Stadgar för föreningen Hänget

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma är Hänget.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att skapa en trygg mötesplats för unga hbtqai+personer och personer som funderar över sin könsidentitet och/eller sexuella identitet upp till och med 21 år i Göteborg med omnejd.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att erbjuda aktiviteter till målgruppen kontinuerligt under terminstid.

Föreningens aktiviteter är öppna för alla som ingår i målgruppen oavsett om de är medlemmar eller ej.

§3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Göteborg i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.

§4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som är upp till och med 21 år fyllda, deltar i föreningens aktiviteter, vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar.

§ 5 Stödmedlemskap

Stödmedlem i föreningen är den som är 22 år fyllda eller äldre, vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar samt vill stödja föreningen.

Som stödmedlem har en inte tillträde till eller rösträtt på styrelsemöten eller årsmöten såvida en inte har eller har haft en förtroendepost under nuvarande eller föregående verksamhetsår.

§6 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§ 7 Stödmedlemsavgifter

Stödmedlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

§8 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, minst två övriga ledamöter samt eventuella suppleanter. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör, eventuell vice ordförande och de övriga ledamöter föreningen anser sig behöva. Vid förfall inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästa årsmöte. Styrelsen ska bestå till minst 2/3 av personer som är fyllda max 30 år.

§ 9 Styrelsens uppgifter
Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter, så som tex vem som är ledare av verksamhetens aktiviteter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verka för att verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då fler än hälften är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens röst.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och/eller en ledamot som därtill utses.

§10 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisor senast den 31/1.

§ 11 Revisor

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av en på årsmötet utsedd revisor.

Revisorn ska senast den sista februari avge sin revisionsberättelse.

§ 12 Nomineringar

Vid ev valberedning ska nomineringar vara inskickade skriftligen till denne senast 31 januari. Valberedningens förslag till styrelse ska vara färdigt senast en månad innan årsmötet.

Nomineringar kan även göras under årsmötet.

§13 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den 30/4 på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse ska avsändas till alla medlemmar senast 14 dagar före ordinarie årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Öppnande av årsmötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Fastställande av röstlängd för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Ordföranden frågar om det finns övriga frågor.
 7. Fastställande av dagordning.
 8. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

 1. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 3. Fastställande av medlemsavgifter.
 4. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 5. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 6. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av 1 år.
 7. Val av övriga förtroendeposter, t.ex. ev valberedning för en tid av 1 år.
 8. Val av revisor för en tid av 1 år.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner och propositioner.
 10. Övriga frågor.
 11. Avslutande av årsmötet.

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

§ 14 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 15 Öppet styrelsemöte

Minst tre gånger per år ska styrelsen kalla till öppet styrelsemöte, där medlemmar (ej stödmedlemmar) har möjlighet att lägga fram förslag på hur verksamheten ska se ut och ge feedback på pågående verksamhet. Sådant som kommer fram under dessa möten ska styrelsen i så stor utsträckning som möjligt införliva i verksamheten, om det överensstämmer med föreningens intressen och värdegrund.

§16 Rösträtt

Vid årsmöte och öppet styrelsemöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

Som stödmedlem har en inte rösträtt.

§17 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering) eller sluten votering.

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Ordförande och ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§18 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

§19 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

§20 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett att medlemsskapet ifrågasätts. Beslut om uteslutning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 7 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska tillställas den berörde inom 7 dagar efter beslutet.

§21 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte/välgörande ändamål som väljs av styrelsen.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.