Cílem tohoto dokumentu je seznámit rodiče s tím, jak funguje program pro děti s českou národností na Internatinal School of Brno (ISB).

Nedílnou součástí osnov ISB je kvalitní český program určený pro žáky a studenty české národnosti, případně cizince s plynulou češtinou. Naším cílem je, aby český jazyk a předměty vlastivědné povahy týkající se České republiky (vlastivěda, dějepis, zeměpis), byly rozvíjeny v souladu se vzdělavacím programem českých škol. Takto mohou naši žáci kdykoli přejít na českou základní či střední školu, včetně možnosti přihlášení se na prestižní státní školy a ukončení studia na ISB s platnou maturitní zkouškou.

ISB má status zahraniční školy na území ČR a řídí se zákonem 561/2004 Sb., paragraf 38 – “Plnění povinné školní docházky v zahraničí nebo v zahraniční škole na území České republiky.Podle něj děti české národnosti musejí být rodiči formálně zaregistrovány také na české kmenové škole. Koncem každého pololetí, případně pouze na konci školního roku, skládají studenti srovnávací zkoušky, čímž získají vysvědčení hodnotící český jazyk a ve vyšších ročnících také vybrané učivo vlastivědy či dějepisu a zeměpisu.

Kmenovou školu si mohou rodiče vybrat. Většina rodičů volí pro registrování a přezkušování žáků Základní školu Brno, Čejkovická 10 (dále ZŠ), která se nachází ve stejné budově jako ISB. Vyučující obou škol spolupracují, sdílejí své zkušenosti a materiály, a tím zajišťují co nejlepší možnou přípravu žáků na přezkoušení.

Registrační proces na českou kmenovou školu

  1. Nástup do 1. ročníku

Při nástupu do 1. ročníku se děti musejí dostavit v dubnu na zápis a registrovat se tak na kmenovou školu. Informace k zápisu naleznete na webových stránkách ZŠ.

     b. Nástup do 2. až 9. ročníku

Registrační dokumenty Vám na požádání předá vedení ZŠ.

Žádáme Vás, abyste o ukončené registraci na českou školu co nejdříve informovali sekretářku ISB.

Výuka českého jazyka na ISB na jednotlivých stupních

Čestina se na ISB učí každý den. Klademe důraz na to, aby se naši studenti nejen učili jazyk a literaturu, ale aby zároveň vstřebávali i českou kulturu, historii a ostatní reálie. Předmět je vyučován kvalifikovanými a zkušenými pedagogy, kteří dbají na vysoký standard výuky, preferují moderní a kreativní učební metody a přihlíží k individuálním schopnostem dětí.

Školka

Český jazyk jako samostatný předmět se ve školce vyučuje 1x týdně po dobu jedné vyučovací hodiny. Zájemcům rodičů předškoláků a čtyřletých dětí nabízíme obvykle také odpolední kroužek logopedie. Tříleté a čtyřleté děti mají češtinu 1 x týdně.

První stupeň

Žáci první a druhé třídy pracují podle osnov Škola porozumění. Od třetí do páté třídy děti pracují podle osnov Pestrá škola školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Brno, Čejkovická. Implementace nových osnov Škola porozumění je postupná, začíná se s nejnižšími ročníky obou stupňů (1. a 6. třída). V průběhu následujích 3 let se tak budou všechny děti prvního stupně učit podle osnov Škola porozumění. Oba programy jsou schváleny MŠMT.

Vyučovaným předmětem na ISB je čeština v nižších ročnících s integrovaným učivem prvouky a vlastivědy ve 4. a 5. třídě. Výuka probíhá každý den v délce jedné vyučovací hodiny (45 minut) a na práci mohou být skupinky dětí ze dvou tříd spojeny. Děti dostávají pravidelné čtenářské i mluvnické domácí úkoly, stejně jako úkoly z vlastivědy. V případě zájmu také můžeme pro 4. a 5. třídu otevřít odpolední kroužek vlastivědy.

