รายงานการสหกิจศึกษา

1974166_10200256626054431_6504509066753476737_o.jpg

นางสาว ชนากานต์ เจริญวิเชียรฉาย

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ระหว่างวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

description of Project

เป็นการจัดลำดับผู้เชี่ยวชาญในกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยใช้ผลงานของนักวิจัยเช่น ผลงานตีพิมพ์(publication), งานนำเสนอทางวิชาการ(Presentation) และ ข่าวทางวิชาการ(New) เป็นต้น ซึ่งผลงานต่างสามารถดึงจากเว็บไซต์ slidshare, IEEE เป็นต้น ผ่าน API แล้วทำการคำนวณโดย การคำนวณนั้นจะให้น้ำหนักข้อมูลประเภทต่างๆ แตกต่างกันไป โดยที่ระบบจะสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยใช้ ชื่อและสาขา ของผู้เชี่ยวชาญ

หน้าที่ที่รับผิดชอบ

ผลงานสำคัญ (Key Products)

ความสำเร็จที่สำคัญ (Accomplishments)

งานที่ได้รับมอบหมาย (Assignments & Activities)

Week3

__________________________________________________________________

Week2

                * เกิดปัญหาเนื่องจากการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ติดลิมิต

                * ไม่สามารถค้นหาชื่อกับนามสกุลได้พร้อมได้

                * ทำการลองค้นหา API ของ IEEE แต่ไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ของ IEEE คาดว่า NSTDA-WIFI .                       ไม่สามารถเข้า เว็บไซต์ IEEE, scopus ได้

_______________________________________________________________________________

Week 1

________________________________________________________________________________