CƠ SỞ DẠY NGHỀ TRÍ HỢP

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

        Tên môn học: Tin học cơ bản

        Windows 7

        - Số tiết học: 21

        -Thời gian học: 3 tuần

1. Môn học tiên quyết: Học viên chỉ cần biết đọc và biết viết chữ tiếng Việt.

2. Nội dung

2.1. Mục tiêu: Giúp học viên biết sử dụng và quản lý tốt các tài nguyên trên máy tính. 

2.2. Phương pháp giảng dạy: Giảng theo tỷ lệ: 1LT:2TH

2.3. Đánh giá môn học:

3. Đề cương chi tiết:

Nội dung

Tiết / buổi

Bài 1: Làm quen với máy tính

 1. Khởi động và tắt máy
 2. Màn hình Windows
 • Destop:
 • Shortcut:
 • Taskbar:
 1. Các khái niện cơ bản
 • Chuột (mouse)
 • Bàn phím(keyboard)
 • Tập tin(File)
 • Thư mục(Folder)

3

 • Tập tin(File) - Ôn tập
 • Thư mục(Folder) - Ôn tập
 • Ổ đĩa:
 • Thư mục rỗng
 • Thư mục gốc
 • Đường dẫn
 • Ký tự đại điện
 1. Tìm kiếm
 2. Độ phân giải của màn hình
 3. Các tiện ích
 4. Thiết lập hình nền

3

Bài 2: Windows Explore

 1. Mục đích:
 2. Khởi động
 3. Màn hình:
 • Menubar
 • Thanh đường dẫn
 • Vùng làm việc chính
 • Các kiểu hiển thị dữ liệu
 1. Các lệnh cơ bản:
 • Tạo thư mục

3

 • Tạo thư mục (Ôn tập)
 • Sao chép
 • Đổi tên
 • Di chuyển
 • Xóa

3

 • Sao chép và nén
 • Sao chép và mở nén
 • Tìm kiếm và sao chép
 • Recycle Bin
 • Thuộc tính
 • Tạo tập tin

3

Bài 3: Control Panel

 1. Chỉnh sửa ngày giờ của hệ thống
 2. Thêm và xóa Font
 3. Cài đặt và gỡ bỏ phần mềm
 4. Thiết lập các thông số cho chuột
 5. Thiết lập các quy định nhập liệu ban đầu cho dữ liệu kiểu số, ngày, giờ, tiền tệ …

3

Bài 4: Các thành phần của 1 cửa sổ (bài đọc thêm)

3

Bài 5: Kiến thức cơ bản về máy tính (bài đọc thêm)

Ôn tập + thực hành

4. Tài liệu của học phần:

Duyệt

Đã duyệt

Ngày  28  tháng  03 năm  2013

Người biên soạn

Lê Thị Gấm