Druhý stupeň

Také žáci šesté a sedmé třídy pracují podle nově zaváděných osnov Škola porozumění. Studenti osmé a deváté třídy se vzdělávají podle programu Pestrá škola. Studenti mají český jazyk 4 x týdně a v hodinách se soustředíme především na zvládnutí učiva slohu, literatury a mluvnice. Kromě českého jazyka a literatury jsou studenti přezkušováni na konci každého pololetí či na konci ročníku také z obsahu dějepisu a zeměpisu týkajícího se ČR, který se na partnerské škole v daném ročníku probírá. Příprava na tato přezkoušení probíhá zejména doma, avšak na ISB jsou v nabídce volitelné odpolední kroužky pomáhající s přípravou na přezkoušení ze všech tří předmětů. Ukončením 2. stupně v 9. ročníku žák ukončí i povinnou školní docházku.

Střední škola: česká i mezinárodní maturita

Po ukončení povinné školní docházky (tj. 9. třídy v českém vzdělávacím systému) nabízíme našim českým studentům možnost dále studovat český jazyk, a to dokonce v rámci mezinárodních programů. Studenti na ISB nejdříve absolvují zkoušky z českého jazyka IGCSE First Language Czech. V rámci IB Diploma Programme (“mezinárodní maturita”) si čeští studenti volí rovněž kurz ve svém mateřském jazyce. V předmětu Language A: Literature (Czech) se studenti zaměří na vybraná literární díla nejen české, ale i světové literatury. Úspěšné zvládnutí mezinárodní maturity samozřejmě otevírá studentům cestu na zahraniční univerzity.

Pokud se ve zmiňovaných studijních programech neorientujete nebo nevíte, co je pro studenta nejlepší, rádi vám vše vysvětlíme a poradíme vám. Výuka češtiny na střední škole je zaměřená jak na další rozvíjení komunikačních schopností a jazyka, tak na seznámení se s českým kulturním dědictvím, především literárním. Národní aspekt výuky neopomíjí mezinárodní kontext.

Hodnocení zvládnutí učiva a pololetní přezkoušení

Míru zvládnutí učiva hodnotí dvě instituce, International School of Brno a Základní škola Brno, Čejkovická.

  1. Hodnocení na ISB

Studenti jsou v rámci hodin českého jazyka pravidelně hodnoceni vyučujícími, kteří předmět na ISB učí. Toto hodnocení je dostupné v interním komunikačním systému, a rodiče tak mají možnost sledovat, jak se dětem daří. Žáci také obdrží čtvrtletní a pololetní vysvědčení vystavené ISB. Toto vysvědčení má na prvním stupni formu slovního hodnocení a na druhém a třetím stupni formu procentuální. Pro případ přechodu na jinou školu ISB vystavuje také přepis tohoto hodnocení do klasické české známky. Samozřejmostí je také možnost konzultovat studium a výsledky žáků s vyučujícími českého jazyka v průběhu roku nebo na třídních schůzkách.

     b. Hodnocení na Základní škola Brno, Čejkovická

Učivo se pravidelně přezkušuje na Základní škole Brno, Čejkovická. Seznam učiva, očekávané výstupy a vzorové testy, jakož i další informace k přezkoušení, ZŠ posílá rodičům začátkem roku, případně i každého pololetí. Škola také nabízí možnost konzultací s vyučujícími, kde jsou žákům blíže vysvětleny požadavky na přezkoušení ze všech předmětů. Účast na těchto konzultacích je velmi doporučována.

Začátkem února a koncem června skládají žáci za každé pololetí na ZŠ komisionální zkoušky. Kroužky organizují a vykonávají učitelé ze ZŠ a řídí se klasifikačním řádem (k dispozici na webu školy). Přesné termíny přezkoušení jsou rodičům a žákům zaslány nejpozději 3 týdny před vlastním přezkoušením. Zkoušky mají písemnou a ústní formu a jeho délka se liší podle věku dětí. Komise vyučujících ZŠ zkouší žáky jednotlivě a klade jim např. doplňující otázky k písemnému testu. Součástí přezkoušení může být také prezentace na dané téma. Známka je studentům oznámena hned na přezkoušení a dostupná rodičům prostřednictvím emailu. Vysvědčení je vystaveno do týdne od přezkoušení a předává se jednotlivým studentům.

Materiály

v září zapůjčuje dětem učebnice do předmětů, ze kterých jsou přezkušovány. Tyto učebnice se na konci roku škole vracejí. Pracovní sešity, sešity a složky pořizuje pro rodiče ISB a prodává je studentům v prvním týdnu školy. V průběhu roku také žáci pracují s mnohými knihami, které má ISB v učebně českého jazyka k dispozici. Žáci si také mohou půjčovat české knížky ze školní knihovny.

                                        Další revize: červenec 2019