Referat af Javagruppens ordinære generalforsamling 28. februar 2015

Referat af Javagruppens ordinære generalforsamling afholdt den 28. februar 2015

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

Jakob Bendsen blev valgt. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Niels Ull er referent.

  1. Bestyrelsens beretning

Christian Damsgaard fremlægger. Kort. Endnu et godt år med aktivitet - det er vore formål. En række møder afholdt. Devoxx tur. Konference. Børneprogrammering. Hardware aftener.

Tilpas mængde aktivitet - for en ulønnet bestyrelse. Det muliges kunst. Godt niveau af aktivitet ifht omstændighederne. godt samarbejde med L&B sekretariat.

Spørgsmål? Kommentarer? Jacob: medlemsantal?  Venter på kasserer.

630-40 på mailingliste. Stigning fra 500 forrige år efter opfordring til at melde sine kolleger på. Facebook gruppe: 81 medlemmer. + LinkedIn. Vokset i outreach.

Godkendt.

  1. Kassererens beretning

Thomas Borg fremlægger. Underskud på 15.000 kr - det er stort set 0. Burde vi bruge flere? Egenkapital: 280.000 kr.

Ingen brug for kassekreditten. Vi har udsendt girokort til 76 medlemmer - lige nu er der ca 7 udmeldelser og 4 indmeldelser. Opkrævet kontingent 209.000 kr - der forventes at vi får lidt mindre ind pga. udmeldelser.

Enkeltpunkter:

jdk.io: De fleste omkostninger er kommet på bagkant, så det har ikke belastet likviditeten. Vi har ikke en opgørelse over jdk.io indtægter/udgifter. Men vi har ikke et resultat for det i alt.

Devoxx: 38 deltagere. Ingen præcis opgørelse, men anslået nettoresultat -23.000 kr. Vi har løbende fået penge fra Carlsson, så likviditeten ikke belastes for meget.

Vi aftaler, at vi fremover prøver at få opgørelser pr projekt.

Ny aftale med sekretariat: I stedet for 10 timer/måned faktureres faktisk tid.

Godkendt.

  1. Beretning fra evt. udvalg

Ingen beretning fra aktivitetsudvalget.

  1. Behandling af indkomne forslag

Der er to forslag om vedtægtsændringer med samme hensigt: Generalforsamlingsmateriale kan udsendes i elektronisk form.

Forslag 1 forkastes. Forslag 2 vedtages.

  1. Fastsættelse af kontingenter

Uændret: fuldt medlemskab: 4.000 kr/år, navngivet medlemskab 1.000 kr/år.

Vedtaget.

  1. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter

Jan udtræder.

Thomas genvalgt. Martin genvalgt.

Anders Kristian Andersen valgt.

Niels Ull genvalgt som suppleant.

  1. Valg af revisor

Henrik Volland genvalgt.  

  1. Valg til evt. udvalg

Niels Bech Nielsen genvalgt.

  1. Eventuelt

Diskussion af kontingent-model?

Flere sponsorer? personlige medlemskaber: 200 kr/år?

Et års prøvemedlemsskab?

Bestyrelsen opfordres til at gøre det tydeligere, at man kan prøve et par arrangementer gratis.

Skal studerende tilbydes gratis medlemskab? Hang-around status? der er en mulig konflikt vedr stemmeret på generalforsamlingen?

Dirigenten takker for god ro og orden.

Generalforsamling slut.

http://www.javagruppen.dk - info@javagruppen.dk
Javagruppen,
Naverland 2, 15. sal, 2600 Glostrup