així com de les assemblees generals.

Article 37. El tresorer de la Junta de Govern serà el dipositari de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes, signarà rebuts i portarà al dia els llibres de comptabilitat. Estarà obligat a reflectir el balanç econòmic i els comptes d’ingressos i despeses per mitjà d’un document, posat a disposició dels socis assistents a l’Assemblea General Ordinària.

CAPÍTOL CINQUÉ: ELECCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN

Article 38. En cas de sorgir una vacant, qualsevol soci podrà optar a qualsevol dels càrrecs de la Junta de Govern, sempre que tinga el vistiplau de la Junta de Govern en funcions.

Article 39. Si hi ha un nombre de candidats superior al de vacants, la Junta de Govern haurà d’informar els membres de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes amb un mínim de trenta dies naturals per tal d’obrir un termini de presentació de candidatures. La campanya d’aquells que hagen presentat la seua candidatura començarà catorze dies naturals abans de les eleccions en l’Assemblea General.

Article 40. Els candidats que aspiren a ser elegits per a membre de la Junta de Govern hauran d’assistir obligatòriament a l’Assemblea General on tindran lloc les eleccions.

Article 41. La Junta de Govern té la potestat de distribuir els càrrecs dels membres elegits, sense perjudicis del nombre de vots aconseguits.

CAPÍTOL SISÈ: COMISSIONS O GRUPS DE TREBALL

Article 42. Els membres de l’Associació que vulguen crear una comissió o un grup de treball n’han d’assabentar la Junta de Govern i explicar les activitats que es proposen dur a terme. La Junta de Govern s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat de les seues actuacions.

TÍTOL IV: EL CONGRÉS DE L’ASSOCIACIÓ DE JOVES INVESTIGADORS EN LLENGUA I LITERATURA CATALANES

Article 43. Sols podran presentar propostes de comunicació aquells que siguen socis de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes i paguen la quota d’inscripció corresponent al congrés, a excepció dels comunicants convidats pel comitè organitzador.

Article 44.  L’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes organitzarà un mínim d’un congrés anual, en la mesura que siga possible.

Article 45. Sempre que no siga contrari als Estatuts de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes, els organitzadors tindran la potestat de:

 1. Elegir el comitè organitzador.
 2. Elegir el comitè científic.
 3. Posar unes dates per al congrés.

Article 46. El comitè organitzador haurà de comprometre’s a publicar les actes del congrés.

TÍTOL V: ALTRES DISPOSICIONS

CAPÍTOL PRIMER: EL RÈGIM ECONÒMIC

Article 47. Els recursos econòmics de l’Associació es nodriran:

 1. De les quotes que fixe l’Assemblea General als seus membres.
 2. De les subvencions oficials o particulars.
 3. De donacions, herències o/i llegats.
 4. De les rendes del mateix patrimoni mateix o bé d'altres ingressos que puguen obtindre.

Article 48. Tots els membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l’Assemblea General a proposta de la Junta de Govern. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes anuals i quotes extraordinàries.

Article 49. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 50. En els comptes corrents, o llibretes d'estalvi, obertes en establiments de crèdit, hi ha de figurar la signatura del president, del tresorer i del secretari. Per a poder disposar de fons, seran suficients dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer o bé la del president.

Article 51. El patrimoni fundacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes consta de 75 euros.

Article 52. L’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes se sotmet al règim de pressupostos i patrimoni propi amb limitacions legals que hi corresponguen. La finalitat principal dels béns disponibles estarà vinculat als objectius de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes i les possibles rendes hauran d’aplicar-se al compliment d’aquests objectius sense que, en cap cas, puguen repartir-se beneficis entre els associats.

Article 53. L’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes no podrà destinar els seus bens a fins industrials, comercials i professionals o de servicis, ni tampoc exercir activitats d’aquest caràcter amb la finalitat de repartir beneficis entre els seus socis. Els seus ingressos s’aplicaran íntegrament a la conservació del seu objectiu social.

Article 54. L’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes podrà rebre donacions lliurement.

CAPÍTOL SEGON: RÈGIM DOCUMENTAL

Article 55. El Règim Documental constarà dels llibres següents:

 1. Llibre d’Associacions.
 2. Llibre d’Actes.
 3. Llibre de Comptabilitat.

Article 56. En el Llibre d’Associacions constarà de cada soci:

 1. Nom i cognom.
 2. Domicili.
 3. Número de Document Nacional d’Identitat.
 4. Càrrec dins de l’Associació.
 5. Altes i baixes dels associats.
 6. Si n’hi ha, padrins de l’Associació.
 7. Preses de possessió i cessaments de càrrecs.

Article 57. El Llibre d’Actes registrarà les reunions que celebre l’Assemblea General i la Junta de Govern, en què constarà la data, els assistents, els assumptes tractats i els acords presos. Les actes estaran signades pel president i el secretari.

Article 58. En el Llibre de Comptabilitat quedarà reflectit el patrimoni de l’Associació amb indicació dels drets i obligacions de tot tipus, dels ingressos i despeses i de la seua procedència.

CAPÍTOL TERCER: DISSOLUCIÓ

Article 59. L’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes es dissoldrà per resolució de la Junta de Govern, necessàriament ratificada per l’Assemblea General Extraordinària que se celebrarà amb aquesta finalitat.

Article 60. El romanent net que resulte de la liquidació de béns de l’associació, si hi ha, s’ha de lliurar directament a l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Article 61. Els membres de la Junta de Govern, en el moment de la dissolució, es converteixen en liquidadors, llevat que l’Assemblea General en designe altres, o bé els qui el jutge, si fa al cas, acorde en la seua resolució judicial. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho crega necessari. Correspon als liquidadors:

 1. Vetlar per la integritat del patrimoni de l'Associació i dur els seus comptes.
 2. Concloure les operacions pendents i efectuar les noves que calguen per a la liquidació.
 3. Cobrar els crèdits de l'Associació.
 4. Liquidar el patrimoni i pagar els creditors.
 5. Aplicar els béns sobrants de l'Associació als fins previstos pels Estatuts, llevat de les aportacions condicionals.
 6. Sol·licitar la cancel·lació dels assentaments al registre corresponent.

En cas d'insolvència de l'Associació, l'òrgan de representació o, si fa al cas, els liquidadors, han de promoure immediatament l'oportú procediment concursal davant del jutge competent.

Article 62. Les persones associades no responen personalment dels deutes de l'Associació. La seua responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagen contret voluntàriament.

Article 63. Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que obren en nom i representació de l'Associació, respondran davant d’aquesta; davant dels associats i davant de tercers, pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culpables o negligents.

Article 64. Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenvolupades o de les decisions adoptades en el si de l’associació, seran resoltes per mitjà d’arbitratge, a través d’un procediment ajustat d'acord amb el que disposa la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d’audiència, contradicció i igualtat entre les parts o voluntàriament per mediació, d’acord amb el que establix la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.

Aquests Estatus han estat redactats, amb possible inclusió de modificacions en una futura Assemblea de la Junta de Govern, el dia 8 de desembre de 2017 a València.

La secretària                                                                          La presidenta

                                                 

Arantxa Llàcer Martorell                                                           Pau Martín Miñana