Apa Canal Galati s.a. este o entitate legală romanească, organizată şi care funcţionează conform prevederilor legale şi Actului Constitutiv în vigoare.

Apa Canal Galati s.a., înfiinţată în 2004 în temeiul Hotărarii Consiliului Local Galaţi nr. 50/30.09.2004, este organizată  ca o societate pe acţiuni şi este înmatriculată la Registrul Comerţului Galaţi cu nr. J17/1795/2004, avand ca principal obiect de activitate gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia apei, precum şi colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate în emisar.

Societatea este licenţiată şi autorizată conform legislaţiei în vigoare.

În conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţii care implică investiţii importante în serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare în vederea conformării cu standardele de mediu ale UE.

Înfiinţarea operatorilor regionali (ROC) şi implicit delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare către aceştia constituie un proces esenţial pentru asigurarea respectării în termenii stabiliţi a acquis-ului comunitar şi de asemenea pentru dezvoltarea capacităţii de absorbţie a fondurilor şi de implementare a viitoarelor proiecte de investiţii.

Ca o consecinţă directă, dezvoltarea sistemelor de apă şi de canalizare va juca un rol important în atingerea obiectivelor propuse şi în asigurarea unui nivel de 100% de acoperire a serviciilor, la un nivel de calitate conform Directivei Apei şi Directivei Apei Uzate.

Sunt necesare investiţii financiare importante ce depăşesc în mod considerabil capacităţile financiare ale majorităţii autorităţilor locale. De asemenea, la nivelul comunităţilor medii şi mici se remarcă o lipsă de personal specializat şi cu experienţă în pregătirea şi implementarea proiectelor care ar putea duce la o încetinire a procesului de absorbţie a fondurilor de investiţii disponibile.

Asocierea mai multor unităţi administrativ-teritoriale în scopul de a delega împreună gestiunea serviciilor lor de alimentare cu apă şi de canalizare va răspunde, de asemenea, nevoii de a echilibra nivelul de dezvoltare a unităţilor administrativ-teritoriale şi constituie o aplicare a principiului solidarităţii ca una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene cu efecte pozitive asupra utilizatorilor.

Prin urmare, soluţia propusă pentru rezolvarea acestor probleme o reprezintă organizarea şi operarea serviciilor la nivel regional în scopul de a asigura dezvoltarea durabilă şi economiile de scară. În vederea acoperirii unei părţi dintre măsurile impuse pentru respectarea standardelor UE, România beneficiază de finanţare din partea UE, respectiv prin Fondurile de Coeziune.

Principalele avantaje ale regionalizării

În aceste condiţii, principalele avantaje ale operării serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel regional sunt următoarele:

Elementele instituţionale cheie ale regionalizării

Regionalizarea se realizează prin intermediul a trei elemente instituţionale :

În judeţul Galaţi s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Serviciul Regional Apă Galaţi” care are în componenţă 21 membri: Judeţul Galaţi, Municipiile Galaţi şi Tecuci, Oraşele : Tîrgu Bujor şi Bereşti, Comunele: Barcea, Braniştea, Cosmeşti, Cuza Vodă, Drăgăneşti, Fundeni, Independenţa, Iveşti, Lieşti, Matca, Pechea, Piscu, Şendreni, Slobozia Conachi, Tudor Vladimirescu şi Umbrăreşti.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiilor nr. 5/2010, membrii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Serviciul Regional Apă Galaţi” au desemnat S.C. Apă Canal S.A. Galaţi ca Operator Regional.

Transformarea S.C. Apă Canal S.A. Galaţi în Operator Regional s-a realizat prin majorarea capitalului social al operatorului din municipiul Galati cu aport în numerar de la 19 dintre localităţile membre în ADI, respectiv: Judeţul Galaţi, Municipiul Tecuci, Oraşele : Tîrgu Bujor şi Bereşti, Comunele: Barcea, Braniştea, Cosmeşti, Cuza Vodă, Drăgăneşti, Fundeni, Independenţa, Iveşti, Lieşti, Pechea, Piscu, Şendreni, Slobozia Conachi, Tudor Vladimirescu şi Umbrăreşti. Aceste unităţi administrativ teritoriale, alături de Municipiul Galaţi au devenit acţionari ai Operatorului Regional. Actul Constitutiv al Operatorului Regional actualizat conform cerintelor POS Mediu, aprobat prin Hotararea Adunării Generale a S.C. Apă Canal S.A. nr.13/19.08.2010, a fost înregistrat la Oficiul Registrului Comertului în data de 01.09.2010.

Prin Hotărâri ale Consiliilor Locale/Consiliu Judetean, 19 localităţi membre în ADI au aprobat delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către Operatorul Regional - S.C.Apă Canal S.A. Galaţi.

De asemenea, prin Hotărârea Adunării Generale a S.C. Apă Canal S.A. nr.14/23.09.2010 s-a aprobat încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) „Serviciul Regional Apă Galaţi” şi Operatorul Regional - S.C. Apă Canal S.A.

În aceeaşi zi s-a semnat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

Preluarea operării în localităţile din judeţul Galaţi se va realiza astfel:

Strategia societaţii va fi orientată astfel încat să se respecte urmatoarele componente

- Ridicarea calitaţii serviciului prin realizarea investiţiilor de reabilitare, modernizare şi dezvoltare, finanţate atat din surse proprii cat şi atrase ( ISPA, fonduri coeziune, buget de stat, buget local, etc);

- Permanenta evaluare a raportului cantitate/calitate la nivelul întregului operator, atat în plan operaţional, dar şi atitudinal al subdiviziunilor de exploatare şi mentenanţă, pentru îmbunătăţirea

Noua echipă de conducere prin activităţile zilnice şi prin atragerea unui număr important de tineri specialişti imprimă un stil de lucru dinamic, modern.